Wikipedista:TeSCZ/Pískoviště

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Informační a poradenské centrum ZČU[editovat | editovat zdroj]

Informační a poradenské centrum ZČU (dále IPC) funguje jako jedno z univerzitních pracovišť od listopadu 2006. Stávajícím studentům a absolventům Západočeské univerzity v Plzni nabízí studijní, sociální, psychologické a právní služby. Poradenští pracovníci pomáhají klientům s řešením problémů a překonáváním nesnází v osobním, studijním nebo profesním životě. Systém podpory se věnuje i osobám se specifickými potřebami.

IPC je celouniverzitním kontaktním útvarem v agendě poplatků za studium, ubytovacích a sociálních stipendií. IPC rovněž spravuje prostor Kulturky ZČU v centru města a B-room ZČU v hlavním univerzitním kampusu na Borských polích a dlouhodobě spolupracuje se základními a středními školami, organizacemi a institucemi v Plzeňském a Karlovarském kraji.[1]

Studijní poradenství[editovat | editovat zdroj]

Recepce IPC ZČU

Služby v oblasti studijního poradenství poskytované Informačním a poradenským centrem ZČU jsou především určeny uchazečům o studium a stávajícím studentům ZČU.

Pomoc uchazečům je zaměřena především na poskytování informací o:

 • získání přehledu o možnostech studia,
 • podmínky a průběh přijímací řízení,
 • realizace přípravných kurzů a dnů otevřených dveří.

IPC spolupracuje během akademického roku s výchovnými poradci na středních školách v plzeňském regionu.

Studijní poradenství pro stávající studenty představuje:

 • seznámení se a prostředím vysoké školy,
 • podpora při orientaci během přestupu na vysokou školu,
 • podpora při řešení studijních problémů v průběhu celého studia,
 • poradenství k poplatkům za studium.[2]

Poradenské služby mohou využít také zahraniční studenti (resp. studenti ZČU, kteří nemají české občanství a nestudovali střední školu v ČR; jedná se pouze o dlouhodobé mobility). V roce 2018, v prvním roce fungování této tzv. Zahraniční poradny, byli klienty primárně arabští studenti.[3]

Poplatky za studium[editovat | editovat zdroj]

V souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) vzniká ZČU povinnost vybírání poplatků za studium. Studentům může být vyměřen poplatek za delší studium. Věk studentů nijak neovlivňuje povinnost hradit poplatky za studium. Statut studenta má student nezávisle na formě studia (kombinovaného či prezenčního), uchazeč se tak stává studentem dnem zápisu.[4] Stanovení výše poplatků za studium v se řídí rozhodnutím rektora na daný akademický rok. V akademickém roce 2019/2020 je výše poplatků za tzv. delší studium stanovena na 24 540,00 Kč.[5]

Ubytovací stipendium[editovat | editovat zdroj]

Podmínky přiznání a výplaty ubytovacího stipendia se řídí Stipendijním řádem ZČU (čl.6 a 8).

Student může získat ubytovací stipendium, jestliže studuje v prezenční formě bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského nebo doktorského studijního programu a současně splňuje všechny následující podmínky (bez ohledu na to, zda je ubytován na koleji, jinde nebo dojíždí; účel a výdaje student neprokazuje):

 • je studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční formě studia (čl. 6 odst. 1 písm. a),
 • studuje v prvním studijním programu (přičemž za studium ve studijním programu se nepovažuje studium, které bylo v kterémkoliv kalendářním roce zapsáno a ukončeno v období od 1. května do 30. října), nebo ve studijním programu na něj navazujícím, nebo přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium bylo uznáno (čl. 6 odst. 1 písm. b),
 • nepřekročil standardní dobu studia ve studovaném studijním programu, včetně souběžně studovaných studijních programů (čl. 6 odst. 1 písm. c),
 • nemá místo trvalého pobytu v okrese, v němž je místo jeho studia (čl. 6 odst. 1 písm. d).

Student musí svůj zájem o stipendium projevit vyplněním elektronického formuláře na Portále ZČU. Žádost o ubytovací stipendium lze podat pouze jednou (standardně tak činí nově nastupující studenti na začátku studia). Splnění stanovených podmínek se ověřuje na základě údajů z matriky studentů a z informačního systému Studijní agenda (IS/STAG).

