Přeskočit na obsah

Brännball

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Diagram popisující brännball

Brännball je kolektivní pálkovací hra, která pochází ze Švédska. Název v překladu znamená „spálený míč“. Hra má určité rysy společné se softballem nebo baseballem, ovšem i některé odlišnosti, které hru dělají mnohem dynamičtější. Hrají proti sobě dvě 11členná družstva na 2 směny po 12 minutách.

Historie brännballu v Česku[editovat | editovat zdroj]

Do České republiky tato hra přišla v roce 1990 spolu se švédskou firmou IKEA, která za spolupráce s Českou asociací sportu pro všechny vydala první česky psaná pravidla brännballu. Původní švédská pravidla byla totiž pouze obrázková, což bylo nedostačující pro pořádání soutěží. První oficiální mistrovství republiky v brännballu se uskutečnilo 23. 9. 2000 v Brně – Pisárkách.

Základní charakteristika brännballu[editovat | editovat zdroj]

Brännball je pálkovací hra podobná softballu nebo baseballu, se kterými má jak společné rysy, tak i určité odlišnosti. Například zde zcela chybí tzv. outovaní. Dále v této hře mohou bodovat i hráči v poli. Je tak mnohem dynamičtější, a to i pro méně sportovně zdatné jedince. Brännball se hraje většinou na rozlehlé travnaté ploše, ideální je fotbalové hřiště. Proti sobě hrají dvě jedenáctičlenná družstva ve dvou směnách (na pálce, v poli) po 12 minutách.

Oficiální pravidla 2007 vydaná ČASPV[editovat | editovat zdroj]

Kapitola 1 – Definice[editovat | editovat zdroj]

§ 1. Box pálkařů: Je území pro pálkaře v zámezí mezi místem pro odpal a metou č. 1 ve vzdálenosti 4 m od hlavní čáry.
§ 2. Dvoumetový odpal: Pálkař a ostatní běžci na metách postoupí o dvě mety vpřed, oproti metám které drželi v okamžiku odpalu.
§ 3. Hra: Je povel rozhodčího k zahájení hry, nebo k opětnému zahájení hry po přerušení na pokyn rozhodčího. Aby hra mohla být zahájena, musí být hráči-polaři v poli, jeden z hráčů – pálkařů v místě pro odpal, bränner za hlavní čarou, ostatní pálkaři v boxu pro pálkaře.
§ 4. Meta: Plocha ve vnějším poli, která je vymezena prodlouženými čarami vnitřního pole.
§ 5. Meta brännera: Je vyznačený čtverec vně vnitřního pole, před hlavní čarou o rozměrech 1 × 1 m, vzdálen 1 m od hlavní čáry a 5,5 m od cílové mety.
§ 6. Místo pro odpal: Území ve vnějším poli uprostřed mezi první a cílovou metou v délka 4 m a šířka 1 m.
§ 7. Odpal: Je udeření pálkou do míče s vlastním nadhozem, nebo zasažení (teč) pálkou nadhozeného míče.
§ 8. Pálkoviště: Je část hřiště ve tvaru obdélníka ve vnitřním poli, na hlavní čáře, uprostřed mezi první a cílovou metou o rozměrech 16 × 6 m.
§ 9. Vnější pole: Je část hřiště vně obdélníku 20 × 28 m (vnitřní pole) z vnějších stran ohraničené místem pro diváky dle místních podmínek.
§ 10. Vnitřní pole: Část hřiště o rozměrech 20 × 28 m.
§ 11. Výseč pro odpal: Navazuje na „místo pro odpal“ je tvořena dvěma čarami směrem do hřiště, které svírají úhel 90°, na hlavní čáře je ohraničena dvěma kužely ve vzdálenosti 4 m. Délka obou čar svírající 90° směrem do hřiště je dána velikostí vnějšího pole, musí přesahovat vnitřní pole, pro orientaci rozhodčích jsou obě čáry ve vnějším poli zvýrazněny kužely barevně odlišnými od kuželů vyznačujících mety.

