Přeskočit na obsah

Modul:Navbox

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Modul:Navbox je Lua implementací šablony {{Navbox}}. Vizte dokumentaci na stránce Šablona:Navbox.

Převzat z anglické Wikipedie, další souvisejcí dokumentaci vizte na en:Module:Navbox.

--
-- Tento modul implementuje {{Navbox}}
--

local keywords = {
	name				= 'název',
	child				= 'child',
	bodystyle			= 'styl těla',
	bodyclass			= 'třída těla',
	title				= 'titulek',
	titlestyle			= 'styl titulku',
	titleclass			= 'třída titulku',
	above				= 'záhlaví',
	abovestyle			= 'styl záhlaví',
	aboveclass			= 'třída záhlaví',
	image				= 'obrázek',
	imagestyle			= 'styl obrázku',
	imageleft      = 'obrázek vlevo',
	imageleftstyle   = 'styl obrázku vlevo',
	imageclass			= 'třída obrázku',
	below				= 'zápatí',
	belowstyle			= 'styl zápatí',
	belowclass			= 'třída zápatí',
} -- here is what you want to translate

local p = {}

local navbar = require('Modul:Navbar')._navbar
local getArgs -- lazily initialized

local args
local border
local listnums = {}
local ODD_EVEN_MARKER = '\127_ODDEVEN_\127'
local RESTART_MARKER = '\127_ODDEVEN0_\127'
local REGEX_MARKER = '\127_ODDEVEN(%d?)_\127'

local function getWithLocal(args, global)
	-- funkce zajišťujicí rovnocenné fungování jak lokálního, tak globálního názvu pro parametr
  return args[keywords[global] or global] or args[global]
end

local function striped(wikitext)
	-- Return wikitext with markers replaced for odd/even striping.
	-- Child (subgroup) navboxes are flagged with a category that is removed
	-- by parent navboxes. The result is that the category shows all pages
	-- where a child navbox is not contained in a parent navbox.
	local orphanCat = '[[Kategorie:Sirotčí podnavboxy]]'
	if border == 'subgroup' and args.orphan ~= 'yes' then
		-- No change; striping occurs in outermost navbox.
		return wikitext .. orphanCat
	end
	local first, second = 'odd', 'even'
	if args.evenodd then
		if args.evenodd == 'swap' then
			first, second = second, first
		else
			first = args.evenodd
			second = first
		end
	end
	local changer
	if first == second then
		changer = first
	else
		local index = 0
		changer = function (code)
			if code == '0' then
				-- Current occurrence is for a group before a nested table.
				-- Set it to first as a valid although pointless class.
				-- The next occurrence will be the first row after a title
				-- in a subgroup and will also be first.
				index = 0
				return first
			end
			index = index + 1
			return index % 2 == 1 and first or second
		end
	end
	local regex = orphanCat:gsub('([%[%]])', '%%%1')
	return (wikitext:gsub(regex, ''):gsub(REGEX_MARKER, changer)) -- () omits gsub count
end

local function processItem(item, nowrapitems)
	if item:sub(1, 2) == '{|' then
		-- Applying nowrap to lines in a table does not make sense.
		-- Add newlines to compensate for trim of x in |parm=x in a template.
		return '\n' .. item ..'\n'
	end
	if nowrapitems == 'yes' then
		local lines = {}
		for line in (item .. '\n'):gmatch('([^\n]*)\n') do
			local prefix, content = line:match('^([*:;#]+)%s*(.*)')
			if prefix and not content:match('^<span class="nowrap">') then
				line = prefix .. '<span class="nowrap">' .. content .. '</span>'
			end
			table.insert(lines, line)
		end
		item = table.concat(lines, '\n')
	end
	if item:match('^[*:;#]') then
		return '\n' .. item ..'\n'
	end
	return item
end

--
--  Navbar
--
-- [[Modul:Navbar]] není doladěn. tato část kódu je tedy momentálně nefunkční. 
-- Poznámka: tato část kódu zprostředkovává zobrazení klikacího mini-menu typu V*T*E (View*Talk*Edit) na úvodním řádku navboxu.
--
-- local function renderNavBar(titleCell)
--
-- if args.navbar ~= 'off' and args.navbar ~= 'plain' and not (not args.name and mw.getCurrentFrame():getParent():getTitle():gsub('/sandbox$', '') == 'Template:Navbox') then
--		titleCell:wikitext(navbar{
--			args.name,
--			mini = 1,
--			fontstyle = (args.basestyle or '') .. ';' .. (args.titlestyle or '') .. ';background:none transparent;border:none;-moz-box-shadow:none;-webkit-box-shadow:none;box-shadow:none;'
--		})
--	end
--
-- end

