Bloomova taxonomie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Bloomova taxonomie je teorie o cílech vzdělávání, kterou představil Benjamin Bloom v roce 1956. Teorie vymezuje strukturu cílů vzdělávání a jejich vztah k různým úrovním myšlení. Jedná se o jednu z nejdůležitějších pedagogických teorií a ovlivňuje plánování výuky a kurikula. Bloomova taxonomie je významná především pro způsob, jakým naznačuje konkretizaci a operacionalizaci cílů vzdělávání (definuje specifické a měřitelné cíle).[1]

Původní Bloomova taxonomie (50. a 60. léta)[editovat | editovat zdroj]

Kognitivní okruh[editovat | editovat zdroj]

V původní publikaci [2] najdeme v kognitivní doméně tyto definice (postup od jednoduchých po složitější úrovně):

 • znalost (knowledge) zahrnuje chování a testové situace, kdy se zdůrazňuje zapamatování představ, učiva nebo jevů, a to buď rozpoznáním nebo vyvoláním z paměti
 • pochopení/porozumění (comprehension) zahrnuje vzdělávací cíle, chování nebo odpovědi, které představují pochopení/porozumění doslovného sdělení v rámci komunikace
 • aplikace/použití (application) použití osvojené informace, konceptu nebo metody v jiné situaci k řešení problému
 • analýza (analysis) zdůrazňuje rozbor učiva na jeho základní části/složky a odhalení vztahů mezi jeho částmi a pochopení způsobů, jak jsou tyto části/složky uspořádané
 • syntéza (synthesis) je skládání složek a částí tak, aby tvořily celek. Ty se kombinují tak, aby vytvořily uspořádání (pattern) nebo strukturu, která předtím nebyla zřejmá/jasná
 • hodnocení (evaluation) je uvažování ve vztahu k nějakému záměru hodnotit, jako jsou představy, práce, řešení, metody, učivo atd. Používají se kritéria a standardy hodnocení rozsahu.

Myšlenkové/kognitivní operace a tím i vzdělávací cíle vyšších úrovní jsou řazeny podle zvětšující se náročnosti a jsou podmíněny zvládnutím úrovní předchozích. Nezvládnutí jedné úrovně obvykle zakládá problémy při dosahování úrovní vyšších. Kromě kognitivního okruhu byly později popsány také vzdělávací cíle ve dvou dalších okruzích vzdělávacích cílů.

Afektivní okruh[editovat | editovat zdroj]

Navržený spolu s Bloomovým spolupracovníkem D. R. Krathwolem se zaměřuje na emoční/pocitové a subjektivní poznávání. Afektivní cíle jsou tedy takové, které se vztahují k postojům a hodnotám žáků.

Senzomotorický okruh[editovat | editovat zdroj]

Dovednosti v senzomotorickém okruhu popisují schopnosti fyzicky manipulovat s nástroji. Bloom a jeho kolegové nikdy nevytvořili podkategorie pro dovednosti v senzomotorické okruhu. [3]

Revidovaná Bloomova taxonomie[editovat | editovat zdroj]

Na konci 90. let byla Bloomova taxonomie významně revidována. Této revize se ujal tým pod vedením D.R. Krathwola. [4] Ti přepracovali a vytvořil novou taxonomii vzdělávacích cílů s dvěma rozměry: znalostní a kognitivní procesy. J. Hudecová uvádí hned několik důvodů, proč k revizi došlo. [5]

 1. Brzy po vydání Bloomovy příručky se objevily hlasy lidí, kteří upozorňovali na problémy, které Bloomova taxonomie nedokázala dobře řešit. Bloom a jeho kolegové si však nikdy nedělali nárok na to, že jejich taxonomie je úplná, a považovali ji za něco, co se bude dále vylepšovat a doplňovat.
 2. V behaviorální psychologii, o kterou se Bloom opíral, byly díky jejímu vývoji překonány některé závěry.
 3. Přes změny, které nastaly ve vzdělávání, se ukázalo, že základní myšlenka taxonomie cílů je stále platná, a že ji stále více vyspělých vzdělávacích systémů používá. To proto, že je přijata myšlenka, že je důležité rozdělit vzdělávací cíle, aby se s nimi mohlo zacházet smysluplně.