Sociální stipendium[editovat | editovat zdroj]

Nárok na sociální stipendium podle zvláštního právního předpisu (§ 17 odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře) mají ti studenti, kteří se nachází v tíživé sociální situaci. Pro získání sociálního stipendia musí splňovat všechny tyto podmínky:

 • mít přiznaný rozhodný příjem v rodině, zjišťovaný pro účely přídavku na dítě, který nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5,
 • splnění této podmínky je student povinen prokázat originálem nebo úředně ověřenou kopií Sdělení pro účely přiznání stipendia vydaného státním úřadem sociální podpory (příjem zjišťovaný za 3. čtvrtletí roku),
 • a nepřekročit věkovou hranici 26 let.

Psychologické poradenství[editovat | editovat zdroj]

Psychologické služby IPC jsou zaměřeny na první pomoc klientům, kteří řeší složitou životní situaci a nejsou si zcela jisti svým rozhodnutím. Odborná pomoc se proto soustřeďuje především na tyto oblasti:

 • řešení studijních obtíží jednotlivců,
 • řešení partnerských a rodinných vztahových problémů, eventuálně ztrátových situací.

Všechny tyto oblasti mohou ovlivnit psychiku studenta a tím i jeho studijní výkony. Díky více než desetileté tradici psychologických služeb na ZČU je možné zprostředkovat zájemcům další odbornou, např. psychiatrickou nebo jinou lékařskou péči. Klienti se mohou poradit o svém kariérním růstu a také o způsobech, jak přispět k lepšímu zvládání náročným situací souvisejících se studiem na VŠ.

Od letního semestru 2014/15 je možné využít služeb psychologické porady jak v hlavním univerzitním kampusu na Borských polích (UI213), tak i v centru města (FPE, Chodské náměstí, místnost CH210). Vzhledem k velkému zájmu o tuto službu je doporučeno si zamluvit termín konzultace s předstihem.[6]

Právní poradenství[editovat | editovat zdroj]

Právní poradenství poskytované Informačním a poradenským centrem ZČU zajišťuje především poskytnutí informací o právní legislativě, která souvisí s daným problémem a popřípadě u které instituce, orgánu může student uplatnit právní nárok či splnit nějakou povinnost, aby předešel případným sankcím.

Okruhy problémů, které pracovníci poradny řeší:

 • pomoc při řešení právních otázek zejména v oblasti práva občanského, rodinného a pracovního
 • výklad právních předpisů
 • pracovně-právní problematika

Informační a poradenské centrum ZČU nezajišťuje právní služby spojené se soukromým podnikáním a ty, které se netýkají oblasti studia.[7]

Sociální poradenství[editovat | editovat zdroj]

Služby v oblasti sociálního poradenství jsou především zaměřeny na poskytování informací k sociálním a ubytovacím stipendiím a vedení agendy s nimi spojené, výklad sociálních předpisů, podmínek zaměstnání během studia, řešení problematiky studentských rodin nebo poradenství pro zdravý životní styl. Studenti si sjednávájí konzultace s odbornými pracovníky poradny elektronicky.

Poradenství pro studenty se specifickými potřebami[editovat | editovat zdroj]

IPC zajišťuje odborné poradenství pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami, organizuje asistenční služby, komunikuje s fakultami v otázkách nastavení takových podmínek, které těmto osobám umožní v plném rozsahu a v jednotné úrovni studovat atd.

Systém podpory je doplněn o organizací asistenční pomoci - pro studenta se specifickými potřebami může být zajištěna doprovodná nebo studijní asistence, a možností výpůjčky kompenzační pomůcky na dobu studia (např. zesilovací souprava pro sluchově postižené nebo televizní lupa pro zrakově postižené). Primárně pro nevidomé je k dispozici také 3D haptická mapa univerzitního areálu ZČU.[8]

Cílem práce se studenty se specifickými potřebami je kompenzace negativních důsledků plynoucích z jejich postižení a vyrovnávání příležitostí Jde o vytváření takových podmínek, které pomohou se seberealizací ve všech oblastech jejich života.

