Přeskočit na obsah

Identita (sociologie)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Identita v sociologickém pojetí značí soubor vlastností, přesvědčení a hodnot, které definují, kdo jsme. Původní význam pojmu identita pochází z latinského slova „idem“ a znamená stejnost, shodu – jednoduše „totéž“. Předpokládá tedy stejnost a časovou kontinuitu. V oblasti formální logiky a algebry má tento pojem v západním myšlení tradici. V oblasti sociálních věd je zaměření na pojem identita poněkud mladší. Stává se výchozím bodem pro studium sebeprojekce jednotlivců i skupin v antropologii, psychologii, religionistice a sociologii.

Identita může být ovlivněna mnoha faktory, včetně etnického původu, národnosti, jazyka, náboženství, pohlaví, sexuální orientace, sociální třídy a mnoha dalších aspektů života. Klasické sociologické pojetí identity vede ke struktuře sociální nebo kulturní.

Vytváření identity

[editovat | editovat zdroj]

Vlastní identitu si netvoříme sami, ale je nám dána okolnostmi. Nikdo sám si nevybere ani křestní jméno nebo místo, kde se narodí. Podle Meada není to, kdo jsme – naše –, atributem, s nímž bychom se již narodili, nýbrž získáváme jej postupem času prostřednictvím interakce s jinými.

Identita může být osobní i kolektivní. Osobní identita se týká jednotlivce a toho, co jej činí jedinečným, zatímco kolektivní identita odkazuje na příslušnost k sociální skupině, jako je komunita, kultura nebo národ.

Identita je definována také typickými rysy jedince nebo skupiny, obvykle podmíněné sociálními charakteristikami. U jedince, ale i u skupiny je takovým označením jméno a další atributy, které umožňují identifikaci subjektu. V dnešním digitálním světě je především známý pojem Identita občana sloužící k identifikace jedince i v kybernetickém prostoru. Národní nebo národnostní identita se například řídí tím, zda se považujeme za „Angličana", „Američana", „Francouze" apod[1].

Skupina, která nás definuje, pomáhá usměrňovat naše chování a údajně nám umožňuje svobodně jednat, nemusí být zvolena vědomě, takže se může stát přítěží. Když jsme se k ní původně připojili, nešlo o akt svobody, nýbrž o projev závislosti. Nerozhodujeme se, že budeme Francouzi, Španělé, černoši z Karibiku, běloši nebo příslušníci střední třídy. Svůj úděl můžeme brát vyrovnaně či rezignovaně, nebo jej považovat za dar osudu a skupinovou identitu přijímat nadšeně – být hrdí, na to, co jsme, i na očekávání, jež jsou v nás v důsledku toho vkládána. Naše sebeidentita je tak svázána se sociálními identitami, které představujeme pro jiné, i s těmi, s nimiž se setkáváme v naší každodenní existenci[2].

Kulturní identita

[editovat | editovat zdroj]

Kulturní identita je součástí identity člověka nebo sebepojetí a je spojena s národností, etnickou příslušností, náboženstvím, sociální třídou, věkem, regionem nebo sociální skupinou, která má jedinečnou kulturu. Kulturní identita je tedy charakteristikou jednotlivců a skupin příslušníků kultury, kteří sdílejí stejnou kulturu a zázemí. Kulturní identita je plynulý proces, který se mění na základě různých sociálních, kulturních a historických zkušeností. Někteří lidé zažívají více změn kulturní identity a ti, kteří se mění méně často, mají jasnou kulturní identitu. To znamená, že zavádějí kulturu dynamickým, ale udržitelným způsobem.

Autoři teorií identit naopak shodně konstatují, že je-li předmětem sociologického zájmu identita, není možné striktně oddělovat aktéry od struktury, příp. individuální od kolektivních identit, a tím se dotýkají mnohého z toho, co popisují Berger a Luckmann[3]

Náboženská identita

[editovat | editovat zdroj]

Náboženská identita je formou konstrukce identity. Zejména význam členství ve skupině závisí na typu členství ve skupině a na individuálním sebepojetí. Náboženská identita není totéž, co náboženství nebo víra. Ačkoli jsou tato tři slova podobná, náboženství a víra odkazují na hodnoty příslušnosti k náboženské skupině a účasti na náboženských událostech (jako je například chození do kostela). Náboženská identita naopak odkazuje na příslušnost k náboženské skupině, bez ohledu na náboženskou aktivitu a účast na rituálech. Kromě toho vylučuje další aspekty identity, jako je rasa, věk a pohlaví[4][5].

Globalizace a individualizace

[editovat | editovat zdroj]

Modernita úzce souvisí s teorií sekularizace. Úpadek či ústup náboženství je charakterizován ztrátou společenského významu s tím spojenou, což by mělo vést ke společnosti bez náboženství[6].

Individualizace tedy znamená na jedné straně více svobody - více individuálních rozhodnutí, možností konverze, volba náboženského přístupu, více sebereflexe a větší pocit autenticity - ale na druhé straně snížení jeho důležitosti.

Tradice (tradiční náboženství), tzn. snížení významu institucionalizovaných nositelů tradice (církví, církevních hodnostářů), je spojena s moderní tendencí k prolomení bariér a hranic a požadavkem na flexibilitu, která je obecně vnímána jako pozitivní hodnota. Na druhou stranu s tradicí souvisí i nepřizpůsobivost, stálost a „solidnost“ (k dřívějším formám jejich náboženství) což jde proti povaze postmodernismu .

  1. [Giddens|GIDDENS, Anthony]. Sociologie. Překlad Jan Jařab. 1. vyd. Praha: Argo, 1999. 1049 s. ISBN 80-7203-124-4. S. 982. 
  2. [Bauman|BAUMAN, Zygmunt]; MAY, Tim. Myslet sociologicky: netradiční uvedení do sociologie. Překlad Jana Ogrocká. 2., přepracované vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. 239 s. (Studijní texty (Sociologické nakladatelství); sv. 30). ISBN 978-80-7419-026-1. S. 43. 
  3. BERGER, Peter L.; [Luckmann|LUCKMANN, Thomas]. Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologie vědění. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 1999. 214 s. ISBN 80-85959-46-1. S. 170–180. 
  4. SCHAT, Sean. From the Editor. International Christian Community of Teacher Educators Journal. 2023-01-01, roč. 18, čís. 1. Dostupné online [cit. 2024-02-20]. ISSN 1932-7846. DOI 10.55221/1932-7846.1314. 
  5. ETENGOFF, Chana; RODRIGUEZ, Eric M. The Encyclopedia of Child and Adolescent Development. Příprava vydání Stephen Hupp, Jeremy Jewell. 1. vyd. [s.l.]: Wiley, 2020. Dostupné online. ISBN 978-1-119-16189-9, ISBN 978-1-119-17149-2. DOI 10.1002/9781119171492.wecad458. Kapitola [10.1002/9781119171492.wecad458 Religious Identity], s. 1–10. (anglicky) DOI: 10.1002/9781119171492. 
  6. VIDO, Roman. Konec velkého vyprávění? Sekularizace v sociologické perspektivě. 1. vyd. Brno: Centrum pro Studium Demokracie a Kultury [u.a.], 2011. 350 s. (Sociologická řada). ISBN 978-80-7325-266-3, ISBN 978-80-210-5789-0. S. 69–123.