Přeskočit na obsah

Zelená ekonomika

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Zelená ekonomika je ekonomika, která se zaměřuje na snižování environmentálních rizik a ekologických nedostatků a která usiluje o udržitelný rozvoj bez zhoršování životního prostředí. Úzce souvisí s ekologickou ekonomií, ale zaměřuje se více na politické prosazování.[1][2] Zpráva UNEP o zelené ekonomice z roku 2011 tvrdí, „že aby byla ekonomika zelená, musí být nejen efektivní, ale také spravedlivá. Spravedlnost znamená uznání rovnosti na globální úrovni a na úrovni jednotlivých zemí, zejména při zajišťování spravedlivého přechodu k nízkouhlíkové ekonomice, která účinně využívá zdroje a je sociálně inkluzivní“.[3]

Charakteristickým rysem, který jej odlišuje od předchozích ekonomických režimů, je přímé ocenění přírodního kapitálu a ekologických služeb jako těch, které mají ekonomickou hodnotu, a režim účtování úplných nákladů, v němž jsou náklady externalizované na společnost prostřednictvím ekosystémů spolehlivě vysledovány a zaúčtovány jako závazky subjektu, který způsobuje škodu nebo zanedbává aktivum.[4]

Zelené značky a postupy udělování ekoznaček se objevily jako ukazatele šetrnosti k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji, které se obracejí na spotřebitele. Mnoho průmyslových odvětví začíná tyto normy přijímat jako způsob propagace svých ekologických postupů v globalizující se ekonomice. Tyto normy, známé také jako normy udržitelnosti, představují zvláštní pravidla, která zaručují, že zakoupené výrobky neškodí životnímu prostředí a lidem, kteří je vyrábějí. Počet těchto norem v poslední době vzrostl a nyní mohou pomoci budovat novou, ekologičtější ekonomiku. Zaměřují se mimo jiné na hospodářská odvětví, jako je lesnictví, zemědělství, těžba nebo rybolov; soustřeďují se na environmentální faktory, jako je ochrana vodních zdrojů a biologické rozmanitosti nebo snižování emisí skleníkových plynů; podporují sociální ochranu a práva zaměstnanců; a zaměřují se na konkrétní části výrobních procesů.[5]

Zelení ekonomové a ekonomie

[editovat | editovat zdroj]

Zelená ekonomie je volně definována jako jakákoli ekonomická teorie, podle níž je ekonomika považována za součást ekosystému, v němž se nachází (podle Lynn Margulisové). Typický je holistický přístup k tomuto tématu, kdy se ekonomické myšlenky prolínají s řadou dalších témat, v závislosti na konkrétním teoretikovi. Zastánci feminismu, postmodernismu, environmentálního hnutí, mírového hnutí, zelené politiky, zeleného anarchismu a antiglobalizačního hnutí používají tento termín k popisu velmi odlišných myšlenek, které jsou mimo hlavní proud ekonomie.

Podle Büschera rostoucí liberalizace politiky od 90. let 20. století způsobila, že se biodiverzita musí „legitimizovat“ v ekonomických termínech. Mnoho nevládních organizací, vlád, bank, společností atd. si začalo nárokovat právo na definici a obranu biodiverzity, a to výrazně neoliberálním způsobem, který sociální, politický a ekologický rozměr tohoto konceptu podřizuje jeho hodnotě, kterou určují kapitalistické trhy.[6]

Někteří ekonomové považují zelenou ekonomii za obor nebo podobor více zavedených škol. Považují ji například za klasickou ekonomii, kde je tradiční půda zobecněna na přírodní kapitál a má některé atributy společné s prací a fyzickým kapitálem (protože přírodní kapitálová aktiva, jako jsou řeky, přímo nahrazují aktiva vytvořená člověkem, například kanály). Nebo se na ni pohlíží jako na marxistickou ekonomii, v níž je příroda představována jako forma lumpenproletariátu, vykořisťované základny nelidských pracovníků, kteří poskytují nadhodnotu lidské ekonomice, nebo jako na odvětví neoklasické ekonomie, v němž se cena života rozvojových a rozvinutých zemí udržuje na stabilní úrovni v poměru odrážejícím rovnováhu sil a cena nelidského života je velmi nízká.

Rostoucí angažovanost UNEP (a národních vlád, např. Velké Británie) v myšlenkách přírodního kapitálu a účetnictví plných nákladů pod heslem „zelená ekonomika“ by mohla smazat rozdíly mezi jednotlivými školami a nově je všechny definovat jako varianty „zelené ekonomie“. Od roku 2010 brettonwoodské instituce (zejména Světová banka[7] a Mezinárodní měnový fond (prostřednictvím své iniciativy „Zelený fond“) odpovědné za globální měnovou politiku jasně deklarovaly záměr přejít na oceňování biodiverzity a oficiálnější a univerzálnější financování biodiverzity.[8]

S přihlédnutím k těmto skutečnostem je třeba se zaměřit nikoli na menší, ale na radikálně nulové emise a odpady, což prosazuje iniciativa Zero Emissions Research and Initiatives.[9] Zpráva UNEP o zelené ekonomice z roku 2011 informuje, že „na základě existujících studií byla roční poptávka po financování ekologizace světové ekonomiky odhadnuta v rozmezí 1,05 až 2,59 bilionu USD. Pro představu, tato poptávka představuje přibližně desetinu celkových globálních investic ročně, měřeno globální tvorbou hrubého kapitálu“.[3]

