Wikipedista:Aronnax/Pískoviště

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto doporučení upřesňuje a konkretizuje pravidla Wikipedie:Žádný vlastní výzkum a Wikipedie:Ověřitelnost a doporučení Wikipedie:Věrohodné zdroje pro medicínskou část článků týkajících se problematiky zdraví, nemocí, diagnostiky, terapie a prevence onemocnění. Toto doporučení nelze bez výslovného souhlasu komunity extrapolovat do článků týkajících se jiné než medicínské problematiky.

V textu jsou některé pojmy použity definovaným způsobem, jejich výklad je v odstavci Vymezení pojmů.

Věrohodné medicínské zdroje[editovat | editovat zdroj]

K medicínské problematice existuje řada zdrojů, jejichž kvalita se může lišit. Podle pravděpodobné věrohodnosti lze zdroje seřadit do jisté hierarchie. Zdroje ležící výše lze považovat za více věrohodné, zdroje leží níže pak za méně věrohodné.

Zdroje použitelné vždy[editovat | editovat zdroj]

Následující přehled uvádí zdroje použitelné vždy, nejvýše je uveden zdroj, který lze považovat za nejautoritativnější:

 1. monografie celosvětového významu - Texty svým rozsahem výrazně přesahující pregraduální přípravu zdravotnických odborníků, určeny jsou především pro odborníky. Autoři jsou významní světoví odborníci, působí na významných univerzitních nebo klinických pracovištích. Napsané jsou obvykle angličtině nebo v jiném světovém jazyce, popř. jde o překlady z tohoto jazyka, vydavatelem je přední vydavatelství odborných knih.
 2. monografie národního významu - Texty svým rozsahem výrazně přesahující pregraduální přípravu zdravotnických odborníků, určeny jsou především pro odborníky. Autoři jsou významní lokální odborníci, působí na univerzitních nebo větších klinických pracovištích. Napsané jsou obvykle v národním jazyce, vydavatelem je větší národní vydavatelství odborných zdravotnických knih (v ČR např. Grada, Galén, Triton nebo Karolinum).
 3. zdravotnické učebnice celosvětového významu - Recenzované texty určené pro pregraduální přípravu zdravotnických odborníků, přiměřeně pro ně platí totéž co pro monografie celosvětového významu.
 4. zdravotnické učebnice národního významu - Recenzované texty určené pro pregraduální přípravu zdravotnických odborníků, přiměřeně pro ně platí totéž co pro monografie národního významu.
 5. metaanalýzy publikované v renomovaném světovém časopisu - Článek typu meta-analysis psaný ve světovém jazyce. Publikovaný je v uznávaném periodiku; hodnotitelným projevem uznání je výrazný impakt faktor časopisu. Velmi vysoké věrohodnosti dosahují metaanalýzy publikované v databázi Cochrane. Metaanalýzy odpovídají pouze na některé statisticky rozhodnutelné otázky.
 6. přehledové články publikované v renomovaném světovém odborném časopisu - Článek typu review psaný ve světovém jazyce. Publikovaný je v uznávaném periodiku; hodnotitelným projevem uznání je výrazný impakt faktor časopisu.
 7. stanovisko respektované odborné společnosti

Zdroje použitelné obvykle[editovat | editovat zdroj]

Následující přehled uvádí zdroje obvykle použitelné. Důvěryhodnost je u zdrojů této skupiny poněkud nižší. Tyto zdroje nelze považovat za dostatečně věrohodné, aby jimi mohlo být podepřeno tvrzení, které lze pokládat za výjimečné, nepravděpodobné nebo značně kontroverzní.

 1. nerecenzované učební materiály pro zdravotníky - Texty sepsané nebo alespoň zkontrolované univerzitním učitelem odpovídajícího oboru, cílovou skupinou jsou studenti zdravotnických oborů. Může se jednat o skripta, zveřejněné prezentace nebo např. o multimediální dokumenty.
 2. přehledové články publikované v renomovaném národním odborném časopise - Článek typu review psaný obvykle v národním jazyce. V ČR se jedná především o časopisy vydávané příslušnými odbornými společnostmi ČLS JEP a o časopisy vydavatelství Solen a Tigis.
 3. výzkumný článek v renomovaném světovém časopisu - Článek obvykle označený jako typu research article psaný ve světovém jazyce, v medicíně až na nečetné výjimky anglicky. Publikovaný je v uznávaném periodiku; hodnotitelným projevem uznání je výrazný impakt faktor časopisu. Takovýto článek je primárním zdrojem a proto by mělo být jeho použití zváženo.
 4. učebnice zdravotnických předmětů pro nezdravotnické obory
 5. článek ve významném světovém neodborném periodiku

Zdroje použitelné výjimečně[editovat | editovat zdroj]

Následující přehled uvádí zdroje použitelné jen výjimečně. Důvěryhodnost těchto zdrojů je natolik nízká, že jimi lze podepřít pouze tvrzení, které lze pokládat za obecně známé.

