Kompetenční rámec absolventa učitelství

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Kompetenční rámec absolventa učitelství definuje soubor očekávaných znalostí, dovedností a postojů, které by měl být absolvent učitelství schopen demonstrovat během svého profesního života. Kompetenční rámec popisuje, co by měl být absolvent schopen dělat a co by měl vědět, aby byl úspěšným a dobrým učitelem.

Zásadním obdobím, ve kterém má budoucí učitel rozvinout své profesní kompetence, je pregraduální příprava učitelů během vysokoškolského studia. V mnoha státech OECD je proto státem skrze kompetenční rámce či standardy vymezeno, co společnost od fakult připravujících učitele očekává. Většinou se vztahují ke kompetencím učitelů, kteří již svou profesi vykonávají, ale jsou využívány i pro účely přípravy učitelů, případně existují specifické kompetenční rámce pro úroveň absolventa, například v Austrálii. Smyslem kompetenčních rámců či standardů je proto zastřešit vizi pro kvalitu přípravy učitelů, ke které se jednotliví aktéři ve vzdělávacím systému mohou společně vztahovat.[1][2]

Kompetenční rámec absolventa učitelství v ČR[editovat | editovat zdroj]

V ČR dlouho kompetenční rámec absolventa učitelství chyběl. Obecné cíle přípravy učitelů jsou dány zákonným ukotvením výkonu tohoto povolání. Na národní úrovni ale mnoho let neexistoval jasný popis kompetencí, jimiž by měl být vybaven absolvent studijního programu vedoucího ke kvalifikaci učitele.

Ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ je předpokládán vznik „kompetenčního profilu učitele, jenž popíše profesní předpoklady a kompetence (znalosti, dovednosti, postoje) učitele, který je schopen zvládat zátěž profese, aplikovat moderní formy výuky a reagovat na měnící se potřeby heterogenní populace dětí, žáků a studentů. Kompetenční profil je nástrojem pro autoevaluaci, dosahování, udržování a zvyšování kvality.“[3] Kompetenční profil učitele by měl reflektovat všechny fáze profesní dráhy učitele od výběru studenta učitelství přes studium po začátek v profesi až po další vzdělávání pedagogických pracovníků v průběhu jejich kariéry.

Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství poprvé představilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na národní konferenci 13. října 2023 jako výsledek široké spolupráce ministerstva školství s fakultami připravujícími učitele a také experty z řad učitelů a ředitelů škol, neziskových organizací i České školní inspekce, která probíhala od podzimu 2021. Zaměřuje se primárně na úroveň profesní přípravy učitelů během vysokoškolského studia a má sloužit ke zkvalitňování přípravy učitelů na fakultách připravujících učitele. Zároveň se vztahuje na všechny cesty vedoucí ke kvalifikaci učitele. Pro fakulty připravující učitele je Rámec závazný v rámci akreditačního řízení a jeho formativní využití ve výuce studentů učitelství je vyhodnocováno v rámci každoročního národního šetření mezi absolventy učitelství a začínajícími učiteli. Nejde tedy o obecný kompetenční profil učitele, ale pouze profil absolventa učitelství. Sloužit má dle MŠMT ale i profesnímu rozvoji začínajících učitelů během jejich dvouletého adaptačního období.

Oblasti kompetencí absolventa učitelství[editovat | editovat zdroj]

Předložený Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství je rozdělen do šesti oblastí kompetencí. Jedná se o profesní kompetence učitele, které jsou rozvíjené ve spolupráci s vysokoškolskými vzdělavateli zejména v rámci učitelské propedeutiky, obecné a oborové didaktiky, psychologie a pedagogiky a jejich ukotvení ve zkušenosti studentů učitelství se odehrává zejména v průběhu pedagogických praxí ve spolupráci s provázejícími učiteli. Rámec je zaměřen obecně na přípravu učitelů všech předmětů na všech stupních škol. V dalším kroku MŠMT počítá ve spolupráci s fakultami připravujícími učitele i se vznikem oborových kompetenčních rámců.

Oblasti Kompetenčního rámce absolventa a absolventky učitelství jsou:

 • Oblast 1 – Vyučované obory a jejich zprostředkování žákům a žákyním
 • Oblast 2 – Plánování, vedení a reflexe výuky
 • Oblast 3 – Prostředí pro učení
 • Oblast 4 – Zpětná vazba a hodnocení
 • Oblast 5 – Profesní spolupráce
 • Oblast 6 – Profesní sebepojetí, rozvoj, etika a duševní zdraví

Kompetence absolventa učitelství[editovat | editovat zdroj]

V rámci výše uvedených 6 oblastí Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství definuje 18 kompetencí:

