Stejnopohlavní manželství v Austrálii

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Stejnopohlavní manželství je v Austrálii legální od 9. prosince 2017. Návrh příslušného zákona přijal australský svazový parlament 7. prosince 2017 a následující den jej podepsala britská královna Alžběta II. v zastoupení australského generálního guvernéra. Zákon se stal účinným 9. prosince 2017 s tím, že by se první svatby měly začít uskutečňovat od 9. ledna 2018. Legalizaci stejnopohlavního manželství v Austrálii předcházel nezávazný poštovní průzkum, v němž se 61,6 % Australanů vyslovilo pro přijetí zákona, který umožní párům stejného pohlaví uzavřít sňatek.

Homosexuální páry a nesezdané heterosexuální páry mají obrovskou škálu možností, jak si upravit své soužití. Podle federálního zákona mají páry stejného pohlaví status de facto soužití, které jim garantuje většinu práv a povinností, které mají manželé. Nicméně jejich uznávání v praxi bývá někdy obtížně realizovatelné. Přestože neplatí v Austrálii žádný federální zákon o registrovaném partnerství, přijala většina států a teritorií vlastní zákony o registrovaném partnerství nebo domácím partnerství. Ve státech a teritoriích, které tak neučinili, upravuje nemanželské soužití pouze federální zákon o neregistrovaném de facto soužití.

Před přijetím legislativy bylo od září 2004 do května 2017 ve svazovém parlamentu zamítnuto celkem 22 návrhů zákona o stejnopohlavním manželství. K těmto neúspěšným pokusům začalo docházet poté, co Howardova vláda v srpnu 2004 přijala federální zákaz stejnopohlavního manželství. Teritorium hlavního města Austrálie se sice přesto pokusilo legalizovat stejnopohlavní manželství v prosinci 2013, ale Nejvyšší soud tento zákon zrušil pro místní nepříslušnost a nekompatibilitu s federálním zákonem vyšší právní síly.

Neregistrované soužití de facto[editovat | editovat zdroj]

Status neregistrovaného de facto soužití definovaný federálním zákonem o rodině (Family Law Act 1975)[1] je v Australském svazu přístupný heterosexuálním i homosexuálním párům. Neregistrované páry žijící ve společné domácnosti a vykazující tak znaky trvalého svazku mají většinu práv a povinností jako manželé. Páry můžou své soužití stvrdit buď prostřednictvím registrovaných svazků (registrované nebo domácí partnerství) nebo úředním ohlášením u Rodinného soudu (Family Court) nebo Obvodního federálního soudu (Federal Circuit Court).[2] Páry žijící trvale ve společné domácnosti jsou uznávány jako neregistrovaná soužití de facto, a tudíž jsou také subjektem určitých práv a povinností vyplývajících z manželství, ačkoli není jejich partnerství úředně zaznamenané.[3]

Reformy Ruddovy vlády 2008/09[editovat | editovat zdroj]

Po reportu Australského výboru pro lidská práva (Australian Human Rights Comission) z r. 2007[4] a auditu federální legislativy zemí Společenství zpracovala v r. 2009 labouristická vláda Kevina Rudda několik reforem vedoucích ke zrovnoprávnění homosexuálních párů a homoparentálních rodin. Novelizace nejméně 85 zákonů Společenství odstranila diskriminaci stejnopohlavních párů a rodin jimi tvořených v několika oblastech. Reformy se uskutečnily prostřednictvím dvou hlavních zákonů Zákon o soužití osob stejného pohlaví (Rovné zacházení ve všeobecné reformě práva Společenství britských národů) (Same-Sex Relationships (Equal Treatment in Commonwealth Laws General Law Reform) Act) z r. 2008 a Zákon o soužití osob stejného pohlaví (Rovné zacházení v penzijním systému Společenství britských národů) (Same-Sex Relationships (Equal Treatment in Commonwealth Laws Supperannution) z r. 2008.[5][6] Tyto zákony přijaté Australským parlamentem v listopadu 2008 znovelizovaly několik existujících zákonů Společenství vedoucích ke zrovnoprávnění homosexuálních párů a jejich dětí v následujících oblastech:[7]

 • Daně
 • Penzijní systém
 • Zdravotní pojištění
 • Sociální služby
 • Péče o seniory a sociálně-právní ochrana dětí
 • Imigrace
 • Občanství
 • Vojenské záležitosti

Pro ujasnění podle předchozích zákonů o rodině a sociálních službách nebyly páry stejného pohlaví považovány pro účely sociálních služeb a rodinné podpory za páry. Osoba mající de facto partnera téhož pohlaví byla považována za single. Díky těmto reformám získala homosexuální partnerství poprvé v historii Austrálie stejné právní postavení jako mají heterosexuální. Ačkoli dosáhly páry stejného pohlaví rovného zacházení v oblasti sociálních služeb a rodinné podpory, existovaly stále ještě určité oblasti, v nichž neměly stejná práva a povinnosti jako manželské heterosexuální páry, např. v nároku na odškodnění při pracovních úrazech vedoucích k úmrtí partnera, penzí pro pozůstalé partnery veteránů a péči o umírajícího partnera.[8] Navzdory rozsáhlé rovnostářské legislativě Austrálie dosud nepřijala federální zákon o registrovaném partnerství v důsledku ústavních limitů. Podle australské ústavy má federální vláda jenom velmi omezené pravomoci zasahovat do legislativy jednotlivých států a teritorií, vyjma Sekce 51 (XXI.) týkající se 'manželství'. Jednotlivé státy a teritoria ale můžou přijmout vlastní zákony o registrovaném partnerství nebo jiných právních rámcích stejnopohlavního soužití.

Legislativní historie před neregistrovaným soužitím de facto[editovat | editovat zdroj]

V r. 2004 umožnila novela zákona o penzijním systému (Supperannuation Industry (Supervision) Act) využívat optimalizace daňové povinnosti za účelem penzijních benefitů pro pozůstalého partnera ve vzájemně závislých vztazích, včetně stejnopohlavních párů, nebo vztahů, kde je jedna osoba finančně závislá na jiné osobě.[9][10] Před r. 2008 byly homosexuální svazky uznávány federální vládou pouze za mimořádných okolností. Například od 90. let získávaly cizozemští stejnopohlavní partneři australských občanů právo trvalého pobytu na území Austrálie známé pod názvem "závislé vízum (interdependency visa)". Po národním prošetření finanční a pracovní diskriminace stejnopohlavních párů provedeném 21. června 2007 Výborem pro lidská práva a rovné příležitosti (Equal Opportunity Commission) a následně zveřejněném reportu s názvem "Stejné pohlaví: Stejné zacházení" (Same-Sex: Same Entitlement) bylo označeno 58 zákonů Společenství diskriminujících páry stejného pohlaví kvůli používání termínu 'osoba opačného pohlaví'.[11][12]

Konzervativní vláda Johna Howarda zakazovala svým ministerstvům přistoupit na požadadavky výše zmíněného Výboru, pokud se týkají finanční diskriminace stejnopohlavních párů.[13]

Report shledal celkem 100 právních předpisů vycházejících z federálního zákona za diskriminující páry stejného pohlaví užíváním slova 'osoba opačného pohlaví' v péči o seniory, penzijním systému, sociálně-právní ochraně dětí, zdravotní péči atd. Veškerá ustanovení o párech různého pohlaví diskriminovala páry stejného pohlaví tím, že s nimi vůbec nepočítala.[14]

Rozdíly mezi manželstvím a neregistrovaným soužitím de facto[editovat | editovat zdroj]

I od 1. března 2009 přetrvávaly jisté rozdíly mezi páry žijícími v de facto společné domácnosti a heterosexuálními páry žijícími v manželství.[15] Rozdíly existují mezi právy de facto párů a manželských párů ve vztahu k rodinným zákonům, včetně majetkových uspořádání a vyživovací povinnosti. Na rozdíl od manželských párů, kterým automaticky po uzavření sňatku vzniká režim společného jmění a vzájemná vyživovací povinnost, se páry žijící de facto ve společné domácnosti musí obrátit na příslušný soud, který jim pak následně může tento režim stanovit.[16] Aby soud přiznal de facto partnerům režim společného jmění, musí oba žadatelé splňovat nejméně jednu z následujících podmínek:[16]

 • Musejí spolu žít de facto ve společné domácnosti nejméně dva roky; nebo
 • Oba partneři musí společně vychovávat dítě; nebo
 • Partnerství je nebo bylo registrováno podle státních či teritoriálních zákonů; nebo
 • Odmítnutí rozhodnout o vzniku společného jmění a vzájemné vyživovací povinnosti by způsobilo vážnou újmu jedné ze stran.

