Přeskočit na obsah

Nadační fond

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Nadační fond je typ fundace. Lze je definovat jako nezávislé subjekty finanční povahy založené za účelem podpory veřejně prospěšných aktivit a projektů. Jako nový právní institut byly zavedeny do českého právního řádu v roce 1998 jako alternativa k nadacím. Na rozdíl od nadací nemusí mít nadační fondy trvalý charakter a výnosnou povahu.[1]

Účel nadačního fondu

[editovat | editovat zdroj]

Zakladatel zakládá nadační fond k trvalé službě účelu užitečnému společensky nebo hospodářsky.[2] Určení účelu nadačního fondu představuje jeden ze základních projevů tzv. fundační svobody zakladatele. Je důležitý a zároveň velmi obtížně definovatelný. Vždy je nutné jej odlišovat od motivů a pohnutek, které jsou relevantní pouze, pokud jsou objektivizovány ve vlastním projevu vůle zakladatele.[3]

Právní zakotvení

[editovat | editovat zdroj]

Od 1. ledna 2014 upravuje problematiku nadačního fondu občanský zákoník v § 394–401.[4] Dříve byly nadační fondy regulovány zákonem o nadacích a nadačních fondech,[5] který vymezoval nadační fond jako účelové sdružení majetku zřízené a vzniklé podle tohoto zákona pro dosahování obecně prospěšných cílů. Název nadačního fondu musí obsahovat slova „nadační fond“.[2]

Založení a vznik nadačního fondu

[editovat | editovat zdroj]

Dle § 397 občanského zákoníku nadační fond vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. Tímto rejstříkem je nadační rejstřík.[6]

Nadační fond je fundací soukromého práva, k jehož založení dochází jednostranným právním jednáním zakladatele.[3] Taktéž nadační fond založený pro případ smrti vzniká až konstitutivním zápisem do nadačního rejstříku. Návrh na zápis lze podat v listinné nebo elektronické podobě.[3]

Nadační fond se zakládá zakládací listinou nebo pořízením pro případ smrti.[7] K založení dochází vždy jednostranným právním jednáním – zakládací listinou (i když je zakladatelů více). V nadační listině je nutno uvést výši nadačního kapitálu a určit správce vkladů. V nadační listině je možné povolit nebo vyloučit některé činnosti (např. podnikání, změnu právní formy atd.). Opouští se princip nezměnitelnosti nadační listiny - možnost změny by měla být určena nadační listinou. Jednání mezi založením a vznikem je přisuzováno tomu, kdo jej učiní - nadace či nadační fond mohou po svém vzniku účinky těchto jednání převzít. Za podmínek stanovených v občanském zákoníku může mít nadační fond v názvu jméno člověka či název jiné právnické osoby.[8]

Výhody nadačního fondu

[editovat | editovat zdroj]

Mezi pozitiva nadačního fondu patří:[1]

 • K dosahování účelu, pro který byl nadační fond zřízen, používá veškerý svůj majetek.
 • Nadační fond nemusí splňovat předpoklad trvalého výnosu.
 • Minimální výše vkladu není zákonem stanovena, ale je ponechána na vůli zřizovatele.
 • Osvobození od daně z příjmů právnických osob, daně dědické a darovací.

Orgány nadačního fondu

[editovat | editovat zdroj]

Podstatná část právní úpravy orgánů nadace a nadačního fondu vychází z obecné úpravy právnických osob.

Správní rada

[editovat | editovat zdroj]

Správní rada vykonává vše, co není svěřeno jiným orgánům nadace či nadačního fondu. Má minimálně tři členy (počet členů nemusí být dělitelný třemi), funkční období je pětileté, nestanoví-li nadační listina jinak. Členem správní rady může být i právnická osoba.

Revizorem může být i právnická osoba. Funkční období revizora je pětileté, nestanoví-li nadační listina jinak; je-li revizorem právnická osoba, může být zvolena na dobu neurčitou. Revizora volí a odvolává správní rada.[8]

Zrušení, zánik a změna nadačního fondu

[editovat | editovat zdroj]
 • Rozhodnutím správní rady: Není-li trvale možné, aby nadační fond nadále plnil svůj účel, rozhodne správní rada o zrušení nadačního fondu s likvidací a zvolí likvidátora.[9]
 • Dosažením účelu nadačního fondu: Bylo-li dosaženo účelu, pro který byl nadační fond založen, je zrušen a správní rada má povinnost zvolit likvidátora.[10]
 • Uplynutím doby: Zakladatel může v zakladatelském právním jednání omezit dobu trvání nadačního fondu na určitou dobu; dojde-li k jejímu uplynutí, nadační fond se zrušuje.[11]
 • Rozhodnutím soudu: Ke zrušení nadačního fondu může dojít v zákonem stanovených případech i nuceně - konstitutivním rozhodnutím soudu.[12]
 • Změna právní formy na nadaci: Při změně právní formy se nadační fond neruší ani nezaniká, pouze se mění jeho právní poměry.[13][3]
 1. a b SOJKOVÁ, Kristýna. Mgr. [online]. www.epravo.cz, 2.7.2014. Dostupné online. 
 2. a b Aktualizace k zákonům II/2012 - Sešit 2. Redakce Galbavá Katarína. Sešit 2. vyd. Český Těšín: PORADCE. S.R.O., 2012. 296 s. S. 30–31. 
 3. a b c d LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: Komentář. 1. vydání. vyd. Praha: C. G. Beck, 2014. 2380 s. ISBN 978-80-7400-529-9. S. 1521. 
 4. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále také jen "občanský zákoník", dostupný např. na Zákony pro lidi.cz.
 5. Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), dostupný např. na Zákony pro lidi.cz.
 6. § 31 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, dostupný např. na Zákony pro lidi.cz.
 7. NESNÍDAL, Jiří. Občanský zákoník I.. Český Těšín: PORADCE, s.r.o., 2012. 320 s. ISBN 978-80-7365-336-1. S. 85–86. 
 8. a b Kolektiv autorů pod vedením JUDr. Hany Frištenské. Průvodce Občanským zákoníkem pro nadace a nadační fondy [online]. Fórum dárců, Červen 2013 [cit. 2015-05-26]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-08-20. 
 9. § 401 odst. 1 občanského zákoníku.
 10. § 171 písm. a) občanského zákoníku.
 11. § 171 písm. b) občanského zákoníku.
 12. § 401 odst. 2 a § 172 občanského zákoníku.
 13. § 391 občanského zákoníku.

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]