 1. Vyučované obory a jejich zprostředkování žákům a žákyním 1.1. Rozumím vyučovaným oborům a dále se v nich rozvíjím. 1.2. Didakticky zprostředkuji obsah vyučovaných oborů žákům a žákyním v souladu s jejich vzdělávacími potřebami.
 2. Plánování, vedení a reflexe výuky 2.1. Nastavuji cíle výuky a vedu k nastavování vlastních cílů také žáky a žákyně. 2.2. Poznávám vzdělávací potřeby žáků a žákyň a plánuji výuku tak, aby každému žákovi a žákyni umožňovala aktivně se zapojit a dosahovat stanovených cílů. 2.3. Podporuji u žáků a žákyň zvídavost a motivaci k učení. 2.4. Efektivně vedu výuku a v jejím průběhu zjišťuji míru porozumění žáků a žákyň a reaguji na jejich potřeby. 2.5. Reflektuji výuku a vyhodnocuji dosahování stanovených cílů.
 3. Prostředí pro učení 3.1. Vytvářím bezpečné prostředí pro učení. 3.2. Vedu žáky a žákyně k chování podporujícímu učení a ke spolupráci. 3.3. Zajišťuji vhodné uspořádání fyzického prostoru i digitálního prostředí, kde se učení odehrává.
 4. Zpětná vazba a hodnocení 4.1. Hodnotím na základě kritérií a vedu k tomu také žáky a žákyně. 4.2. Poskytuji a přijímám zpětnou vazbu a vedu k tomu také žáky a žákyně. 4.3. Vedu žáky a žákyně k reflexi jejich učení.
 5. Profesní spolupráce 5.1. Spolupracuji s kolegy a kolegyněmi ve prospěch žáků a žákyň a společného profesního růstu. 5.2. Spolupracuji s rodiči a širší komunitou školy v zájmu žáků a žákyň.
 6. Profesní sebepojetí, rozvoj, etika a duševní zdraví 6.1. Systematicky pracuji na utváření svého sebepojetí v roli učitele či učitelky a na svém profesním rozvoji. 6.2. Odpovědně pracuji s informacemi a s digitálními nástroji, vedu žáky a žákyně k demokratickým hodnotám a jednám v souladu s profesní etikou. 6.3. Systematicky pečuji o své duševní zdraví a psychohygienu.

Vize absolventa učitelství podle MŠMT[editovat | editovat zdroj]

Podle MŠMT lze kompetence v předloženém Rámci vyjádřit formou následující vize absolventa učitelství:[4]

„Přejeme si absolventa nebo absolventku učitelství, který nebo která v co nejvyšší možné míře:

 • rozumí vyučovaným oborům, dále se v nich rozvíjí a zprostředkovává je žákům a žákyním podle jejich vzdělávacích potřeb;
 • poznává žáky a žákyně a jejich vzdělávací potřeby a nastavuje s ohledem na ně cíle výuky;
 • vede výuku tak, aby umožňovala každému žákovi i žákyni naplňovat jeho či její potenciál bez ohledu na sociální postavení nebo znevýhodnění a maximálně rozvíjet jeho či její klíčové kompetence a gramotnosti;
 • podporuje u žáků a žákyň motivaci k učení a reaguje na jejich potřeby;
 • vytváří bezpečné prostředí pro učení a vede žáky a žákyně k chování podporujícímu učení, ke spolupráci a vzajemnému respektu;
 • vhodně pracuje s digitálním i fyzickým prostředím pro učení;
 • hodnotí na základě kritérií a převážně formativně, to zejména znamená, že poskytuje a přijímá zpětnou vazbu a vede k tomu také žáky a žákyně;
 • spolupracuje s kolegy a kolegyněmi na výuce a podpoře konkrétních žáků a žákyň a komunikuje s rodiči v zájmu jejich dětí;
 • reflektuje svou výuku na základě důkazů o učení žáků a žákyň;
 • s oporou o reflexi výuky utváří své sebepojetí v roli učitele či učitelky a řídí svůj další profesní rozvoj;
 • odpovědně pracuje s informacemi a s digitálními nástroji, vede žáky a žákyně k demokratickým hodnotám a jedná v souladu s profesní etikou;
 • a pečuje o své duševní zdraví a psychohygienu.“

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. GOUVERNEMENT DU QUÉBEC MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION. Référentiel de compétences professionnelles – Profession enseignante [online]. 2021 [cit. 2023-03-16]. Dostupné online. 
 2. KRATOCHVÍLOVÁ, SVOJANOVSKÝ ET AL. Standard kvality profesních kompetencí studenta učitelství [online]. 2020 [cit. 2023-03-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2023-03-07. 
 3. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Strategie vzdělávací politiky České republiky 2030+ [online]. Dostupné online. 
 4. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství [online]. 2023 [cit. 2023-10-23]. Dostupné online.