Pro srovnání manželským párům stačí pouze uzavřít sňatek, aby jim vznikla příslušná vzájemná majetková práva a povinnost výživy, aniž by o nich musel následně rozhodovat soud.[16]

Dále se za stávající právní úpravy může stát, že se jednotlivec žijící v de facto svazku stane subjektem podstatně odlišného zacházení než manžel. Mezi ně patří situace nepředvídané jako je ukončení de facto partnerství (včetně úmrtí jednoho z partnerů). De facto partner musí prokázat existenci trvajícího partnerství za účelem získání statusu blízké osoby v úmrtním listu, aby mu vznikl nárok na pohřebné a na pozůstalostní důchod po zesnulém partnerovi. Nutnost těchto požadavků se liší. Tím, že homosexuální páry nemají na rozdíl od heterosexuálních možnost se rozhodnout, zda žít v neregistrovaném de facto partnerství nebo manželství, stávají se tak terčem značně odlišného zacházení.[17]

V dubnu 2014 rozhodl federální soud, že heterosexuální pár vychovávající nejméně 13 let ve společné domácnosti dítě, nemá status de facto svazku, a tudíž nelze při žádosti o odluku rozdělit jejich majetek podle zákona o rodině. V závěrečném ustanovení soud poznamenal, že takový de facto vztah lze zčásti považovat za určitý druh manželství s podstatnými sociálními, finančními a emočními rozdíly."[18]

De facto svazky se často potýkají s obtížným dokazováním svých práv a povinností, které jsou automaticky přiznávány manželským párům.[19] To znamená, že partneři žijící v neregistrovaném soužití de facto si musí prakticky všechny záležitosti svého života (rodičovství, finance, majetek,..) ošetřit prostřednictvím dokumentů. I tak se můžou setkávat s obtížemi, zejména pokud nesezdaná soužití zpochybňuje okolí, zejména členové rodiny. Manželství je tohoto zpravidla ušetřeno, protože se v něm tyto věci považují za samozřejmé.[20]

Stejnopohlavní manželství[editovat | editovat zdroj]

Federální zákon[editovat | editovat zdroj]

Manželství je v Austrálii právně upravené federálním zákonem o manželství (Marriage Act 1961). Ten je definuje (sekce 5 zákona) jako trvalý a dobrovolný svazek dvou osob bez ohledu na pohlaví.[21]

Aktuální historie[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Australský poštovní plebiscit o manželství.
Hlasovací lístek australského poštovního plebiscitu o manželství

V září 2012 zamítla Sněmovna reprezentantů návrh zákona o manželství osob stejného pohlaví předložený poslancem Stephenem Jonesem za Australskou stranu práce v poměru hlasů 98:42.[22] Návrh zákona pak následně odmítl i Senát v poměru hlasů 41:26.[23] Obě strany vládního kabinetu Julie Gillardové svým poslancům umožnily hlasovat podle svého svědomí, zatímco opoziční koalice Liberální strana Austrálie/Australská národní strana vyzývaly k hlasování proti.[24][25]

Téma stejnopohlavních sňatků vyvolala značnou vlnu rozporů ve středo-pravicové vláda Tonyho Abbotta[26][27], ze kterých pak následně v srpnu 2015 vzešel požadavek na vypsání celonárodního plebiscitu po federálních volbách v r. 2016, a to buď formou klasického nebo ústavního referenda.[28] Tento přístup přetrval i ve vládě Malcolma Turnbulla poté, co jako podporovatel stejnopohlavního manželství vystřídal svého předchůdce Abbota ve funkci premiéra.[29]

Turnbull pak sám zpracoval návrh na vypsání Referenda o redefinici manželství, který předložil Sněmovně reprezentantů v září 2016. Předpokládaný den jeho konání byl 11. únor 2017.[30][31] Opoziční Australská strana práce, Australští zelení a několik senátorů bez politické příslušnosti později oznámilo, že budou takové změny odmítat.[32] Po několika týdnech debat byl 20. prosince 2016 návrh přijat Sněmovnou v poměru hlasů 76:67.[30][33] Návrh však neprošel Senátem, který jej zamítnul v poměru hlasů 33:29 při hlasování 7. listopadu 2016.[34]

Po hlasování Senátu oznámil premiér Turnbull, že vláda nemá žádné jiné plány pro vypořádání se s touto problematikou[35], ale že parlamentní komise debatovaly s několika poslanci Liberální strany, kteří trvají na svém právu svobodně hlasovat o stejnopohlavním manželství v aktuálním volebním období.[36][37] 7. srpna 2017 předložil senátor Dean Smith vlastní [2] návrh zákona o stejnopohlavním manželství. Jedná se o jednoho z prominentních podporovatelů stejnopohlavního manželství v Liberální straně Austrálie.

Ten samý den se Liberální strana na svém sjezdu rozhodla předložit Senátu návrh na vypsání referenda ještě jednou.[38] Senát tento návrh zamítl podruhé, a proto se vláda nakonec rozhodla uskutečnit nezávazný dobrovolný průzkum, kdy Australané obdrží prostřednictvím pošty hlasovací lístky, které pak následně vyplněné zašlou Australskému statistickému úřadu. Nevyplněné lístky obdrží australští voliči nejdřív 12. září a odevzdají nejpozději 7. listopadu. Očekávané datum zveřejnění výsledku je 15. listopadu 2017. Pokud bude v poštovním plebiscitu většina hlasovat 'ano', pak vláda vláda očekává lepší podmínky pro předložení vlastního návrhu zákona o stejnopohlavním manželství, o kterém by šlo rozhodnout ještě na poslední parlamentní schůzi.[39][40] Několik skupin usilujících o rovnost manželství toto odmítá a napadá u Nejvyššího soudu. Jejich právní zástupci tvrdí, že soud musí zneplatnit jakékoli poštovní hlasování, které neschválily obě komory parlamentu.[41]

9. srpna 2017 zamítl Senát vládní návrh na znovuprojednání záležitosti referenda o stejnopohlavním manželství v poměru hlasů 31:31, což otevřelo možnost uspořádání dobrovolného poštovního plebiscitu.[42] Ten samý den krátce po zamítnutí návrhu v Senátu se aktivistky za stejnopohlavní manželství Shelley Argentová (národní mluvčí Přátel a rodiny leseb a gayů) a Felicity Marloweová (předsedkyně Duhových rodin) spolu s Nezávislým poslancem Andrewem Wilkiem rozhodli napadnout legitimitu poštovního průzkumu o Nejvyššího soudu Austrálie.[43] Následující den se k jejich žalobě přidali i zástupci Human Rights Law Centre.[44] 7. září 2017 shledal Nejvyšší soud žalobu neopodstatněnou a poštovní plebiscit legitimním.[45]

Návrh novely zákona o manželství předložil svazovému parlamentu otevřeně homosexuální senátor Dean Smith.[46] Návrh mění definici manželství obsaženou v sekci 5 federálního zákona o manželství z "trvalého a dobrovolného svazku muže a ženy" na "trvalý a dobrovolný svazek dvou osob bez ohledu na pohlaví".[47] Součástí novely je i odstranění zákazu uznávání zámořských stejnopohlavních manželství v Austrálii, včetně těch, které byly uzavřeny před přijetím nového zákona.[48] Dalším dodatkem je ustanovení o ochraně církví, náboženských organizací, duchovních a jiných institucí zřízených pro náboženské účely před vynuceným oddáváním homosexuálních párů před Bohem, jakož i poskytováním svých služeb a prostor pro takové účely.[47] Návrh přijal australský senát 29. listopadu 2017 v poměru hlasů 43:12 a Sněmovna reprezentantů 7. prosince 2017 v poměru hlasů 131:4 s 11 zdrženími se.[49][50][51] 8. prosince 2017 získal návrh královský podpis. Účinným se stal následující den.[52] Stejnopohlavní manželství uzavřená v zámoří budou automaticky uznány od tohoto dne. První svatby podle nového legislativy se uskuteční 9. ledna 2018.[52][53]

Státní a teritoriální zákony[editovat | editovat zdroj]

Státy a teritoria mají velmi rozsáhlé pravomoci vytvářet vlastní zákony upravující partnerství osob stejného pohlaví, nicméně sekce 51 (XXI.) australské ústavy přenechává otázku definice manželství čistě do rukou federálního parlamentu.[54]

V prosinci 2013 zrušil australský Nejvyšší soud stejnopohlavní manželství legalizované na území Teritoria hlavního města Austrálie z důvodu federálního zákona o manželství (Marriage Act) definující je jako svazek muže a ženy a zakazující jednotlivým státům a teritoriím legalizovat je na svém území.[55] As a result, only the Federal Parliament can legislate for same-sex marriage, whilst states and territories almost certainly cannot.

Poté, co Společenství britských národů přijalo zákon o manželství (Marriage Act Cth. 1961), dostaly se veškeré australské zákony o manželství do jeho výlučné pravomoci. Předchozí autonomii států a teritorií vytvářet vlastní zákony upravující sňatky zkomplikovala novela federálního zákona o manželství (Marriage Act) z r. 2004 definující je jako svazek muže a ženy s vyloučením jakýchkoli jiných alternativ.[56] Na jejím prosazení se podílela tehdejší konzervativní vláda Johna Howarda. Federálně definované manželství mělo pak za následek zrušení sňatků osob stejného pohlaví na území Teritoria hlavního města Austrálie v prosinci 2013 ze strany Nejvyššího soudu Austrálie, což oficiálně potvrdilo nepříslušnost jednotlivých států a teritorií vytváře vlastní zákony upravující sňatky. Jediné manželství, které lze na území Austrálie uzavřít, a které jsou oprávněny australské úřady oficiálně uznávat, je to, které definuje federální zákon, tedy pouze mezi mužem a ženou.[55] Jedinou možností legalizace stejnopohlavního manželství v Austrálii tak zůstává novela federálního zákona.