Kapitola II. – Hřiště[editovat | editovat zdroj]

Hřiště na Brännball
§ 1.: Hřiště na brännball by měla být volná plocha s doporučenými rozměry 60 × 60 m s travnatým, pískovým nebo mlatovým povrchem nenáročným na rovnost. Podél hlavní čáry a bočních čar (20 m) by mělo být vyznačeno zázemí v pruhu širokém 9 m.
§ 2.: Nelze-li dodržet uvedené rozměry hřiště, nebo jsou na hřišti překážky. Smí se soutěž – utkání sehrát na hřišti menším s vyznačením překážek a úpravou pravidel (dvoumetový odpal). S úpravou pravidel musí pořadatel seznámit všechny vedoucí družstev, hráče a rozhodčí.
§ 3.: Vnitřní pole má rozměry 28 × 20 m. Spojnice met a hlavní čára (rovnoběžná se spojnicí met č. 2 a 3) se značí vždy s přesahem v rozích o 3 m.
§ 4.: Všechny čáry (lajny), jsou součásti hřiště a met. Vyznačují se v šířce 5–10 cm, včetně mety brännera. Metu brännera je možné vyznačit vhodným kobercem.
§ 5.: Meta č. 1, 2 a 3 je plocha ve vnějším poli,která je vymezena prodlouženými čarami vnitřního pole v délce 3 m Konce přesahujících čar v délce 3 m a jejich průsečík jsou označeny kužely.
§ 6.: Meta brännera o rozměrech 1 × 1 m je mezi cílovou metou a krajním bodem místa pro odpal – bližším k cílové metě – ve vzdálenosti jeden metr od hlavní čáry a 5,5 m od cílové mety a 5,5 m od krajního bodu pro odpal.(viz plánek) Pro turnaje je doporučeno vyznačit metu brännera pevně připevněným kobercem.
§ 7.: Na hlavní čáře uprostřed mezi cílovou metou a metou č. 1 v délce 4 m je vyznačeno dvěma kužely (barevně odlišnými od kuželů označujících mety) místo pro odpal a kolmicemi z krajních bodů směrem do vnějšího pole v délce 1 m.
§ 8.: Z krajních bodů místa pro odpal směrem do vnitřního pole s vrcholovým úhlem 90° je vyznačena výseč pro odpal. Délka čar označující výseč je dána velikostí vnějšího pole. Na konci vyznačení výseče jsou kužely shodné barvy s kužely vyznačující místo pro odpal. Vyznačení výseče musí přesahovat rozměry vnitřního pole.
§ 9.: Pálkoviště je vyznačeno ve tvaru obdélníku 16 × 6 m (viz obrázek). Do tohoto prostoru smí vstoupit hráči-polaři až po provedení odpalu.
§ 10.: Území pro trenéra – vedoucího družstva pálkařů je vyhrazeno v zámezí (5 m od hlavní čáry) za boxem pálkařů. Z jiného prostoru je rozhodčí povinen tyto činovníky vykázat.
§ 11.: Území pro trenéra – vedoucího družstva hráčů v poli je vyhrazeno mezi metou č. 1 a č. 2. Minimálně 5 m od spojnice met č. 1 a č. 2.
§ 12.: Území pro diváky, je řádně vyznačeno páskou – vápnem. Území pro diváky vymezí pořadatel, dle možností – doporučeno 9 m od spojnice met č. 3 a cílovou metou.

Kapitola III. – Výzbroj a výstroj[editovat | editovat zdroj]

