Dovednosti pro 21. století

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Dovednosti pro 21. století (anglicky 21st Century skills) zahrnují soubor dovedností, znalostí, pracovních návyků a kompetencí, které jsou považovány za nezbytné pro úspěch ve vzdělávání a zaměstnání ve společnosti 21. století. Do tohoto souboru patří schopnost rychle reagovat v měnícím se digitálním prostředí a rozvíjet kromě kognitivních dovedností i hodnoty a postoje. Dále tento soubor obsahuje komunikační dovednosti, informační a mediální gramotnost, a také schopnost spolupráce.[1] Důraz je zde kladen také na rozvoj kritického myšlení, kreativity a řešení problémů.[2] Dovednosti pro 21. století uvádí novou interpretaci obsahu a pojetí vzdělání s cílem poskytnout člověku vědění, dovednosti a kompetence potřebné v éře globalizace.[3]

Nová interpretace vzdělávání[editovat | editovat zdroj]

Cílem myšlenkového proudu stojícího za Dovednostmi pro 21. století je redefinovat podobu vzdělávání tak, aby odpovídalo rychle se měnícímu světu 21. století.[4]

Vzdělávání ve 20. století, někdy označované jako kurikulum minulosti, bylo zaměřeno na předávání již dosažených vědomostí. Školní vzdělávání a učení je v něm smysluplné samo o sobě. Předmětové znalosti jsou upřednostňovány více než mezi-předmětové vazby.[5] Mezi jeho nedostatky patří také problematický přenos školního (akademického) vědění do mimoškolních kontextů. Striktní rozdělení školního a každodenního vědění vede k neschopnosti žáků uplatnit vědomosti a dovednosti získané ve škole v běžném životě. Pro učení a vzdělávání ve 21. století je podstatné mimo osvojování nových poznatků a jejich ukládání do paměti, především aktivní vytváření a sdílení nových vědomostí.[6]

Potřeba změn ve vzdělávání v rámci Dovedností pro 21. století je ovlivněna také teoriemi o společnosti vědění a společnosti postindustriální. Významnou roli zde hrají změny v oblasti technologií, ekonomická konkurence, riziko sociální polarizace, demografický vývoj a proměny rodiny.[7] Na tyto změny reaguje v České republice Strategie vzdělávací politiky do roku 2030, mezi jejíž hlavní cíle patří zaměřit vzdělávání více na získání kompetencí potřebných pro život a snížit vzdělanostní nerovnosti spravedlivějším přístupem ke vzdělání.[8]

Na vytvoření nové koncepce vzdělávání mají také vliv požadavky zaměstnavatelů, proměna profesní struktury a trhu práce.[6] Tyto oblasti jsou ovlivňovány trendem průmyslu 4.0, který je provázen zvýšenou mírou digitalizace a automatizace výroby. V důsledku toho vzniká potřeba zaměstnávat vysoce kvalifikované zaměstnance s přehledem v oblastech technického vzdělání.[9]

Rámce dovedností[editovat | editovat zdroj]

Vymezení dovedností a kompetencí považovaných za dovednosti 21. století se může lišit podle jednotlivých rámců. Příklady mezinárodních rámců:

P21[editovat | editovat zdroj]

Rámec detailně popisující dovednosti, znalosti, které musí studenti v životě zvládnout.[10]

 • hlavní vyučovací předměty a témata 21. století
  • předměty: Světové jazyky, Ekonomika, Zeměpis, Historie, Občanská výchova, Věda, Umění.
  • témata: Globální uvědomělost, gramotnosti Občanská, Finanční, Environmentální a Zdraví.
  • příklady kompetencí: využívat dovednosti 21. století k řešení globálních problémů, pochopit roli ekonomiky ve společnosti, uvést příklady vlivu společnosti na životní prostředí, stanovit si cíle pro vlastní i rodinné zdraví
 • učební a inovační dovednosti
  • témata: Kreativita a inovace, Kritické myšlení a řešení problémů, Komunikace a spolupráce
  • příklady kompetencí: využívat techniky pro generování nápadů, analyzovat jak na sebe jednotlivé části komplexního systému působí, efektivně komunikovat v různých prostředích
 • informační, mediální a technologická gramotnost
  • témata: Informační gramotnost, Mediální gramotnost, ICT gramotnost
  • příklady kompetencí: využívat informace kreativně pro řešení daného problému, pochopit jak jsou mediální sdělení vytvářena a za jakým účelem, využívat digitální technologie, využívat komunikační nástroje a sociální sítě
 • život a kariéra
  • témata: Pružnost a přizpůsobivost, Iniciativa a sebe-řízení, Sociální a mezikulturní dovednosti, Produktivita, Vedení
  • příklady kompetencí: schopnost adaptovat se na různé role a práce, stanovit si krátkodobé a dlouhodobé cíle, respektovat kulturní odlišnosti, být schopen pracovat v týmu s lidmi z rozdílných kultur, dosahovat stanovených cílů, inspirovat ostatní k podávání lepších výkonů

