Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Základní údaje
Právní forma akciová společnost a příspěvková organizace
Datum založení 30. září 2014 a 1. ledna 1996
Adresa sídla Řásnovka 770/8, Praha, 110 00, Česko
Identifikátory
IČO 03447286 a 63834197
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Technická správa komunikací byla vytvořena 1. července 1967 vyčleněním z organizace Pražské komunikace. Od 1. července 1977 do roku 1986 existovala jako organizační složka (podnik) Dopravních podniků hl. m. Prahy (zkratka DP-TSK). V roce 1987 byla zrušena a její činnost začleněna zpět do koncernového podniku Pražské komunikace.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (oficiální zkratka TSK HMP, IČ 63834197, neoficiálně zkracováno též jako TSK, TSK Praha, TSK hl. m. Prahy apod.), založená 29. června 1989 ke dni 1. července 1989, byla příspěvková organizace hlavního města Prahy, jejímž prostřednictvím město zajišťovalo rozvoj, výstavbu, správu, údržbu a opravy pozemních komunikací a některého dalšího městského majetku na území Prahy. Další náplní činnosti organizace byla konzultační a návrhová činnost se zaměřením na organizaci, řízení a komplexní řešení dopravy. V srpnu 2008 měla kolem 270 zaměstnanců,[1] většinu činností zajišťovala prostřednictvím subdodavatelů – nezaměstnávala v pracovním poměru žádné dělnické profese zaměřené na správu svěřeného majetku.[2] Činnosti mají být v rámci transformace od roku 2014 postupně převáděny na akciovou společnost.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, akciová společnost (TSK, TSKAS) byla založena 19. června 2014 přijetím stanov společnosti jediným zakladatelem a jediným akcionářem, hlavním městem Prahou, usnesením č. 40/19 Zastupitelstva hl. m. Prahy, v souladu s § 59 zákona o hlavním městě Praze. Dne 30. září 2014 byla zapsána do obchodního rejstříku pod IČ 03447286. Po dobu koexistence dočasně upravuje vztahy mezi příspěvkovou organizací a akciovou společností jejich vzájemná smlouva. Smlouva předpokládá postupné převedení činností z příspěvkové organizace na akciovou společnost, avšak počítá i s variantou, že by některé činnosti zůstaly v působnosti příspěvkové organizace. Správu komunikací převzala od 1. dubna 2017 na základě Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností, uzavřené s hl. m. Prahou dne 12. ledna 2017.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Roku 1963 byla založena organizace Pražské komunikace, která měla ve správě městské pozemní komunikace. K 1. červenci 1967 z ní byla vyčleněna Technická správa komunikací jako samostatná organizace.

Od 1. července 1977 existovala Technická správa komunikací jako organizační složka (podnik) Dopravních podniků hl. m. Prahy (zkratka DP-TSK).

V letech 1987-1989 byla Technická správa komunikací zrušena, její činnost a pracovníci začleněni do koncernového podniku Pražské komunikace. Některé činnosti jako např. správa komunikací, dopravního značení, zeleně byly členěny územně v tzv. Oblastních závodech, správa mostů, tunelů a kolektorů byla zahrnuta do nově zřízeného "Závodu inženýrských objektů". Tento závod se pak stal základem pro obnovení samostatné rozpočtové organizace.

Jako samostatný subjekt byla Technická správa komunikací hl. m. Prahy zřízena ke dni 1. července 1989, a to rozhodnutím č. 13/15/P plenárního zasedání Národního výboru hl. m. Prahy dne 29. června 1989. Předposlední zřizovací listina byla vydána v listopadu 1994 a byla čtyřikrát změněna, další zřizovací listina byla platná od 1. ledna 2001 a byla nejméně šestkrát změněna. Nedílnou součástí nynější zřizovací listiny je smlouva mezi organizací a jejím zřizovatelem.

K 1. lednu 2008 byla do TSK HMP na základě výsledků auditu sloučením začleněna po 41 letech existence dosavadní samostatná příspěvková organizace Ústav dopravního inženýrství hl. m. Prahy (část jejích činností byla převedena též do Útvaru rozvoje hl. m. Prahy a Odboru dopravy MHMP). Zrušení renomované organizace bylo předmětem protestů skupiny jejích pracovníků z iniciativy Martina Šubrta,[3] úspora odhadovaná auditem byla 27 pracovníků a 8,5 milionu Kč ročně.[4] Vzhledem k dosavadnímu renomé ÚDI Praha používá TSK HMP její logo vedle svého hlavního loga.

