YAML

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

YAML Ain't Markup Language (zkráceně YAML /jæml/) je formát pro serializaci strukturovaných dat.

Mezi rysy tohoto formátu patří:

 • čitelnost nejen strojem, ale i člověkem
 • struktura a hierarchie dat je řešena odsazením
 • odsazení o jednu úroveň sestává ze 2 nebo 4 mezer; tabulátory nejsou povoleny.
 • neomezené úrovně vnořování

3. vydání specifikace formátu, verze 1.2, vyšla 1. října 2009.[1]

Primitiva[editovat | editovat zdroj]

Literály[editovat | editovat zdroj]

Řetězce
 • mohou být uvedeny znakem dvojitých i jednoduchých uvozovek (na rozdíl od JSONu), s tím, že musejí končit stejným znakem
 • uvozovka v uvozovce se eskapuje zdvojením
 • kontrolní znaky se escapují zpětným lomítkem
 • jsou povoleny některé diakritické znaky
 • znaky mimo základní ASCII lze zapsat pomocí hexadecimálního kódu znaku, uvedeného za \x (8bitového), \u (16bitového) nebo \U (32bitového)
 • uvozovky musejí být nezbytně uvedeny například v těchto případech:
  • končí-li mezerou nebo jiným bílým znakem (a ten má být zahrnut)
  • obsahují-li řídicí znaky
  • obsahují-li čárku v poli v in-line notaci (viz dále)
  • začínají-li speciálním znakem (!, #, &, *, ", ', [, {, |, >, \)
  • víceřádkový text
string: 'Wendy''s'
unicode: "Sosa did fine.\u263A"
control: "\b1998\t1999\t2000\n"
hex esc: "\x0d\x0a is \r\n"

Víceřádkový řetězec:

quoted: "So does this
 quoted scalar.\n"
Čísla
 • v základním (kanonickém) tvaru je možné volitelné unární znaménko (záporné i kladné)
 • „0o“ uvádí oktální zadání (osmičkové soustavě)
 • „0x“ uvádí hexadecimální zadání (šestnáctkové soustavě)
 • je povolený semilogaritmický (vědecký) zápis s mantisou a exponentem
 • na rozdíl od JSONu je možné uvést nekonečno (kladné i záporné) a NaN
 • číslo, za kterým následuje text, který není poznámka, bude (na rozdíl od některých jazyků) převeden na řetězec
canonical: 12345
decimal: +12345
octal: 0o14 
hexadecimal: 0xC
exponential: 12.3015e+02
fixed: 1230.15
negative infinity: -.inf 
not a number: .NaN
fraction: .5
Časové hodnoty

Tzv. časové značky (timestamps) se zadávají ve tvaru RRRR-MM-DD, následovaném volitelným uvedením času, které odděluje buď mezera nebo (velké či malé) písmeno T a čas ve tvaru HH:MM:SS. Za časem může být volitelně uvedeno časové pásmo buď jako celé číslo nebo ve formátu [+/-]HH:MM.

canonical: 2001-12-15T02:59:43.1Z
iso8601: 2001-12-14t21:59:43.10-05:00
spaced: 2001-12-14 21:59:43.10 -5
date: 2002-12-14
Logické hodnoty

YAML podporuje booleovské hodnoty false a true

 - false
 - False
 - true
 - TRUE
NULL

YAML podporuje hodnotu NULL, která může být zadána explicitně (null) nebo s použitím tildy ~ nebo může (na místech, kde se očekává hodnota, jako např. prvek sekvence, viz dále) být vynechána.

 - Null
 - null
 -
 - NULL
 - ~

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 # toto je poznámka
 # vše až do konce řádky je ignorováno
 # poznámky mohou začínat na libovolném místě
- 1 # poznámky mohou být vkládány i do řádků s hodnotami,
 # ... pak však musí být před # mezera
- CSharp se označuje jako C#

Víceřádkové poznámky (blokové komentáře) nejsou podporovány.

Sekvence[editovat | editovat zdroj]

Odpovídá neasociativnímu poli.

 - Banány
 - Pomeranče
 - Mandarinky
 • převede se jako pole s číselnými indexy číslovanými od nuly
 • začne-li definice sekvence, nelze jako další prvek zadat dvojici klíč:hodnota

Mapa[editovat | editovat zdroj]

Odpovídá asociativnímu poli (ukládá dvojic klíč:hodnota, běžně se označuje termínem hash).

Božena Němcová: Babička
Ernest Hemingway: Stařec a moře
Douglas Addams: Stopařův průvodce po Galaxii
1984: 1984
 • u posledního prvku bude index uložený jako řetězec a hodnota prvku bude uložena jako číslo.
 • chování při uvedení stejného indexu pole podruhé se liší podle konkrétní implementace; např. podle on-line konvertoru do JSONu[2] nedojde k chybě a zůstane hodnota u prvního výskytu.