Před tímto rozhodnutím shledávaly zprávy zveřejněné Parlamentním výborem pro sociální otázky Nového Jižního Walesu (New South Wales Parliamentary Comittee on Social Issues) a institutem pro reformu práva[nedostupný zdroj] (Tasmanian Law Reform Institute), že by jednotlivé parlamenty teoreticky mohly mít pravomoc měnit podstatu manželství, včetně jeho zpřístupnění homosexuálním párům. Nicméně už tehdy připouštěly, že by se legalizace stejnopohlavního manželství v Novém Jižním Walesu mohla stát katalyzátorem pro podnět k Nejvyššímu soudu Austrálie,[57] u kterého by se těžko obhajovala nevyhnutelnost dosažení manželské rovnosti jak na státní úrovni, tak i na úrovni Společenství.[58] S ohledem na teritoria obdržela vláda Teritoria hlavního města Austrálie právní radu postavit vlastní návrh zákona o stejnopohlavním manželství proti jeho federálnímu zákazu.[59] Vláda Tonyho Abbotta napadla teritoriální zákon o stejnopohlavním manželství u generálního prokurátora George Brandise, který pak následně vznesl žalobu pro nekompatibilitu s federálním zákonem u australského Nejvyššího soudu.[60] Jiní právní experti shledávali samotnou legalizaci stejnopohlavních sňatků v Teritoriu hlavního města Austrálie za natolik absurdní a nerealizovatelnou, a tím pádem ani soudně nenapadnutelnou.[61][62] Svůj názor pak změnili, když 12. prosince 2013 zrušil Nejvyšší soud výše zmíněný teritoriální zákon o stejnopohlavním manželství.

Kromě Teritoria hlavního města Austrálie se o legalizaci stejnopohlavních sňatků pokusila ještě Tasmánie, kde v září 2012 příslušný zákon sice přijala dolní komora tamního parlamentu, ale horní komora jej pak následně zamítla v poměru hlasů 8:6.[63][64] Obě komory však přijaly rezoluci, v níž vyjádřily symbolickou podporu stejnopohlavnímu manželství.[65]

V listopadu 2014 povolil Nový Jižní Wales tamním úřadům uznávat zámořská stejnopohlavních manželství.[66][67][68] V prosinci 2016 se Jižní Austrálie stala pátým státem, který začal uznávat zahraniční stejnopohlavní manželství.[69]

Do prosince 2016 začalo šest australských jurisdikcí (Tasmánie, Teritorium hlavního města Austrálie,[70] Nový Jižní Wales, Queensland, Victoria a Jižní Austrálie), v nichž žije 90 % australské populace, uznávat stejnopohlavní manželství a registrovaná partnerství uzavřená v zámoří s automatickým právem na úřední záznam v jejich matrikách.[71]

Ústava a právo[editovat | editovat zdroj]

Stejnopohlavní svazky v Austrálii a Oceánii
     Stejnopohlavní manželství
     Jiný typ partnerství (nebo neregistrované soužití))
     Limitované uznávání stejnopohlavní manželství na federální úrovni, bez teritoriálního uznávání
     Neuznáváno
     Neuznáváno, ústavní zákaz stejnopohlavního manželství
     Nezákonná stejnopohlavní sexuální aktivita

Ve Společenství britských národů je třeba umět chápat pravomoci této instituce legalizovat manželské a de facto svazky. Manželství a vše s ním spojené upravují sekce 51 (XXI.) a (XXII.) ústavy. Právní status manželství je taktéž mezinárodně uznáván, zatímco de facto svazky a s nimi spojené finanční záležitosti si upravují jednotlivé státy Společenství samy v souladu se sekcí 51 (XXXVII.) australské ústavy, která dává jednotlivým parlamentům autonomii tvořit své vlastní zákony.

Homosexuální, heterosexuální, nemanželské i manželské páry žijící například v Nizozemsku, Německu, Belgii a ve Francii si můžou vytvořit svůj vlastní právní rámec a s ním související práva a povinnosti jednodušeji, včetně určení si, zda chtějí či nechtějí mít společný majetek, což je výhodné zejména pro ty, kteří spolu teprve začínají společně žít. V kontrastu proti tomu stojí australský právní řád, v němž jsou majetková uspořádání de facto a manželských svazků v právním vzduchoprázdnu, což dané páry nutí vytvářet si vzájemné finanční smlouvy za pomocí právních expertů a usazovat se v trvale v Austrálii za tímto účelem.

Australská manželská legislativa[editovat | editovat zdroj]

Novela zákona o manželství (definice a náboženské svobody) 2017[editovat | editovat zdroj]

Poté, co se v nezávazném poštovním průzkumu 61,6 % oprávněných australských voličů vyslovilo pro redefinici manželství, podal senátor Dean Smith vlastní návrh zákona zpřístupňujícího sňatek párům stejného pohlaví.[72] Text zmiňované novely manželského zákona mění jeho definici ze svazku muže a ženy na svazek dvou osob.[47][73] 29. listopadu 2017 přijal australský Senát Smithův návrh v poměru hlasů 43:12.[74] 7. prosince 2017 byl návrh přijat Sněmovnou reprezentantů bez jakýchkoli pozměňovacích návrhů.[75]

Souhlas britské královny Alžběty II. získal v zastoupení australského generálního guvernéra 8. prosince 2017. Účinným se stal následující den 9. prosince 2017.[76]

Následek nově přijaté legislativy spočívá v nové definici manželství:[77]

Manželství je trvalým a dobrovolným svazkem dvou osob bez ohledu na pohlaví.

Podle sekce 49 manželského zákona je oddávající povinen poukázat na tuto definici při každém sňatečním obřadu.[77]

Novela zákona o manželství 2004[editovat | editovat zdroj]

27. května 2004 zpracoval federální generální prokurátor Philip Ruddock novelu zákona o manželství (Marriage Amendment Bill 2004)[78] rozšiřující stávající zákon o manželství (Marriage Act 1961) o jeho jasnou definici.[79] Jednalo se o reflexi již existující definice manželství v závěrečném ustanovení nového zákona o rodině (Family Law Act 1975) přijatým Whitlamovou vládou. V červnu 2004 byla novela přijatá Sněmovnou reprezentantů a 13. srpna 2004 Senátem v poměru hlasů 38:6. Britská královna Alžběta II., která je i hlavou australského státu, tuto novelu taktéž podpořila.

Novela specifikuje následující:

Manželství je trvalý a dobrovolný svazek muže a ženy s vyloučením jakýchkoli jiných variant.

Jisté svazky tímto z pohledu australského práva nejsou manželství. Jedná se například o svazky uzavřené v jiných zemích mezi: (a) mužem a mužem; nebo (b) ženou a ženou; které Austrálie jako manželství neuznává.[80]

Podle sekce 46 zákona o manželství je oddávající úředník povinen tato slova zdůraznit při příležitosti každého uzavírání sňatků.[81]

Generální prokurátor Ruddock a jiní liberálové argumentovali, že je návrh nezbytný z důvodu ochrany instituce manželství, které se kvůli staré právní definici může stát předmětem různých pokusů o jeho odlišné chápání.[82]

Stínová generální prokurátorka Nicola Roxonová za labouristy v den prezentace novely řekla, že opozice proti ní nic nenamítá, neboť se nejedná o žádný útok na stejnopohlavní svazky, které jsou už ze strany australských zákonů právně chráněny. Podpory se jí dostalo i z řad senátora konzervativní Family First a Národní strany Austrálie.

Navzdory podpoře většiny politických stran se novela setkala s odporem některých komunit, lidskoprávních skupin a menšinových poltiických stran. Australští Zelení ji odmítli a nazvali "diskriminačním zákonem o manželství". Australští demokraté se proti novele vymezili taktéž. Demokratický senátor Andrew Bartlett řekl, že navržená legislativa naopak jeho manželství znehodnocuje. Senátor ze Zelené Bob Brown veřejně odsoudil tehdejšího premiéra Johna Howarda se slovy, že šíří nenávist.[83][84] Za tato slova byl později vyzván k omluvě. Bob Brown to odmítl se slovy, že se alespoň ukazuje "pravá a nefalšovaná australská politika".

Novelu nepodporovali ani všichni labouristé. Během jejího druhého čtení řekl poslanec anthony Albanese za Grayndler následující: "Považuji za chybu tohoto parlamentu, že zákony tohoto charakteru přijímá v tak zrychleném procesu. Podle mého názoru se jedná pouze o výsledek 30 fanatiků, kteří prostě chtějí jenom mačkat hlasovacím tlačítkem jen tak pro zábavu."[85]

Zákon o manželské rovnosti párů stejného pohlaví 2013[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Zákon o manželské rovnosti 2013.
Související informace naleznete také v článku Stejnopohlavní manželství v Teritoriu hlavního města Austrálie.

13. září 2013 oznámila vláda Teritoria hlavního města Austrálie, že po dlouhodobých debatách na toto téma navrhne zákon legalizující manželství pro páry stejného pohlaví na tomto území..[86] Myslím si, že jsme plně připraveni na přijetí takového zákona. Většina zdejšího obyvatelstva je jednoznačně pro a já osobně bych byla radši, kdyby se našla podpora i u federální vládě. Vzhledem k tomu, že není bych ale byla ráda, kdyby takovou možnost měli alespoň zdejší lidé," řekla první ministryně Teritoria hlavního města Austrálie. Účelem návrhu zákona o manželské rovnosti bylo zpřístupnit sňatek na území Teritoria hlavního města Austrálie těm párům, kterým to manželský zákon (Marriage Act 1961) zakazuje. Nový teritoriální zákon upravující manželství by s páry stejného pohlaví zacházel stejně jako s heterosexuálními manžely, včetně ustanovení o vzniku a zániku manželství.[87] 10. října 2013 potvrdil federální generální prokurátor George Brandis, že federální vláda dá podnět k Nejvyššímu soudu k posouzení ústavnosti teritoriálního zákona.[88] Legislativní shromáždění Teritoria hlavního města Austrálie projednávalo zákon 22. října 2013 a přijalo jej v poměru hlasů 9:8.[89][90]

Podle nové legislativy mohly homosexuální páry uzavřít manželství od 7. prosince 2013.[91][92][93]

V momentě, kdy byl teritoriální zákon o stejnopohlavním manželství přijat, podala federální vládě žalobu k Nejvyššímu soudu, který vydal 12. prosince 2013 příslušné rozhodnutí.[94][95] Vzhledem k tomu, že federální zákony mají větší právní sílu, než státní a teritoriální, nezbylo Nejvyššímu soudu nic jiného, než prohlásit teritoriální zákon o stejnopohlavním manželství neplatným. Neplatnost zákona soud odůvodnil faktem, že federální zákon upravující manželství jej definuje jako svazek muže a ženy, což vylučuje příslušnost jednotlivých států a teritorií zpřístupnit jej na svém území párům stejného pohlaví. Nicméně soud připustil, že australská ústava stejnopohlavní manželství nezakazuje, a tudíž nic nebrání federální vládě takový zákon přijmout. Nebude tedy zapotřebí změna ústavy, nýbrž pouze novela federálního manželského zákona.