Na konferenci COP 26 oznámila Evropská investiční banka soubor společných zásad spravedlivého přechodu dohodnutých s mnohostrannými rozvojovými bankami, které jsou rovněž v souladu s Pařížskou dohodou. Zásady odkazují na zaměření financování na přechod k ekonomikám s nulovými čistými emisemi uhlíku, přičemž je třeba mít na paměti socioekonomické dopady, spolu s politickou angažovaností a plány na začleňování a rovnost žen a mužů, přičemž cílem všech těchto zásad je dosáhnout dlouhodobé ekonomické transformace.[10][11]

Africká rozvojová banka, Asijská rozvojová banka, Islámská rozvojová banka, Rozvojová banka Rady Evropy, Asijská banka pro investice do infrastruktury, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Nová rozvojová banka a Meziamerická rozvojová banka patří mezi mnohostranné rozvojové banky, které se zavázaly dodržovat zásady zmírňování změny klimatu a spravedlivého přechodu. Přispěla také skupina Světové banky.[10][12][13]

Karl Burkart definoval zelenou ekonomiku jako založenou na šesti hlavních odvětvích:[14]

Mezinárodní obchodní komora (ICC), která zastupuje světový byznys, definuje zelenou ekonomiku jako „ekonomiku, v níž hospodářský růst a odpovědnost k životnímu prostředí vzájemně posilují a zároveň podporují pokrok v sociálním rozvoji“.[15][16]

V roce 2012 ICC zveřejnila Plán zelené ekonomiky, který obsahuje příspěvky mezinárodních odborníků konzultovaných každé dva roky. Plán představuje komplexní a multidisciplinární úsilí o vyjasnění a zarámování pojmu „zelená ekonomika“. Zdůrazňuje úlohu podniků při přinášení řešení globálních výzev. Stanovuje následujících 10 podmínek, které se týkají podnikání/průmyslu a spolupráce při přechodu k zelené ekonomice:

 • Otevřené a konkurenční trhy
 • Metriky, účetnictví a podávání zpráv
 • Finance a investice
 • Informovanost
 • Přístup založený na životním cyklu
 • Účinné využívání zdrojů a oddělení zdrojů
 • Zaměstnanost
 • Vzdělávání a dovednosti
 • Řízení a partnerství
 • Integrovaná politika a rozhodování

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Green Economy na anglické Wikipedii.

 1. ENVIRONMENT, U. N. Green Economy and Trade (Environment & Trade Hub). UNEP - UN Environment Programme [online]. 2022-01-28 [cit. 2023-10-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 2. Communicating sustainability for the green economy. Příprava vydání Lynn R. Kahle, Eda Gurel-Atay. Armonk, New Yor London, England: M.E. Sharpe 302 s. ISBN 978-0-7656-3680-5, ISBN 978-0-7656-3681-2. 
 3. a b Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication .:. Sustainable Development Knowledge Platform. sustainabledevelopment.un.org [online]. [cit. 2023-10-10]. Dostupné online. 
 4. RUNNALLS, David. Environment and Economy: joined at the hip or just strange bedfellows?. S.A.P.I.EN.S. Surveys and Perspectives Integrating Environment and Society. 2011-09-01, čís. 4.2. Dostupné online [cit. 2023-10-10]. ISSN 1993-3800. (francouzsky) 
 5. About UNFSS [online]. [cit. 2023-10-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 6. Critical environmental politics. Příprava vydání Carl Death. London: Routledge 350 s. (Interventions). ISBN 978-1-315-88307-6, ISBN 978-0-415-63122-8. S. 17–19. 
 7. World Bank to lead economic push on nature protection. BBC News. 2010-10-28. Dostupné online [cit. 2023-10-10]. (anglicky) 
 8. World Bank Group and International Monetary Fund. www.cbd.int [online]. 2019-03-14 [cit. 2023-10-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 9. CAVANAGH, John; MANDER, Jerry. Alternatives to Economic Globalization: A Better World Is Possible. [s.l.]: Berrett-Koehler Publishers 691 s. Dostupné online. ISBN 978-1-60994-314-1. S. 325. (anglicky) Google-Books-ID: WVoSkrt9DncC. 
 10. a b EUROPEAN INVESTMENT BANK. European Investment Bank Group Sustainability report 2021.. LU: Publications Office Dostupné online. DOI 10.2867/50047. 
 11. ENERGY - Multilateral Development Banks’ support for a just transition. ec.europa.eu [online]. [cit. 2023-10-10]. Dostupné online. 
 12. BANK, African Development. Multilateral Development Banks. African Development Bank Group - Making a Difference [online]. 2019-04-12 [cit. 2023-10-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 13. BANK, Asian Development. Collective Climate Ambition — A Joint Statement at COP26 by the Multilateral Development Banks. Asian Development Bank [online]. 2021-11-05 [cit. 2023-10-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 14. MEERA. What is Green Economy? Here's a Simple Explanation. Sociology Group: Welcome to Social Sciences Blog [online]. 2020-06-30 [cit. 2023-10-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 15. Green Economy Roadmap and Ten Conditions for a Transition toward a Green Economy .:. Sustainable Development Knowledge Platform. sustainabledevelopment.un.org [online]. [cit. 2023-10-10]. Dostupné online. 
 16. A Guidebook to the Green Economy Issue 3: exploring green economy policies and international experience with national strategies .:. Sustainable Development Knowledge Platform. sustainabledevelopment.un.org [online]. [cit. 2023-10-10]. Dostupné online. 

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]