Přeskočit na obsah

CZ-NACE

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

CZ-NACE (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne) je zkratka pro klasifikaci ekonomických činností vydávanou Evropskou komisí od roku 1970. V Česku se začala používat od  1. ledna 2008, kdy nahradila Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (OKEČ). Předpona CZ určuje, že se týká činností prováděných v České republice, v Česku má sběr těchto dat na starosti Český statistický úřad. Klasifikace činností NACE se používá například pro vydávání oprávnění k podnikání (např. živnostenské listy) a pro zařazení předmětů podnikání. Klasifikace se také používá pro zpracování statistických dat a jejich srovnání mezi státy. Díky tomu lze činnosti porovnávat mezi jednotlivými evropskými státy, protože je její používání ve státech Evropské unie povinné.[1]

Jednotlivé obory činností konkrétních firem lze najít z Registru ekonomických subjektů, který provozuje Český statistický úřad.[1]

NACE dělí ekonomické činnosti, resp. oblasti ekonomických činností, tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit některý kód NACE. Ekonomickou činností přitom rozumíme výrobu určitého výrobku nebo poskytování služby při použití kombinace výrobních prostředků, práce, výrobních postupů a meziproduktů. [2]

Klasifikace CZ-NACE je pětimístná. První čtyři úrovně jsou převzaty z mezinárodního standardu, pátá národní úroveň byla doplněna tam, kde pro statistické účely bylo potřeba ekonomické činnosti klasifikovat detailněji. První úroveň tvoří 21 sekcí označených písmenným kódem. Druhou úroveň tvoří 88 oddílů, které jsou označeny dvoumístným číselným kódem. Oddíly se dále dělí do 272 skupin a 629 tříd, na národní úrovni bylo přidáno 160 podtříd.

Hlavní ekonomická činnost jednotky se určuje tzv. metodou top-down. Nejprve se určí sekce s nejvyšším podílem na přidané hodnotě, poté se určí oddíl, který se nejvyšší mírou podílí na tvorbě přidané hodnoty v této sekci. Analogicky se pak určí dominantní skupina v rámci oddílu a dominantní třída v rámci skupiny.

Základní rozdělení CZ-NACE[editovat | editovat zdroj]

Skupina Název
A Zemědělství, lesnictví, rybářství 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
02 Lesnictví a těžba dřeva
03 Rybolov a akvakultura
B Těžba a dobývání 05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí
06 Těžba ropy a zemního plynu
07 Těžba a úprava rud
08 Ostatní těžba a dobývání
09 Podpůrné činnosti při těžbě
C Zpracovatelský průmysl 10 Výroba potravinářských výrobků
11 Výroba nápojů
12 Výroba tabákových výrobků
13 Výroba textilií
14 Výroba oděvů
15 Výroba usní a souvisejících výrobků
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
17 Výroba papíru a výrobků z papíru
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
22 Výroba pryžových a plastových výrobků
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
27 Výroba elektrických zařízení
28 Výroba strojů a zařízení j. n.
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
31 Výroba nábytku
32 Ostatní zpracovatelský průmysl
33 Opravy a instalace strojů a zařízení
D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu


E Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi 36 Shromažďování, úprava a rozvod vody
37 Činnosti související s odpadními vodami
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
39 Sanace a jiné činnosti související s odpady
F Stavebnictví 41 Výstavba budov
42 Inženýrské stavitelství
43 Specializované stavební činnosti
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
H Doprava a skladování 49 Pozemní a potrubní doprava
50 Vodní doprava
51 Letecká doprava
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
53 Poštovní a kurýrní činnosti
I Ubytování, stravování, pohostinství 55 Ubytování
56 Stravování a pohostinství
J Informační a komunikační činnosti 58 Vydavatelské činnosti
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
60 Tvorba programů a vysílání
61 Telekomunikační činnosti
62 Činnosti v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
K Peněžnictví a pojišťovnictví 64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování
65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení
66 Ostatní finanční činnosti
L Činnosti v oblasti nemovitostí 68 Činnosti v oblasti nemovitostí
M Profesní, vědecké a technické činnosti 69 Právní a účetnické činnosti
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
72 Výzkum a vývoj
73 Reklama a průzkum trhu
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
75 Veterinární činnosti
N Administrativní a podpůrné činnosti 77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu
78 Činnosti související se zaměstnáním
79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti
81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny
82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
P Vzdělávání 85 Vzdělávání
Q Zdravotní a sociální péče 86 Zdravotní péče
87 Pobytové služby sociální péče
88 Ambulantní nebo terénní sociální služby
R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení
92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti
S Ostatní činnosti 94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
96 Poskytování ostatních osobních služeb
T Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu 97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu
98 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů 99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

[3]

Reference[editovat | editovat zdroj]