Seznam svazů alpínské a subalpínské vegetace v Česku

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Seznam svazů alpínské a subalpínské vegetace v Česku je zpracován (včetně pojetí syntaxonů) dle publikace Chytrý a kol. (2007)[1] a představuje přehled svazů (typů rostlinných společenstev) řazených do alpínské a subalpínské vegetace na území Česka.

Přehled je zpracován pomocí fytocenologických jednotek hlavní úrovně (ranku), kdy nejnižší hlavní jednotkou je asociace, jí nadřazený je pak svaz, nad svazem je řád (pro zjednodušení nejsou zde řády uvedeny) a nejvyšší jednotkou je třída. Vědecký název syntaxonu se řídí podle závazných pravidel, která jsou uvedena v mezinárodním kódu fytocenologické nomenklatury. Český název je pak pouze co nejstručnější a zároveň nejvýstižnějším popisem této vegetace a nepodléhá takovým závazným pravidlům. Celý tento seznam se ovšem vztahuje pouze na území České republiky. Proto zde uvedené třídy (nebo jiné jednotky) mají často další podřazené syntaxony, které zde nejsou uvedeny, protože se vyskytují pouze mimo ČR. Také rovnítko mezi českým názvem a vědeckým je víceméně přesné pouze na úrovni Česka nebo většinou ještě i střední Evropy. Nemusí to být přesné z celosvětového pohledu, např. v Severní Americe, Jižní Americe nebo východní Asii existují acidofilní alpínské trávníky odlišného druhového složení.

Třída Loiseleurio-VaccinieteaAlpínská vřesoviště[editovat | editovat zdroj]

Fotografie Český název Odborný název Galerie na Commons Asociace v rámci tohoto svazu
Alpínské vřesoviště na hřebeni pod vrcholem Sněžky v Krkonoších Arkticko-alpínská keříčková vegetace svaz Loiseleurio procumbentis-Vaccinion
Kategorie „Loiseleurio procumbentis-Vaccinion“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Loiseleurio procumbentis-Vaccinion“ na Wikimedia Commons
 • Avenello flexuosae-Callunetum vulgaris – Alpínská vřesoviště
 • Junco trifidi-Empetretum hermaphroditi – Skalní alpínská vřesoviště s šichou

Třída Juncetea trifidiAcidofilní alpínské trávníky[editovat | editovat zdroj]

Fotografie Český název Odborný název Galerie na Commons Asociace v rámci tohoto svazu
Vyfoukávaný alpínský trávník na Obřím hřebeni v Krkonoších Vyfoukávané alpínské trávníky svaz Juncion trifidi
Kategorie „Juncion trifidi“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Juncion trifidi“ na Wikimedia Commons
 • Cetrario-Festucetum supinae – Kostřavové alpínské trávníky s lišejníky
Rozsáhlý smilkový alpínský trávník v hřebenové oblasti Krkonoš poblíž Luční boudy Zapojené alpínské trávníky svaz Nardo strictae-Caricion bigelowii
Kategorie „Nardo strictae-Caricion bigelowii“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nardo strictae-Caricion bigelowii“ na Wikimedia Commons
 • Carici bigelowii-Nardetum strictae – Smilkové alpínské trávníky

Třída Elyno-SeslerieteaBazifilní alpínské trávníky[editovat | editovat zdroj]

Fotografie Český název Odborný název Galerie na Commons Asociace v rámci tohoto svazu
Alpínský skalní trávník s kostřavou peřestou v Čertově rokli v Krkonoších Květnaté skalní trávníky sudetských karů svaz Agrostion alpinae
Kategorie „Agrostion alpinae“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Agrostion alpinae“ na Wikimedia Commons
 • Saxifrago oppositifoliae-Festucetum versicoloris – Alpínské skalní trávníky s kostřavou peřestou
 • Saxifrago paniculatae-Agrostietum alpinae – Alpínské skalní trávníky s psinečkem alpským

Třída Mulgedio-AconiteteaSubalpínská vysokobylinná a křovinná vegetace[editovat | editovat zdroj]