§ 1.: Míč – pro hru je určen je tenisový míček, žluté nebo bílé barvy.
§ 2.: Pálka, je vyrobena z jednoho kusu dřeva, rukojeť je povolené opatřit páskou. Rozměry pálky jsou uvedeny na obrázku, jiné rozměry, tvary a úpravy nejsou oproti nákresu povoleny.
§ 3.: Mety jsou označeny kužely stejné barvy dle nákresu hřiště. Meta č. 1, 2 a 3 jsou vyznačeny třemi kužely, cílová meta je označena dvěma kužely.
§ 4.: Výseč pro odpal je vyznačena čtyřmi kužely barevně odlišenými od kuželů na metách.
§ 5.: Sportovní úbor. Všichni hráči družstva musí mít stejný úbor, stejné barvy, střihu a úpravy.
 • Na zádech a na prsou musí mít každý hráč číslo kontrastní barvy, minimálně 15 cm vysoké. Čísla musí odpovídat pořadí na pálce 1 až 15.
 • Při hře nesmějí mít hráči na sobě prsteny, náušnice a podobné předměty, které mohou být podle názoru rozhodčího nebezpečné.
 • Hráčům v poli i na pálce nejsou povoleny při hře jakékoliv rukavice a další předměty na rukou.
§ 6.: Sportovní obuv. Všichni hráči musí být při hře obuti. Obuv má být plátěná, kožená nebo imitace těchto materiálů. Podrážky musí být hladké. S výstupky na podrážkách jsou povoleny jen gumotextilní kopačky. Hráči s jinou obuví nemohou k utkání nastoupit.

Kapitola IV. – Hráči a náhradníci[editovat | editovat zdroj]

§ 1.: Družstvo se skládá z jedenácti hráčů a dvou náhradníků, družstva mohou být koedukovaná.
§ 2.: Hráči jednotlivých družstev jsou označeni viditelnými čísly (1 až 13) dle pořadí na pálce.
§ 3.: Pořadí hráčů na pálce určuje trenér (vedoucí družstva – kapitán) a zapíše jej před utkáním do Protokolu o utkání.
§ 4.: V utkání je povoleno vystřídat nejvýše dva hráče, kteří musí být uvedeni v protokolu před utkáním. Střídání povoluje rozhodčí.
§ 5.: Hráč, který byl vystřídán, se nesmí hry v témž utkání znovu zúčastnit. Byl-li střídán hráč na pálce, náhradník musí nastoupit na stejné místo v pořadí na pálce střídajícího hráče.
§ 6.: Minimální počet hráčů na hřišti je devět. Klesne-li v družstvu počet hráčů méně jak devět, utkání je kontumováno.

Kapitola V. – Hrací doba[editovat | editovat zdroj]

§ 1.: Utkání se hraje na dva poločasy, jeden poločas v délce 12 minut hrubého času.
§ 2.: Rozhodčí může prodloužit každý poločas, v němž podle jeho mínění byl čas promeškán střídáním, přepravou zraněných hráčů z hrací plochy nebo z jiných příčin.
§ 3.: O prodloužení doby hry informuje rozhodčí zapisovatele a může, ale nemusí o prodloužení vyrozumět kapitány – trenéry.
§ 4.: Pořadatel je povinen zajistit při utkání časomíru na viditelném místě.

Kapitola VI. – Hra[editovat | editovat zdroj]

§ 1.: Zahájení hry. O tom,které družstvo nastoupí v utkání první na pálku a které do pole se rozhoduje losováním a to buď pomocí mince nebo jiným způsobem. Pro urychlení hry mohou být dány posty družstev (pálka – pole) již rozlosováním.
§ 2.: O způsobilosti hřiště pro zahájení hry rozhoduje výhradně hlavní rozhodčí.
§ 3.: V utkání vítězí družstvo, které dosáhlo v platné hře většího počtu bodů.
§ 4.: Dosažení bodu družstvem hráčů na pálce:
 • Při oběhnutí všech tří met a dosažení cílové mety s přerušením běhu na některé z met z důvodu Zastavení hry získávají pálkaři – 1 bod.
 • Za oběhnutí celého kola (Home run) – po vlastním odpalu bez přerušení hry získávají pálkaři – 6 bodů.
 • Za chybu hráčů v poli, kdy bränner překročí hlavní čáru nebo sebere míček z vnitřního pole získávají pálkaři 4 body.
§ 5.: Dosažení bodů družstvem hráčů v poli:
 • Chycený míček přímo z odpalu do jedné ruky (i mimo výseč) – 2 body.
 • Chycený míček přímo z odpalu(i mimo výseč) do obou rukou nebo s dotykem těla nebo s dotykem jedné ruky a poté chycení druhou rukou – 1 bod.
 • Za Burnned (spálený hráč) za každého hráče, který nedosáhl mety, nebo vyběhl z mety a již se nestačil na metu vrátit před zvoláním bränn – Zavřená hra – 1 bod.
 • Nastane-li situace, kdy pálkaři nemají hráče na pálce – 6 bodů.
 • Za úmyslné porušení pravidla pálkařů pořadí na pálce – 5 bodů.
 • Pálkař po odpalu neodloží pálku v místě pro odpal – 1 bod.