--
--  Title row / Řádek titulku
--
local function renderTitleRow(tbl)
	if not getWithLocal(args, 'title') then return end

	local titleRow = tbl:tag('tr')

	if args.titlegroup then
		titleRow
			:tag('th')
				:attr('scope', 'row')
				:addClass('navbox2-group')
				:addClass(args.titlegroupclass)
				:cssText(args.basestyle)
				:cssText(args.groupstyle)
				:cssText(args.titlegroupstyle)
				:wikitext(args.titlegroup)
	end

	local titleCell = titleRow:tag('th'):attr('scope', 'col')

	if args.titlegroup then
		titleCell
			:css('border-left', '2px solid #fdfdfd')
			:css('width', '100%')
	end

	local titleColspan = 2
	if getWithLocal(args, 'imageleft') then titleColspan = titleColspan + 1 end
	if getWithLocal(args, 'image') then titleColspan = titleColspan + 1 end
	if args.titlegroup then titleColspan = titleColspan - 1 end

	titleCell
		:cssText(args.basestyle)
		:cssText(getWithLocal(args, 'titlestyle'))
		:addClass('navbox2-title')
		:attr('colspan', titleColspan)

	-- renderNavBar(titleCell)

	titleCell
		:tag('div')
			-- id for aria-labelledby attribute
			:attr('id', mw.uri.anchorEncode(getWithLocal(args, 'title')))
			:addClass(getWithLocal(args, 'titleclass'))
			:css('font-size', '114%')
			:css('margin', '0 4em')
			:wikitext(processItem(getWithLocal(args, 'title')))
end

--
--  Above/Below rows / Řádky záhlaví a zápatí
--

local function getAboveBelowColspan()
	local ret = 2
	if getWithLocal(args, 'imageleft') then ret = ret + 1 end
	if getWithLocal(args, 'image') then ret = ret + 1 end
	return ret
end

local function renderAboveRow(tbl)
	if not getWithLocal(args, 'above') then return end

	tbl:tag('tr')
		:tag('td')
			:addClass('navbox2-abovebelow')
			:addClass(getWithLocal(args, 'aboveclass'))
			:cssText(args.basestyle)
			:cssText(getWithLocal(args, 'abovestyle'))
			:attr('colspan', getAboveBelowColspan())
			:tag('div')
				-- id for aria-labelledby attribute, if no title
				:attr('id', getWithLocal(args, 'title') and nil or mw.uri.anchorEncode(getWithLocal(args, 'above')))
				:wikitext(processItem(getWithLocal(args, 'above'), args.nowrapitems))
end

local function renderBelowRow(tbl)
	if not getWithLocal(args, 'below') then return end

	tbl:tag('tr')
		:tag('td')
			:addClass('navbox2-abovebelow')
			:addClass(getWithLocal(args, 'belowclass'))
			:cssText(args.basestyle)
			:cssText(getWithLocal(args, 'belowstyle'))
			:attr('colspan', getAboveBelowColspan())
			:tag('div')
				:wikitext(processItem(getWithLocal(args, 'below'), args.nowrapitems))
end

--
--  List rows / Řádky seznamů
--
local function renderListRow(tbl, index, listnum)
	local row = tbl:tag('tr')

	if index == 1 and getWithLocal(args, 'imageleft') then
		row
			:tag('td')
				:addClass('navbox2-image')
				:addClass(getWithLocal(args, 'imageclass'))
				:css('width', '1px')        -- Minimize width
				:css('padding', '0px 2px 0px 0px')
				:cssText(getWithLocal(args, 'imageleftstyle'))
				:attr('rowspan', #listnums)
				:tag('div')
					:wikitext(processItem(getWithLocal(args, 'imageleft')))
	end

	if args['group' .. listnum] then
		local groupCell = row:tag('th')