Jedná se např. o:

 • podmínky přijímacího řízení (zajištění asistenční služby, nabídka individuální přijímací zkoušky apod.),
 • podmínky vlastního studia (možnost využití e-learningových forem studia některých předmětů, individuální zkoušení, nabídka mimořádných konzultačních hodin, individuální předzápis předmětu, překlady apod.),
 • rozvoj služeb souvisejících se studiem (individuální nabídky knihovnických služeb apod.)

Specifikace uchazeče/studenta ZČU se specifickými potřebami:

 • osoba s pohybovým postižením
 • osoba s postižením zraku
 • osoba s postižením sluchu
 • osoba se specifickou poruchou učení
 • osoba s poruchou autistického spektra
 • osoba s jinými obtížemi - osoba s psychickou poruchou či onemocněním (vč. neautistických neurovývojových poruch, tj. narušení jazykových, řečových a jiných komunikačních schopností) nebo chronické somatické onemocnění[9]

Bezbariérová univerzita[editovat | editovat zdroj]

Budovy Západočeské univerzity v Plzni, ve kterých probíhá výuka, mají bezbariérové vstupy, v rámci investiční výstavby byly od konce 90. let minulého století postupně vybaveny nájezdy, „schodolezy“, výtahy, apod. Ve všech budovách jsou v provozu bezbariérová sociální zařízení. Pro ubytování tělesně postižených studentů jsou k dispozici pokoje s bezbariérovým přístupem a upraveným sociálním zařízením na kolejích Klatovská.[10] Handicapovaní studenti mají možnost získat ubytovací místo přednostně (i při menší dojezdové vzdálenosti). Všechny budovy kolejí jsou vybaveny WiFi připojením. Zcela bezbariérově je upravena menza v kampusu Borská pole (vchod, vybavení, sociální zázemí apod.), přístupná je i druhá menza v budově Kollárova.

Pro lepší orientaci znevýhodněných osob v budovách Západočeské univerzity v Plzni byla vytvořena bezbariérová mapa ZČU.[11]

Kulturka & B-room[editovat | editovat zdroj]

IPC spravuje 2 univerzitní prostory: Kulturku a místnost zvanou B-room.

Klubovna a univerzitní co-working

Kulturka ZČU[editovat | editovat zdroj]

Kulturka, kulturní klubovna a univerzitní co-workingové centrum, se nachází přímo v centru města Plzně. Byla otevřená veřejnosti v listopadu 2016, předtím prostory složily Akademickému centru ZČU.[12] Kulturka je dějištěm drobných kulturních akcí, například výstav[13] či design marketu v režii studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara,[14] nebo besed a workshopů pod taktovkou studentů a pedagogů Fakulty filozofické a Fakulty právnické.

Univerzitní co-working (sousedící s klubovnou) je prostorem určeným primárně pro studenty a zaměstnance ZČU, kteří jej mohou využívat za účelem vlastních pracovních aktivit. Prostor je plně kancelářsky vybaven a studentům nabízí vhodné prostředí pro práci na vlastních projektech, týmové porady či pracovní jednání. Co-working zároveň slouží jako zázemí pro studentské organizace, které jsou nejaktivnějšími pořadateli kulturkových akcí.[15] Na místě je možné zakoupit publikace vydané nakladatelstvím ZČU a univerzitní propagační předměty. Provozovatelem Kulturky je Informační a poradenské centrum ZČU, které dané prostory zároveň využívá pro realizaci některých svých aktivit, včetně pořádání pravidelných poraden pro hendikepované a zahraniční studenty.[16]

B-room ZČU[editovat | editovat zdroj]

B-room je univerzitní klubovna, která od listopadu 2019 slouží studentům a zaměstnancům ZČU ke studiu, setkávání i odpočinku. B-room je místem konání formálních i neformálních akcí, mj. kurzů pro zaměstnance či interaktivních workshopů pro studenty. B-room se nachází naproti HelpDesku CIVu (UI203).[17] Místnost B-room spravuje tým IPC v úzké spolupráci s Centrem informatizace a výpočetní techniky.

