Wikipedista:M97uzivatel/Vytvořené články 8

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
1,1-dimethylethylendiamin 1,2-dimethylethylendiamin Dimethylaminopropylamin Tetramethylethylendiamin 1,3-diaminopropan Trimethylhexamethylendiamin Tributylfosfin 1,2-diaminopropan Difenylethylendiamin 1,4-diazacykloheptan
1,5-diazacyklooktan 2,5-diaminotoluen M-xylylendiamin Dimethyl-4-fenylendiamin N,N'-di-2-butyl-1,4-fenylendiamin 1,8-diaminonaftalen Micunobova reakce Trichlorsilan Balzova–Schiemannova reakce Tetrafluorboritany
Kyselina 4-fluorbenzoová Kyselina 3-fluorbenzoová Kyselina 2-fluorbenzoová Bromid měďný Kyanid měďný Boritany Nitrosoniový ion Nitrosaminy Aktivní estery N,N'-dicyklohexylkarbodiimid
Ethyl(dimethylaminopropyl)karbodiimid Hydroxybenzotriazol 1-hydroxy-7-azabenzotriazol Pentafluorfenol Dehydratační reakce Hydratační reakce Penkolid Farinomalein N-Methylmaleimid Sukcinimid
Sukcinanhydrid Methyl-chlorformiát Fluorenylmethyloxykarbonylchlorid Fluorenylmethyloxykarbonyl Plynová chromatografie s hmotnostní spektrometrií Estery kyseliny uhličité Vnitromolekulární reakce Toluidin Odstupující skupina E2 reakce
E1 reakce Trimethylsilyl Methoxy Lakton Petersonova olefinace Aminopropionitril Mannichovy zásady Elastomer Radikálová halogenace Hexadehydro Dielsova–Alderova reakce
Fenylhydroxylamin Paterná vazba Šesterná vazba Řád vazby Enolethery Vaskův komplex Allylfenylether [2,3]-Wittigův přesmyk [2,3]-sigmatropní přesmyk (1,1'-bis(difenylfosfino)ferrocen)chlorid palladnatý
Leuckartova thiofenolová reakce Polochinony Hexametafosforečnan sodný Adenosin-5'-tetrafosfát Fosforamidáty Copeův přesmyk Carrollův přesmyk Suprafaciální a antarafaciální Kochiova reakce Gabrielova syntéza
Di-terc-butyliminodikarboxylát Ftalimid draselný Thiooctan draselný Kyselina thiooctová Thioacylchloridy Aminofosfonáty Isobutyraldehyd Redukční aminace Trögerova zásada 1,5-diaminonaftalen
Geranylpyrofosfát Dimethylallylpyrofosfát Isopentenylpyrofosfát Citronellol Citronellal Nerol Myrcenol Hydroxymethylpentylcyklohexenkarbaldehyd 1,8-bis(dimethylamino)naftalen Diethylazodikarboxylát
Diisopropylazodikarboxylát Stigmatellin Eudistomin Hexachlordisilan Dichlorsilan Hydrosilylace Oktadecyltrichlorsilan Perfluordecyltrichlorsilan Tetrafluorberylnatany Tetrafluoramonium
Kyselina tetrafluorboritá Hexafluorfosforečnany Triethyloxoniumtetrafluoroborát Tetrafluorboritan nitrosonia Nitrosylace Nitrosace Tetrafluorboritan nitronia Tetrafluorboritan bis(pyridin)jodonia Tetrafluorboritan stříbrný Dehalogenace
Komplexy přechodných kovů s nitrily Stabilní karbeny Steglichova esterifikace Karbodiimid Soustava MKS Pentafluorfenylové estery Fischerova–Speierova esterifikace Alkenylsukcinanhydridy Dimerní alkylketeny Kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometrií
Kvadrupólový hmotnostní spektrometr Elektronová ionizace Chemická ionizace Kapilární elektroforéza s hmotnostní spektrometrií Spektrometrie iontové pohyblivosti s hmotnostní spektrometrií Pyrolýza s plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií Chemická ionizace za atmosférického tlaku Dieckmannova kondenzace MALDI O-toluidin
Sulfamoylfluoridy 2,6-lutidin Butenolid Kardenolid Bufadienolid Cyklopentadekanolid Ftalid Tulipalin A Glukonolakton Kavain
Β-butyrolakton Octan olovičitý Halogenlaktonizace Jamagučiho esterifikace Šiinova makrolaktonizace Γ-oktalakton Γ-nonalakton γ-Dekalakton Δ-dekalakton Di-terc-butylperoxid
Muskon Civeton Radikálová fluorace Alleny Teorie valenčních vazeb Claisenův přesmyk Lumisterol [1,2]-Wittigův přesmyk Sommeletův–Hauserův přesmyk Diamidofosfát
Aza-Copeův přesmyk Sulfolan Trimethylhliník Protické rozpouštědlo Irelandův–Claisenův přesmyk Orthoestery Regioselektivita Friesův přesmyk Overmanův přesmyk Iminium
Claisenova kondenzace Oxid praseodymitý Kyselina dithiobenzoová Difenylfosfit Methakrolein 1-fenylethylamin Mevalonátová dráha Farnesylpyrofosfát Geranylgeranylpyrofosfát Beta-karbolin
Komplexy silanů s přechodnými kovy Trifluoraminoxid Fluorid kryptonatý Fluorid titaničitý Fluoronium Elektrofilní fluorace Trifluoroxonium Fluorid dusičný Nekoordinující anion Kyselina hexafluorofosforečná
Ferroin Hexafluorofosforečnan stříbrný Hexafluorofosforečnan amonný Rhodocen Hexafluorofosforečnan tetrakis(acetonitril)měďný Solvolýza Kyselina difluorofosforečná Hexafluorofosforečnan lithný 1-butyl-3-methylimidazoliumhexafluorfosfát N-Methylimidazol
Amidiny Nitrosobenzen 4-aminofenol Kupferron Singletový stav Imidazoliny Furoin Izothiokyanáty Dihydroimidazol-2-yliden Cyklopropenyliden
Tetrathiafulvalen Borazin Tetramethylpiperidid lithný Delokalizace elektronů Délka vazby Mezoiontové karbeny Fenyllithium Kryptand Thiomočovina Deoxygenace
Bis(trimethylsilyl)rtuť Wanzlickova rovnováha Isothiazol Katalytický cyklus Grubbsovy katalyzátory Fenothiazin Ethylenaminy Elektrosprejová ionizace Fotoionizace Sektorový hmotnostní spektrometr
Rozdělovací chromatografie Bioanalýza Tandemová hmotnostní spektrometrie Stachyóza Verbaskosid Ionizace záchytem elektronu Hmotnostní spektrometrie doby letu Dendrimer Kyselina ferulová Kyselina gentisová