Wikipedista:Tomas.richt/Pískoviště

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

(Cisco služby)

812555872

Produkty a služby[editovat | editovat zdroj]

Produkty a služby Cisco se zaměřují na 3 segmenty trhu - podniky, poskytovatele, malé firmy a domácnosti. Cisco je za poslední tři desetiletí stále oblíbenější a roste v oblibě hlavně v oblasti Asie a Tichomoří a je také dominantním dodavatelem na australském trhu s vedením ve všech tržních segmentech. Využívá svou australskou kancelář jako jednu z hlavních ústředí pro asijsko-pacifickou oblast a nabízí různorodé produktové portfolio pro dlouhodobou stabilitu a integraci, což je velkou konkurenční výhodou.

VoIP produkty[editovat | editovat zdroj]

Společnost Cisco se stala významným poskytovatelem služby Volání přes internet (VoIP) do podniků a nyní se přesunuje na trh domácích uživatelů prostřednictvím svých akvizic Scientific Atlanta a Linksys. Scientific Atlanta poskytuje VoIP zařízení poskytovatelům kabelových služeb, jako jsou Time Warner, Cablevision, Rogers Communications, UPC a dalším. Linksys spolupracuje se společnostmi jako Skype, Microsoft a Yahoo! v integraci spotřebitelských VoIP služeb s bezdrátovými a přenosnými telefony.

Externí spolupráce[editovat | editovat zdroj]

Partneři společnosti Cisco mohou nabízet cloudové služby založené na virtualizovaném systému Cisco Unified Services Delivery Solution (UCS).

Součástí tohoto systému jsou hostitelské verze:

  • Cisco Unified Communications Manager (UCM)
  • Cisco Unified Contact Center
  • Cisco Unified Mobility
  • Cisco Unified Presence
  • Cisco Unity Connection (jednotné zasílání zpráv)
  • Cisco Webex Meeting Center

Síťová odezva v krizových situacích[editovat | editovat zdroj]

Součástí provozních, taktických činností zajišťuje společnost Cisco několik síťových zařízení zajišťující odezvu v krizových situacích (angl. Network Emergency Response Vehicles (NERV). Tato zařízení jsou udržována a nasazena zaměstnanci společnosti Cisco během přírodních katastrof a dalších pohrom. Zařízení jsou samostatná a poskytují kabelové a bezdrátové služby včetně hlasové a rádiové interoperability, volání přes internet, video monitorování v síti a zabezpečené videokonference s vysokým rozlišením pro vedoucí pracovníky a uživatele první pomoci v krizových oblastech až do šířky pásma 3 Mbit/s (nahoru a dolů) pomocí 1.8 metrů vysoké satelitní antény. NERV systémy sídlí v centrále společnosti Cisco v San José v Kalifornii a v Research Triangle Parku v Severní Karolíně a umožňují strategické nasazení v Severní Americe. Mohou být plně funkční do 15 minut od příjezdu. Vysokokapacitní naftové palivové nádrže umožňují, aby největší zařízení běžela nepřetržitě po dobu až 72 hodin. NERV byl nasazen na pohromy, jako jsou požáry z října 2007 v Kalifornii; hurikány Gustav, Ike a Katrina; výbuch plynovodu San Bruno v roce 2010, vypuknutí tornáda v Severní Karolíně a Alabamě v roce 2011 a hurikán Sandy v roce 2012. Tým takticky plánovaných operací udržuje a zavádí menší, přenosnější, komunikační sady pro mimořádné události mimo Severní Ameriku. V roce 2010 byl tým nasazen na pomoc při zemětřesení na Haiti a v Christchurch (Nový Zéland). V roce 2011 byli jeho členové nasazeni na záplavy v Brazílii a také v reakci na zemětřesení a tsunami v roce 2011 v Japonsku. V roce 2011 získala společnost Cisco ocenění od pobočky amerického Červeného kříže v Silicon Valley za nasazení a použití těchto vozidel v případě katastrof.

Osvědčení[editovat | editovat zdroj]

Společnost Cisco Systems rovněž sponzoruje odvětví týkající se IT certifikací pro své Cisco produkty.

Existuje pět úrovní certifikace: Entry (CCENT), Associate (CCNA / CCDA), Professional (CCNP / CCDP), Expert (CCIE / CCDE) a nedávno uvedený Architect a stejně tak i dalších devět způsobů, směrování a přepínání, design, průmyslová síť, zabezpečení sítě, poskytovatel služeb, provozovatelé služeb, úložiště, hlas, datové centrum a bezdrátové připojení.

K dispozici je také řada odborných techniků, prodejů a certifikace datových center.