Dokument[editovat | editovat zdroj]

--- # Seznam knih
Autor: Božena Němcová
Kniha: Babička
---
Autor: Ernest Hemingway
Kniha: Stařec a moře
...

Sekvence „---“ značí začátek dokumentu, „...“ konec dokumentu nebo datového proudu.

Víceřádkový text[editovat | editovat zdroj]

Se zalomením řádků
data: |
  There once was a short man from Ealing
  Who got on a bus to Darjeeling
    It said on the door
    "Please don't spit on the floor"
  So he carefully spat on the ceiling
 • Úvodní mezery (dané odsazením) budou vynechány.
 • Uvedením "|-" bude oříznuto poslední odřádkování.
Bez zalomení řádků
specialDelivery: >
  Follow the Yellow Brick
  Road to the Emerald City.
  Pay no attention to the
  man behind the curtain.
 • Nové řádky budou zaměněny za mezery, úvodní mezery budou vynechány.
 • Uvedením ">+" bude za řetězec přidáno odřádkování.

Složená data[editovat | editovat zdroj]

Data je možné libovolně vnořovat. Úroveň zanoření je určena a označena odsazením textu od levého okraje:

Zadaná strukturovaně[editovat | editovat zdroj]

adresa:
  ulice: U mlýna
  "č. p.": 15     # ve verzi 1.2 nemusí být v uvozovkách
  město: Bílé Bělidlo

knihy:
  - autor: Božena Němcová 
   název: Babička
  - autor: Ernest Hemingway
   název: Stařec a moře

Odkazování dovnitř struktur v YAMLu může být (v závislosti na cílovém jazyku) např.: adresa.ulice nebo adresa["č. p."].

Zadaná in-line[editovat | editovat zdroj]

YAML podporuje také zadání více dat v jednom řádku (in-line). Jako např. v JavaScriptu, jsou asociativní pole uvedena ve složených závorkách. Jako znak, oddělující klíč a hodnotou, je dvojtečka, samotné dvojice se oddělují čárkou.

Asociované pole
- {name: John Smith, age: 33}

to samé jako:

- name: John Smith
 age: 33
Neasociované pole

Neasociativní pole (seznamy) se v jednom řádku uvádějí v hranatých závorkách.

[John Smith, Bill Jones]

Další možnosti[editovat | editovat zdroj]

Odkazování[editovat | editovat zdroj]

bill-to: &id001 # definuje identifikátor id001
  street: |
      123 Tornado Alley
      Suite 16
  city:  East Centerville
  state: KS

ship-to: *id001 # reference na id001
  state: Kansas  # pozměňuje položku
  country: USA  # doplňuje novou položku

Přetypování[editovat | editovat zdroj]

---
a: 123 # celé číslo
b: "123" # řetězec, vynuceno uvozovkami
c: 123.0 # číslo s plovoucí desetinnou čárkou
d: !!float 123 # ditto, přetypování vynuceno klíčovým slovem
e: !!str 123 # přetypování pro řetězec, jako b)
g: Yes # boolean
f: No # boolean
h: !!str Yes # řetězec, přetypování vynuceno klíčovým slovem
i: Yes we have No bananas # řetězec
j: !!bool No # boolean
--- # binární data (base64)
picture: !!binary |
 R0lGODlhDAAMAIQAAP//9/X
 17unp5WZmZgAAAOfn515eXv
 Pz7Y6OjuDg4J+fn5OTk6enp
 56enmleECcgggoBADs=mZmE

Hlavička[editovat | editovat zdroj]

Níže uvedený řádek (direktiva) dovoluje uvést verzi formátu obsahu, který za ním následuje.

%YAML 1.2

Ostatní[editovat | editovat zdroj]

Bílé znaky
 • tabulátory nejsou povoleny pro odsazování
 • mezery před hodnotami (resp. jejich dvojnásobek nebo čtyřnásobek) určuje úroveň zanoření
 • mezery za hodnotami (včetně řetězců) jsou ignorovány
 • řádek s bílým místem, na němž není uvedena žádná hodnota, je ignorován (neplatí pro neuvedené prvky pole, které se převedou na NULL)

Překlady[editovat | editovat zdroj]

Některé skriptovací jazyky nebo frameworky (např. Symfony) využívají soubory YAML mj. jako tabulku překladů. Do nich pak mohou vkládat „placeholdery“, které slouží jako místa pro doplnění proměnných. Příklad:

messages:
  forFree: Nic neplatíš!
  payPrice: Zaplatíš %price% Kč.

Použití těchto textů ve Twigu:

{% trans %}messages.pay{% trans %}<br>
{% trans with({'%price%': 99}) %}messages.payPrice{% trans %}

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

konkurenční formáty

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]