Kapitola VII. – Odpalování[editovat | editovat zdroj]

§ 1.: Pálkaři odpalují na pokyn hlavního rozhodčího v předem určeném pořadí podle protokolu. Porušení tohoto pravidla znamená zisk pěti bodů pro polaře. (ostatní hráči-pálkaři musí být v boxu pálkařů nebo na metách).
§ 2.: Pálkař si nadhazuje sám vlastním nadhozem.Počet nadhozů je omezen prvním dobrým odpalem.
§ 3.: Při dobrém odpalu musí pálkař stát v prostoru místa pro odpal (4 m území).
§ 4.: Dobrý odpal je odpálení, po němž míč:
 • dopadne do výseče a tam zůstane,
 • dopadne do výseče a po odrazu přejde mimo výseč,
 • dopadne do výseče a po odrazu přejde za hlavní čáru,
 • zasáhne ve výseči pro odpal hráče nebo rozhodčího nebo jejich oděv,
 • je chycen nebo tečován hráčem v poli i když nestojí ve výseči pro odpal,
 • dobrý odpal je i když pálkující hráč jen míč tečuje a dopad míče splňuje některý z bodů a. až e.
§ 5.: Splněním podmínek dobrého odpalu je odložení pálky v místě pro odpal, odložení pálky mimo určené místo: pálkař je spálený a jde na metu č. 1.
§ 6.: Dobrý dopal ohlašuje hlavní rozhodčí dobrý odpal a signalizuje upažením s praporkem.
§ 7.: Přejde-li míč při dobrém odpalu mezi diváky do bočních stran hřiště, nebo nastane pro hráče v poli při získání míče jiná překážka a míč není dosažitelný, přizná rozhodčí pálkaři dvoumetový odpal.

Poznámka: Před utkáním musí pořadatel seznámit rozhodčí, hráče a vedoucí se situací kdy rozhodčí přizná hráči dvoumetový odpal.

