Diskuse:Sapa

Obsah stránky není podporován v jiných jazycích.
Přidat téma
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Původní popis Sapy se eminetně zaměřoval na bezpečnostní a hygienické otázky. Jde však o obchodní areál a komunitní centrum, proto je logické popisovat Sapu právě z hlediska této její funkce. To, že má v médiích a u Čechů, kteří tam nikdy nebyli nebo tudy jen prošli, aniž by s kýmkoliv mluvili, pokřivený obraz, je jiná otázka. Toto by mělo být encyklopedické heslo, nikoliv výtah ze zpráv z médií, které jak víme, zajímají především atraktivním a emoce vyvolávajícím způsobem podaná témata. Své opravy tohoto hesla jsem založil na pravidelných návštěvách tohoto areálu a Libuše v posledních dvou letech a na informacích od lidí tam každodenně působících. Nairam (diskuse) 15. 5. 2012, 11:41 (UTC)

Články ve Wikipedii mají být založeny na publikovaných zdrojích. Pokud by snad některé úhly pohledu v článku chyběly nebo pokud by byly zdroje nepřesně reprodukovány či by jejich tvrzení byla předkládána jako fakta sama o sobě a nikoliv jako tvrzení zdrojů, tak by to bylo třeba opravit, popřípadě dohledat další zdroje a z nich čerpat další informace. Ovšem Wikipedie není blog ani místo pro vlastní výzkum wikipedistů. Vlastní dojmy z návštěv či rozhovorů by neměly být základem článků ve Wikipedii. A už vůbec není přípustné odstraňovat doložitelné a relevantní informace jen proto, že v někom snad vyvolávají nějaké emoce či někomu připadají atraktivní. Bezdůvodně odstraněné informace bude třeba vrátit. A esej s nezdrojovanými dojmy o tom, zda něco je či není oblíbeným tématem českých médií a zda česká média zmiňují či nezmiňují Sapu v těch či oněch souvislostech či zda obraz vytvářený českými médii je či není lichotivý do článku nepatří. Naproti tomu fakta o tom, jak publikované zdroje hodnotí vztah tohoto centra k vietnamské komunitě, do článku patří. --ŠJů (diskuse) 30. 5. 2012, 19:44 (UTC)
Co se týče struktury textu, lépe bude obnovit původní stav, kdy kapitola o požárech je bezprostředně následována kapitolou o ostatních hygienických a bezpečnostních problémech a plány do budoucna následují až po popisu historie a současného stavu. --ŠJů (diskuse) 30. 5. 2012, 19:47 (UTC)
Zaprvé, nerozumím, proč jste tak hrubý. Zadruhé, nevím o jakém eseji mluvíte. Zatřetí, encyklopedie je encyklopedie a má být proto vyvážená a nestranná. Pokud jsou mediální zprávy xenofobní, neznamená to, že má být takový i článek v encyklopedii. Začtvrté, spletl jste si asi stránku - tato je o Sapě a ne o vietnamské komunitě. Nairam (diskuse) 6. 7. 2012, 09:31 (UTC)
Ještě dodávám, že bezdůvodně jsem ty části neodstranil. Důvody jsem už uvedl, stačí si ještě jednou přečíst můj první příspěvek do diskuse. A k Vaší předposlední a poslední větě (které si mimochodem odporují, jen jinými slovy referují k témuž) dodávám nějaké základní věci, i když je mi to docela trapné, protože to jsou opravdu základní znalosti: 1) "fakta" jsou sociálně konstruována a to je třeba zohledňovat, 2) od toho se odvíjí požadavek, že se zdroji, zvl. s texty z masmédií (víme, jakým způsobem vznikají, na rozdíl od vědeckých textů), je třeba pracovat kriticky, 3) sám výběr zdrojů je hodnotícím postojem autora k tématu, tj. pokud vyberete články o špatných hygienických poměrech a ne jiné anebo víc oproti jiným relevantním tématům, tím už vyjadřujete své hodnocení, své autorské preference. Doufám, že si to vezmete k srdci. Není nutné jet jako automat podle novinových a televizních zpráv a myslet si, jak jsou to všechno "fakta", a že osobní zkušenosti lidí, kteří tam dlouhodobě působí, fakty nejsou, že jsou to nějaké "subjektivní" bláboly a je třeba je odmítnout. Asi nakonec přece jen napíšu přímo o Sapě studii, abyste to tady mohl odcitovat. Nerozumím taky, proč už ty existující studie (např. Martínková, Š. (2008), Sociabilita vietnamského etnika v Praze. In Uherek, Z. a kol. (eds), Cizinecké komunity z antropologické perspektivy, Praha: Etnologický ústav AV ČR, nebo Štěpánková, K. (2006), Případová studie vietnamské ekonomické enklávy Sapa v Praze-Libuši. Diplomová práce. Praha: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK) jste v potaz nevzal a fixujete se tolik na masmédia, to mi není jasné... Nairam (diskuse) 6. 7. 2012, 10:08 (UTC)