		-- id for aria-labelledby attribute, if lone group with no title or above
		if listnum == 1 and not (getWithLocal(args, 'title') or getWithLocal(args, 'above') or args.group2) then
			groupCell
				:attr('id', mw.uri.anchorEncode(args.group1))
		end

		groupCell
			:attr('scope', 'row')
			:addClass('navbox2-group')
			:addClass(args.groupclass)
			:cssText(args.basestyle)
      :css('width', args.groupwidth or '1%') -- If groupwidth not specified, minimize width

		groupCell
			:cssText(args.groupstyle)
			:cssText(args['group' .. listnum .. 'style'])
			:wikitext(args['group' .. listnum])
	end

	local listCell = row:tag('td')

	if args['group' .. listnum] then
		listCell
			:css('text-align', 'left')
			:css('border-left-width', '2px')
			:css('border-left-style', 'solid')
	else
		listCell:attr('colspan', 2)
	end

	if not args.groupwidth then
		listCell:css('width', '100%')
	end

	local rowstyle -- usually nil so cssText(rowstyle) usually adds nothing
	if index % 2 == 1 then
		rowstyle = args.oddstyle
	else
		rowstyle = args.evenstyle
	end

	local listText = args['list' .. listnum]
	local oddEven = ODD_EVEN_MARKER
	if listText:sub(1, 12) == '</div><table' then
		-- Assume list text is for a subgroup navbox so no automatic striping for this row.
		oddEven = listText:find('<th[^>]*"navbox%-title"') and RESTART_MARKER or 'odd'
	end
	listCell
		:css('padding', '0px')
		:cssText(args.liststyle)
		:cssText(rowstyle)
		:cssText(args['list' .. listnum .. 'style'])
		:addClass('navbox2-list')
		:addClass('navbox2-' .. oddEven)
		:addClass(args.listclass)
		:tag('div')
			:css('padding', (index == 1 and args.list1padding) or args.listpadding or '0em 0.25em')
			:wikitext(processItem(listText, args.nowrapitems))

	if index == 1 and getWithLocal(args, 'image') then
		row
			:tag('td')
				:addClass('navbox2-image')
				:addClass(getWithLocal(args, 'imageclass'))
				:css('width', '1px')        -- Minimize width
				:css('padding', '0px 0px 0px 2px')
				:cssText(getWithLocal(args, 'imagestyle'))
				:attr('rowspan', #listnums)
				:tag('div')
					:wikitext(processItem(getWithLocal(args, 'image')))
	end
end


--
--  Tracking categories / Monitorovací kategorie
--

local function needsHorizontalLists()
	if border == 'subgroup' or args.tracking == 'no' then
		return false
	end
	local listClasses = {
		['plainlist'] = true, ['hlist'] = true, ['hlist hnum'] = true,
		['hlist hwrap'] = true, ['hlist vcard'] = true, ['vcard hlist'] = true,
		['hlist vevent'] = true,
	}
	return not (listClasses[args.listclass] or listClasses[getWithLocal(args, 'bodyclass')])
end

local function hasBackgroundColors()
	for _, key in ipairs({'titlestyle', 'groupstyle', 'basestyle', 'abovestyle', 'belowstyle'}) do
		if tostring(args[key]):find('background', 1, true) then
			return true
		end
	end
end

local function hasBorders()
	for _, key in ipairs({'groupstyle', 'basestyle', 'abovestyle', 'belowstyle'}) do
		if tostring(args[key]):find('border', 1, true) then
			return true
		end
	end
end

local function isIllegible()
	local styleratio = require('Modul:Color contrast')._styleratio

	for key, style in pairs(args) do
		if tostring(key):match("style$") then
			if styleratio{mw.text.unstripNoWiki(style)} < 4.5 then
				return true
			end
		end
	end
	return false
end

local function getTrackingCategories()
	local cats = {}
	if needsHorizontalLists() then table.insert(cats, 'Navboxy bez horizontálních seznamů') end
	if hasBackgroundColors() then table.insert(cats, 'Navboxy s vlastní barvou pozadí') end
	if isIllegible() then table.insert(cats, 'Navboxy s možným problémem s čitelností') end
	if hasBorders() then table.insert(cats, 'Navboxy používající ohraničení') end
	return cats
end

local function renderTrackingCategories(builder)
	local title = mw.title.getCurrentTitle()
	if title.namespace ~= 10 then return end -- not in template space
	local subpage = title.subpageText
	if subpage == 'doc' or subpage == 'pískoviště' or subpage == 'příklady' then return end

	for _, cat in ipairs(getTrackingCategories()) do
		builder:wikitext('[[Kategorie:Údržba:' .. cat .. ']]')
	end
end