TSK, a.s. byla založena 19. června 2014 přijetím stanov společnosti jediným zakladatelem a jediným akcionářem, hl. m. Prahou, usnesením č. 40/19 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 19. 6. 2014, v souladu s § 59 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Dne 30. září 2014 byla společnost zapsána do obchodního rejstříku.

Důvodem založení TSK, a.s. byl záměr postupné transformace příspěvkové organizace na akciovou společnost, a s tím související zefektivnění činnosti a úspora finančních prostředků.

V rámci procesu transformace Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo svým usnesením č. 25/13 ze dne 30. 3. 2017 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace (dle přílohy č. 1 usnesení), a to s účinností od 1. 4. 2017.

Tímto došlo ke změně hlavního účelu příspěvkové organizace na vedení veškerých právních jednání souvisejících s rozvojem, výstavbou, správou, údržbou a opravami pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství včetně pozemků a dalšího nemovitého majetku na území hlavního města Prahy v rozsahu, v jakém dosud zajišťovala příspěvková organizace správu tohoto majetku na základě uzavřené smlouvy s hlavním městem Prahou, pokud byla tato jednání zahájená nejpozději do 31. března 2017, a to až do doby než bude možné práva a závazky z těchto právních jednání právně relevantním způsobem převést na TSK, a.s.

Dále Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 729 ze dne 31. 3. 2017 schválila dohodu o ukončení smlouvy o zajištění správy majetku uzavřené mezi hl. m. Prahou a příspěvkovou organizací dne 28. 12. 2000 (ve znění dodatků č. 1 až 19), která byla následně na základě tohoto usnesení uzavřena.

Dne 12. 1. 2017 byla s účinností od 1. 4. 2017 uzavřena Smlouva o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností mezi hl. m. Prahou a TSK,a.s., na základě které vykonává od data účinnosti smlouvy správu komunikačního majetku a veškeré související činnosti TSK, a.s..

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 730 ze dne 31. 3. 2017 Rada hlavního města Prahy schválila dodatek č. 1 a č. 2 ke smlouvě o zajištění správy majetku a výkonu dalších činností uzavřené dne 12. 1. 2017 mezi hl. m. Prahou a TSK, a.s., které byly na základě tohoto usnesení následně uzavřeny dne 19. 4. 2017.

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2930 ze dne 28. 11. 2017 Rada hlavního města Prahy schválila dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění správy majetku a výkonu dalších činností uzavřené dne 12. 1. 2017 mezi hl. m. Prahou a TSK, a.s., který byl na základě tohoto usnesení následně uzavřen dne 12. 12. 2017.

Hospodaření a obrat[editovat | editovat zdroj]

Společnost TSK přistupuje ke svému hospodaření a činnosti s maximální mírou zodpovědnosti. Lze zdůraznit, že TSK nemá žádné dlouhodobé závazky nad 5 let splatnosti či závazky k úvěrovým institucím.

Vlastní kapitál TSK činil k datu 31. 12. 2017 částku 182.614.000,-[MC1]  Kč.

Významnou část tržeb TSK tvoří tržby za služby společnosti vykonávané na základě smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností pro hl. m. Prahu.

Odměna za správní činnosti pro hl. m. Prahu v roce 2017 činila 340.837.000,- Kč. Tržby za realizace provozu majetku, investic, opravy a provádění běžné, zimní či letní údržby pro hl. m. Prahu činily 3.316.739.000Kč.

Tržby za realizaci dodávek zboží pro zimní údržby pro hl. m. Prahu činily 10.006.000,- Kč. V roce 2017 činil čistý obrat TSK 3.674.606.000,- Kč. Zisk TSK před zdaněním činil 55.976.000 Kč, tj. 48.389.000,- Kč po zdanění.


[MC1]na začátku (a dále) v dokumentu byly všechny finanční částky uvedeny tímto způsobem (je jedno jak, ale mělo by být jednotné); správné psaní finančních částek v ČJ - s mezerami po 3 řádech a bez čárek za číslovkou

Činnost[editovat | editovat zdroj]

Většinu výkonných činností v terénu provádí TSK HMP prostřednictvím svých subdodavatelů, které vybírá a na něž dohlíží.