Státní a teritoriální zákony[editovat | editovat zdroj]

Homosexuální páry mají v jednotlivých australských státech a teritorií různé právní postavení. Z hlediska federálního jsou považovány za neregistrované de facto svazky. Pokud daný stát či teritorium nepřijal vlastní zákon upravující stejnopohlavní soužití, pak se homosexuální páry musí spoléhat pouze na zmiňovaný federální zákon. Ačkoli mají jednotlivé státy a teritoria autonomii tvořit své vlastní zákony, manželství je upravováno federálním zákonem, který nepřipouští jeho rozšíření na páry stejného pohlaví.

Občanské svazky[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Stejnopohlavní manželství v Teritoriu hlavního města Austrálie.

Teritorium hlavního města Austrálie umožňuje homosexuálním párům uzavírat občanské svazky, na které federální zákon nahlíží jako na de facto soužití. V srpnu 2012 byl na radu právníků přijat teritoriální zákon o občanských svazcích poté, co federální vláda deklarovala nepříslušnost států a teritorií legalizovat na svém území stejnopohlavní sňatky z důvodu federální definice manželství jako svazku muže a ženy přijaté v rámci novely zákona o manželství (Marriage Amendment Act 2004). Zákon o občanských svazcích (Civil Union Act 2012) garantuje stejnopohlavním párům žijícím v nich vesměs stejná práva a povinnosti jako mají manželé podle zákona o manželství (Marriage Act).[96] Během vlády Julie Gillardové nedošlo k žádným pokusům zákon soudně napadnout. V r. 2013 měl být zákon zrušen a nahrazen novou legislativou umožňující homosexuálním párům uzavřít manželství, pokud jej Nejvyšší soud nezruší pro rozpor s federálním zákonem.[97] Jelikož Nejvyšší soud prohlásil teritoriální zákon o stejnopohlavním manželství za neplatný, zrušení zákona o občanských svazcích se nestalo účinným. Občanské svazky tak zůstávají nadále jedinou možností právní úpravy stejnopohlavního soužití na území Teritoria hlavního města Austrálie.[98]

Občanské partnerství[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku LGBT práva v Queenslandu#Stejnopohlavní soužití.

Občanské partnerství svým názvem snadno zaměnitelné s občanskými svazky je v Queenslandu legální od dubna 2016. V prosinci 2002 byla přijatá novela tamního anti-diskriminačního zákona (Discrimination Law Amendment Act 2002), v rámci níž začalo queenslandské právo používat termín de facto partner, který se následně promítl do minimálně 42 právních předpisů.[99] Homosexuální páry tak získaly stejná právo jako všechny páry žijící de facto ve společné domácnosti. Od listopadu 2016 umožňuje Queensland homosexuálním párům i adopci dětí.[100]

25. října 2011 předložil předseda queenslandské vlády Andrew Fraser tamním zákonodárcům návrh zákona o občanském partnerství (Civil Partnerships Bill 2011). Ti jej 30. listopadu téhož roku přijali v poměru hlasů 47:40. Mezi čtyřmi zákonodárci hlasujícími proti byli čtyři členové Australské strany práce.[101] Zákon o občanském partnerství (The Civil Partnerships Act 2011) umožnil homosexuálním párům žijícím trvale na území Queenslandu uzavřít občanské partnerství. Krátce po změně vlády přijala nová středolevicová vláda novelu zákona o občanském partnerství a změnách souvisejících právních předpisů.[102] Název institutu "občanské partnerství" byl změněn na "registrované partnerství" a zakázal queenslandským úřadům umožňovat těm, kteří chtějí registrovat svůj svazek podle tohoto zákona, mít v jejich prostorách svatební obřad. Po dalších volbách, kdy labouristé sestavili menšinovou vládu, přijal parlament v prosinci 2015 novelu zákona o svazcích (občanské partnerství), která znovu umožnila homosexuálním i heterosexuálním párům takto upravujícím své soužití mít v prostorách příslušných úřadů svatební obřad, a která se vrátila k původnímu názvu "občanské partnerství".[103] Zákon se stal účinným po několika administrativních záležitostech, které návrat k původní legislativě obnášel, od 2. dubna 2016.[103][104]

Demonstrace za stejnopohlavní manželství v Brisbane, 2009

Domácí partnerství[editovat | editovat zdroj]

Stejnopohlavní páry můžou stvrdit své soužití prostřednictvím domácího partnerství v Queenslandu (známým také jako registrované partnerství), Teritoriu hlavního města Austrálie, Novém Jižním Walesu, Tasmánii, Victorii a Jižní Austrálii.

Nový Jižní Wales, nejvíce zalidněný australský stát, umožňuje homosexuálním párům uzavřít domácí partnerství od července 2010. Zákon o registrovaném partnerství přijali místní zákonodárci 23. dubna 2010. Ten potvrdil homosexuálním párům existenci většiny práva povinností, které jim garantuje federální zákon o neregistrovaném de facto soužití. Návrh zákona přijalo Legislativní shromáždění (dolní komora) 11. května 2010 v poměru hlasů 32:5 a Legislativní rada (horní komora) 12. května 2010 v poměru hlasů 32:5. 1. července 2010 byl zákon podepsán guvernérkou Marií Bashirovou a ten samý den se stal účinným.[105][106] Předtím v červnu 2008 přijalo legislativní shromáždění rozsáhlou novelu několika zákonů (The Miscellaneous Acts Anemdment (Same Sex Relationships) Bill 2008)[107][108], která uznává spolumatky jako oficiální rodiče dětí narozených prostřednictvím umělého oplodnění, včetně zápisu dvou matek do rodného listu, a která doplňuje 57 jiných právních předpisů o nový právní termín de facto páry tak, aby s nimi bylo zacházeno stejně jako s manžely, a která novelizuje anti-diskriminační zákon Nového Jižního Walesu tak, aby chránil homosexuální páry před diskriminací na základě jejich rodinného stavu v zaměstnání, bydlení a přístupu ke zboží a službám.[109] V listopadu 2013 byl v legislativní radě Nového Jižního Walesu projednáván návrh zákona o stejnopohlavním manželství, který byl pak následně zamítnut.[110][111] Od 1. července 2016 platí zákon Nového Jižního Walesu také na ostrově Norfolk.

Victoria umožňuje homosexuálním párům uzavřít domácí partnerství od prosince 2008 poté, co nabyl účinnosti zákon o registraci domácího partnerství (Domestic Partnerships Register).[112] Ten umožňuje homosexuálním párům registrovat svůj svazek ve státním registru narození, úmrtí a manželství (Registry of Births, Deaths and Marriages) a potvrzuje jejich práva a povinnosti, které jim garantuje federální de facto soužití. V r. 2016 přijal victorský parlament reformy domácího partnerství, které umožňují uznávání zámořského stejnopohlavního manželství v úředních dokumentech, a které rovněž umožňují párům registrujícím své domácí soužití mít svatební obřad v úředních prostorách.[113] Již v srpnu 2001 byla přijatá rozsáhlá legislativní reforma právního řádu Victorie, která garantuje rovné zacházení s homosexuálními páry. Jedná se o následující novely: Statute Law Amendment (Relationships) Act 2001 a Statute law Further Amendment (Relationships) Act 2001. Oba zákony novelizovaly dalších 60 victorských právních předpisů, které dávající homosexuálním párům status "domácích partnerů", a které jim garantují práva a povinnosti vyplývající ze soužití de facto, včetně návštěv v nemocnici, práva činit rozhodnutí za svého partnera ve zdravotní péči, penzijní práva, daňová práva, rovná práva a povinnosti v nájmu a pronájmu, přístupu k lékařské péči a práv obětí trestných činů.[114][115][116]

Všechny úrovně australských vlád se od r. 2009 společně usnesly na tom, že homosexuální páry mají pro federální účely status de facto párů.[117] Od 1. července 2009 uznává Centrelink stejnopohlavní páry z hlediska sociálního zabezpečení jako anglosaské manželství, což je také určitou formou nesezdaného de facto soužití.[118]

Registrované partnerství podle států a teritorií

Stát/Teritorium Oficiální právní rámec Rok přijetí
Teritorium hlavního města Austrálie Občanské partnerství 2012
Nový Jižní Wales Registrované partnerství 2010
Queensland Občanské partnerství 2012
Tasmánie Faktické partnerství 2004
Victoria Domácí partnerství 2008
Jižní Austrálie Registrované partnerství 2017

Uznávání registrovaného partnerství v 7 obvodech Austrálie s vlastní autonomií:'

