Wikipedista:ErikPaprika/Knihy/Ekologie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je kniha, uživatelsky vytvořená kolekce článků, která může být uložena, vytištěna či objednána jako výtisk.
Knihy nejsou součástí encyklopedického obsahu.

Abiotický faktor
Absorbér
Acidofilní rostliny
Akvakultura
Alelopatie
Anemochorie
Antropogenní vliv
Areál (biologie)
Asociace (fytocenologie)
Bazifilní rostliny
Bentos
Biocentrismus
Biogeocenóza
Biogeografie
Biom
Bioprodukt
Biosféra
Biotop
Bodový zdroj znečištění
Brakická voda
Bylinné patro
Cena Josefa Vavrouška
Cena ministra životního prostředí
Chala (ekologie)
Chasmofyty
Chráněná naleziště
Chráněná přírodní památka
Chráněné parky a zahrady
Chráněné studijní plochy
Chráněné území
Chráněný přírodní výtvor
Coasův teorém
Daisyworld
Degradace půd
Dekompozice
Den stromů
Detrit
Dezertifikace
Dýchání
Ecotopia: The Notebooks and Reports of William Weston
Edafon
Efekt červené královny
Ekoarchitektura
Ekodesign
Ekoforma
Ekogenetika
Ekologicky šetrný výrobek
Ekologická daňová reforma
Ekologická nika
Ekologická problematika akvakultury
Ekologická stopa
Ekologická zátěž
Ekologické zemědělství
Ekologie
Ekonomická efektivnost
Ekosystém
Ekoterorismus
Ekovesnička
Ektosymbióza
Endemit
Endofyt
Epifyt
Eroze (systémová dynamika)
Eurytermní organismy
Eutrofizace
Eutrofní vody
Evapotranspirace
Expanzívní druh
Fenologie
Feromon
Filtrátor
Fytocenologie
Fytoedafon
Fytoplankton
Geobiom
Geosystém
Greenpeace
GroenLinks
Halofilní rostliny
Halofobní rostliny
Havárie
Heliofyty
Heliosciafyty
Hlubinná ekologie
Hnízdní parazitismus
Homeorhéza
Homeostáza
Hostitel
Humanitní environmentalistika
Hydrofyty
Hygrofyty
Integrované zemědělství
Invazní druh
Inverze stupňů
Jehličnatý les
Kalcifilní rostliny
Kalcifobní rostliny
Keřové patro
Klimagram
Klimax
Klimaxové stádium půd
Klíčový druh
Kolaps
Kolonie (biologie)
Komenzálismus
Komunita
Konnex
Kořist
Krajinná ekologie
Kryofyty
Litofyty
Mechové patro
Megatermní organismy
Metapopulace
Mezihostitel
Mezinárodní kód fytocenologické nomenklatury
Mezofyty
Mezotermní organismy
Thomas Midgley
Migrace
Migrace rostlin
Mikroflóra
Mikroklima
Mikrotermní organismy
Millennium Ecosystem Assessment
Mimikry
Monokultura
Mršina
Mutualismus
Městské tepelné ostrovy
Nadnárodní nevládní neziskové organizace v oblasti životního prostředí
Nepůvodní druh
Net primary production
Neutralismus
Neutrofilní rostliny
Nitrofilní rostliny
Nitrofobní rostliny
Obligátní
Ochrana životního prostředí
Oligotrofní vody
Ostrovní nanismus
Parazitismus
Parazitologie
Patro (les)
Pedologie
Permakultura
Pionýrský druh
Polluter Pays Principle
Populace
Porost
Posuzování životního cyklu
Potravní síť
Potravní řetězec
Predátor
Psamofyty
Psychrofyty
Překmit (systémová dynamika)
Přirozený nepřítel
Přírodní rovnováha
Přírodní stavitelství
Původní druh
Quechua (zóna)
Radioaktivní zamoření
Rekultivační jezero
Revitalizace
Revitalizace vodních toků
Rheofyty
Rhizosféra
Rizikový faktor
Rostlinné společenstvo
Ruderální společenstvo
Rumiště
Sanace
Saprobní systém
Saxikolní organismus
Sciafyty
Seznam invazních živočichů
Skleníkový efekt
Smíšený les
Sněm dětí České republiky pro životní prostředí
Sociobiologie
Sociální ekologie
Soutěž
Speciace
Sphagnetofyty
Společenstvo
Stenotermní organismy
Stepní běžci
Sternova zpráva
Stromové patro
Státní přírodní rezervace
Státní zakázka na sanaci starých ekologických zátěží
Sukcese (ekologie)
Suni
Symbióza
Synantropie
Teorie Gaia
Teorie monotopního původu taxonů
Teplotní valence
Teritorium (ekologie)
Tok (systémová dynamika)
Toxikologie
Trvale udržitelný rozvoj
Udržitelnost
Udržitelný design
Vegetace
Vegetační stupňovitost
Venting
Vivárium
Vodní květ
Vodohospodářská rekultivace
Vypalování porostů
Výpust (systémová dynamika)
Významný strom
Xerofyty
Zachycování a ukládání oxidu uhličitého
Zelená politika
Zelená univerzita
Zimoviště
Znečištění
Zoofyt
Zpoždění (systémová dynamika)
Zřídlo (systémová dynamika)
Čistší produkce
Říční delta
Životní formy rostlin
Životní prostředí
Životní strategie
Biogeochemické cykly
Biogeochemický cyklus
Koloběh dusíku
Koloběh kyslíku
Koloběh síry
Koloběh uhlíku
Biomy
Biom volného oceánu
Campos
Lesostep
Litoraea
Mlžný les
Polopoušť
Polární pustina
Poušť
Přírodní krajina
Savana
Step
Tajga
Tropický deštný les
Tropický střídavě vlhký les
Tundra
Biosféra
Biosférická rezervace
Úmluva o biologické rozmanitosti
Biotopy
Algikolní organismus
Extrémofil
Garrigue (vegetace)
Hole
Louka
Makchie
Mez (zemědělství)
Mezofil
Mokřad
Měkký luh
Oáza
Pastvina
Pole (zemědělství)
Tvrdolistý les
Tvrdý luh
Vřesoviště
Černá voda
Dekompozice
Hnití
Koprofágie
Mrchožrout
Rozkladač
Saprofág
Zrání masa
Ochrana přírody
Přírodní park
Významný krajinný prvek
Chráněná krajinná oblast
Greenway
Nadmorski Park Krajobrazowy
Národní park
Národní přírodní památka
Národní přírodní rezervace
Park
Ptačí oblast
Přírodní památka
Přírodní rezervace
Přírodní rezervace Mount Nimba
Významné ptačí území
Stupeň ohrožení
Chybí údaje
Kriticky ohrožený druh
Málo dotčený
Nevyhodnocený
Ohrožený druh
Reintrodukce
Téměř ohrožený
Vyhynulý
Vyhynulý v přírodě
Vymírání
Zranitelný
Potravinové strategie
Potrava
Býložravec
Geofágie
Locavore
Masožravec
Monofág
Oligofág
Polyfág
Všežravec
Zvracení