Ať pročítám svůj diskusní příspěvek jakkoliv, nedaří se mi odhadnout, co v něm považujete za hrubé. Snažil jsem se v něm vyjádřit velmi věcně a dosud se domnívám, že se mi to celkem povedlo.
Máte pravdu, že články Wikipedie mají být psány z nezaujatého úhlu pohledu. To se však nezajišťuje tím, že by se odstraňovaly řádně ozdrojované relevantní informace, které jsou komukoliv z nějakého důvodu nepříjemné, ale naopak tak, že se na základě relevantních zdrojů uvádějí různé úhly pohledu. Pokud některá média píší o tržnici i ty informace, které u někoho mohou podporovat xenofobní názory, anebo pokud média citují politiky, kteří se o tržnici nebo s ní související komunitě vyjadřují tak, že to někomu připadá xenofobní, tak to ještě není důvodem k tomu, aby takové zdroje a takové informace byly zcenzurovány a zatajeny. I kdyby se nějaký politik či úředník, která má s problematikou co do činění, vyjádřil třeba i nepravdivě nebo hloupě, tak informace o takovém výroku objektivně je součástí dění kolem tržnice. Vyvažovat je možno tím, že se - opět na základě zdrojů - uvedou informace z jiných úhlů pohledu, popřípadě informace o reakcích na takové výroky, události atd. Máte zcela pravdu, že jakákoliv "fakta" jsou sociálně konstruována. Wikipedie nemá být místem pro originální tvorbu nových sociálních konstrukcí, ale víceméně reprodukce a prostá syntéza těch existujících a publikovaných. Pro Wikipedii jsou základní metodou konstrukce právě zásady nezaujatého úhlu pohledu (spočívajícího v zahrnutí všech doložitelných relevantních úhlů pohledu) a zásada ověřitelnosti, tedy doložitelnosti všech infomací z publikovaných zdrojů. Účelová cenzura nepohodlných informací z článku stylem práce nějakého PR agenta by zde naopak uplatňována být neměla. Články zde mají být založeny spíše na pokud možno maximálním podchycení a maximální syntéze zdrojů, nežli na účelovém výběru. Pokud se naprostá většina zdrojů věnuje určitému aspektu věci, tak se to přirozeně projeví v tom, že tento aspekt bude i zde pojednán obšírněji a podrobněji. Pokud o určitém aspektu věci nejsou zdroje žádné nebo jen banální, tak přirozeně ani zde o něm nebude co psát. Každopádně by se to nemělo řešit tím, že informace o něčích názorech či výrocích tu budeme pokoutně "vylepšovat" tím, že tu něco ubereme, tu něco oproti zdroji přidáme, aby to vyznělo "lépe". Naopak, je třeba se snažit o co nejpečlivější zdrojování a co největší obsahovou věrnost zdrojům.
Máte-li k dispozici vámi zmíněné zdroje a píše-li se v nich něco, co má vztah k tržnici SAPA nebo k citovaným i necitovaným výrokům politiků, novinářů atd. na téma tržnice SAPA, jistě článku prospějete tím, když to do článku zapracujete. Je obvyklé, že u "živých" témat se do článků nejprve dostávají faktografické či žurnalistické informace a teprve s jistým odstupem začnou vznikat nějaké akademické analytické či komparativní zdroje, ze kterých by bylo možno čerpat. Pokud vytvoříte a budete publikovat nějakou studii na téma tržnice Sapa nebo pokud naleznete nějaký publikovaný zdroj, který o tržnici a dění v ní pojednává z pohledu "zevnitř" či z druhé strany než mainstreamová česká média, určitě to bude pro zdejší článek obohacením. --ŠJů (diskuse) 25. 12. 2012, 22:28 (UTC)

Zahajte diskusi ke stránce Sapa

Zahájit diskusi