V Jižní Austrálii byla přijatá novela zákona o osobním stavu (domácí partnerství) 2006 (číslo 42) (The Statutes Amendment (Domestic Partners) Act 2006 (Number 43)), která se stala účinnou 1. června 2007, a která doplnila 97 dalších právních předpisů o právní termín "domácí partneři", jímž nahradila jiný právní termín "de facto". V důsledku to znamená, že jakékoli páry žijící ve společné domácnosti upravují stejné zákony. V prosinci 2016 přijal parlament Jižní Austrálie zákon, který umožňuje homosexuálním párům registraci jejich svazků, a který zároveň uznává jejich registrované partnerství nebo manželství uzavřené v zahraničí. Zákon se stal účinným 1. srpna 2017. Před touto reformou si mohly homosexuální páry nechat stvrdit své soužití prostřednictvím oboustranného prohlášení o domácím partnerství, v němž se také usnesly na vzájemných právech a povinnostech. Dokument začne platit ode dne, na němž se obě strany domluví, ale předtím požaduje několik dalších vzájemných prohlášení..[126][127][128][129][130][131][132]

Bez jiných právních úprav stejnopohlavního partnerství[editovat | editovat zdroj]

Homosexuální soužití de facto mají ve všech státech a teritoriích vesměs stejná práva a povinnosti jako heterosexuální de facto soužití. Nicméně absence jiných právních rámců pro soužití párů stejného pohlaví v Západní Austrálii a Severním teritoriu jim značně komplikuje přístup k určitým právům a povinnostem. Dotčená oblast pro homosexuální páry žijící ve státech a teritoriích bez registrovaného partnerství je následující: Sekce 118 australské ústavy by měla být vzhledem k současné situaci totiž nastavená tak, aby kromě osob registrovaných podle státních a teritoriálních zákonů s registrovaným partnerstvím nebo občanskými svazky měli stejná práva a povinnosti i osoby žijící jurisdikcích, které takové zákony nemají.

V Severním teritoriu přijala v březnu 2004 teritoriální vláda reformy zákonů o pohlaví, sexualitě a soužití de facto (Law Reform (Gender, Sexuality and De facto Relationships) 2003), které odstranily zákonnou diskriminaci stejnopohlavních párů ve většině části teritoriálních zákonů (vyjma adopce), a které uzákonily právní uznání stejnopohlavních svazků jako neregistrovaných de facto soužití. Nový zákon odstranil veškerá omezení na základě pohlaví v nejméně 50 zákonech a vyhláškách týkajících se de facto soužití. Stejně jako v případě Nového Jižního Walesu a Teritoria hlavního města Austrálie, kteří umožnily lesbickým partnerkám biologických matek stát se oficiálně druhou matkou jejich nevlastního dítěte.[133]

V Západní Austrálii pomohla novela zákona (gay a lesbická zákonná reforma) (Acts Amendment (Lesbian and Gay Law Reform) Act 2002) odstranit stávající diskriminaci jiných sexuálních orientací novou definicí "de facto partnera" v 62 zákonech, včetně nového zákona o rodině, který umožňuje, aby homosexuální de facto svazky mohly být také jeho subjektem.[134]

Veřejné mínění[editovat | editovat zdroj]

Níže přiložená tabulka ukazuje výsledky průzkumů veřejného mínění indikujících úroveň podpory legalizace manželství pro páry stejného pohlaví v Austrálii.

Datum Společnost Pro Proti Nerozhodnut
28. září - 1. říjen 2017 Essential[135][136] 61% 32% 7%
28. srpen - 6. září 2017 Newgate Research[137] 58.4% 31.4% 10.2%
17.-20. srpna 2017 Newspoll[138] 63% 30% 7%
Červenec 2017 Essential[139] 63% 25% 12%
Červenec 2017 YouGov[140] 60% 28% 12%
Únor 2017 Galaxy[141] 66% - -
Září 2016 Newspoll[138] 62% 32% 6%
Srpen 2016 Essential[142] 57% 28% 15%
Březen 2016 Essential[143] 64% 26% 11%
Březen 2016 Roy Morgan[144] 76% 24% -
Říjen 2015 Essential[145] 59% 30% 11%
Srpen 2015 Essential[146] 60% 31% 10%
Srpen 2015 Ipsos[147] 69% 25% 6%
Červenec 2015 ReachTEL[148] 53.8% 32.8% 12.4%
Červen 2015 Ipsos[149] 68% 25% 7%
Červenec 2014 Newspoll[150] 69% 26% 6%
Červenec 2014 Crosby Textor[151] 72% 21% 7%
Srpen 2013 Nielson[152] 65% 28% 7%
Květen 2013 Ipsos[153] 54% 20% 26%
Květen 2013 Roy Morgan[154] 65% 35% -
Srpen 2012 Galaxy[155][156] 64% 30% 5%
Červenec 2011 Roy Morgan[144] 68% 30% 2%
Říjen 2010 Galaxy[157] 62% 33% 5%
Červen 2009 Galaxy[158] 60% 36% 4%
Červenec 2007 Galaxy[159] 57% 37% 6%
Červen 2004 Newspoll[160] 38% 44% 18%

Komunitní debaty[editovat | editovat zdroj]

Místní vlády[editovat | editovat zdroj]

V červnu 2016 přijala Asociace australských místních vlád (Australian Local Government Association - ALGA) rezoluci podporující legalizaci stejnopohlavního manželství. Pod ní se podepsala starostka města Darwin Katrina Fong Lim a Meghan Hopperová, členka rady města Moreland. Pro přijetí rezoluce hlasovala drtivá většina Národního generálního shromáždění ALGA.[161][162][163] Rezoluce říká následující:[161]

Jménem Národního generálního shromáždění vyzýváme federálnímu vládu k respektování důstojnosti a práv všech členů komunity bez ohledu na jejich gender nebo sexualitu, a to za pomocí změny manželského zákona vedoucí ke sňatkové rovnoprávnosti párů stejného pohlaví.

Rezoluce se dále dostala také před výbor ALGA ke schválení, k čemuž došlo 21. července 2016.[164]

Od 14. září 2017 přijalo formální rezoluce na podporu legalizace stejnopohlavního manželství 61 z 546 australských lokálních vlád.

Těmi lokálními vládami jsou:[165][166]

Žádné jiné lokální vlády nezvažují, že by se k rezoluci na podporu stejnopohlavního manželství připojily.

Nejméně dvě lokální vlády naopak otevřeně odmítly rezoluci na podporu stejnopohlavního manželství:

Transgender a intersex problematika[editovat | editovat zdroj]

V r. 2001 uznal Rodinný soud Austrálie v kauze Re Kevin - platnost manželství transčlověka právo transčlověka uzavřít manželství v souladu se svým současným pohlavím, byť se liší od toho, s nímž se narodil; nejednalo se o uznání stejnopohlavního manželství z perspektivy totožnosti pohlaví obou snoubenců, nýbrž pouze o přiznání práva transženy (MtF - male to female) provdat se za jiného muže nebo transmuže (FtM - female to male) oženit se s jinou ženou.[217]

V říjnu 2007 zrušil Administrativní odvolací tribunál (Administrative Appeals Tribunal) rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí Austrálie odmítnout uznat transženě její cestovní pas s ženským pohlavím, protože žije v manželství se ženou. Tribunál rozhodl, že musí být uznán cestovní pas žalobkyně, v němž má uvedeno ženské pohlaví, čímž vlastně došlo k uznání manželství mezi dvěma ženami.[218] Aktivisté za manželství párů stejného pohlaví své požadavky odůvodňovaly také nejasným postavením práv transgender a intersex.[219] Podle jejich názoru by právě legalizace sňatků párů stejného pohlaví na federální úrovni dokázala tuto právní nejistotu spolehlivě vyřešit.[220] Intersexuální lidé s nejednoznačným pohlavím jsou nicméně k termínu stejnopohlavní manželství skeptičtí.[221] The concurrent requirement, same-sex divorce law, is being discussed. Transgender divorce represents one challenge.[222]

Vítězka Australia's LGBTI Person of the Year 2015, transgender aktivistka Sally Goldnerová, podpořila stejnopohlavní manželství se slovy: "Ačkoliv se sebevědomě prohlašujeme za rovnostářskou a spravedlivou společnost, stále jsme ještě nedosáhli stejnopohlavního manželství, což se nedotýká pouze právní a sociální problematiky LGBTI, nýbrž i našeho směřování k větší diverzitě."[223]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Same-sex marriage in Australia na anglické Wikipedii.

