Odborný text

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Odborný text je slohový útvar, jehož cílem je informovat, zaujímat stanoviska, vysvětlovat myšlenky a komunikovat o teoriích různých vědních oborů s odbornou veřejností. Autor již k známým publikovaným faktům přidává vlastní pohled a poznatky vědeckého charakteru získané vlastním výzkumem nebo odvozené z dřívějších prací. Odborný text je nástroj spolupráce a komunikace ve vědeckých oborech, jeho hlavní funkce je odborně sdělná a vzdělávací. K odborným textům je však nutno přistupovat kriticky, ne jen pasivně přebírat a memorovat látku. Čtenáře nutí k aktivnímu a efektivnímu čtení, aby problematice porozuměl a dosáhl poznání. Všichni absolventi VŠ v České republice prokazují schopnost publikovat odborný text formou závěrečné práce.

Dělení odborných textů[editovat | editovat zdroj]

Odborné texty podle stylů[editovat | editovat zdroj]

 • teoreticky odborný styl – zpracovává teorii jednotlivých vědních oborů – autoři usilují o maximální přesnost, výstižnost a jednoznačnost vyjadřování
 • populárně odborný styl – zpřístupňuje výsledky vědy široké laické veřejnosti – problematika může být zjednodušena, ale nesmí být zkreslena nebo vést k nesprávným závěrům
 • učební styl – má navíc řídící funkci – čtenář je textem veden s cílem se něco naučit

Podle funkce[editovat | editovat zdroj]

 • publikování vědeckých poznatků – např. monografie, studie, odborná stať, referát, odborný článek, příspěvku ve sborníku, přednáška
 • odborné kritické zhodnocení – např. posudek, recenze, odborná analýza, polemika
 • školní práce – seminární práce
 • kvalifikační práce – vede k získání titulu
 1. bakalářská práce (Bc.)
 2. magisterská diplomová práce (Mgr. nebo Ing.)
 3. rigorózní práce (PhDr., JUDr. nebo RNDr.)
 4. dizertační práce (Ph.D.)
 5. habilitační práce (doc.)
 • vzdělávací funkce – např. učebnice, učební texty, skripta, e-learningové kurzy

Podle formy zpracování[editovat | editovat zdroj]

 • písemné – monografie, disertace, studie, odborný článek, příspěvku ve sborníku, polemika, posudek, recenze
 • ústní – diskuze, debata, referát, koreferát, přednáška

Podle původnosti obsahu[editovat | editovat zdroj]

 • původní – zdroj nových objevných informací a závěrů
 • přehledové – rekapitulují současné dostupné informace a nastiňují budoucí vývoj

Podle počtu mluvčích[editovat | editovat zdroj]

 • monologický charakter – monografie, disertace, studie, odborný článek, příspěvku ve sborníku, referát, koreferát, přednáška, posudek, recenze
 • dialogický charakter – diskuze, polemika, debata

Podle typu vědního oboru[editovat | editovat zdroj]

 • sciences – obory přírodních věd
 • arts – obory sociálně-humanitní

Stylizace odborného textu[editovat | editovat zdroj]

 • aplikace příslušného funkčního stylu dle specifikace odborného textu
 • vhodné jazykové prostředky
 • kondenzovanost textu – syntaktická zhuštěnost
 • stručné vyjadřování bez metafor
 • tvůrčí přístup autora
 • objektivní nezaujatý úhel pohledu autora bez emocionality
 • postup od jednoduššího ke složitějšímu, od známého k neznámému
 • autorovy poznatky a myšlenky jako základ pro vlastní argumentaci a závěry
 • vertikální členění textu
 • důvěryhodné a ověřitelné prameny informací – uvedení odkazů na knihy, články, dokumenty, ze kterých bylo čerpáno (citace – konkrétní vybrané pasáže)

Jazykové prostředky[editovat | editovat zdroj]

 • odborná terminologie
 • nepoužívat synonymii
 • neutrální jazykové prostředky
 • nevhodný hovorový styl
 • odkazovací zájmena
 • přítomný čas
 • složitá souvětí
 • opisná pasiva
 • spojky

Styl psaní[editovat | editovat zdroj]

 • neutrální styl – neosobní vyjadřování
 • singulár – první osoba jednotného čísla
 • plurál – první osoba množného čísla

Členění odborných textů[editovat | editovat zdroj]

 • Horizontální členění textu – vnitřní členění v souvislosti s tematickými složkami textu (úvod, stať, závěr)
 • Vertikální členění textu – vnější členění textu v souvislosti s odstupňováním rozlišení důležitosti jednotlivých částí (nadřazenost a podřazenost textu – předmluva, doslov, poznámky, odkazy, seznam literatury, přílohy, rejstřík, obsah; tyto vedlejší texty jsou psány obvykle menším písmen, kurzívou, hustším řádkováním apod.)

Redukovaný text[editovat | editovat zdroj]

Součástí odborných textů, ať už kvalifikačních prací, seminárních prací, monografií nebo odborných statí je redukovaný text. Obsahuje relevantní informace z plného textu dokumentu. Je to výtah vytvořený na základě obsahové analýzy.

Typy redukovaného textu[editovat | editovat zdroj]

 1. Abstrakt (vyskytuje se v úvodní části textu, 250–500 slov, je formulován nově a může obsahovat texty z redukovaného dokumentu)
 2. Anotace (vyskytuje se v úvodní části textu, 150–250 slov, je formulována nově, ale neobsahuje texty z původního textu)
 3. Klíčová slova (součást anotace, obvykle 3–6 pojmů charakterizující text)
 4. Resumé (vyskytuje se v závěrečné části textu, 300–500 slov, rekapituluje text)
 5. Synopse (výtah z díla – vyskytuje se zřídka)
 6. Extrakt (jediný cituje relevantní části dokumentu – vyskytuje se zřídka)

Funkce redukovaného textu[editovat | editovat zdroj]

 • signální (upozorní nás na dokument, např. anotace)
 • substituční (nahrazuje plný text původního dokumentu, např. abstrakt)
 • selekční (s jeho pomocí vybereme další dokumenty a literaturu)

Seznam zdrojů[editovat | editovat zdroj]