Kromě místních komunikací a jejich běžného příslušenství (dopravní značky, dopravní zařízení, světelná signalizační zařízení, mosty a lávky, tunely, nábřežní zdi a náplavky, uliční kanalizace, komunikační zeleň, chodníky, fontány a pítka atd.) a činností jako je čištění komunikací, zimní údržba komunikací nebo odtah vozidel z veřejného zájmu má TSK HMP ve správě také například:

 • hromadná parkoviště a garáže, zejména parkoviště P+R.
 • stanoviště taxislužby; městská vyhláška je nezahrnuje do obecného užívání pozemních komunikací na základě platných koncesí k provozování taxislužby, ale vyžaduje uzavření smlouvy s TSK založené na zpoplatněném užívání jakožto vyhrazených parkovišť.
 • provozování autobusových stanovišť a autobusových zastávek: s výjimkou zastávek Pražské integrované dopravy, jejichž vybavení zřizuje a vlastní Dopravní podnik hl. m. Prahy, a autobusového nádraží Florenc a autobusového stanoviště Nádraží Holešovice, které vlastní soukromý subjekt ČSAD Praha holding a. s., a několika dalších výjimek (speciální městské linky k obchodním domům) je v Praze zřizování a správa autobusových zastávek a stanovišť již od 90. let 20. století sloučena pod TSK. Meziměstské a dálkové linky tak v Praze staví převážně u jejích modrobílých zastávkových sloupků v provedení obdobném městským, zatímco kulaté značky zastávky zřizované dopravci a odvozené ze zastávkového terče ČSAD se již v Praze nevyskytují. V roce 2009 TSK vybírala dodavatele zakázky „Provozování autobusových stanovišť a nácestných zastávek ve správě TSK hl. m. Prahy“ a v roce 2015 zakázky „Správa a provozování autobusových stanovišť a nácestných zastávek v hl. m. Praze“. Zakázku pro období od 1/2010 do 4/2015 získalo sdružení společností Lasesmed s.r.o., Premio Invest s.r.o. a V-Trade, s.r.o. a společnost Lasesmed s.r.o. jako zástupce sdružení za ni inkasovala přes 76 milionů Kč. V roce 2015 zakázku na období od 6/2015 na 4 roky získala společnost Lasesmed s.r.o., ve smlouve o dílo jsou uvedeni subdodavatelé Premio Invest s.r.o a V-Trade, s.r.o.[5]

Méně významné komunikace v některých okrajových místních částech připojených k Praze po roce 1970 však zůstaly ve správě městských částí a nespadají do působnosti TSK . Pod TSK nespadá správa veřejného osvětlení, pro niž měla Praha speciální správní organizaci Správa veřejného osvětlení a jejíž činnost byla poté přenesena na soukromou firmu Eltodo.

Smlouva o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností[editovat | editovat zdroj]

Klíčovou smlouvou pro činnost TSK je smlouva o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností (ve znění dalších dodatků), kterou uzavřela TSK s hl. m. Prahou dne 12. 1. 2017, za využití výjimky dle ustanovení § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a byl tak položen právní základ pro výkon činností TSK.

V této smlouvě se TSK zavázalo pro hl. m. Prahu vykonávat řádnou a odbornou majetkovou, technickou, finanční a obchodní správu, údržbu, opravy a rozvoj spravovaného majetku, mj. silnic II. a III. třídy, místních komunikací, vybraných účelových komunikací.

Jako hlavní činnosti TSK na základě této smlouvy lze jmenovat:

 • zajištění označování a odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti vlivem technického stavu komunikací;
 • zajištění blokového čištění komunikací;
 • zajišťování údržby kanalizačních staveb;
 • zajištění údržby a provozu parkovišť P+R;
 • zajišťování provozu tunelů;
 • zajištění nepřetržitého dispečinku pro evidenci a řešení závad pozemních komunikací;
 • zajišťování koncepční, evidenční a administrativní podpory organizace dopravy a řízení městského silničního provozu;
 • koordinaci rozvoje dopravy;
 • vedení majetkové evidence hl. m. Prahy;
 • vedení části účetnictví hl. m. Prahy související s rozvojem a financováním dopravy;
 • zajišťování likvidace neupotřebitelného spravovaného majetku

Organizační uspořádání[editovat | editovat zdroj]

Na 34. zasedání představenstva TSK, které se konalo dne 1. 6. 2017, byl schválen organizační řád společnosti, jakožto vnitřní předpis společnosti, který podrobněji upravuje organizační schéma společnosti, činnost společnosti uvnitř, kompetence jednotlivých úseků a oddělení společnosti apod.