 1. Family Law Act 1975 - Sect. 4AA [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 2. De facto Relationships [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 3. De facto Relationships [online]. [cit. 2017-02-10]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 10-02-2017. (anglicky) 
 4. Same Sex: Same Entitlements [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 5. Same-Sex Relationships (Equal Treatment in Commonwealth Laws–General Law Reform Act 2008 (Cth) [online]. ComLaw [cit. 2015-11-26]. Dostupné online. (anglicky) 
 6. Same-Sex Relationships (Equal Treatment in Commonwealth Laws–Superannuation) Act 2008 (Cth) [online]. ComLaw [cit. 2015-11-26]. Dostupné online. (anglicky) 
 7. Government removes same-sex discrimination [online]. The Sydney Morning Herald, 24 November 2008. Dostupné online. (anglicky) 
 8. NSW bill is about marriage, just not equality [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 9. Superannuation Industry (Supervision) Act 1993 (Cth) [online]. ComLaw [cit. 2015-11-26]. Dostupné online. (anglicky) 
 10. Australian Parliament website [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 03-06-2011. (anglicky) 
 11. HREOC Same-sex same entitlements Report [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 23-10-2007. (anglicky) 
 12. Same Sex: Same Entitlements [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 13. "How well does Australian democracy serve sexual and gender minorities?", Democratic audit of Australia, ANU School of Social Science report No. 9, 2003 p. 19 [1] Archivováno 28. 3. 2012 na Wayback Machine
 14. Human Rights and Equal Opportunity Commission: Same-Sex: Same Entitlements Report
 15. Married or De Facto – What’s the difference? [online]. 21 August 2012. Dostupné online. (anglicky) 
 16. a b c Same sex marriage – de facto v matrimonial – what is all the fuss about? [online]. 4 June 2015. Dostupné online. (anglicky) 
 17. Same-sex marriage and the law [online]. 22 January 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 18. De facto couples have differences to married counterparts, judge says [online]. 23 April 2014. Dostupné online. (anglicky) 
 19. HOLMAN, Julia. Same-sex couples 'invisible' and financially vulnerable because they can't marry. ABC News. Australian Broadcasting Corporation, 27 September 2017. Dostupné online [cit. 27 September 2017]. (anglicky) 
 20. SSM: What legal benefits do married couples have that de facto couples do not? [online]. Australian Broadcasting Corporation, 21 September 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 21. Marriage Act [online]. 9 December 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 22. Lower House votes down same-sex marriage bill [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 23. Australian Senate votes down same-sex marriage bill [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 24. CULLEN, Simon. Lower House votes down same-sex marriage bill [online]. ABC News, 19 September 2012 [cit. 2012-09-19]. Dostupné online. (anglicky) 
 25. Same-sex marriage question settled for some time, says Kevin Andrews' [online]. 7 October 2012 [cit. 2014-05-12]. Dostupné online. (anglicky) 
 26. Crowe, David. Gay marriage clash looms. The Australian. 22 October 2015. Dostupné online [cit. 22 October 2015]. (anglicky) 
 27. BOURKE, Latika. Coalition same-sex marriage plan an ambush and thought bubble: Eric Abetz. The Sydney Morning Herald. Fairfax Media, 22 October 2015. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 16 January 2016. (anglicky) 
 28. Anna Henderson. Same-sex marriage: 'Strong disposition' to put decision to popular vote, Tony Abbott says [online]. ABC News, 13 August 2015. Dostupné online. (anglicky) 
 29. No change to same-sex marriage policy [online]. Sky News Australia. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2 January 2016. (anglicky) 
 30. a b Legislative Overview: Plebiscite (Same-Sex Marriage) Bill 2016 [online]. 14 September 2016. Dostupné online. (anglicky) 
 31. Australian same-sex marriage plebiscite to be held on February 11, 2017 with support of parliament [online]. 13 September 2016. Dostupné online. (anglicky) 
 32. Same-sex marriage: Labor to formally block plebiscite legislation [online]. 11 October 2016. Dostupné online. (anglicky) 
 33. Lane Sainty. The Marriage Equality Plebiscite Bill Has Passed The House Of Representatives [online]. 20 October 2016. Dostupné online. (anglicky) 
 34. Paul Karp. Marriage equality plebiscite bill voted down in Senate [online]. 7 November 2016. Dostupné online. (anglicky) 
 35. No other plan to legalise gay marriage: PM [online]. 11 November 2016. Dostupné online. (anglicky) 
 36. Report on the Commonwealth Government's Exposure Draft of the Marriage Amendment (Same-Sex Marriage) Bill [online]. Select Committee on the Exposure Draft of the Marriage Amendment (Same-Sex Marriage) Bill, 15 February 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 37. Liberal MP Dean Smith reveals secret plans for same-sex marriage bill [online]. 9 July 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 38. Turnbull government kills same-sex marriage conscience vote, agrees to postal plebiscite [online]. 7 August 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 39. Same-sex marriage: Malcolm Turnbull sets date for $122m postal vote as doomed plebiscite heads to the Senate [online]. 8 August 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 40. Government proposes 25 November plebiscite [online]. 8 August 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 41. A Marriage Equality Postal Plebiscite Would Likely Be Found Invalid By The High Court, Lawyers Claim [online]. 6 August 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 42. Same-sex marriage: Green light for postal vote after plebiscite bill defeated [online]. 9 August 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 43. Marriage equality postal vote to be challenged in high court by Andrew Wilkie and advocates [online]. 9 August 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 44. Marriage equality campaign launches High Court challenge against postal plebiscite [online]. 10 August 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 45. SSM: High Court rules Government can run same-sex marriage postal survey [online]. 7 September 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 46. Legislative Tracker: Marriage Amendment (Definition and Religious Freedoms) Bill 2017 [online]. 15 November 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 47. a b c Revised Explanatory Memorandum: Marriage Amendment (Definition and Religious Freedoms) Bill 2017 [online]. 4 December 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 48. Thousands of gay couples to become legally married overnight when law changes [online]. 2 December 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 49. Same-sex marriage bill passes in Australian Senate [online]. 29 November 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 50. Same-sex marriage bill passes House of Representatives, paving way for first gay weddings [online]. 7 December 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 51. Same-sex marriage: Who did and didn't vote in the House of Representatives [online]. 8 December 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 52. a b Same-sex marriage signed into law by Governor-General, first weddings to happen from January 9 [online]. 8 December 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 53. When can you lodge your Notice for Intended Marriage?. ABC News. 7 December 2017. Dostupné online [cit. 7 December 2017]. (anglicky) 
 54. COMMONWEALTH OF AUSTRALIA CONSTITUTION ACT - SECT 51 Legislative powers of the Parliament [see Notes 10 and 11] [online]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 11 April 2009. (anglicky) 
 55. a b Fact file: High Court decision on ACT same-sex marriage laws [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 56. Marriage Amendment Act 2004 [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 57. The Equality Campaign [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2013-08-09. (anglicky) 
 58. Tas. Law Reform Institute report on same-sex marriage at a state and federal level
 59. Same-sex marriage laws won't be amended by ACT Government [online]. [cit. 2017-09-11]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2017-06-21. (anglicky) 
 60. High Court challenge to gay marriage will be heard before ACT ceremonies [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 61. Will the ACT's marriage equality bill survive a High Court challenge? [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 62. High Court will dismiss ACT gay marriage law - Crikey [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 63. Tasmania's gay marriage bill clears first hurdle [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 64. Tasmania's Upper House votes down gay marriage [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 65. Richard Baines. Gay marriage: Tasmanian Upper House gives in-principle support in 8-5 vote [online]. 8 August 2016. Dostupné online. (anglicky) 
 66. Relationships register [online]. Births, Deaths and Marriages New South Wales [cit. 2014-11-16]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 25-11-2014. (anglicky) 
 67. Same-sex marriages are now protected in NSW law [online]. 13 Nov 2014 [cit. 2013-11-07]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 16-11-2014. (anglicky) 
 68. ELIAS JAHSHAN. Overseas same-sex marriages to be protected under NSW law [online]. 13 Nov 2014. Dostupné online. (anglicky) 
 69. SOUTH AUSTRALIA FORMALLY RECOGNISES SAME-SEX MARRIAGE [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupné online. (anglicky) 
 70. CIVIL UNIONS ACT 2012 - SECT 27 Civil unions under corresponding laws [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 71. Media Release: Call for Feds to recognise overseas same-sex marriages-Victoria praised for marriage initiative [online]. 12 December 2015 [cit. 2017-09-11]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2016-03-06. (anglicky) 
 72. https://marriagesurvey.abs.gov.au/results/
 73. Dean Smith introduces same-sex marriage bill to parliament [online]. 16 November 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 74. Same-sex marriage bill passes Senate with day to spare before House of Representatives resumes [online]. 29 November 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 75. Same-sex marriage bill passes House of Representatives, paving way for first gay weddings [online]. 7 December 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 76. Same-sex marriage signed into law by Governor-General, first weddings to happen from January 9 [online]. 8 December 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 77. a b Marriage Act 1961 [online]. 9 December 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 78. Marriage Amendment Bill 2004. parlinfoweb.aph.gov.au [online]. [cit. 26-05-2008]. Dostupné v archivu pořízeném dne 27-11-2012. 
