Vlajka hlavního města Prahy

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Vlajka hlavního města Prahy
Vlajky hlavního města Prahy, České republiky a městské části Praha 15 na úřadu městské části Praha 15 v Horních Měcholupech

Vlajka hlavního města Prahy, jejíž existenci předpokládá § 15 zákona o hlavním městě Praze (č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 216/2004 Sb., účinného ode dne vyhlášení 28. dubna 2004), byla stanovena obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 21/2004 Sb. HMP s účinností od 1. ledna 2005. Její podoba je shodná s podobou praporu hlavního města Prahy, která byla stanovena s účinností od dne vyhlášení 21. února 1991 vyhláškou č. 1/1991 Sb. HMP, která platila do 1. ledna 2005. Předtím nebyla podoba městského praporu legislativně zakotvena. Existenci praporu hlavního města Prahy předpokládal § 5 zákona č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, a poté § 15 původního znění zákona o hlavním městě Praze, č. 131/2000 Sb. Dalšími symboly hlavního města Prahy jsou malý a velký znak a pečeť, neoficiálně též například logo.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Vlajka Prahy byla vytvořena v souvislosti s přípravou Jubilejní zemské výstavy v roce 1891, kdy královské hlavní město Praha připravovalo samostatný pavilon. Již v roce 1886 městská rada Prahy rozhodla, aby malíř a architekt Bedřich Wachsmann namaloval správné znaky, barvy i pečeti pražských měst. Pražský archivář Josef Emler stanovil podle znaku města barvy Prahy na žlutou a červenou. Na tabuli, kterou pak Bedřich Wachsmann nakreslil, je vyobrazená žluto-červená vlajka v podobě vlaštovčího ocasu. Na schůzi městské rady 17. dubna 1891 archivář prof. dr. Josef Emler předložil návrh odvozený ze znaku města (červený štít a zlatá hradba s věžemi).[1] Nákladem obce vydala rada královského hlavního města Prahy prof. dr. Emlerem sestavené "Nynější znaky měst Pražských" s popisem v češtině, němčině a francouzštině, kde byly malířem Wachsmannem vyobrazeny znaky "Staroměstský, Novoměstský, Malostranský, Hradčanský a Vyšehradský" a z nich odvozené prapory. "Barvy praporu Starého a Nového města Pražského" byly nakresleny v podobě dlouhého praporu s dvěma vodorovnými pruhy a vlaštovčím ocasem s horním pruhem žlutým a spodním červeným. "Barvy praporu Malé strany a Hradčan" byly nakresleny rovněž v podobě dlouhého praporu se dvěma vodorovnými pruhy a vlaštovčím ocasem s horním pruhem bílým a spodním pruhem modrým. Na další schůzi 28. dubna 1891 bylo definitivně oznámeno, že "Praha dá vyzdobiti nejen pavilon na zemské jubilejní výstavě, nýbrž i přednější budovy obecní" městskými prapory "v barvách červenozlatých". O nových barvách Prahy psal tisk 14. května 1891 v souvislosti s popisem výzdoby pražských ulic: "Se stožárů vlály k večeru veliké prapory v barvách národních, nově vynalezených barvách obce pražské červeno-žlutých, rakouských a jiných..." Ony "nově vynalezené" barvy však mají původ v dávném privilegiu Fridricha III. z 9. června 1475, kdy byl rozhojněn znak pražského Starého Města a stříbrná tinktura městských hradeb a věží ve znaku byla kromě cimbuří změněna na zlatou. Nově upravený znak však nabyl platnosti až 18. 4. 1477, kdy jej z moci královské potvrdil a opětovně udělil Vladislav II.

Pražské barvy byly mnohem později potvrzeny vyhláškou NVP č. 15/1964 Sb. NVP o znaku hlavního města Prahy. Tehdy vznikly i směrnice rady NVP č. 16/1964 Sb. NVP pro používání znaku hlavního města Prahy. V roce 1967 byly městské barvy definovány zákonem č. 111/1967 Sb. o hlavním městě Praze. Pražská vlajka, tehdy ne příliš vhodně nazvána praporem, byla znovu definována vyhláškou hlavního města Prahy č. 1/91 o znaku a praporu hlavního města Prahy a jejich užívání. Dalším právním předpisem, který vlajku hlavního města Prahy definuje, je vyhláška hlavního města Prahy č. 21!/2004, která nabyla účinnosti 1. ledna 2005, kde popis je prakticky totožný s tím, že slovo prapor bylo nahrazeno termínem vlajka.

