Podnikatelský záměr: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 9 965 bajtů ,  před 4 lety
Zdroje viz. knihy v "Referencích". Doplnění úvodního odstavce, požadavků podnikatelského plánu, druhy podnikatelských plánů a jejich struktura
(Verze 13254777 uživatele 37.48.39.138 (diskuse) zrušena, exp.)
(Zdroje viz. knihy v "Referencích". Doplnění úvodního odstavce, požadavků podnikatelského plánu, druhy podnikatelských plánů a jejich struktura)
Termín '''podnikatelský záměr''' vychází z anglického názvu „business plan“, taktéž překládaný jako podnikatelský plán či podnikatelský projekt. Plánování je nedílnou součástí [[podnikání]], obsah podnikového plánování je možno vymezit jako proces rozvoje podniku jako celku, stejně jako jeho jednotlivých funkčních oblastí. <ref name=":0">{{Citace monografie|příjmení = Koráb|jméno = V|příjmení2 = Peterka|jméno2 = J|příjmení3 = Režňáková|jméno3 = M|titul = Podnikatelský plán|vydání = 1.|vydavatel = Computer Press|místo = Brno|rok = 2007|počet stran = 216|strany =|isbn = ISBN 978-80-251-1605-0}}</ref>
'''Podnikatelský záměr''' je základní plán [[podnikání]], který se může vyskytovat v řadě forem: od základní myšlenkové u [[nezávislý profesionál|nezávislých profesionálů]] a [[živnostník]]ů až po rozsáhlou písemnou dokumentaci v případě větších [[firma|firem]]. V každém případě je ale podnikatelský záměr zacílen především na tzv. [[jádro podnikání]] neboli jeho hlavní, stěžejní činnost, případně jako hlavní argument k přesvědčení potenciálního [[investor]]a.
 
'''Podnikatelský záměr''' je základní plán [[podnikání]], kterýMůže se může vyskytovat v řadě forem: od základní myšlenkové u [[nezávislý profesionál|nezávislých profesionálů]] a [[živnostník]]ů až po rozsáhlou písemnou dokumentaci v případě větších [[firma|firem]]. V každém případě je ale podnikatelský záměr zacílen především na tzv. [[jádro podnikání]] neboli jeho hlavní, stěžejní činnost, případně jako hlavní argument k přesvědčení potenciálního [[investor]]a.
 
Podstatu podnikatelského záměru lze nahlížet ze dvou hledisek. V hlubší rovině jde o prakticky nedosažitelný [[ideál]], jemuž se [[podnikatel]] více či méně úspěšně snaží v průběhu podnikání přiblížit. V rovině obecné lze pak podnikatelský záměr chápat jako dlouhodobou [[Obchodní strategie|strategii]] podnikání, ze které podnikatel vychází a s níž by mělo být celé jeho podnikání v naprostém souladu.
Běžně se také můžeme setkat s chápáním podnikatelského záměru jakožto jednorázového [[nápad]]u či [[inspirace]] k podnikání. Tento výklad je ale z hlediska správných podnikatelských návyků méně úspěšný, protože podnikatelský záměr by se měl časem vyvíjet tak, aby odpovídal nově nabytým zkušenostem firmy či podnikatele. S těmito [[revize]]mi podnikatelského záměru se tak lze v praxi setkat zcela běžně a zejména u velmi dynamických [[podnikatelský subjekt|podnikatelských subjektů]] k nim může docházet i relativně často, třeba každé dva nebo tři roky. Nezřídka bývá tento posun v podnikatelském záměru také doprovázen změnou [[logo|loga]] a celkové [[image]].
 
Typickým znakem podnikatelského záměru je [[utajení]] jeho klíčových částí až do okamžiku realizace. Podnikatel usiluje v rámci volného [[Trh (ekonomie)|trh]]u o [[konkurenční výhoda|konkurenční výhodu]] a proto se snaží své záměry tajit, dokud je to jen možné, aby je nezneužila dříve jeho [[konkurent|konkurence]]. Úspěšnost podnikatelského záměru je tak do značné míry závislá na jeho praktickém provedení a kvalitě záměru.<ref>http://www.edotace.cz/3/0/50285/sekce/kvalita-podnikatelskeho-zameru/</ref>
 
Zejména v případech, kdy je podnikatelský záměr spojen s velkými investicemi nebo žádostí o vnější zdroje [[úvěr]] je často vyžadována [[Studie proveditelnosti]].<ref>http://www.edotace.cz/3/0/50285/sekce/kvalita-podnikatelskeho-zameru/</ref>
 