Projektová činnost[editovat | editovat zdroj]

IPC se dlouhodobě věnuje projektové činnosti zaměřené na rozvoj poradenských služeb a podporu uchazečů a studentů. Od roku 2009 do roku 2012 bylo IPC hlavním řešitelem projektu SyKaPo - Systém kariérového poradenství pro studenty vysokých škol Plzeňského kraje.[18] Od roku 2012 do roku 2015 bylo IPC hlavním řešitelem projektu RoPoV - Rovné příležitosti pro všechny, jehož cílem bylo vytvoření celouniverzitního podpůrného systému pro osoby se specifickými potřebami a pro osoby sociálně znevýhodněné[19] a tím napomoci jejich plnohodnotnému společenskému a profesnímu uplatnění.

ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni[editovat | editovat zdroj]

Informační a poradenské centrum je řešitelem několika modulů realizovaných v rámci ESF projektu Západočeské univerzity v Plzni (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287). Cílem projektu je mj. rozšíření stávajících poradenských služeb a zajištění nových kvalitních poradenských služeb pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami, z etnických minorit a socio-ekonomicky znevýhodněné  s cílem snižování studijní neúspěšnosti, zvyšování kompetencí pracovníků poradenských center, rozšíření stávajících služeb a vytvoření nových služeb (motivačních aktivit) pro žáky základních a středních škol, navázání spolupráce s organizacemi pracujícími ve prospěch znevýhodněných dětí a  vytvoření adaptačních a vyrovnávacích aktivit pro znevýhodněné studenty zapsané do 1. ročníků.[20]

Rok jedna ZČU[editovat | editovat zdroj]

IPC je hlavním pořadatelem akce Rok jedna ZČU, která cílí na studenty prvních ročníků a pomáhá jim se v nové studijní a životní etapě zorientovat a předejít zároveň i jejich studijní neúspěšnosti.[21][22] První ročník akce se uskutečnil v září 2018.[23] Od roku 2020 byly aktivity v rámci Roku jedna ZČU rozšířeny o pořádání tematických akcí i během samotného akademického roku, mj. o akci ZČUch, na které se představují jednotlivé studentské organizace působící při ZČU.[24]

Vzděláváním k úspěchu bez bariér[editovat | editovat zdroj]