Fotografie Český název Odborný název Galerie na Commons Asociace v rámci tohoto svazu
Subalpínský metlicový trávník ve vlhké rokli v Obřím dole v Krkonoších Subalpínské vysokostébelné trávníky svaz Calamagrostion villosae
Kategorie „Calamagrostion villosae“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Calamagrostion villosae“ na Wikimedia Commons
 • Sphagno compacti-Molinietum caeruleae – Subalpínské bezkolencové trávníky
 • Crepido conyzifoliae-Calamagrostietum villosae – Subalpínské trávníky s třtinou chloupkatou
 • Violo sudeticae-Deschampsietum cespitosae – Subalpínské metlicové trávníky
Subalpínský trávník s třtinou rákosovitou v dolní části Čertovy rokle v Krkonoších Subalpínské trávníky s třtinou rákosovitou svaz Calamagrostion arundinaceae
Kategorie „Calamagrostion arundinaceae“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Calamagrostion arundinaceae“ na Wikimedia Commons
 • Bupleuro longifoliae-Calamagrostietum arundinaceae – Subalpínské trávníky s třtinou rákosovitou
Subalpínské křoviny s břízou karpatskou u lavinové dráhy v Obřím dole v Krkonoších Subalpínské listnaté křoviny svaz Salicion silesiacae
Kategorie „Salicion silesiacae“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Salicion silesiacae“ na Wikimedia Commons
 • Salici silesiacae-Betuletum carpaticae – Subalpínské křoviny s břízou karpatskou
 • Pado borealis-Sorbetum aucupariae – Subalpínské jeřábovo-střemchové křoviny
Porosty haveze v Obřím dole Subalpínské vysokobylinné nivy svaz Adenostylion alliariae
Kategorie „Adenostylion alliariae“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Adenostylion alliariae“ na Wikimedia Commons
 • Ranunculo platanifolii-Adenostyletum alliariae – Subalpínské havezové nivy
 • Salicetum lapponum – Subalpínské křoviny s vrbou laponskou
 • Trollio altissimi-Geranietum sylvatici – Subalpínské upolínové nivy
 • Laserpitio archangelicae-Dactylidetum glomeratae – Subalpínské srhové nivy
 • Chaerophyllo hirsuti-Cicerbitetum alpinae – Mléčivcové nivy montánního stupně
Subalpínská kapradinová vegetace s papratkou horskou v Dlouhém dole v Krkonoších Subalpínská kapradinová vegetace svaz Dryopterido filicis-maris-Athyrion distentifolii
Kategorie „Dryopterido filicis-maris-Athyrion distentifolii“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dryopterido filicis-maris-Athyrion distentifolii“ na Wikimedia Commons
 • Daphno mezerei-Dryopteridetum filicis-maris – Subalpínské kapradinová vegetace s kapradí samcem
 • Adenostylo alliariae-Athyrietum distentifolii – Subalpínská kapradinová vegetace s papratkou horskou

Třída Calluno-Ulicetea - Smilkové trávníky a vřesoviště[editovat | editovat zdroj]

Zde jsou uvedeny pouze ty jednotky z této třídy, které se týkají subalpínského a alpínského stupně. Ostatní jednotky viz seznam travinné a keříčkové vegetace v Česku.

Fotografie Český název Odborný název Galerie na Commons Asociace v rámci tohoto svazu
Subalpínské smilkové trávníky svaz Nardion strictae
Kategorie „Nardion strictae“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nardion strictae“ na Wikimedia Commons
 • Festuco supinae-Nardetum strictae – Druhově chudé subalpínské smilkové trávníky
 • Thesio alpini-Nardetum strictae - Druhově bohaté subalpínské smilkové trávníky
Podhorská až subalpínská brusnicová vřesoviště svaz Genisto pilosae-Vaccinion
Kategorie „Genisto pilosae-Vaccinion“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Genisto pilosae-Vaccinion“ na Wikimedia Commons
 • Festuco supinae-Vaccinietum myrtilli – Subalpínská borůvková vegetace

Třída Asplenietea trichomanisVegetace skal, zdí a stabilizovaných sutí[editovat | editovat zdroj]

Zde jsou uvedeny pouze ty jednotky z této třídy, které se týkají subalpínského a alpínského stupně. Ostatní jednotky viz seznam skalní a suťové vegetace v Česku.

Fotografie Český název Odborný název Galerie na Commons Asociace v rámci tohoto svazu
Vegetace silikátových sutí v subalpínském a alpínském stupni svaz Androsacion alpinae
Kategorie „Androsacion alpinae“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Androsacion alpinae“ na Wikimedia Commons
 • Cryptogrammetum crispae – Vegetace subalpínských a alpínských silikátových sutí s jinořadcem kadeřavým

Třída Montio-CardamineteaVegetace pramenišť[editovat | editovat zdroj]

Zde jsou uvedeny pouze ty jednotky z této třídy, které se týkají subalpínského a alpínského stupně. Ostatní jednotky viz seznam prameništní a rašeliništní vegetace v Česku.