--
--  Main navbox tables / Hlavní tabulky navboxu
--
local function renderMainTable()
	local tbl = mw.html.create('table')
		:addClass('nowraplinks')
		:addClass(getWithLocal(args, 'bodyclass'))

	if getWithLocal(args, 'title') and (args.state ~= 'plain' and args.state ~= 'off') then
		tbl
			:addClass('mw-collapsible')
			:addClass(args.state or 'autocollapse')
	end

	tbl:css('border-spacing', 0)
	if border == 'subgroup' or border == 'none' then
		tbl
			:addClass('navbox2-subgroup')
			:cssText(getWithLocal(args, 'bodystyle'))
			:cssText(args.style)
	else -- regular navbox - bodystyle and style will be applied to the wrapper table
		tbl
			:addClass('navbox2-inner')
			:css('background', 'transparent')
			:css('color', 'inherit')
	end
	tbl:cssText(args.innerstyle)

	renderTitleRow(tbl)
	renderAboveRow(tbl)
	for i, listnum in ipairs(listnums) do
		renderListRow(tbl, i, listnum)
	end
	renderBelowRow(tbl)

	return tbl
end

function p._navbox(navboxArgs)
	args = navboxArgs

	for k, _ in pairs(args) do
		if type(k) == 'string' then
			local listnum = k:match('^list(%d+)$')
			if listnum then table.insert(listnums, tonumber(listnum)) end
		end
	end
	table.sort(listnums)

	border = mw.text.trim(args.border or args[1] or '')
	if border == 'child' or border == 'vnořený' then
		border = 'subgroup'
	end

	-- render the main body of the navbox
	local tbl = renderMainTable()

	-- render the appropriate wrapper around the navbox, depending on the border param
	local res = mw.html.create()
	if border == 'none' then
		local nav = res:tag('div')
			:attr('role', 'navigation')
			:node(tbl)
		-- aria-labelledby title, otherwise above, otherwise lone group
		if getWithLocal(args, 'title') or getWithLocal(args, 'above') or (args.group1 and not args.group2) then
			nav:attr('aria-labelledby', mw.uri.anchorEncode(getWithLocal(args, 'title') or getWithLocal(args, 'above') or args.group1))
		else
			nav:attr('aria-label', 'Navbox')
		end
	elseif border == 'subgroup' then
		-- We assume that this navbox is being rendered in a list cell of a parent navbox, and is
		-- therefore inside a div with padding:0em 0.25em. We start with a </div> to avoid the
		-- padding being applied, and at the end add a <div> to balance out the parent's </div>
		res
			:wikitext('</div>')
			:node(tbl)
			:wikitext('<div>')
	else
		local nav = res:tag('div')
			:attr('role', 'navigation')
			:addClass('navbox2')
			:cssText(getWithLocal(args, 'bodystyle'))
			:cssText(args.style)
			:css('padding', '2px')
			:node(tbl)
		-- aria-labelledby title, otherwise above, otherwise lone group
		if getWithLocal(args, 'title') or getWithLocal(args, 'above') or (args.group1 and not args.group2) then
			nav:attr('aria-labelledby', mw.uri.anchorEncode(getWithLocal(args, 'title') or getWithLocal(args, 'above') or args.group1))
		else
			nav:attr('aria-label', 'Navbox')
		end
	end

	renderTrackingCategories(res)

	return striped(tostring(res))
end

function p.navbox(frame)
	if not getArgs then
		getArgs = require('Modul:Arguments').getArgs
	end
	args = getArgs(frame, { wrappers = {
		'Šablona:Navbox', 'Šablona:Navbox/pískoviště', 'Šablona:Navbox subgroup', 'Šablona:Test',
	} })
	if frame.args.border then
		-- This allows Template:Navbox_subgroup to use {{#invoke:Navbox|navbox|border=...}}.
		args.border = frame.args.border
	end

	-- Read the arguments in the order they'll be output in, to make references number in the right order.
	local _
	_ = getWithLocal(args, 'title')
	_ = getWithLocal(args, 'above')
	for i = 1, 20 do
		_ = args["group" .. tostring(i)]
		_ = args["list" .. tostring(i)]
	end
	_ = getWithLocal(args, 'below')

	return p._navbox(args)
end

return p