Wikipedie:Encyklopedická významnost

Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Wikipedie:EV)

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:EV
  WP:NN
  WP:NOTA
  WP:Významnost

Encyklopedicky významné téma je takové, kterému na Wikipedii přísluší samostatný článek. Články ve Wikipedii pojednávají o encyklopedicky zajímavých tématech, významných pro větší množství lidí. Posuzování významu tématu je často obtížné a lépe se provádí s odstupem.

Téma je významné, pokud o něm pojednává více netriviálních nezávislých publikovaných zdrojů nebo jestliže splňuje oborově závislá kritéria, která mohou být v jednotlivých oblastech vytvářena na základě diskuse jako doporučení. Požadavek významnosti je zahrnut i v dalším pravidle: Wikipedie není pouhým seznamem obchodních aktivit, webových stránek, biografií.

Obecné kritérium významnosti

Téma je vhodné pro samostatný článek, pokud je dostatečně zpracováno ve věrohodných, na předmětu článku nezávislých zdrojích.

 • Téma neboli předmět článku musí být vhodné pro zařazení do Wikipedie, aby článek např. neodporoval pravidlu Co Wikipedie není.
 • Dostatečně zpracováno znamená, že zdroje o tématu pojednávají přímo a v určitém minimálním rozsahu. Nestačí jen pouhá zmínka, není ale nutné, aby předmět byl hlavním tématem zdroje.
 • Věrohodné znamená, že zdroje jsou důvěryhodně publikované a umožňují významnost ověřit, v souladu s pravidlem o věrohodných zdrojích.
 • Na předmětu článku nezávislé jsou zdroje, které nepocházejí od subjektu, o kterém článek pojednává, nebo od někoho, kdo je s předmětem článku spojený (je např. jeho autorem, výrobcem, investorem atd.). Například tisková zpráva, vlastní životopis nebo webová stránka nejsou nezávislé, pokud pocházejí od osoby či organizace, o které má článek pojednávat.
 • Zdroje mohou být publikované různou formou, tiskem i elektronicky. Dokládat by se mělo sekundárními zdroji, protože jsou vhodným objektivním dokladem významnosti. Není pevně stanovený počet zdrojů, protože jejich kvalita a rozsah zpracování se různí, ale obecně se očekává více zdrojů. Více publikací od jednoho autora (subjektu) je zde zpravidla počítáno jako jeden zdroj.

Specifická kritéria

U některých specifických témat (například životopisy, kapely, skupiny, kluby, firmy či webové stránky) se v článcích očekává ověřitelné doložení, že splňují kritéria významnosti.

Některá témata se specifickými kritérii významnosti lze nalézt v archivu Wikipedie:Diskuse o smazání, jiná mají svá vlastní doporučení:

Významnost není subjektivní

Významnost nelze poměřovat tvrzeními „Slyšel jsem o tom.“/„Nikdy jsem o ničem takovém neslyšel.“ nebo „Domnívám se, že je to významné.“/„Nemyslím si, že by to bylo významné“. Wikipedista posuzující článek na základě podobně subjektivního kritéria neaplikuje kritérium významnosti.

Významnost neposuzují přímo editoři Wikipedie. Stejně jako u jiných aspektů, uznání významnosti ve Wikipedii je jen odrazem její existence ve světě. Předmět je významný, jen když je dost významný, aby o něm lidé ve světě publikovali netriviální práce. Aplikováním hlavního kritéria wikipedisté nezjišťují významnost na základě vlastního dojmu, ale na základě hledání, zda existuje více netriviálních, nezávisle zdrojovaných, publikovaných prací o daném předmětu, tedy na základě zjištění, zda svět hodnotí předmět jako významný. Pokud někdo nezávislý na předmětu článku věnoval úsilí vytvoření a publikování netriviální práce o něm, pak zjevně soudil, že předmět je významný.

Nakládání s nevýznamnými tématy

S obsahem, který nesplňuje kritéria významnosti, zacházejí wikipedisté třemi způsoby:

Volba záleží na tom, v jaké míře text kritéria nesplňuje. Argumentace významností při rozhodování o smazání je jednou z nejdiskutovanějších záležitostí na Wikipedii.

Pro články o tématech doložitelných ze zdrojů sice nezávislých, ale jen triviálních, se obecně doporučuje nenavrhovat je na smazání, ale požadovat přejmenování, restrukturalizaci nebo sloučení do článků se širším záběrem nebo do článků týkajících se hlavního subjektu, případně vytvoření takových článků, pokud dosud neexistují.

Pro články, jejichž téma je doložitelné jen ze zdrojů závislých na subjektu článku (například jen z autobiografických zdrojů), bez nichž by nebylo možné vůbec vytvořit encyklopedický článek, wikipedisté obvykle navrhují na diskusi o smazání a v rámci projednávání návrhu je diskutována podstata věci. Takové články týkající se člověka, skupiny lidí, hudební skupiny, firmy, klubu nebo webových stránek, u nichž nikdo nezávislý významnost nehájí a ani to nelze předpokládat, se navrhují přímo na rychlé smazání.

Významnost pro zařazení do kategorie

Encyklopedickou významností pro zařazení do kategorie poměřujeme, zda lze článek o daném tématu skutečně zařadit do určité kategorie. Zařazení do některých kategorií je nesporné (např. Žijící lidé, Ministři nebo Narození v roce 1950). V takovém případě jde pouze o to, aby bylo zařazení doložitelné na základě zdrojů. Zařazení do kategorií, kde to nesporné není (např. Lékaři, Matematici, Sportovci), je nutno podrobit posouzení významnosti. Pro toto posouzení se použijí stejná kritéria jako pro samotné posouzení významnosti předmětu článku.

Související stránky