Účetní zásady: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 635 bajtů ,  před 11 lety
+ přidány nové zásady, upraveny staré
(Vlivy smazány a zapracovány do hesla "účetní případ")
(+ přidány nové zásady, upraveny staré)
 
== Jednotlivé zásady ==
1) '''Zásada věrného a poctivého zobrazení (fair and true view)''' - účetní jednotka zkoumá operace dle jejich podstaty bez ohledu na její dopady (daňové, právní). Tato zásada je nadřazena všem ostatním. <br /><br />
12) '''Zásada účetní jednotky''' – jejedná tose o vymezení ekonomického celku, za který se vede účetnictví, sledují se aktiva a pasiva, účtuje se o předmětu [[účetnictví]], předkládají se a sestavují účetní výkazy. [[Účetní jednotka]] má určitá práva a povinnosti.<br /><br />
23) '''Zásada neomezeného trvání účetní jednotky''' – uplatňuje se hlavně v oceňování aktiv (např. dlouhodobý hmotný majetek se odepisuje postupně po dobu několika let).<br /><br />
3) '''Zásada zjišťování hospodářského výsledku v pravidelných intervalech (bilanční kontinuita)''' – na konci účetního období se zjišťuje [[hospodářský výsledek]] a uzavírají se účetní knihy, konečné a počáteční zůstatky stavů rozvahových účtů na sebe musí navazovat.<br /><br />
4) '''Zásada zjišťování hospodářského výsledku v pravidelných intervalech (periodicita)''' – účetní jednotka pravidelně zjišťuje a vykazuje [[výsledek hospodaření]] a její finanční situaci.<br /><br />
4) '''Zásada objektivity účetních informací, nezávislost účetního období (akruální princip)''' – za objektivní se považují informace doložené účetním dokladem a vztahy aktiv ověřené inventarizací. Vyžaduje se účtování účetních případů do období se kterým časově a věcně souvisí (je to časové rozlišení nákladů a výnosů).<br /><br />
5) '''Bilanční kontinuita''' - konečné a počáteční zůstatky stavů rozvahových účtů mezi účetními obdobími na sebe musí navazovat.<br /><br />
5) '''Zásada historického [[účetnictví]]''' – majetek se oceňuje v okamžiku pořízení. To znamená, že budoucí dopad cenových změn nebo pokles kupní síly peněz se nebere v úvahu.<br /><br />
46) '''Zásada objektivity účetních informací, nezávislost účetního období (akruální princip)''' – za objektivní se považují informace doložené účetním dokladem a vztahy aktiv ověřené inventarizací. Vyžaduje se účtování účetních případů do období se kterým časově a věcně souvisí (je to časové rozlišení nákladů a výnosů).<br /><br />
6) '''Zásada konzistentnosti (srovnatelnosti) mezi účetním obdobím''' – účtování operací, oceňování a odpisování aktiv a náplň jednotlivých položek výkazů jsou v jednotlivých letech stejné (konzistentní), zaručuje se srovnatelnost z hlediska času.<br /><br />
7) '''Akruální princip''' - vyžaduje se účtování účetních případů do období se kterým časově a věcně souvisí (jedná se o časové rozlišení nákladů a výnosů).<br /><br />
7) '''Zásada opatrnosti''' – v [[účetnictví]] se vykazují a do výše zisku promítají všechny předpokládané a očekávané ztráty rizika a znehodnocení majetku i když ještě nenastaly a jejich výše není spolehlivě zjistitelná. Tato zásada se realizuje tvorbou rezerv a opravných položek.<br /><br />
8) '''Zásada vymezeníoceňování okamžikuv historických realizacecenách''' – jemajetek tose vymezeníoceňuje v okamžiku vepořízení. kterémTo jeznamená, možnože účtovatbudoucí nadopad účtycenových nákladů,změn výnosůnebo apokles rozvahovékupní účtysíly (např.peněz vystaveníse faktury,nebere den provedení úhrady pohledávek nebov závazků)úvahu.<br /><br />
69) '''Zásada konzistentnostistálosti metod účetnictví (srovnatelnostikonzistentnost) mezi účetním obdobím''' – účtování operací, oceňování a odpisování aktiv a náplň jednotlivých položek výkazů jsou v jednotlivých letech stejné (konzistentní), zaručuje se srovnatelnost z hlediska času.<br /><br />
9) '''Zásada zákazu kompenzace (vyrovnání)''' – vyrovnání mezi náklady a výnosy, mezi položkami majetku a závazků lze v případech:<br />
710) '''Zásada opatrnosti''' – v [[účetnictví]] se vykazují a do výše zisku promítají všechny předpokládané a očekávané ztráty rizika a znehodnocení majetku i když ještě nenastaly a jejich výše není spolehlivě zjistitelná. Tato zásada se realizuje tvorbou rezerv a opravných položek.<br /><br />
11) '''Zásada vymezení okamžiku realizace''' – je to vymezení okamžiku ve kterém je možno účtovat na účty nákladů, výnosů a rozvahové účty (např. vystavení faktury, den provedení úhrady pohledávek nebo závazků).<br /><br />
12) '''Zásada zákazu vzájemného zúčtování (kompenzace)''' – zákaz vzájemného vyrovnání mezi položkami výnosů a nákladů či jednotlivými položkami majetku a jeho zdroji.<br />
Výjimky:
:a) pohledávky a závazky vůči stejné osobě, které mají splatnost do 1 roku a jsou vedeny ve stejných měnách (např. zápočet)<br />
:b) převod podílu na hospodářském výsledku společníkům [[v.o.s.]] a komplementářům [[komanditní společnost]]i<br />
:c) doměrky a vratky z daní z příjmů, z nepřímých daní a poplatků <br />
13) '''Přednost obsahu před formou''' - nejdůležitějším hlediskem je obsah účetních informací, forma je taktéž podstatná, ale je až druhořadá.
<br />
 
== Princip podvojnosti a souvztažnosti účtů ==
'''Souvztažnost''' – je to určení správné dvojice účtů pro zachycení konkrétního případu.<br />
<br />
 
== Bilanční princip ==
Bilanční princip spočívá v tom, že aktiva se vždy rovnají pasivům.
 
== Odkazy ==
191

editací

Navigační menu