Fotografie Český název Odborný název Galerie na Commons Asociace v rámci tohoto svazu
Vegetace nevápnitých alpínských a subalpínských pramenišť svaz Swertio perennis-Dichodontion palustris
Kategorie „Swertio perennis-Dichodontion palustris“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Swertio perennis-Dichodontion palustris“ na Wikimedia Commons
 • Crepido paludosae-Philonotidetum seriatae – Vegetace kyselých vysokohorských pramenišť s převahou mechorostů
 • Swertietum perennis - Vegetace subalpínských pramenišť s pažitkou pobřežní a kropenáčem vytrvalým
 • Cardaminetum opicii - Vegetace vysokohorských pramenišť s řeřišnicí hořkou Opizovou

Třída Scheuchzerio palustris-CariceteaVegetace slatinišť, přechodových rašelinišť a vrchovištních šlenků[editovat | editovat zdroj]

Zde jsou uvedeny pouze ty jednotky z této třídy, které se často vyskytují i v subalpínském a alpínském stupni. Ostatní jednotky viz seznam prameništní a rašeliništní vegetace v Česku.

Fotografie Český název Odborný název Galerie na Commons Asociace v rámci tohoto svazu
Mírně kyselá rašeliniště a rašelinné louky svaz Caricion canescenti-nigrae
Kategorie „Caricion canescenti-nigrae“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Caricion canescenti-nigrae“ na Wikimedia Commons
 • Bartsio alpinae-Caricetum nigrae – Vegetace zrašelinělých pramenišť v hercynských karech
 • Calliergo sarmentosi-Eriophoretum angustifolii - Arkticko-alpínská rašeliniště se srpnatkou trsnatou
Přechodová rašeliniště svaz Sphagno-Caricion canescentis
Kategorie „Sphagno-Caricion canescentis “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Sphagno-Caricion canescentis “ na Wikimedia Commons
 • Polytricho communis-Molinietum caeruleae – Vysychavá přechodová rašeliniště s bezkolencem modrým
Vegetace vrchovištních šlenků svaz Sphagnion cuspidati
Kategorie „Sphagnion cuspidati“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Sphagnion cuspidati“ na Wikimedia Commons
 • Drepanoclado fluitantis-Caricetum limosae – Vegetace šlenků s ostřicí mokřadní na hlubokých vrchovištích
 • Carici rostratae-Drepanocladetum fluitantis - Vegetace šlenků v mělkých částech horských vrchovišť

Třída Oxycocco-SphagneteaVegetace vrchovišť[editovat | editovat zdroj]

Zde jsou uvedeny pouze ty jednotky z této třídy, které se často vyskytují i v subalpínském a alpínském stupni. Ostatní jednotky viz seznam prameništní a rašeliništní vegetace v Česku.

Fotografie Český název Odborný název Galerie na Commons Asociace v rámci tohoto svazu
Kontinentální a subkontinentální vrchoviště svaz Sphagnion magellanici
Kategorie „Sphagnion magellanici “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Sphagnion magellanici “ na Wikimedia Commons
 • Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi – Koberce rašeliníku křivolistého se suchopýrem pochvatým
 • Andromedo polifoliae-Sphagnetum magellanici - Bultová vegetace subkontinentálních a kontinentálních vrchovišť
 • Vaccinio uliginosi-Pinetum mugo - Vrchoviště s klečí
Boreální vrchoviště svaz Oxycocco microcarpi-Empetrion hermaphroditi
Kategorie „Oxycocco microcarpi-Empetrion hermaphroditi “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Oxycocco microcarpi-Empetrion hermaphroditi “ na Wikimedia Commons
 • Trichophoro cespitosi-Sphagnetum compacti – Boreální vrchoviště se suchopýrkem trsnatým
 • Empetro nigri-Sphagnetum fusci - Boreální vrchoviště s bulty rašeliníku hnědého

Třída Vaccinio-PiceeteaPřirozené jehličnaté lesy[editovat | editovat zdroj]

Fotografie Český název Odborný název Galerie na Commons Asociace v rámci tohoto svazu
Vegetace kosodřeviny svaz Pinion mugo
Kategorie „Pinion mugo “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pinion mugo “ na Wikimedia Commons
 • Vaccinio myrtilli-Pinetum mugo – Acidofilní vegetace kosodřeviny
 • Adenostylo alliariae-Pinetum mugo – Vysokobylinná vegetace kosodřeviny

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. CHYTRÝ, M., a kol. Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace / Vegetation of the Czech Republic 1. Grassland and Heathland Vegetation. Praha: Academia, 2007. 525 s. Dostupné online. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • CHYTRÝ, M., a kol. Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace / Vegetation of the Czech Republic 1. Grassland and Heathland Vegetation. Praha: Academia, 2007. 525 s. Dostupné online. 
 • CHYTRÝ, Milan; KUČERA, Tomáš; KOČÍ, Martin. Katalog biotopů České republiky. Praha: AOPK ČR, 2001. Dostupné online. 
 • CHYTRÝ, Milan et al. Katalog biotopů České republiky. 2. vyd. Praha: AOPK ČR, 2010.