Popis[editovat | editovat zdroj]

Vlajka hlavního města Prahy má obdélníkový list v poměru stran 2:3 a na něm dva stejně široké vodorovné pruhy žlutý a červený. Tyto barvy jsou odvozeny ze znaku města. Varianty, kdy v žerďové části vlajky je umístěn velký znak hlavního města Prahy, jsou něčí svévolnou úpravou, která nemůže být považována za oficiální vlajku Prahy.

Podobnost vlajek[editovat | editovat zdroj]

Žluto-červená bikolóra je poměrně často používaná nejen v České republice. Současná vlajka hlavního města Prahy je barvami shodná s:

A mnoha dalších.

Městský prapor a městská vlajka[editovat | editovat zdroj]

Prapor hlavního města Prahy na žižkovské radnici, sídle městské části Praha 3, spolu s prapory (vlajkami) městské části Praha 3, Evropské unie a České republiky
Praporky hlavního města Prahy na městském autobusu v Muzeu MHD ve Střešovicích

Zákon o obcích 367/1990 Sb. v § 5 umožnil obcím užívat znak a prapor obce, přičemž pokud nemají historický znak a prapor, mohly jim být na jejich návrh předsednictvem České národní rady uděleny. Zákon o obcích 128/2000 Sb. původně zmiňoval prapory obcí, městských obvodů a městských částí v § 5 (další novelizace přesunula ustanovení do § 34a). Zákon o obcích se však na hlavní město Prahu nevztahuje. Zákon č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, v § 5 existenci praporu hlavního města Prahy předpokládal a nezmiňoval způsob jeho udělení ani případné změny jeho podoby, upravoval však udělení praporu městské části předsednictvem České národní rady po vyjádření zastupitelstva města, pokud městská část nemá historický prapor. Zákon o hlavním městě Praze 131/2000 Sb. v § 15 rovněž předpokládal existenci praporu hlavního města Prahy a vůbec nezmiňoval způsob jeho udělení ani případné změny jeho podoby, prapory městských částí však podle tohoto zákona uděloval předseda Poslanecké sněmovny na návrh hlavního města Prahy podaný na základě žádosti městské části.

Zákon č. 216/2004 Sb., účinný ode dne vyhlášení 28. dubna 2004, nahradil v ustanoveních o praporech územních samosprávných celků (krajů a obcí včetně hlavního města Prahy, městských obvodů a městských částí) slovo „prapor“ slovem „vlajka“. Neobsahuje však žádná přechodná ustanovení, která by upravovala nahrazení obecních praporů obecními vlajkami.

Vyhláška č. 1/1991 Sb. HMP zaváděla znak a prapor hlavního města Prahy. Vyhláškou č. 1/1991 Sb. HMP byla nahrazena dřívější vyhláška NVP č. 15/1964 Sb. NVP, o znaku hl. m. Prahy, a směrnice rady NVP č. 16/1964 Sb. NVP, pro užívání znaku hl. m. Prahy, zatímco dřívější existence městského praporu či vlajky není v předpise zmíněna. Vyhláška č. 21/2004 Sb. HMP zavádí znak a vlajku hlavního města Prahy. Žádná z uvedených vyhlášek se v ustanoveních o užívání výslovně nezabývá tím, zda se má prapor či vlajka vyvěšovat na stožár, nebo na žerď, ani zásady po společné užívání s jiným praporem či vlajkou. Stanoveno je pouze to, že při svislém umístění vlajky (dříve praporu) musí být žlutý pruh umístěn vždy heraldicky vpravo, tj. vlevo z čelního pohledu.

Podle vexilologických pravidel je prapor pevně přichycen k žerdi, ať už navlečením nebo ozdobnými hřeby, a nemohou vedle sebe na stožárech vlát státní vlajka a městský prapor, protože společně mohou být vyvěšeny jen vlajky nebo prapory.[3]

Vlajky městských částí[editovat | editovat zdroj]

Městské části v Praze

Hlavní město Praha se člení na 57 městských částí.[4] mají všechny svou vlajku. Všechny vlajky jsou o poměru stran 2:3.[5][6]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]