 1. tisková zpráva výzkumného týmu
 2. učebnice pro střední školy
 3. popularizační text sepsaný špičkovým odborníkem
 4. výzkumný článek v odborném časopisu bez impakt faktoru - Publikace v odborném časopise, který nemá vlastní impakt faktor.
 5. přehledový článek v periodiku pro odbornou komunitu - V ČR jde především o časopisy Medical Tribune a Zdravotnické noviny.
 6. popularizační text sepsaný odborníkem
 7. článek v národním neodborném periodiku
 8. popularizační text adekvátně vzdělaného autora

Zcela nevhodné zdroje[editovat | editovat zdroj]

Následující výčet není úplný, pouze shrnuje typické příklady. I takovýchto zdrojů lze někdy využít ke hledání zdrojů kvalitnějších, protože mohou obsahovat poznámkový aparát nebo zmínky o kvalitnějších publikacích.

 • webové stránky, u kterých není k textu přiřazen autor
 • webové stránky výrobce nebo distributora
 • jakékoliv texty autorů bez adekvátního vzdělání, zejm.:
  • texty laiků s profesní zkušeností - např. poradci pro wellness, fitness, zdravou výživu,..
  • texty laiků s životní zkušeností - např. nemocní, příbuzní nemocných, se zájmem o nemoc,..
  • texty laiků s přesvědčením - např.. léčebné působení dietních režimů, účinky lehkých drog,..
  • texty léčitelů, psychotroniků,..
 • blogy
 • vypracované zkouškové otázky
 • ...

Působnost doporučení[editovat | editovat zdroj]

Toto doporučení se týká pouze medicínských částí článků. Podle tématu se tedy jedná zhruba o následující části:

 • články o jednotlivých chorobách - patogeneze, diagnostika, terapie a prognóza
 • články o člověku a o významných organismech - medicínsky relevantní biologická stránka
 • články o diagnostických a terapeutických metodách - princip, bezpečnost a účinnost
 • články o prevenci onemocnění - princip, efektivita

Toto doporučení se netýká veškerých částí článků, které nejsou bezprostředně medicínské a neobsahují bezprostředně medicínská tvrzení. Zejména se tedy netýká částí článku týkajících se:

 • historických aspektů
 • společenských aspektů
 • náboženských aspektů
 • ekonomických aspektů
 • alternativní medicíny (pokud je důsledně vymezena)

Upřesňující poznámky[editovat | editovat zdroj]

Časové omezení věrohodnosti[editovat | editovat zdroj]

Medicínské poznatky se vyvíjejí a proto je třeba respektovat čas jako důležitý faktor, se kterým klesá věrohodnost většiny zdrojů. I když existují výjimky, zdroje starší dvaceti let je třeba brát s velkou rezervou. Tvrzení, které se ve starších zdrojích vyskytuje, nicméně nové jej již nereflektují, lze považovat za překonané a tedy za okrajový názor odborné komunity.

Zvláštní pozornost si zasluhují objevy, které lze chápat jako zlomové. Tvrzení výrazným způsobem měnící dosavadní pohled na diagnostiku, patogenezi, terapii či prognózu onemocnění lze zásadně změnit na podkladě výsledku klinické studie, ovšem pouze v případě, že se jedná o mimořádně významný časopis (např. Nature či Science) a jsou prokazatelné pozitivní ohlasy odborné komunity.

Tvrzení jako fakt[editovat | editovat zdroj]

Pro přehlednost textu je zvykem uvádět obecně známé informace jako fakt a nikoliv je spojovat s konkrétním autorem. Toto lze bezpečně použít pouze při použití prvních čtyř zdrojů ze skupiny "zdroje použitelné vždy". Tvrzení jako fakt nelze uvést, pokud některý z neobsolentních zdrojů skupiny "zdroje použitelné vždy" toto tvrzení zpochybňuje nebo pokud toto tvrzení zpochybňuje několik neobsolentních nezávislých zdrojů ze skupiny "zdroje použitelné obvykle". I tyto opačné názory jsou medicínsky významné a měly by být zmíněny ještě v medicínské části. Ani četné zpochybňování zdroji ze skupiny "zdroje použitelné výjimečně" nepostačuje k tomu, aby nebyla informace uvedená jako medicínský fakt prezentována jako názor, nicméně může se jednat o významný názor z hlediska nemedicínského a proto by měl být na vhodném místě uveden způsobem, který zaručí, že nebude vyvolávat mylný dojem, že jde o významný medicínský názor.