Cisco také poskytuje školení pro tyto certifikace prostřednictvím portálu nazvaného Cisco Networking Academy. Školy se získanou kvalifikací se mohou stát členy Cisco Networking Academy a poté poskytovat kurzy CCNA nebo jiné kurzy. Instruktor Cisco Academy musí mít certifikát CCNA jako certifikovaný instruktor CCAI.

Cisco se často zapojuje do technického vzdělávání. Spoluprací s více jak 10 000 partnery ve více než 65 zemích Cisco Academy program funguje na mnoha exotických místech. Například v březnu 2013 společnost Cisco oznámila svůj zájem o Myanmar, investováním do dvou akademií Cisco Networking Academy v Yangonu a Mandalay a programu partnerské sítě.

EN[editovat | editovat zdroj]

Products and services[editovat | editovat zdroj]

Main article: List of Cisco products

Cisco SG300-28 Rackmount switch (top) and Cisco EPC-3010 modem (bottom).

Cisco's products and services focus upon three market segments—enterprise and service provider, small business and the home.

Cisco has grown increasingly popular in the Asia-Pacific region over the last three decades[when?] and is the dominant vendor in the Australian market with leadership across all market segments.[citation needed] It uses its Australian office as one of the main headquarters for the Asia-Pacific region, offering a diverse product portfolio for long-term stability, and integration is a sustainable[citation needed] competitive advantage.

VoIP services[editovat | editovat zdroj]

Cisco became a major provider of Voice over IP to enterprises and is now moving into the home user market through its acquisitions of Scientific Atlanta and Linksys. Scientific Atlanta provides VoIP equipment to cable service providers such as Time Warner, Cablevision, Rogers Communications, UPC and others; Linksys has partnered with companies such as Skype, Microsoft and Yahoo! to integrate consumer VoIP services with wireless and cordless phones.

Hosted Collaboration Solution (HCS)[editovat | editovat zdroj]

Cisco partners can offer cloud-based services based on Cisco's virtualized Unified Computing System (UCS). A part of the Cisco Unified Services Delivery Solution that includes hosted versions of Cisco Unified Communications Manager (UCM), Cisco Unified Contact Center, Cisco Unified Mobility, Cisco Unified Presence, Cisco Unity Connection (unified messaging) and Cisco Webex Meeting Center.

Network Emergency Response[editovat | editovat zdroj]

A Cisco 8851 IP Phone

As part of its Tactical Operations initiative, Cisco maintains several Network Emergency Response Vehicles (NERV)s. The vehicles are maintained and deployed by Cisco employees during natural disasters and other public crises. The vehicles are self-contained and provide wired and wireless services including voice and radio interoperability, voice over IP, network-based video surveillance and secured high-definition video-conferencing for leaders and first responders in crisis areas with up to 3 Mbit/s of bandwidth (up and down) via a 1.8-meter satellite antenna.

NERVs are based at Cisco headquarters sites in San José, California and at Research Triangle Park, North Carolina, allowing strategic deployment in North America. They can become fully operational within 15 minutes of arrival. High-capacity diesel fuel-tanks allow the largest vehicles to run for up to 72 hours continuously. The NERV has been deployed to incidents such as the October 2007 California wildfires; hurricanes Gustav, Ike and Katrina; the 2010 San Bruno gas pipeline explosion, tornado outbreaks in North Carolina and Alabama in 2011; and Hurricane Sandy in 2012.

The Tactical Operations team maintains and deploys smaller, more portable communication kits to emergencies outside of North America. In 2010, the team deployed to assist in earthquake recovery in Haiti and in Christchurch (New Zealand). In 2011, they deployed to flooding in Brazil, as well as in response to the 2011 earthquake and tsunami in Japan.

In 2011, Cisco received the Innovation Preparedness award from the American Red Cross Silicon Valley Chapter for its development and use of these vehicles in disasters.

Certifications[editovat | editovat zdroj]

Main article: Cisco certifications

Cisco Systems also sponsors a line of IT professional certifications for Cisco products. There are five levels of certification: Entry (CCENT), Associate (CCNA/CCDA), Professional (CCNP/CCDP), Expert (CCIE/CCDE) and recently Architect, as well as nine different paths, Routing & Switching, Design, Industrial Network, Network Security, Service Provider, Service Provider Operations, Storage Networking, Voice, Datacenter and Wireless.

A number of specialist technician, sales and datacenter certifications are also available.

Cisco also provides training for these certifications via a portal called the Cisco Networking Academy. Qualifying schools can become members of the Cisco Networking Academy and then provide CCNA level or other level courses. Cisco Academy Instructors must be CCNA certified to be a CCAI certified instructor.

Cisco often finds itself involved with technical education. With over 10,000 partnerships in over 65 countries Cisco Academy program operates in many exotic locations. For example, in March 2013, Cisco announced its interest in Myanmar by investing in two Cisco Networking Academies in Yangon and Mandalay and a channel partner network.