I když hierarchické uspořádání taxonomie zůstává zachováno, postup od nejjednoduššího k nejsložitějšímu není nutný. Zejména při jednotlivých aktivitách v hodinách může dojít k prolínání, při kterém je hierarchie porušena (například žák může hodnotit, aniž by aplikoval). V celkovém průběhu kurzu by však měly být přítomny všechny dimenze taxonomie. Mezi prvními, kdo o této taxonomii referoval v Česku, byla J. Hudecová, která přeložila také níže uvedenou matrici. [5]

DIMENZE KOGNITIVNÍHO PROCESU
ZNALOSTNÍ DIMENZE 1. ZAPAMATOVAT 2. ROZUMĚT 3. APLIKOVAT 4. ANALYZOVAT 5. HODNOTIT 6. TVOŘIT
A. Znalost faktů (faktuální znalost)
B. Konceptuální znalost
C. Procedurální znalost
D. Metakognitivní znalost

Dimenze poznání (knowledge)[editovat | editovat zdroj]

Autoři revidované Bloomovy taxonomie rozlišují čtyři typy poznání. [4]

Faktuální základní znalosti, které si musí student osvojit pomocí disciplíny nebo řešením problémů znalost terminologie, technické symboly, noty
Konceptuální vzájemné vztahy mezi základními prvky v rámci větší struktury, díky kterým fungují dohromady znalost klasifikací a kategorií, Pythagorův teorém, fáze geologického vývoje země
Procedurální jak něco udělat, metody dotazování a kritéria pro použití dovednosti, algoritmy, techniky a metody znalost oborově specifických dovedností a algoritmů, znalost kritérií pro určení vhodných postupů, dovednosti používané při malování vodovými barvami
Metakognitivní znalost kognice obecně stejně jako uvědomění a znalost vlastního poznání strategické znalosti, znalosti kognitivních úkolů jako je kontextuální pochopení, sebepoznání

Dimenze kognitivních procesů (cognitive process)[editovat | editovat zdroj]

Zapamatovat uložení a vybavení znalosti z dlouhodobé paměti poznávání a rozpoznávání, vybavování
Rozumět konstruování významu na základě získaných sdělení včetně ústního, písemného nebo grafického vyjádření interpretace, doložení příkladem, klasifikace, sumarizování, usuzování, porovnávání, vysvětlování
Aplikovat využití postupu nebo struktury v různých situacích vykonávání, zavádění (implementace)
Analyzovat rozložení materiálu na části a určení, jaký je vzájemný vztah částí vztahují a v jakém jsou vztahu k celkové struktuře nebo účelu rozlišování, uspořádání, přisuzování
Hodnotit posouzení podle daných kritérií a standardů kontrolování, kritizování
Tvořit vytváření nových soudržných celků z jednotlivých prvků, reorganizace prvků do nového znaku nebo struktury vytváření, plánování, tvorba

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2.. vyd. [s.l.]: Grada, 2007. 322 s. ISBN 978-80-247-1821-7. 
 2. BLYTH, W. A. L.; BLOOM, B. S.; KRATHWOHL, D. R. Taxonomy of Educational Objectives. Handbook I: Cognitive Domain. British Journal of Educational Studies. 1966-11, roč. 14, čís. 3, s. 119. Dostupné online [cit. 2022-12-08]. ISSN 0007-1005. DOI 10.2307/3119730. 
 3. WIGGINS, Jerry S. Book Reviews : Taxonomy of Educational Objectives, The Classification of Educational Goals, Handbook II: Affective Domain by David R. Krathwohl, Benjamin S. Bloom, and Bertram B. Masia. New York: David McKay Company, 1964. Pp. vii + 196. Educational and Psychological Measurement. 1965-10, roč. 25, čís. 3, s. 895–897. Dostupné online [cit. 2022-12-08]. ISSN 0013-1644. DOI 10.1177/001316446502500324. 
 4. a b OBJECTIVES., Anderson, Lorin W., 1945- Krathwohl, David R., 1921- Airasian, Peter W., profesor. Cruikshank, Katleen A., profesor. Mayer, Richard E., 1947- Pintrich, Paul R., profesor. Raths, James D., 1933- Wittrock, Merlin C., 1931- Bloom, Benjamin Samuel, 1913- Bloom, Benjamin Samuel, 1913- Taxonomy of educational. A taxonomy for learning, teaching, and assessing : a revision of Bloom's Taxonomy of educational objectives. [s.l.]: Addison-Wesley Dostupné online. ISBN 0-8013-1903-X, ISBN 978-0-8013-1903-7. OCLC 450046978 
 5. a b HUDECOVÁ, Dagmar. Revize Bloomovy taxonomie edukačních cílů. Pedagogika. 2004, roč. 54, čís. 3, s. 274–283. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]