Wikipedie:Významnost (geografické reálie)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Geografické reálie mají zpravidla setrvalý stav přetrvávající i generace, proto mezi wikipedisty existuje sdílený názor, že je možné oprávněně předpokládat jejich zachycení v pramenech a jejich významnost.

Přírodní geografické reálie (zejména pohoří, údolí a další tvary georeliéfu, vodní toky a plochy, v menší míře lesní porosty apod.) jsou trvalejší než geografické reálie lidského původu, a tak v obecné rovině je doložení jejich encyklopedické významnosti pravděpodobnější.

Kromě nalezení vícera nezávislých netriviálních věrohodných zdrojů je možné doložit významnost splněním následujících kritérií důvodně naznačujících i existenci zdrojů, byť nebyly nalezeny nebo nejsou snadno dostupné.

O významnosti takovýchto reálií vypovídají tyto parametry

  1. velikost – Všechny geografické reálie dostatečně velké (zobrazené se svým názvem na všeobecných (nereklamních) mapách obecnějších než 1:75 000) jsou encyklopedicky významné.
  2. turistická významnost – Všechny geografické reálie, které netriviálně popisují turistické mapy ve své textové příloze, jsou turisticky zajímavé a encyklopedicky významné.
  3. etymologická tradice – Pokud má geografická reálie stálý a jedinečný název nebo posloupnost názvů (toponymum), které s předchozími souvisejí nebo se od nich odvozují s tradicí prvního pojmenování alespoň 100 let, je součástí běžného jazykového úzu přinejmenším v oblasti, kde se nachází, a je tedy žádoucí o ní podat v projektu Wikipedie informace.
  4. toponymická nestabilita a toponymický vývoj – Pokud je toponymum geografické reálie nestabilní a alespoň dvakrát se změnilo mocenským rozhodnutím shora, například následkem politické situace, je subjekt toponyma bezpochyby významný, když stál za přejmenovávání, o kterém musejí existovat zdroje (úřední rozhodnutí). Toto kritérium platí pro ulice, náměstí, nábřeží, třídy jen v omezené míře - jako zdroj k článku musí být navíc doložen alespoň jeden nezávislý netriviální zdroj.
  5. exonymum – Pokud má geografická reálie exonymum, které je běžně užívané řekněme v zahraničí, je encyklopedicky významná.
  6. úřední uznání – Orgány státní správy nebo samosprávy rozhodnou o její ochraně vydáním vyhlášky nebo správního rozhodnutí v rámci své působnosti.

Tedy, pokud je splněna alespoň jediná z těchto výše uvedených možností, je o takovéto geografické reálii možno napsat článek (toto kritérium je nutno doložit citací) ovšem za předpokladu, že článek bude dostatečně obsažný (alespoň na úrovni pahýlu), ověřitelný (alespoň v triviálních zdrojích) a zaměřený na téma článku.