=== Požadavky na podnikatelský záměr ===
Podnikatelský záměr by měl být napsán kvalitně v souladu s respektováním následujících náležitostí:
* stručnost a jednoduchost,
* představení výhod produktu nebo služby,
* orientace na budoucnost,
* věrohodnost a reálnost,
* přiměřený optimismus i pesimismus,
* poukázání na silné a slabé stránky plánu,
* určení způsobu financování,
* kvalita formální stránky. <ref>{{Citace monografie|příjmení = Fotr|jméno = J|příjmení2 = Souček|jméno2 = I|titul = Podnikatelský záměr a investiční rozhodování|vydání = 1|vydavatel = Grada|místo = Praha|rok = 2005|počet stran =|strany =|isbn = 80-247-0939-2}}</ref>
 
=== Druhy podnikatelských plánů ===
V praxi existuje několik druhů podnikatelských plánů. Jednotlivé varianty se liší v hloubce vysvětlení podnikatelského záměru. K nejčastěji používaným patří Elevator pitch, Executive summary, zkrácený podnikatelský plán a plný podnikatelský plán.
'''[[Elevator pitch]]''', v překladu výtahový prodej nebo prezentace ve výtahu, se využívá v situacích, kdy podnikatel má nápad, ale chybí mu potřebný kapitál. Forma výtahové prezentace spočívá v ústním vyjádření s maximální délkou jedné minuty. Během této doby bychom měli stihnout stručně, věcně a výstižně vystihnout naše myšlenky a nápady. Používá se v situacích, kdy na nějakém místě neočekávaně zastihneme investora a chceme na něj v rychlosti udělat dojem. Další variantou zpracování je '''[[Executive Summary]]''', v překladu doslova výkonný plán či výkonný souhrn. Má písemnou formu o rozsahu maximálně dvou stran formátu A4. '''Zkrácený podnikatelský plán''' je komplexnější dokument než dva předchozí typy. Tento plán zahrnuje všechny body plného podnikatelského plánu v povrchnějším a stručnějším podání. Jednotlivým částem věnuje maximálně dva odstavce. Slouží například v situaci, kdy chceme chránit své obchodní tajemství a nemáme v úmyslu ihned vyložit všechny své karty na stůl. Poslední varianta, '''plný podnikatelský plán''', se věnuje jednotlivým bodům výrazně podrobněji. Rozsah se obvykle pohybuje mezi 15 až 20 stranami.<ref>{{Citace monografie|příjmení = Prokop|jméno = M|příjmení2 =|jméno2 =|titul = Jak napsat podnikatelský plán aneb kudy vede cesta k úspěchu|vydání = 1|vydavatel = Czech invest|místo = Praha|rok = 2005|počet stran = 98|strany =|isbn = 80-260-2064-2}}</ref>
 
=== Struktura podnikatelského plánu ===
Kvalitně vypracovaný business plán je základem budoucího úspěchu. Ani v literatuře, ani v praxi neexistuje jedna správná forma pro všechny podniky. Každý podnik si jej vytváří individuálně podle svých potřeb. Ovšem základní kostra bývá často podobná. Měla by zahrnovat následující podstatné atributy:
* titulní strana,
* exekutivní souhrn,
* analýza odvětví (trhu),
* popis podniku,
* výrobní plán,
* marketingový plán,
* organizační plán,
* hodnocení rizik,
* finanční plán,
* přílohy (podpůrná dokumentace).
 
==== '''Titulní strana''' ====
Titulní strana identifikuje firmu. Zpravidla se zde uvádí název a sídlo společnosti, jméno podnikatele a telefonní čísla, popis společnosti a povaha podnikání, způsob financování a jeho struktura.
 
==== '''Exekutivní souhrn''' ====
Přestože exekutivní souhrn bývá v pořadí hned za úvodní stranou, obyčejně se zpracovává až po sestavení celého podnikatelského plánu, a sice v rozsahu několika stran s úkolem zajmout potencionální investory. Ve zkratce podává přehled o celém podnikatelském plánu. Investoři se na jeho základě rozhodují, jestli má vůbec cenu pokračovat s podrobnějším nastudováním plánu. Souhrn musí být stručný, výstižní, srozumitelný a především musí umět zaujmout čtenáře.
 
==== '''Analýza odvětví''' ====
Začínající podnik je potřeba zařadit do příslušného kontextu. Důležité je provést analýzu konkurenčního prostředí, kde jsou zahrnuti významní konkurenti, jejich slabé a silné stránky i možnosti jejich negativního vlivu na tržní úspěšnost podniku. Následuje podrobná analýza vývojových trendů a historických výsledků. Vhodné je začlenit do této části i přírodní faktory, politickou situaci, legislativní podmínky atd. Dále se nesmí opomenout analýza zákazníků na základě segmentace trhu.
 
==== '''Popis podniku''' ====
V tomto oddílu se uvádí podrobný popis podniku s cílem zprostředkování podrobnější představy investora o velikosti podniku a jeho záběru. Měl by obsahovat doložitelná fakta týkající se založení, strategii podniku, cíle a prostředky k jejich dosažení. Ústředními prvky této části jsou výrobky (služby), umístění a velikost podniku, organizační schéma, kancelářské zařízení a jiné technické vybavení, průprava podnikatele (znalosti, praxe).
 