Od roku 2017 do června 2020 je IPC hlavním řešitelem projektu Vzděláváním k úspěchu bez bariér (reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003942).[25] Projekt je realizován v rámci programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Projekt se primárně zaměřuje na podporu žáků základních a středních škol, kteří mají speciální vzdělávací potřeby (dále jen SVP),[26] na děti a žáky ohrožené syndromem týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Dále projekt cílí na rodiče těchto dětí, pracovníky škol a školských zřízení a další pracovníky zapojené do procesu vzdělávání těchto dětí.[27] Výstupem projektu je například konference DOBRÁ PRAXE, která byla realizována v roce 2018[28] a 2019[29] (vždy na podzim), portál Vzděláváním k úspěchu bez bariér nebo DVD, na kterém je žákům ZŠ a SŠ představen život jejich spolužáků potýkajících se se sluchovou či zrakovou vadu, příp. s duševní poruchou.[30]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. OSM. Plzeň CZ [online]. 2015-11-13 [cit. 2020-03-26]. Dostupné online. (česky) 
 2. Západočeská univerzita -. old.zcu.cz [online]. [cit. 2020-03-18]. Dostupné online. 
 3. Západočeská univerzita chce pomoci studentům z arabských zemí. Nová poradna má zabránit „kulturnímu šoku“ - Seznam Zprávy. www.seznamzpravy.cz [online]. [cit. 2020-03-19]. Dostupné online. 
 4. Studentské otazníky. www.studentskeotazniky.zcu.cz [online]. [cit. 2020-03-18]. Dostupné online. 
 5. Západočeská univerzita - Rozhodnutí rektora. old.zcu.cz [online]. [cit. 2020-03-18]. Dostupné online. 
 6. Západočeská univerzita -. old.zcu.cz [online]. [cit. 2020-03-18]. Dostupné online. 
 7. Západočeská univerzita -. old.zcu.cz [online]. [cit. 2020-03-18]. Dostupné online. 
 8. PRAŽÁKOVÁ, Hana. Nevidomí si mohou osahat areál ZČU. Plzeňský deník. 2014-09-15. Dostupné online [cit. 2020-03-26]. (česky) 
 9. Západočeská univerzita podporuje studenty z handicapem - Novinky.cz. www.novinky.cz [online]. [cit. 2020-03-26]. Dostupné online. 
 10. OSM. Plzeň CZ [online]. 2018-12-28 [cit. 2020-03-19]. Dostupné online. (česky) 
 11. Západočeská univerzita - Základní informace. old.zcu.cz [online]. [cit. 2020-03-19]. Dostupné online. 
 12. OSM. Plzeň CZ [online]. 2016-11-02 [cit. 2020-03-23]. Dostupné online. (česky) 
 13. ROSENDORF, Jindřich. ORIENTACE VÝBĚR. Lidové noviny - Praha. 19. 10. 2019, s. 23. Dostupné online. 
 14. MRÁZOVÁ, Klára. Design Market? Vánoce podle mladých umělců. MF Dnes - Plzeňský. 13. 12. 2019. Dostupné online. 
 15. ZČU otevřela v centru Plzně klubovnu a centrum sdílené práce. Blesk.cz [online]. [cit. 2020-03-26]. Dostupné online. 
 16. Kulturka ZČU. www.facebook.com [online]. [cit. 2020-03-18]. Dostupné online. (česky) 
 17. B-room ZČU. www.facebook.com [online]. [cit. 2020-03-18]. Dostupné online. (česky) 
 18. Západočeská univerzita - SyKaPo. old.zcu.cz [online]. [cit. 2020-03-19]. Dostupné online. 
 19. Portál poradenských a podpůrných služeb. ropovportal.zcu.cz [online]. [cit. 2020-03-19]. Dostupné online. 
 20. Západočeská univerzita - ESF projekt. old.zcu.cz [online]. [cit. 2020-03-18]. Dostupné online. 
 21. Festival Rok jedna vítá prváky ZČU. Plzeň [online]. 2019-09-26 [cit. 2020-03-18]. Dostupné online. (česky) 
 22. S.R.O, Český software. Kampus univerzity na Borech zaplní noví studenti! Čeká je. www.qap.cz [online]. [cit. 2020-03-19]. Dostupné online. (česky) 
 23. PROKŠOVÁ, Lenka. Se startem do studia pomohl studentům Rok jedna. Plzeňský deník. 2018-10-03. Dostupné online [cit. 2020-03-18]. (česky) 
 24. ZČUch. www.facebook.com [online]. [cit. 2020-03-18]. Dostupné online. (česky) 
 25. ZEPTALI JSME SE - ZS MS ZRAK (novějsi).mp4. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. 
 26. Tiché zprávy [online]. [cit. 2020-03-19]. Dostupné online. (česky) 
 27. O projektu - Vzdělávání bez bariér. bezbarier.zcu.cz [online]. [cit. 2020-03-18]. Dostupné online. 
 28. INFO@PRELOUCDNES.CZ, InfoDnes cz | Martin Kafka |. Konference DOBRÁ PRAXE. PlzeňDnes.cz [online]. [cit. 2020-03-18]. Dostupné online. 
 29. Pozvánka na konferenci DOBRÁ PRAXE 2019 | Sociální služby města Plzně. socialnisluzby.plzen.eu [online]. [cit. 2020-03-18]. Dostupné online. 
 30. INFO@ZAKTV.CZ. Zprávy z 07.04.2019. www.zaktv.cz [online]. [cit. 2020-03-19]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Oficiální webová stránka IPC

Oficiální Facebooková stránka IPC

Oficiální webová stránka ZČU

Směrnice rektora R 11R/2019 (vybírání poplatků)

Pokyn prorektora č. 4P/2009 (ukončování studia)

Pokyn prorektora č. 4P/2009 (dodatek č. 1) (ukončování studia)

Stipendijní řád ZČU

Studentské otazníky ZČU