§ 8.: Dvoumetový odpal, pálkař a ostatní běžci na metách postoupí o dvě mety vpřed oproti metám, které drželi v okamžiku odpalu – nejkratší cestou.
§ 9.: Chybný odpal – je odpálení míče, po němž míč:
 • dopadne mimo výseč – při prvním dotyku země,
 • dopadne do výseče – pálkující hráč celým chodidlem přestoupil základní čáru,
 • dopadne do výseče – pálkující hráč neodložil pálku v prostoru pro odložení pálky.
§ 10.: Při chybném odpalu pálkaři zůstávají na původních metách – vyběhnuvší pálkaři se musí vrátit na mety a nejsou spáleni.
§ 11.: Při dobrém odpalu pálkař vybíhá a snaží se co nejdříve došlápnout za prodlouženou hlavní čáru vymezující cílovou metu s došlapem na mety č. 1, 2, a 3 Čáry lajny vymezující vnitřní pole hřiště musí pálkař obíhat z vnější strany.
§ 12.: Při dosažení cílové mety nohou – proběhnutí získává pálkař bod (další viz Body).
§ 13.: Pálkaři se smí pohybovat pouze ve vnějším poli. Běží-li pálkař uvnitř hřiště a tím si zkrátí dráhu, musí se vrátit na metu č.1.
§ 14.: Při obíhání met se mohou pálkaři předbíhat.
§ 15.: Pálkař „musí“ došlápnout na metu, (prostor ve výseči přesahujících čar vně vnitřního pole) dříve, než bränner stojí na svoji metě alespoň jednou nohou, drží ve vzpažené ruce míček a zvolá hlasitě, Bränn (Spálený) – Porušení tohoto pravidla znamená, že se hráči, kteří nestojí na metách musí vrátit zpět na první metu. Polaři získávají za každého vracejícího se hráče (spálený) jeden bod.
§ 16.: Na metě může stát jeden i více hráčů.
§ 17.: Nastane-li situace, Nikdo není na pálce (všichni pálkaři jsou na metách), jde odpalovat hráč dle Protokolu o utkání. Hráč s nejmenším počtem odpalů a s nejnižším pořadovým číslem.
§ 18.: Jestliže běžci – pálkaři, úmyslně překáží v cestě na metu hráč v poli-soupeř, rozhodčí přizná podle svého mínění poškozeným hráčům–pálkařům počet met, které by dosáhli, kdyby polař nepřekážel.
§ 19.: Předčasný výběh – opustí-li pálkař-běžec metu před odpalem, odpal se opakuje, všichni hráči se vrátí na původní mety.
§ 20.: Předčasný odpal:
 • míč je odpálen pálkařem před uzavřením hry – pálkař je spálený, postupuje na metu č. 1, ostatní pálkaři – běžci jsou ve hře dokud bränner nezavře hru,
 • míč je odpálen pálkařem po uzavření hry, dříve než se běžci vrátili na výchozí metu – pálkař je spálený, běží na metu č. 1, všichni běžci se musí vrátit na metu, ze které při předčasném odpalu vyběhli, resp. na kterou se nestihli vrátit.

Kapitola VIII. – Hráči v poli[editovat | editovat zdroj]

§ 1.: Hráči v poli jsou libovolně rozmístěni ve vnitřním i vnějším poli, mohou stát i za základní čarou. Při odpalu nesmí stát žádný hráč území pálkoviště.
§ 2.: Do pálkoviště mohou polaři vstoupit po odpalu.
§ 3.: Hráči v poli mohou zastavit pálkaře v dalším postupu jediným možným způsobem – Zastavením hry.
§ 4.: Zastavená hra je, je-li bränner na svoji metě alespoň jednou nohou,drží ve vzpažené ruce míček a hlasitě zvolá Bränn. Bränner se nesmí dotýkat jinou části těla země.
§ 5.: Bränner, spoluhráč hráčů v poli, se pohybuje ve vnějším poli jen za hlavní čarou. Nesmí vstoupit ani sebrat míček z vnitřního pole (trest 4 body).
§ 6.: Výměna brännera je povolena spoluhráčem ve vnitřním poli i novým střídajícím hráčem. Střídání i výměna je povolena jen se souhlasem rozhodčího.
§ 7.: Brání-li pálkař – běžec úmyslně hráči v poli při chytání odpáleného míče nebo přihrávce (kopnutí a podobně) – pálkař je spálený a vrací se na metu č. 1.

Rozhodčí[editovat | editovat zdroj]

Utkání řídí nestranně sbor rozhodčích podle pravidel brännballu a rozpisu příslušné soutěže – turnaje. Složení sboru rozhodčích:

 • jeden hlavní rozhodčí
 • tři rozhodčí na metách
 • jeden pomocný rozhodčí – pořadí na pálce
 • jeden zapisovatel a jeden pomocník zapisovatele

Během utkání, včetně přestávky v polovině utkání, nikdo ze sboru rozhodčích nesmí hovořit s diváky, trenéry, vedoucími a hráči. Hráči, trenéři, vedoucí a ostatní členové družstev jsou povinni se řídit na hřišti a v jeho okolí – hracím prostoru, pokyny členů sboru rozhodčích, tito mohou přikázat činovníkům družstev cokoliv, co je nezbytné pro uplatnění těchto pravidel. Všichni rozhodčí mají při rozhodování praporek.