Systém vnitřní struktury je systém dualistický. V systému vnitřní struktury je zřízeno představenstvo a dozorčí rada jako orgány společnosti. Statutární orgán společnosti rozhodl ve smyslu § 156 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o rozdělení obchodního vedení společnosti mezi své členy a pověřil je přímým řízením jednotlivých sekcí společnosti.

Každý z členů představenstva řídí jemu určenou sekci samostatně a je oprávněn činit opatření, která považuje za vhodná.

Ke dni 29. 4. 2019 bylo složení představenstva:

 • Ing. Jozef Sinčák – předseda představenstva (do 29. dubna 2019 jím byl Ing. Petr Smolka)[6]
 • prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA, LL.M.
 • PhDr. Filip Hájek

Složení dozorčí rady:

Společnost řídí představenstvo v čele s předsedou představenstva a dvěma místopředsedy představenstva. Jednotliví členové představenstva mají přesně[MH1]  určeny sekce výkonu své činnosti. Předseda představenstva vykonává pozici generálního ředitele společnosti, ostatní členové představenstva vykonávají pozice odborných náměstků generálního ředitele. Výkonný management představují ředitelé odborných úseků, kteří řídí činnost jim podřízených oddělení.

Sídlo organizace je Řásnovka 770/8 Praha 1, [7] kde je umístěna většina pracovišť.

Dalšími pracovišti jsou:[8]

 • Na Bojišti 1452/5, Praha 2
 • Šermířská 2335/11, Praha 6
 • Lihovarská 1060/12, Praha 9
 • Školská 687/13, Praha 1 – Oblastní správa Centrum, oddělení pro MČ Praha 1
 • Rejskova 1052/1, Praha 2 – Oblastní správa Centrum, oddělení pro MČ Praha 2
 • Milíčova 173/24, Praha 3– Oblastní správa Centrum, oddělení pro MČ Praha 3
 • Bezová 1658/1, Praha 4 – Oblastní správa Jih
 • Bubenečská 309/15, Praha 6 – Oblastní správa Severozápad
 • Krupská 1978/28, Praha 10 – Oblastní správa Severozápad
 • Poděbradská 185/218, Praha 9– Oblastní správa Sever,
 • Ostrovského 253/3, Praha 5 (Ženské domovy) – Oblastní správa Jihozápad

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Technická správa komunikací hl. m. Prahy [online]. eStav.cz, 2003-08-25, rev. 2008-08-22 [cit. 2011-07-28]. Dostupné online. 
 2. O společnosti TSK Praha, TSK Praha, přístup 11. 11. 2016
 3. ŠUBRT, Martin. Otevřený dopis primátorovi Prahy od zaměstnanců ÚDI Praha [online]. 2007-10-23 [cit. 2011-07-28]. Dostupné online. 
 4. BÉM, Pavel. Po magistrátu zeštíhlí i organizace zřízené Prahou [online]. Praha: Magistrát hlavního města Prahy, 2007-10-02 [cit. 2011-07-28]. Dostupné online. 
 5. Poskytnuté informace - příspěvková organizace – Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – Žádost ze dne 5. 2. 2017, TSK a.s.
 6. ČTK; ŠAFHAUSER, Roman. Pražská správa komunikací mění ředitele, Smolku vystřídá Sinčák. iDNES.cz [online]. 2019-04-25, rev. 2019-04-26 [cit. 2019-04-30]. Dostupné online. 
 7. Technická správa komunikací hl. města Prahy mění adresu. Internetový zpravodaj Komunikace a doprava [online]. 2007-06-10 [cit. 2011-07-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-05-11. 
 8. Kde nás najdete, TSK hl. m. Prahy, přístup 13. 11. 2016

Externí odkazy a literatura[editovat | editovat zdroj]