 79. Hansard Second Reading Speech [online]. Parlinfoweb.aph.gov.au, 20 June 2004 [cit. 2017-09-04]. Dostupné online. (anglicky) 
 80. SavedQuery [online]. Parlinfoweb.aph.gov.au [cit. 2010-06-01]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 24 May 2011. (anglicky) 
 81. Marriage Act, Section 46 [online]. [cit. 2012-04-17]. Dostupné online. (anglicky) 
 82. SavedQuery [online]. Parlinfoweb.aph.gov.au [cit. 2010-06-01]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 24 May 2011. (anglicky) 
 83. PM targets gays in marriage law "[…] you cannot be on one or the other side of a divide with discriminatory legislation like this. The people who are on the receiving end of this discriminatory legislation will find it hateful. It impacts on them. It is not a loving message coming from the Prime Minister; it is the opposite. I have said that this is legislation of hate. I have said that this is a message of hate coming from the Prime Minister. It came from George W. Bush initially. […] Discrimination is hate in this circumstance and it is not unparliamentary for me to say so. […] When you discriminate against people, they feel they are being hated.";
 84. Coalition, Labor pass same-sex marriage ban [online]. ABC News Online, 13 August 2004 [cit. 2017-09-28]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2010-03-31. (anglicky) 
 85. Albanese, Anthony. Marriage Legislation Amendment Bill 2004: Second Reading [online]. Anthony Albanese MP, 2004-06-16 [cit. 2008-05-26]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 5 June 2008. (anglicky) 
 86. Australian Capital Territory to legalise gay marriage by the end of the year [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 87. ACT's gay marriage test for Tony Abbott [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 88. Same-sex marriage law High Court challenge confirmed [online]. [cit. 2013-10-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 89. Australia to pass first same-sex marriage law next Tuesday [online]. [cit. 2013-10-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 90. ACT legalises same-sex marriage [online]. News.com.au [cit. 2013-10-22]. Dostupné online. (anglicky) 
 91. Peter Jean. Commonwealth 'doesn't prohibit' gay marriage, ACT argues. The Age. 25 November 2013. Dostupné online [cit. 15 December 2013]. (anglicky) 
 92. Hundreds rally in support of gay marriage. 7 News. 23 November 2013. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 6 December 2013. (anglicky) 
 93. Gay marriage hearing likely in December. 9 News National. 25 October 2013. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2 December 2013. (anglicky) 
 94. The Commonwealth v Australian Capital Territory [2013] HCA 55 (12 December 2013) [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 95. Adam Withnall. Australia: Gay marriage law reversed by high court less than a week after first weddings. The Independent. 12 December 2013. Dostupné online [cit. 15 December 2013]. (anglicky) 
 96. Assembly passes civil unions reforms [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 97. ACT legislation register - Civil Unions Act 2012 - main page [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 98. Civil Unions [online]. ACT Government: Justice and Community Safety Division, 25 February 2014 [cit. 2014-06-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 99. DISCRIMINATION LAW AMENDMENT ACT 2002 [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupné online. (anglicky) 
 100. BURKE, Gail. Adoption laws in Queensland changed to allow same-sex couples to become parents. ABC News. Sydney: 3 November 2016. Dostupné online [cit. 8 November 2016]. (anglicky) 
 101. (1 December 2011) Kym Agius. Queensland civil unions bill passes. Brisbane Times. Fairfax Media. Retrieved 29 August 2013.
 102. Civil Partnerships and Other Legislation Amendment Bill 2012 [online]. Queensland Parliament [cit. 2012-06-22]. Dostupné online. (anglicky) 
 103. a b The Honourable Yvette D'Ath. Civil partnership ceremonies restored in Queensland [online]. Queensland Government, 3 December 2015. Dostupné online. (anglicky) 
 104. Civil unions recommence in Qld from April [online]. 9 News, 18 March 2016. Dostupné online. (anglicky) 
 105. NSW Relationship Register passed, Sydney Star Observer
 106. Relationships Register Bill 2010 [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 107. Miscellaneous Acts Amendment (Same Sex Relationships) Bill 2008 [online]. Parliament of New South Wales [cit. 2016-07-28]. Dostupné online. (anglicky) 
 108. Miscellaneous Acts Amendment (Same Sex Relationships) Bill 2008 [online]. NSW Legislation [cit. 2016-07-28]. Dostupné online. (anglicky) 
 109. Parenting reforms welcomed [online]. SX News, 11 June 2008 [cit. 2008-06-11]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2008-06-19. (anglicky) 
 110. Farrow, Lauren. NSW same-sex bill defeated tears in parly. www.theaustralian.com.au. The Australian, 14 November 2013. Dostupné online [cit. 10 May 2014]. (anglicky) 
 111. NSW MP continues defence of marriage. catholicleader.com.au. Catholic Leader, 10 November 2013. Dostupné online [cit. 10 May 2014]. (anglicky) 
 112. RELATIONSHIPS ACT 2008 (NO. 12 OF 2008) [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 113. Amended Relationships Act enables recognition of international relationships in Victoria [online]. 12 February 2016. Dostupné online. (anglicky) 
 114. Statute Law Amendment (Relationships) Act 2001 [online]. [cit. 2009-04-24]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 16-09-2007. (anglicky) 
 115. Statute Law Further Amendment (Relationships) Act 2001 [online]. Dostupné online. (anglicky) [nedostupný zdroj]
 116. Same sex relationships, Victorian Equal Opportunity & Human Rights Commission. www.equalopportunitycommission.vic.gov.au [online]. [cit. 03-09-2007]. Dostupné v archivu pořízeném dne 30-08-2007. 
 117. SAME-SEX RELATIONSHIPS (EQUAL TREATMENT IN COMMONWEALTH LAWS-GENERAL LAW REFORM) ACT 2008 (NO. 144, 2008) [online]. Austlii.edu.au [cit. 2014-04-05]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2015-04-21. (anglicky) 
 118. Archived copy [online]. [cit. 2009-03-30]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2009-02-27. (anglicky) 
 119. CITY OF SYDNEY RELATIONSHIPS DECLARATION PROGRAM [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2016-03-05. (anglicky) 
 120. Relationship Declaration Register City of Melbourne
 121. Yarra Council - Relationship Declaration Register [online]. [cit. 2016-12-21]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 21-12-2016. (anglicky) 
 122. Woollahra to get same-sex register - Star Observer [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2017-09-06. (anglicky) 
 123. DAY, Clear Blue. Blue Mountains City Council - Relationship Declaration [online]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 1 February 2016. (anglicky) 
 124. City of Vincent : Relationship Declaration Register [online]. [cit. 2015-11-07]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 15-11-2015. (anglicky) 
 125. Relationship Declaration Register » Town of Port Hedland [online]. [cit. 2016-12-21]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 21-12-2016. (anglicky) 
 126. STATUTES AMENDMENT (DOMESTIC PARTNERS) ACT 2006 (NO 43 OF 2006) [online]. South Australian Numbered Acts [cit. 2007-09-03]. Dostupné online. (anglicky) 
 127. Statutes Amendment (Domestic Partners) Act 2006 [online]. Government of South Australian Attorney-General's Department [cit. 2007-09-03]. Dostupné online. (anglicky) 
 128. Southern Australia Approves Domestic Partners Legislation; Gay Rights Advocates Celebrate [online]. GayWired.com [cit. 2008-05-01]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 8 February 2008. (anglicky) 
 129. Southern Australia Approves Domestic Partners Legislation; Gay Rights Advocates Celebrate [online]. gaywired.com [cit. 2007-09-03]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 8 February 2008. (anglicky) 
 130. Votes on Homosexual Issues [online]. South Australia, Australia, House of Assembly [cit. 2007-09-03]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2007-06-07. (anglicky) 
 131. SA Upper House passes bill for same-sex rights (Thursday, December 7, 2006. 6:49pm (AEDT)) [online]. ABC News Online [cit. 2007-09-03]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2008-02-08. (anglicky) 
 132. South Australia gays get new rights by Tony Grew (7 December 2006) [online]. pinknews.com.au [cit. 2007-09-03]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 22 December 2009. (anglicky) 
 133. LAW REFORM (GENDER, SEXUALITY AND DE FACTO RELATIONSHIPS) ACT 2003. notes.nt.gov.au [online]. [cit. 29-06-2007]. Dostupné v archivu pořízeném dne 22-12-2009. 
 134. Acts Amendment (Lesbian and Gay Law Reform) Act 2002. www.slp.wa.gov.au [online]. [cit. 14-09-2012]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 22-12-2009. 
 135. MURPHY, Katharine. Support for marriage equality rises in Guardian Essential poll. The Guardian. 4 October 2017. Dostupné online [cit. 4 October 2017]. (anglicky) 
 136. The Essential Report: 3 October 2017 [online]. 3 October 2017 [cit. 2017-10-04]. Dostupné online. (anglicky) 
 137. MASSOLA, James; KOZIOL, Michael. Support for same-sex marriage falling and 'no' vote rising, advocate polling shows. www.smh.com.au. Sydney Morning Herald, 9 September 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 138. a b David Crowe. Same-sex marriage must protect religious freedom: Newspoll. www.theaustralian.com.au. The Australian, 21 August 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 139. The Essential Report: 4 July 2017 [online]. 4 July 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 140. YouGov-Fifty Acres: L-NP 36, ALP 33, Greens 12, One Nation 7 [online]. 13 July 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 141. New Galaxy poll on marriage equality. tasmaniantimes.com. 13 February 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 142. The Essential Report: 30 August 2016 [online]. 30 August 2016. Dostupné online. (anglicky) 
 143. The Essential Report: 15 March 2016 [online]. 15 March 2016. Dostupné online. (anglicky) 
 144. a b Large majority of Australians (76%) in favour of allowing gay marriage [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 145. The Essential Report: 27 October 2015 (see pages 9 & 10) [online]. 27 October 2015 [cit. 2017-12-05]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2017-09-18. (anglicky) 
 146. The Essential Report [online]. 25 August 2015 [cit. 2015-08-26]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2015-10-23. (anglicky) 
 147. Labor lead increases after ‘Choppergate’ scandal – Fairfax Ipsos Poll [online]. Ipsos, 17 August 2015 [cit. 2015-08-17]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2017-03-06. (anglicky) 
 148. 7 News - National Poll - 30 July 2015 [online]. [cit. 2017-12-05]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-03-19. (anglicky) 
 149. Phillip Coorey. Fairfax/Ipsos poll: Gay marriage support at record [online]. Australian Financial Review, 16 June 2015. Dostupné online. (anglicky) 
