Účetní zásady: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Odebráno 175 bajtů ,  před 5 lety
úv +fmt
m (narovnání přesměrování)
(úv +fmt)
{{neověřeno}}
{{upravit}}
Je'''Účetní tozásady''' je ucelený soubor pravidel, které podniky udržují při vedení [[účetnictví]], sestavování a předkládání [[Finanční_výkazyFinanční výkazy|účetních výkazů]].<br />
 
Nejsou samostatným právním předpisem, většina je zapracována do zákona o [[účetnictví]]. Společně s obecnými prvky metod účetnictví ([[Bilanční rovnice|bilanční princip]], podvojnost, dokladovost, oceňování majetku, inventarizace a soustava účtů) představují jeho podstatu a vytvářejí obecně uznávané účetní zásady.
 
== Jednotlivé zásady ==
1) * '''Zásada věrného a poctivého zobrazení (fair and true view)''' - účetní jednotka zkoumá operace dle jejich podstaty bez ohledu na její dopady (daňové, právní). Tato zásada je nadřazena všem ostatním. <br /><br />
2) * '''Zásada účetní jednotky''' – jedná se o vymezení ekonomického celku, za který se vede účetnictví, sledují se aktiva a pasiva, účtuje se o předmětu [[účetnictví]], předkládají se a sestavují účetní výkazy. [[Účetní jednotka]] má určitá práva a povinnosti.<br /><br />
3) * '''Zásada neomezeného trvání účetní jednotky''' – uplatňuje se hlavně v oceňování aktiv (např. dlouhodobý hmotný majetek se odepisuje postupně po dobu několika let).<br /><br />
4) * '''Zásada zjišťování hospodářského výsledku v pravidelných intervalech (periodicita)''' – účetní jednotka pravidelně zjišťuje a vykazuje [[výsledek hospodaření]] a její finanční situaci.<br /><br />
5) * '''Bilanční kontinuita''' - konečné a počáteční zůstatky stavů rozvahových účtů mezi účetními obdobími na sebe musí navazovat.<br /><br />
6) * '''Zásada objektivity účetních informací''' – za objektivní se považují informace doložené účetním dokladem a vztahy aktiv ověřené inventarizací.<br /><br />
7) * '''Akruální princip''' - vyžaduje se účtování účetních případů do období, se kterým časově a věcně souvisí (jedná se o časové rozlišení nákladů a výnosů) bez ohledu na samotný tok peněz.<br /><br />
8) * '''Zásada oceňování v historických cenách''' – majetek se oceňuje v okamžiku pořízení. To znamená, že budoucí dopad cenových změn nebo pokles kupní síly peněz se nebere v úvahu.<br /><br />
9) * '''Zásada stálosti metod účetnictví (konzistentnost)''' – účtování operací, oceňování a odpisování aktiv a náplň jednotlivých položek výkazů jsou v jednotlivých letech stejné (konzistentní), zaručuje se srovnatelnost z hlediska času.<br /><br />
10) * '''Zásada opatrnosti''' – v [[účetnictví]] se vykazují a do výše zisku promítají všechny předpokládané a očekávané ztráty, rizika a znehodnocení majetku, i když ještě nenastaly a jejich výše není spolehlivě zjistitelná. Tato zásada se realizuje tvorbou rezerv a opravných položek.<br /><br />
11) * '''Zásada vymezení okamžiku realizace''' – je to vymezení okamžiku, ve kterém je možno účtovat na účty nákladů, výnosů a rozvahové účty (např. vystavení faktury, den provedení úhrady pohledávek nebo závazků).<br /><br />
12) * '''Zásada zákazu vzájemného zúčtování (kompenzace)''' – zákaz vzájemného vyrovnání mezi položkami výnosů a nákladů či jednotlivými položkami majetku a jeho zdroji.<br />
:Výjimky:
:a)** pohledávky a závazky vůči stejné osobě, které mají splatnost do 1 roku a jsou vedeny ve stejných měnách (např. zápočet)<br />
:b)** převod podílu na hospodářském výsledku společníkům [[Veřejná obchodní společnost|veřejné obchodní společnosti]] a komplementářům [[komanditní společnost]]i<br />
:c)** doměrky a vratky z daní z příjmů, z nepřímých daní a poplatků <br />
13) * '''Přednost obsahu před formou''' - nejdůležitějším hlediskem je obsah účetních informací, forma je taktéž podstatná, ale je až druhořadá.
 
== Princip podvojnosti a souvztažnosti účtů ==
Každá operace, která je zachycována v [[účetnictví]] má dvě stránky (např. nákup materiálu za hotové – dojde k přírůstku [[Látka|materiál]]u a zároveň k úbytku peněz). Zachycuje se na dva účty stejnou částkou, jednou na straně MD a podruhé na straně D. Obě změny musí být stejně velké. <br />
 
Stejná částka se promítne dvakrát na dva různé účty = '''podvojnost'''. Podvojnost je soustavou podvojného účetnictví ([[podvojné účetnictví]]).<br />
<br />
 
'''Souvztažnost''' – je to určení správné dvojice účtů pro zachycení konkrétního případu.<br />
<br />
 
== Bilanční princip ==
== Externí odkazy ==
* [http://fse1.ujep.cz/download.php?idx=5349 Metodické prvky účetnictví]
 
{{Portály|Ekonomie}}
 
[[Kategorie:Účetnictví]]

Navigační menu