Srovnávání věrohodnosti v případě sporných tvrzení[editovat | editovat zdroj]

Zdroje blízké v hierarchii se ve věrohodnosti příliš neliší. Pokud se tedy vyskytne rozpor v tvrzeních dvou zdrojů v hierarchii blízkých, nelze s poukazem na toto doporučení jedno tvrzení odstranit, je třeba uvést všechny včetě nositelů příslušného názoru.

Pokud zdroj ležící v hierarchii níže popírá tvrzení zdroje ležícího v hierarchii výše, tento rozpor nelze vysvětlit stářím zdroje ležícího výše a nepodaří se prokázat, že by se jednalo o významný minoritní názor odborné komunity, může být tvrzení zdroje ležícího v hierarchii níže v zájmu přehlednosti a věcné správnosti z medicínské části článku odstraněno. Může se však jednat o společensky významný pohled, proto může být vhodné jeho uvedení na jiném místě článku.

Ověřitelnost běžným uživatelem[editovat | editovat zdroj]

Zdroje nejvyšší kvality nebývají pro běžného uživatele snadno dostupné, proto je vhodné doplnit i zdroj nižší kvality, který by byl pro každého čtenáře snadno dostupný online nebo v každé větší knihovně. Protože by bylo takové zdrojování duplicitní zdrojům kvalitním a protože nemusí obsahovat všechna tvrzení uváděná ve zdrojích vyšší kvality, postačuje uvedení takového zdroje jako reference celého odstavce popř. pouze v externích odkazech nebo v literatuře.

Jedná se zejména o následující skupiny zdrojů:

 • česky nebo slovensky psané monografie určené pro odborníky
 • česky nebo slovensky psané přehledové články v odborných časopisech
 • česky nebo slovensky psané zdravornické učebnice

Vymezení pojmů[editovat | editovat zdroj]

 • respektovaná odborná společnost - v ČR taková společnost, která je členem ČLS JEP, v zahraničí společnost, ve které je nezanedbatelný počet členů s adekvátní odborností. Vlastní obor společnosti je v relevantním vztahu ke zdrojovanému tvrzení. Obor společnosti nesmí být významnou částí společnosti zpochybňován jako nevědecký nebo pseudovědecký - v takovém případě může být stanovisko takové společnosti významné společensky, není však významné medicínsky.
 • odborný časopis - časopis určený převážně pro publikaci vědeckých výsledků
 • časopis pro odbornou komunitu - časopis určený převážně k publikaci společneského dění v odborné komunitě
 • neodborné periodikum - noviny, web nebo časopis určený pro laickou veřejnost
 • špičkový odborník - vzdělání, zkušenosti i profese autora jsou adekvátní obsahu článku (např. atestovaný lékař pracující na příslušném oddělení, klinický technik s praxí pracující na příslušném oddělení,..). Autor pracuje na předním pracovišti, vykazuje výraznou vědeckou aktivitu. (tedy nepostačuje, že o něm jako o špičkovém odborníkovi píší média)
 • odborník - vzdělání, zkušenosti i profese autora jsou adekvátní obsahu článku (např. atestovaný lékař pracující na příslušném oddělení, klinický technik s praxí pracující na příslušném oddělení,..).
 • adekvátně vzdělaný autor - vzdělání autora rámcově odpovídá obsahu (lékař, biolog,..), nicméně profesně autor tématu vzdálen (např. psychiatr píšící o bércových vředech)
 • popularizační text - Může být publikován jako kniha, článek v periodiku nebo i jako text na webu. Takový text, jehož cílem je popularizace určitého oboru nebo určité teorie. Zatímco monografie nebo učebnice je psaná na vysoké odborné úrovni špičkovými akademiky a odborníky a respektuje koncenzus odborné komunity, popularizační text se vyznačuje zejm. některým z následujících rysů:
 1. je určen pro laickou veřejnost a obsahuje četná zjednodušení
 2. seznamuje s autorovým postojem nebo teorií, základem textu je argumentace
 3. shrnuje výsledky autorova výzkumu, které nebyly publikovány v odborných impaktových časopisech
 4. text byl vydán u nakladatelství, které se nezaměřuje na odbornou lékařskou literaturu a není recenzován kvalitním odborníkem
 5. text má zjevně propagační charakter - např. je zdarma distribuován, jeho vydání bylo významným způsobem podpořeno skupinou podporující radikální názory, cílem je šířit popularitu některého minoritního, obsolentního nebo zavrhovaného názoru,...
 • text určený pro odborníky - Text pro odborníky v adekvátním oboru. Např. text Neurologie pro přípravu k atestaci takovým textem bude, Sexuologie pro klinické mikrobiology nikoliv.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • GREENHALGH, Trisha. Jak pracovat s vědeckou publikací. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0310-6. S. 201. (česky)