Šablona:Citace Sbírky zákonů

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Šablona pro generování citací ze Sbírky zákonů a ze Sbírky zákonů a nařízení.

Použití

Všechna pole musí být malými písmeny. Zkopírujte prázdnou verzi na místo použití:

Plná verze Obvyklé užití
{{Citace Sbírky zákonů
 | typ = 
 | instituce = 
 | odkaz na instituci = 
 | číslo = 
 | částka = 
 | rok = 
 | titul = 
 | odkaz na titul = 
 | zkrácený titul = 
 | datum schválení = 
 | zkratka = 
 | kapitola = 
 | typ kapitoly =
 | kapitola2 = 
 | typ kapitoly2 = 
 | url kapitoly = 
 | článek = 
 | paragraf = 
 | odstavec = 
 | písmeno = 
 | lokace = 
 | poznámka = 
 | datum vydání = 
 | datum přístupu = 
 | url = 
 | jazyk = 
 | mvčr = 
 | mvčr_zákon = 
 | mvčr_částka = 
 | aktualizace = 
 | datum aktualizace = 
}}
{{Citace Sbírky zákonů
 | typ = 
 | číslo = 
 | rok = 
 | titul = 
 | paragraf = 
 | odstavec = 
}}

Parametry

Identifikace

 • typ – udává typ dokumentu (zpravidla právního předpisu). Obvyklé hodnoty jsou „zákon“, „ústavní zákon“, „vyhláška“, „nařízení“, „usnesení“, „nález“, „dekret“, popř. „redakční sdělení“. Jedná-li se o netypický dokument (např. Ústava, Listina práv a svobod), neuvádí se typ, ale pouze název.
 • instituce - označení orgánu (v genitivu), který citovaný dokument vydal. Nepovinný údaj, uvádí se u dokumentů, kde je vhodné upřesnit typ, např. vyhláška Ministerstva spravedlnosti, nález Ústavního soudu apod. Je-li to vhodné, lze použít zkratku.
 • odkaz na instituci - existuje-li na Wikipedii článek o dané instituci, uvede se zde jeho jméno.
 • datum schválení - datum, kdy byl dokument (předpis, rozsudek) vytvořen k tomu určenou procedurou. Zpravidla je uvedeno v záhlaví předpisu. Odlišné od data vydání.
 • číslo - pořadové číslo předpisu v příslušném ročníku Sbírky zákonů.
 • částka - nepovinný údaj. Pořadové číslo jednotlivého svazku v příslušném ročníku.
 • datum vydání - Zpravidla je uvedeno na titulní straně příslušné částky.
 • rok - ročník Sbírky zákonů, ve kterém byl dokument publikován (může se lišit od data schválení, výjimečně i od data vydání). Není-li uveden, použije se rok uvedený v datu vydání.
 • titul – název dokumentu bez označení typu a čísla. Povinný údaj. Měl by být uveden v podobě, v jaké byl dokument označen ve Sbírce zákonů (např. „o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů“).
 • zkrácený titul - zjednodušený titul, uváděný někdy v závorce za plným titulem dokumentu (např. „zákon o vysokých školách“).
 • zkratka - je vhodné uvést, odkazujeme-li z článku na dokument vícekrát. V citaci se objeví v podobě „dále jen ...“
 • odkaz na titul – existuje-li na Wikipedii článek o daném dokumentu, uvede se zde jeho jméno

Dostupnost

 • mvčr - zobrazení odkazu na příslušný dokument v databázi stejnopisů Sbírky zákonů ve formátu PDF vedené Ministerstvem vnitra ČR. Implicitně se zobrazuje u všech dokumentů od roku 1945, což lze zakázat nastavením hodnoty „ne“.
 • mvčr_zákon - identifikátor dokumentu (předpisu) v databázi MV ČR.
 • mvčr_částka - identifikátor částky obsahující dokument v databázi MV ČR. Není-li uveden ani jeden z identifikátorů, šablona se pokusí vytvořit adresu online dokumentu podle ostatních identifikačních údajů.
 • url – URL online dokumentu. Je vhodné uvést u dokumentů publikovaných před rokem 1945, které nejsou součástí online databáze Ministerstva vnitra ČR. Uvádí se url původní verze citovaného dokumentu; chceme-li odkázat na novelizované znění, použijeme parametr aktualizace.
 • datum přístupu - datum, kdy byla z citovaného URL informace čerpána.
 • datum aktualizace - datum novelizace, kterou byl dokument uveden do citovaného stavu. Není-li uvedeno, bude odkázáno na dokument v platném znění. U dokumentů nepodléhajících novelizacím (nálezy ÚS apod.) uveďte hodnotu „ne“
 • aktualizace - odkaz na aktualizované či novelizované znění dokumentu.

