Účetní uzávěrka

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Možná hledáte: Účetní závěrka.

Účetní uzávěrka je vyvrcholení účetních prací za celé účetní období v účetní jednotce. Před sestavením účetní závěrky je třeba k poslednímu dni účetního období uzavřít účetní knihy.

Postup prací při uzavírání účetních knih lze rozdělit do dvou etap:

 • 1. Přípravné práce
  • inventarizace
  • zaúčtování účetních operací na konci účetního období
 • 2. Vlastní uzávěrka účetních knih
  • zjištění hospodářského výsledku před zdaněním
  • výpočet základu daně z příjmů a zaúčtování daňové povinnosti
  • uzavření všech účtů

Přípravné práce[editovat | editovat zdroj]

Inventarizace[editovat | editovat zdroj]

Inventarizace je nástrojem věcné kontroly účetnictví. Pomocí inventarizace se ověřuje, zda údaje na účtech v účetnictví odpovídají skutečnosti. Probíhá ve čtyřech krocích:

 • zjištění skutečného stavu majetku a závazků pomocí inventur a vyhotovení inventurních soupisů,
 • porovnání skutečného stavu s účetním stavem a vyčíslení případných inventarizačních rozdílů,
 • vypořádání a zaúčtování inventarizačních rozdílů v období, ve kterém byly zjištěny,
 • posouzení ocenění majetku účetnictví v porovnání s tržní cenou a zhodnocení (zda jde o trvalé či přechodné snížení ceny majetku).

Zaúčtování účetních operací na konci účetního období[editovat | editovat zdroj]

Na konci účetního období je třeba kromě inventarizačních rozdílů zaúčtovat další účetní případy, které se týkají např. dohadných položek aktivních či pasivních, materiálu a zboží na cestě, převodu počátečního a konečného stavu zásob při evidenci zásob způsobem B, opravných položek k majetku, kurzových rozdílů ve valutové pokladně, na devizovém účtu a u neuhrazených devizových pohledávek a závázků k 31. 12. toho roku, časového rozlišení nákladů a výnosu, tvorby rezerv.[1]

Vlastní uzávěrka účetních knih[editovat | editovat zdroj]

Zjištění hospodářského výsledku před zdaněním[editovat | editovat zdroj]

Hospodářský výsledek je důležitý kvalitativní ukazatel umožňující posoudit hospodaření účetní jednotky. Zjišťuje se porovnáním nákladů vynaložených na provedení konkrétních výkonů a výnosů za tyto výkony. V závislosti na výši nákladů a výnosů může mít charakter zisku nebo ztráty.[2]

Na hospodářský výsledek účetní jednotky je třeba specifikovat dvojí pohled, a to:

 • 1. hospodářský výsledek před zdaněním (tzv. hrubý účetní zisk)
 • 2. hospodářský výsledek po zdanění (tzv. disponibilní zisk) - vypočítá se, když od hrubého účetního zisku se odečte daň z příjmů (podrobněji o výpočtu a zaúčtování daně z příjmů v další části)

Účetní hospodářský výsledek (hrubý účetní zisk) se zjišťuje ve struktuře:

 • a) provozní - porovnáním obratů účtů účtových skupin 50 až 55 a 60 až 64
 • b) finanční - porovnáním obratů účtů účtových skupin 56, 57 a 66
 • c) mimořádný - porovnáním obratů účtů účtové skupiny 58 a 68

Součet provozního a finančního výsledku se nazývá hospodářský výsledek z běžné činnosti (ve Výkazu zisku a ztráty se uvádí v čisté výši, tj. po zdanění). Účetní hospodářský výsledek se zjišťuje na účtě 710 - Účet zisků a ztrát, kam se na konci účetního období převedou obraty nákladových a výnosových účtů[3] .

Výpočet základu daně z příjmů a zaúčtování daňové povinnosti[editovat | editovat zdroj]

Má-li hospodářský výsledek zjištěný v účetnictví pravdivě zobrazovat hospodaření účetní jednotky, musí se tento výsledek zjistit ze všech nákladů a výnosů, které v účetní jednotce vznikly, bez ohledu na to, zda to daňové předpisy umožňují či nikoliv. Z toho vyplývá, že daňový základ (daňový zisk) nelze zjistit z účetních údajů přímo.[4]

Pro potřeby výpočtu daňového základu je třeba hrubý účetní zisk upravit o:

 • částky, které nelze podle Zákona o daních z příjmů uznat za náklad vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů (jedná se zejména o položky uvedené v § 25 ZDP)
 • částky, které jsou do nákladů zahrnuty v nesprávné výši
 • o veškeré částky neoprávněně zkracující výnosy
 • o příjmy zdaněné srážkou u zdroje (například u dividend)

Základní sazba daně z příjmu právnických osob stanoví zákon. VYpočtená daň z příjmů se zaúčtuje na vrub nákladového účtu 591 se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 341.

Uzavření všech účtů[editovat | editovat zdroj]

Po zaúčtování všech účetních případů (včetně uzávěrkových) do účetního období následuje uzavírání účetních knih k 31. 12. toho roku - roční účetní uzávěrka. Roční účetní uzávěrkou se rozumí:[5]

 • a) zjištění obratů stran Má dáti a Dal jednotlivých syntetických účtů
 • b) zjištění konečných stavů aktivních a pasivních účtů a uzavření každého účtu, tj. zapsání konečného stavu na slabší stranu účtu a jeho převod podvojným zápisem na závěrkový účet 702
 • c) zjištění konečných stavů nákladových a výnosových účtů a jejich účetní převod na závěrkový účet 710. Zde se zjistí hospodářský výsledek členěný na provozní, finanční a mimořádný
 • d) zjištění celkového hospodářského výsledku za účetní období na účtě 710 formou rozdílu celkových nákladů a celkových výnosů a jeho převod podvojným zápisem na účet 702. Zde je hospodářský výsledek uveden jako rozdílová veličina, bez čísla účtu.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012. Znojmo: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s., 2012. 214 s. ISBN 978-80-87237-48-9. 
 2. RUBÁKOVÁ, Věra. Účetnictví pro úplné začátečníky 2013. Praha: Grada Publishing, 2013. 189 s. ISBN 9788024746340. 
 3. ČUHLOVÁ, Jarmila. Přehled učiva k maturitní zkoušce z účetnictví. Praha: Fortuna, 2006. 216 s. ISBN 80-7168-978-5. 
 4. SKÁLOVÁ, Jana. Podvojné účetnictví 2013. Praha: Grada, 2013. 218 s. ISBN 9788024746333. 
 5. MÁČE, Miroslav. Účetnictví a finanční řízení. Praha: Grada, 2013. 551 s. ISBN 9788024745749.