==== '''Výrobní plán''' ====
Jestliže je podnik výrobního charakteru, tak potřebuje plán zachycující celý výrobní proces. Pokud celou výrobu bude zajišťovat podnikatel, uvede popis používaných strojů, zařízení, materiálů a jejich dodavatelů. Nejedná-li se o výrobní podnik, tato část se nazývá obchodní plán a obsahuje informace o nákupu zboží a služeb, skladovacích prostorách. 
 
==== '''Marketingový plán''' ====
Marketingovému plánu věnují investoři zvýšenou pozornost, protože dobrá marketingová koncepce z velké části ovlivňuje budoucí úspěch podnikatelského záměru. Objasňuje způsob distribuce, oceňování a propagaci výrobků či služeb.
 
==== '''Organizační plán''' ====
Podstatu organizačního plánu tvoří organizační struktura podniku. Uvádí klíčové vedoucí pracovníky podniku, jejich vzdělání a praktické zkušenosti. Je určena nadřazenost a podřízenost vedoucích. Dále je v této části popsána forma vlastnictví podniku. Pokud se jedná o obchodní společnost, musí je detailněji rozvést informace o managementu a o obchodních podílech v souladu s příslušnou právní normou.
 
==== '''Hodnocení rizik''' ====
Každý podnikatel si musí být vědom existence rizik, které jsou s podnikáním spojeny. Je potřeba popsat a následně analyzovat největší rizika a připravit alternativní strategii pro jejich minimalizaci. Zařazením této kapitoly do plánu signalizujeme, že jsme si vědomi rizik a jsme připraveni na tato rizika reagovat.
 
==== '''Finanční plán''' ====
Finanční plán hraje velmi důležitou roli v rámci celého podnikatelského plánu. Díky němu můžeme zjistit, nakolik je ekonomicky reálný podnikatelský plán jako celek.<ref name=":0" />
 
Obecně akceptovanými výstupy finančního plánování podniku jsou:
* ''plánový [[výkaz zisku a ztráty]]'' – vyčísluje výnosy, náklady a [[Výsledek hospodaření|hospodářský výsledek]] v jednotlivých letech;
* ''plánovaná [[rozvaha]]'' – statický přehled o majetku podniku (aktivech) a jeho finančním krytí (pasivech) k určitému datu;
* ''plán peněžních toků ([[cash-flow]]'') – podává informace o předpokládaných příjmech a výdajích souvisejících s naší činností.
Pro přesvědčení externích subjektů o dlouhodobě rentabilním podnikatelském záměru je vhodné v rámci plánu uvést poměrové finanční ukazatele. Patří mezi ně ukazatel [[Rentabilita|rentability]], [[Likvidita|likvidity]], aktivity a zadluženosti. Doporučuje se provést i [[analýza bodu zvratu]].
 
Finanční plán doplňuje návrh na financování projektu. Zdroje financování podnikatelské činnosti mohou být dvojího typu:
* ''vlastní zdroje financování'' – vklady vlastníků, [[Zisk a ztráta|zisk]], [[Odpis|odpisy]];
* ''cizí zdroje financování'' – [[Úvěr|úvěry]], [[Dluhopis|dluhopisy]], [[leasing]], rizikový kapitál, atd.<ref>{{Citace monografie|příjmení = Veber|jméno = J|příjmení2 = Srpová|jméno2 = J|titul = Podnikání malé a střední firmy|vydání = 3.|vydavatel = Grada|místo = Praha|rok = 2012|počet stran = 332|strany =|isbn = 978-80-247-4520-6}}</ref>
 
==== '''Přílohy (podpůrná dokumentace)''' ====
Rozsah příloh je u jednotlivých podniků individuální a může činit i přes padesát stran. Přílohy obsahují informativní materiály, které nelze začlenit do textu podnikatelského plánu, nýbrž by na ně měly být v textu odkazy. Do příloh zařazujeme například životopisy klíčových osobností, výpis z obchodního rejstříku, analýzu trhu či důležité smlouvy.<ref name=":0" />
 
== Reference ==
<references />VEBER J. a J. SRPOVÁ a kol. ''Podnikání malé a střední firmy,'' 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, 332 s. ISBN 978-80-247-4520-6FOTR, J. a I. SOUČEK. ''Podnikatelský záměr a investiční rozhodování''. Praha: Grada, 2005. <nowiki>ISBN 80-247-0939-2</nowiki>.
<references />
 
PROKOP, M. ''Jak napsat podnikatelský plán aneb kudy vede cesta k úspěchu.'' Praha: Czech Invest, 2005.
 
KORÁB V., J. PETERKA a M. REŽŇÁKOVÁ. ''Podnikatelský plán.'' 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007, 216 s. <nowiki>ISBN 978-80-251-1605-0</nowiki>.
[[Kategorie:Management]]
2

editace

Navigační menu