Část

Upřesnění části díla, která je předmětem našeho zájmu.

 • kapitola, kapitola2 – název části nebo kapitoly dokumentu (2 úrovně).
 • typ kapitoly, typ kapitoly2 – možné hodnoty jsou například „hlava“, „kapitola“, „část“, „díl“, „příloha“ aj. Implicitně jsou nastaveny hodnoty „část“ a „hlava“.
 • url kapitoly – odkaz na kapitolu dokumentu, je-li přístupna online na jiném URL.
 • článek, paragraf, odstavec, písmeno - odkaz na konkrétní ustanovení. Uvádí se pouze samotné číslo nebo písmeno, bez značky §.
 • strany – strany nebo rozsahy stran oddělené čárkami, např „128“ nebo „114–116“.
 • lokace – jiný typ lokalizace části nebo příspěvku uvnitř dokumentu (např. „řádky 10–20“ nebo „3. odstavec“).

Další

 • poznámka – nějaká další podstatná informace k dokumentu.
 • jazyk – užívá se zejména u cizojazyčných děl, jde o seznam užitých jazyků oddělených čárkami, např. „anglicky, německy, řecky“, lze vložit i zkratku jako „en“, „de“, „fr“ apod. (Viz seznam kódů ISO 639-1 nebo seznam kódů ISO 639-2.) Lze vyplnit i pro českojazyčná díla („cs“), čeština se však nezobrazí.

Externí odkazy

 • http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/jak-spravne-citovat-predpisy
 • BRATKOVÁ, Eva. (zprac.). Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 : metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online].Verze 2.0, aktualiz. a rozšíř. Praha : Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol ČR, 2008-12-22 [cit.2009-07-13]. 60 s. (PDF). Dostupný z WWW: http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf .

Příklady

 • {{Citace Sbírky zákonů |typ = zákon |číslo = 509 |částka = 97 |titul = kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník |datum schválení =1991-11-05 |článek = 1 |datum vydání = 1991-12-18 |mvčr_částka = 2509 |datum aktualizace = ne }}

  Zákon č. 509/1991 Sb. ze dne 5. listopadu 1991, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník. In: Sbírka zákonů. 18. 12. 1991, částka 97. PDF online. ISSN 1210-0005 Čl. 1. Dostupné online.

 • {{Citace Sbírky zákonů |typ = nález |instituce = Ústavního soudu |odkaz na instituci = Ústavní soud České republiky |číslo =130 |částka = 50 |stránky = 1273 |titul = ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 33 odst. 3 věty první zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní |datum schválení = 2011-04-13 |článek = 7 |odstavec = 35 |lokace = 1. věta |poznámka = spisová značka Pl. ÚS 43/10 |datum vydání = 2011-05-20 |datum přístupu = 2011-06-19 |url = http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=69944&pos=1&cnt=1&typ=result |mvčr_zákon = 21759 |aktualizace = ne }}

  Nález Ústavního soudu č. 130/2011 Sb. ze dne 13. dubna 2011, ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 33 odst. 3 věty první zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. In: Sbírka zákonů. 20. 5. 2011, částka 50. PDF online. Dostupné online. [cit. 2011-06-19] ISSN 1211-1244 Čl. 7, odst. 35, s. 1273, 1. věta. Ve znění pozdějších předpisů. Spisová značka Pl. ÚS 43/10.