KSAVE[editovat | editovat zdroj]

Rámec kombinující znalosti, dovednosti, postoje, hodnoty a etiku.[11]

 • způsoby myšlení
  • témata: Kreativita a Inovace, Kritické myšlení, Naučit se učit se
 • způsoby práce
  • témata: Komunikace, Spolupráce
 • nástroje pro práci
  • témata: Informační gramotnost, ICT gramotnost
 • život ve světě
  • témata: Občanství lokální a globální, Život a kariéra, Osobní a společenská zodpovědnost

DeSeCo[editovat | editovat zdroj]

Rámec OECD zaměřený na klíčové kompetence a jejich kombinace ve třech oblastech.[12] Klíčové kompetence jsou u nás definované obecně jako znalosti, dovednosti a postoje žáka.[13]

 • využívej nástroje interaktivně
  • témata: využití jazyka, symbolů a textu, využití znalostí a informací v součinnosti s technologiemi
  • příklady kompetencí: využívat mluveného i psaného projevu v různých situacích, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, schopnost vyhledávat informační zdroje, schopnost využívat možností digitálních technologií pro své cíle
 • spolupracuj v rozmanitých skupinách
  • témata: Vztah s druhými, Kooperace, Řešení konfliktů
  • příklady kompetencí: respektovat hodnoty, respektovat postoje a názory druhých, schopnost vyjednávat, schopnost analyzovat problémy a zájmy jednotlivců
 • jednej autonomně
  • témata: Práce v širším rámci, Životní plán a osobní cíle, Ochrana a prosazování vlastních práv a zájmů
  • příklady kompetencí: uvědomit si důsledky svých činů, definovat si svůj projekt a cíl, pochopit vlastní zájmy, schopnost navrhnout alternativní řešení

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. KAUFMAN, Kristina J. 21 Ways to 21st Century Skills: Why Students Need Them and Ideas for Practical Implementation. Kappa Delta Pi Record. 2013-04-01, roč. 49, čís. 2, s. 78–83. Dostupné online [cit. 2019-12-26]. ISSN 0022-8958. DOI 10.1080/00228958.2013.786594. 
 2. EUR-Lex - 52018SC0014 - EN - EUR-Lex. eur-lex.europa.eu [online]. [cit. 2019-12-26]. Dostupné online. (anglicky) 
 3. SKALKOVÁ, J. K některým aktuálním problémům všeobecného vzdělání v kontextu učící se a globalizující se společnosti. Pedagogická orientace. 2006, roč. 16, čís. 1. Dostupné online [cit. 2019-12-26]. ISSN 1805-9511. 
 4. NEUMAJER, ONDŘEJ, 1975-. Inovativní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta 58 s. Dostupné online. ISBN 978-80-7290-653-6, ISBN 80-7290-653-4. OCLC 894846389 
 5. YOUNG, Michael F D. The Curriculum of the Future. Abingdon, UK: Taylor & Francis Dostupné online. ISBN 978-0-203-20929-5. 
 6. a b GREGER, David; ČERNÝ, Karel. Společnost vědění a kurikulum budoucnosti. ORBIS SCHOLAE. 2018-02-22, roč. 1, čís. 1, s. 21–39. Dostupné online [cit. 2019-12-26]. ISSN 2336-3177. DOI 10.14712/23363177.2018.147. (anglicky) 
 7. WALTEROVÁ, Eliška; ČERNÝ, Karel. Vzdělávací potřeby pro 21. století. ORBIS SCHOLAE. 2018-02-22, roč. 0, čís. 1, s. 60–76. Dostupné online [cit. 2019-12-26]. ISSN 2336-3177. DOI 10.14712/23363177.2018.135. 
 8. Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, MŠMT ČR. www.msmt.cz [online]. [cit. 2019-12-26]. Dostupné online. 
 9. KORBEL, Petr. Průmyslová revoluce 4.0: Za 10 let se továrny budou řídit samy a produktivita vzroste o třetinu. Hospodářské noviny (IHNED.cz) [online]. 2015-05-17 [cit. 2019-12-26]. Dostupné online. 
 10. P21 Framework Definitions [online]. [cit. 2019-12-26]. Dostupné online. 
 11. Assessment and teaching of 21st century skills. Dordrecht: Springer 1 online resource (xv, 345 pages) s. Dostupné online. ISBN 978-94-007-2324-5, ISBN 94-007-2324-5. OCLC 759498815 
 12. Definition and Selection of Competencies (DeSeCo) - OECD. www.oecd.org [online]. [cit. 2019-12-26]. Dostupné online. 
 13. klicove_kompetence_ZV.pdf, MŠMT ČR. www.msmt.cz [online]. [cit. 2019-12-26]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]