Postavení členů sboru rozhodčích[editovat | editovat zdroj]

 • Hlavní rozhodčí stojí v blízkosti zapisovatele a cílové mety vnějšího hracího pole viz plán hřiště,
 • Rozhodčí na metách stojí stále na hřišti tak, aby mohli co nejlépe rozhodovat o hře na metách a současně posuzovat dobré a špatné odpaly hráčů na pálce,
 • Pomocný rozhodčí stojí na přehledném místě u boxu pálkařů,
 • Zapisovatel a jeho pomocník je v blízkosti hlavního rozhodčího (mají k dispozici stolek a židle, pro elektronický zápis je doporučen notebook).

Povinnosti hlavního rozhodčího[editovat | editovat zdroj]

 • Prohlédnout hřiště, jeho vyznačení a rozhodnout o způsobilosti hřiště ke hře. Posoudit vhodnost počasí a dostatečnou viditelnost, v případě potřeby nařizuje úpravu hřiště,
 • Zkontrolovat zda výstroj a výzbroj hráčů odpovídá ustanovení pravidel,
 • Objasní územní pravidla oběma družstvům a jejich vedoucím,
 • Zve družstva k nástupu a provádí losování,
 • Praporkem dává pokyn k zahájení utkání i k zahájení druhého poločasu utkání,
 • Po zastavené hře dává pokyn praporkem pálkaři k odpalu,
 • Rozhoduje ve spolupráci s rozhodčími na metách zda je odpal dobrý nebo chybný,zda byl odpálený míč chycen v letu správně, jednou nebo oběma rukama,
 • Rozhoduje ve spolupráci s rozhodčími na metách zda pálkaři dosáhli met před nebo po uzavření hry,
 • Rozhoduje zda pálkař při překročení cílové mety získal jeden nebo šest bodů (Home run),
 • Posuzuje hru brännera a rozhoduje před zvoláním Bränn zda byly splněny všechny podmínky pro Zavření hry,
 • Veškeré dosažené body hráčů na pálce a v poli, hlásí zapisovateli a jeho pomocníkovi,
 • Rozhodčí má právo v případě úmyslného zdržování hry hrací dobu prodloužit viz Hrací doba,
 • Posuzuje dobrý a chybný odpal z hlediska přešlapu základní čáry pálkařem při odpalu,
 • Měří a sleduje čas, hvizdem na píšťalku končí první poločas a celé utkání,
 • Sděluje zapisovateli délku prodloužení utkání,
 • Hlavní rozhodčí má rozhodující a konečné slovo,
 • Hlavní rozhodčí je vybaven praporkem a píšťalkou.

Povinnosti rozhodčích na metách[editovat | editovat zdroj]

 • Posuzují dobrý a chybný odpal z hlediska dopadu míčku a dávají signál hlavnímu rozhodčímu,
 • Kontrolují postavení hráčů na metách,
 • Posuzují dosažení mety pálkařem a dávají signál hlavnímu rozhodčímu zda bylo dosažení mety před uzavřením hry brännerem, nebo došlo k opačné situaci – spálení hráče,
 • Signalizují hlavnímu rozhodčímu počet spálených hráčů,
 • Signalizují hlavnímu rozhodčímu, zda se všichni spálení hráči vrátili na metu č. 1,
 • Rozhodčí na metách jsou vybaveni praporky.

Povinnosti pomocného rozhodčího[editovat | editovat zdroj]

 • Sleduje pořadí hráčů na pálce, do kopie Protokolu zaznamenává odpaly hráčů,
 • Nedodržení pořadí hráčů na pálce signalizuje hlavnímu rozhodčímu,
 • Signalizuje hlavnímu rozhodčímu situaci Nikdo není na pálce,
 • Posuzuje dobrý a chybný odpal, dává signál hlavnímu rozhodčímu.

Povinnosti zapisovatele a jeho pomocníka[editovat | editovat zdroj]

 • Dle pokynů hlavního rozhodčího zapisovatel zapisuje do Protokolu dosažené body, pomocný zapisovatel sleduje a kontroluje správnost zapsaných pokynů,
 • Jsou odpovědni za úplné vyplnění zápisu (např. podpisy kapitánů).

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]