 • {{Citace Sbírky zákonů |typ = zákon |číslo = 40 |částka = 19 |rok = 1964 |titul = Občanský zákoník |odkaz na titul = Občanský zákoník |datum schválení = 1964-02-26 |zkratka = ObčZ |kapitola = VIII |kapitola2 = 2 |url kapitoly = http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcanzak/cast8h2.aspx |datum vydání =1964-03-05 |datum přístupu =2011-06-19 |mvčr = ne |mvčr_částka = 1257 |aktualizace = ne }}

  Zákon č. 40/1964 Sb. ze dne 26. února 1964, Občanský zákoník. In: Sbírka zákonů. 5. 3. 1964, roč. 1964, částka 19. ISSN 0322-8037 (dále jen ObčZ) Část VIII, hlava 2. Ve znění pozdějších předpisů.

 • {{Citace Sbírky zákonů |typ = zákon |číslo = 111 |titul = o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů |zkrácený titul = zákon o vysokých školách |datum vydání = 1998-04-22 |aktualizace = ne }}

  Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). In: Sbírka zákonů. 22. 4. 1998. Dostupné online. ISSN 1211-1244 Ve znění pozdějších předpisů.

Data šablony

Tato sekce obsahuje strukturovaný popis parametrů této šablony využívající rozšíření TemplateData, který umožňuje snadnější používání této šablony v prostředí Vizuálního editoru.

Citace Sbírky zákonů

Šablona pro generování citací ze Sbírky zákonů a ze Sbírky zákonů a nařízení.

[Upravit strojový popis šablony]

Parametry šablony

Tato šablona upřednostňuje parametry formátované v bloku.

ParametrPopisTypStav
refref

prázdné

Neznámýnepovinný
Typ dokumentutyp

typ dokumentu

Příklad
zákon
Řetězecdoporučený
Titultitul název

název dokumentu bez označení typu a čísla

Řetězecpovinný
Instituceinstituce

označení orgánu v 2. pádě, který citovaný dokument vydal

Příklad
Ústavního soudu
Neznámýnepovinný
Článek o instituciodkaz na instituci odkaz_na_instituci

jméno článku o instituci na Wikipedii

Název stránkynepovinný
Číslo předpisučíslo

pořadové číslo předpisu v příslušném ročníku Sbírky zákonů

Číslodoporučený
Ročníkrok

ročník Sbírky zákonů, ve kterém byl dokument publikován

Číslodoporučený
Datum vydánídatum vydání

datum vydání

Datumdoporučený
Datum schválenídatum schválení datum_schválení

datum, kdy byl dokument vytvořen k tomu určenou procedurou

Datumnepovinný
Článek o tituluodkaz na titul odkaz_na_titul

jméno článku o titulu na Wikipedii

Název stránkynepovinný
zkrácený titulzkrácený titul zkrácený_titul

prázdné

Neznámýnepovinný
částkačástka

prázdné

Neznámýnepovinný
mvčrmvčr

prázdné

Neznámýnepovinný
mvčr_částkamvčr_částka

prázdné

Neznámýnepovinný
mvčr_zákonmvčr_zákon

prázdné

Neznámýnepovinný
vydánívydání

prázdné

Neznámýnepovinný
URL adresaurl

URL adresa původní verze dokumentu

URLnepovinný
datum přístupudatum přístupu datum_přístupu

prázdné

Neznámýnepovinný
zkratkazkratka

prázdné

Neznámýnepovinný
kapitolakapitola

prázdné

Neznámýnepovinný
typ kapitolytyp kapitoly typ_kapitoly

prázdné

Neznámýnepovinný
kapitola2kapitola2

prázdné

Neznámýnepovinný
url kapitolyurl kapitoly url_kapitoly

prázdné

Neznámýnepovinný
typ kapitoly2typ kapitoly2 typ_kapitoly2

prázdné

Neznámýnepovinný
Číslo článkučlánek

prázdné

Číslonepovinný
Číslo paragrafuparagraf

prázdné

Číslodoporučený
Číslo odstavceodstavec

prázdné

Číslonepovinný
Písmenopísmeno

prázdné

Řetězecdoporučený
stranystrany stránky

prázdné

Neznámýnepovinný
lokacelokace

prázdné

Neznámýnepovinný
datum aktualizacedatum aktualizace datum_aktualizace

prázdné

Neznámýnepovinný
aktualizaceaktualizace

prázdné

Neznámýnepovinný
poznámkapoznámka poznámky

prázdné

Neznámýnepovinný
jazykjazyk

prázdné

Neznámýnepovinný

Související