 150. Natasha Bita. Marriage equality wins support of two out of three [online]. July 16, 2014. Dostupné online. (anglicky) 
 151. Mark Textor. New poll shows record 72% support for marriage equality [online]. Crosby Textor Group, 15 Jul 2014. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 14 January 2015. (anglicky) 
 152. Gay marriage support up but it won't change poll [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 153. Same-Sex Marriage [online]. Ipsos, 7–21 May 2013. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 14 March 2016. (anglicky) 
 154. L-NP 54.5% (down 0.5%) lead down in a week over ALP 45.5% (up 0.5%) after Ford announces it is pulling out of Australia and Swan Services cleaning company closes its doors [online]. 27 May 2013. Dostupné online. (anglicky) 
 155. Poll shows support of gay marriage at high. www.theaustralian.com.au. 7 August 2012. Dostupné online. (anglicky) 
 156. Šablona:Cite report
 157. Same-Sex Marriage Study (October 2010) [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupné online. (anglicky) 
 158. Same Sex Marriage Report (July 2009) [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupné online. (anglicky) 
 159. Public backs gay unions, equality [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 160. Same-sex Marriage Debate [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 161. a b Local Government Association members support marriage equality [online]. OutinPerth, 22 June 2016. Dostupné online. (anglicky) 
 162. Local Governments Across Australia Back Marriage Equality [online]. Victorian Local Governance Association [cit. 2016-06-25]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2017-12-13. (anglicky) 
 163. Wade, Matthew. Australia’s local governments call on Turnbull to pass marriage equality [online]. Star Observer, 23 June 2016. Dostupné online. (anglicky) 
 164. ALGA Board action to pursue National General Assembly Resolutions [online]. 21 July 2016. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 26 May 2017. (anglicky) 
 165. City of Melbourne poised to become latest local government to support marriage equality (see here for first 31 councils listed below) [online]. Star Observer, 23 October 2015. Dostupné online. (anglicky) 
 166. a b c d JOIN LOCAL COUNCILS THAT SUPPORT MARRIAGE EQUALITY [online]. Australian Marriage Equality [cit. 2016-03-24]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2017-12-21. (anglicky) 
 167. Sydney council supports gay marriage [online]. Australian Marriage Equality, 8 November 2011 [cit. 2017-12-12]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2017-11-04. (anglicky) 
 168. Council backs gay marriage [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 169. Gramenz, Emilie. Hobart City Council backs gay marriage in unanimous vote, calls for Federal Government to prioritise debate on Marriage Act changes [online]. ABC News, 14 April 2015. Dostupné online. (anglicky) 
 170. Jahshan, Elias. Melbourne’s Moreland Council passes motion supporting gay marriage [online]. Star Observer, 20 November 2014. Dostupné online. (anglicky) 
 171. Hawkesbury Council votes to support marriage equality [online]. 10 August 2016. Dostupné online. (anglicky) 
 172. Potts, Andrew. RANDWICK COUNCIL BACKS MARRIAGE EQUALITY [online]. Star Observer, 15 March 2011. Dostupné online. (anglicky) 
 173. Council lend support to gay marriage proposal [online]. The Tenterfield Star, 1 October 2014. Dostupné online. (anglicky) 
 174. INNER WEST COUNCIL ADMINISTRATOR UNDER FIRE FOR SAME-SEX MARRIAGE SUPPORT [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 16-07-2016. (anglicky) 
 175. Mills, Nicole. Surf Coast council vote supports marriage equality despite controvery [sic] [online]. Geelong Advertiser, 31 August 2014. Dostupné online. (anglicky) 
 176. HEPBURN PRO GAY MARRIAGE [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupné online. (anglicky) [nedostupný zdroj]
 177. Lismore council backs marriage equality after heated debate [online]. Australian Marriage Equality, 16 May 2013 [cit. 2017-12-12]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2017-12-08. (anglicky) 
 178. DEAN, SARAH. Councillors vote to support same sex marriage [online]. 25 November 2014. Dostupné online. (anglicky) 
 179. Wu, Nadia. City of Ballarat backs same-sex marriage [online]. The Courier, 27 November 2014. Dostupné online. (anglicky) 
 180. Wodonga Council latest to declare support for gay marriage - Star Observer [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupné online. (anglicky) 
 181. Marriage equality a step closer [online]. [cit. 2017-12-12]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2017-08-25. (anglicky) 
 182. Gay bay: Council votes to support gay marriage in Byron [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupné online. (anglicky) 
 183. Kellett, Andrea. Glen Eira Council votes to publicly support same-sex marriage, angering religious groups [online]. Herald Sun, 24 September 2014. Dostupné online. (anglicky) 
 184. Another council backs marriage [online]. Star Observer, 4 April 2012. Dostupné online. (anglicky) 
 185. Darebin Council to pass motion to offer resources to marriage equality campaign [online]. 16 August 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 186. Carpenter, Charlie. Buloke country shire council praised for supporting gay marriage [online]. Star Observer, 13 March 2015. Dostupné online. (anglicky) 
 187. Council’s nod on gay marriage [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupné online. (anglicky) 
 188. Strathbogie council in north-east Victoria votes to support marriage equality [online]. ABC News, 22 October 2015. Dostupné online. (anglicky) 
 189. Melbourne council backs gay marriage [online]. The Australian, 28 October 2015. Dostupné online. (anglicky) 
 190. Laura Armitage. Banyule Council supports marriage equality and a Federal conscience vote [online]. Leader (News Corp), 19 August 2015. Dostupné online. (anglicky) 
 191. Reg Domingo. Yarra City becomes latest council to unanimously pass motion backing marriage equality [online]. Gay News Network, 21 October 2015 [cit. 2015-10-28]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 22-10-2015. (anglicky) 
 192. Indigo Council pledges support for all love and marriage equality [online]. 29 November 2016. Dostupné online. (anglicky) 
 193. McNeill, Heather. Port Hedland an unlikely leader in marriage equality [online]. WA News, 22 October 2015. Dostupné online. (anglicky) 
 194. Darwin votes to support marriage equality [online]. 23 March 2016 [cit. 2016-03-23]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 26-03-2016. (anglicky) 
 195. LNP-dominated Brisbane Council backs same-sex marriage ahead of federal election [online]. 17 May 2016. Dostupné online. (anglicky) 
 196. Council supports gay marriage [online]. Star Observer, 2 September 2012. Dostupné online. (anglicky) 
 197. COUNCIL;JURISDICTION=NSW, personalName=Lake Macquarie City Council;corporateName=Lake Macquarie City. 404 - Page not found [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2017-08-26. (anglicky) 
 198. Shoalhaven Council shows support for marriage equality [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupné online. (anglicky) [nedostupný zdroj]
 199. WARDEN, Hayley. Council united in battle for marriage equality [online]. 1 February 2017 [cit. 2017-09-05]. Dostupné online. (anglicky) 
 200. Monash Council comes out in support of marriage equality [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 10-03-2017. (anglicky) 
 201. a b Hill, Leigh. Two WA councils pass motions to support marriage equality [online]. OUTinPerth, 26 April 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 202. We Do: Bass Coast commits [online]. 18 May 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 203. Marriage equality gets nod from Willoughby [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupné online. (anglicky) 
 204. home [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupné online. (anglicky) 
 205. HOULIHAN, Rachael. City council in support of marriage equality [online]. 3 July 2017 [cit. 2017-09-05]. Dostupné online. (anglicky) 
 206. Noosa shire council voices support for marriage equality - OUTInPerth – Gay and Lesbian News and Culture [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupné online. (anglicky) 
 207. Woollahra Council backs gay marriage [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupné online. (anglicky) 
 208. Far North council takes stand on marriage equality. The Cairns Post. 23 August 2017. Dostupné online [cit. 24 August 2017]. (anglicky) 
 209. SHIRE, Campaspe. Last week council agreed to support #marriageequality @AMEquality @Viccouncils @WINNews_Ben @lgbti @TwitterAU @AusGovlink @aus @Countrynewspic.twitter.com/ErneAGVAdT [online]. 21 August 2017 [cit. 2017-09-05]. Dostupné online. (anglicky) 
 210. "The City of Newcastle supports #marriagequality for all Novocastrians! C'mon @TurnbullMalcolm it's time!"
 211. "Marriage equality". www.mvcc.vic.gov.au [online]. [cit. 2017-12-12]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-03-24. 
 212. "BREAKING NEWS: Stonnington City Council has passed the following proposal on #marriageequality at their meeting this evening."
 213. LIVE: Bendigo council meeting. www.theland.com.au [online]. [cit. 2017-12-12]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-09-27. 
 214. Marriage equality motion at Bellingen Council meeting
 215. Advocate slams launceston council over marriage equality defeat [online]. Australian Marriage Equality, 11 March 2015 [cit. 2017-12-12]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2017-11-06. (anglicky) 
 216. Campaspe Shire rejects motion to support same-sex marriage, urges public to lobby politicians for change [online]. ABC News, 16 September 2015. Dostupné online. (anglicky) 
 217. Wallbank, Rachael --- "Re Kevin in Perspective" [2004] DeakinLawRw 22; (2004) 9(2) Deakin Law Review 461. online copy.
 218. Australian trans passport victory [online]. [cit. 2017-12-12]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2011-08-07. (anglicky) 
 219. Busby, Cec. NSW marriage equality bill excludes trans and intersex. Gay News Network. 25 September 2013. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 29-09-2015. (anglicky) 
 220. Busby, Cec. Advocates call for inclusive marriage equality bill. gaynewsnetwork.com.au. Gay News Network, 26 February 2014. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 16-05-2014. (anglicky) 
 221. Sixth day of intersex: Marriage. Organisation Intersex International Australia. 31 October 2011. Dostupné online [cit. 26 September 2015]. (anglicky) 
 222. Same-sex marriage: Fight to end Queensland divorce law. www.couriermail.com.au. Dostupné online. (anglicky) 
 223. Perkins, Miki. Sally Goldner lands top award for her dedication to transgender advocacy. The Age. 16 October 2015. Dostupné online [cit. 18 October 2015]. (anglicky) 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]