Wikipedie:AutoWikiBrowser/Typos: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
úpravy, reorganizace
(+Andorra, andorrský, Korsika, opomíjet, Tyrolsko, Versailles; doplnění, reorganizace)
m (úpravy, reorganizace)
<Typo word="Environment-" find="\b([Ee])nviroment(\w{,15})\b" replace="$1nvironment$2"/>
<Typo word="(Ne)(Ex/Perz)ekvo(vá)vat" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Ee]x|[Pp]erz)[Ee])kuov(\w+)\b" replace="$1kvov$2"/>
<Typo word="Existencialismus" find="\b([Ee])xistencionalis(m(u?|em|us)|t([aéiuůy]|ech|ou|ům))\b" replace="$1xistencialis$2"/>
<Typo word="Expertiza" find="\b([Ee])xpert(?:[íyý][sz]|is)([aeuy]?|ách|ám|ami|ou)\b" replace="$1xpertiz$2"/>
<Typo word="Extrémn(ě/í)" find="\b([Ee])xtremn([ěí]|í(ho|ch|m[iu]?))\b" replace="$1xtrémn$2"/>
</source>
<Typo word="Honorárn(ě/í)" find="\b([Hh])onoráln([ěí]|í(ho|ch|m[iu]?))\b" replace="$1onorárn$2"/>
<Typo word="Hudebně-literární" find="\b([Hh])udebně(?:\s?[-–]\s?|[-–]?| ??)[Ll]iterá[lr](?<!ě-literár)ní(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1udebně-literární$2"/>
<Typo word="(…)Hrá([vá]va)t" find="\b(\w{,10}h(?:[Nn]e)?(?:[Pp]ro|H[Uu]|[Vv]y|[Zz]a)?[Hh])ra(vá)?(l[aioy]?|t|v[aá]\w+)\b" replace="$1rá$2"/>
</source>
==== Harvardova univerzita ====
<source lang="xml">
<Typo word="Jako/Jaký" find="\b([Jj])ka([áéoý]|é(hož?|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1ak$2"/>
<Typo word="Janské Lázně" find="\b[Jj][aá]nsk(\w{1,3}) ??[Ll](?<!Jansk\1 ??L)ázn(\w{1,3})\b" replace="Jansk$1 Lázn$2"/>
<Typo word="Jedenáct" find="\b([Jj])ed(?:n[aá]|e?na)ct(\w{,15})\b" replace="$1edenáct$2"/>
<Typo word="Její" find="\b([Jj])eji(ho|m[aiu]?)?\b" replace="$1ejí$2"/>
<Typo word="jejíž" find="\bjej(?:i[zž]|íz)\b" replace="jejíž"/>
<Typo word="Jejich(ž)/Jejích(ž)" find="\b([Jj])ej([ií])hc?(ž?)\b" replace="$1ej$2ch$3"/>
<Typo word="(Nej)Menší" find="\b([Mm]|[Nn]ejm)enčí(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1enší$2"/>
<Typo word="(Ne)Metastazo(vá)vat" find="\b([Mm]|[Nn]em)etastáz(ov\w+|uj\w+)\b" replace="$1etastaz$2"/>
<Typo word="(…)Metr" find="\b((?:[Cc]enti|[Dd]eci|[Kk]ilo|[Mm]iliikro|[Mm]ikroili|[Pp]ara)?[Mm])ter([uůy]?|e(ch|m)|ům)\b" replace="$1etr$2"/>
<Typo word="Měkký(š)" find="\b([Mm])ěk([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?|š([eiů]|[eů]m|ích)))\b" replace="$1ěkk$2"/>
<Typo word="(…)Měna/Měnit/měňo(vá)vat" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Pp]ro|[Vv][yý]|[Zz][aá]?)?[Mm])ně(n([aěuy]?|ami|á(ch|m)|ěn\w{,3}|i(l[aioy]?|t)|í([mš]?|[mt]e)|nost\w{,3}|ou)|ň(o(vá)?v(a(jící\w{,2}|l[aioy]?|t)|[aá]n\w{,3})|uje([mt]e|š?)))\b" replace="$1ě$2"/>
<Typo word="Městě" find="\b([Mm])ěs(?:ť[eě]|te)\b" replace="$1ěstě"/>
<Typo word="(Mezi/Pří)Městský" find="\b((?:[Mm]ezi|[Pp]ří)?[Mm])ě(?:tstst?|st)k([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1ěstsk$2"/>
<Typo word="Milión" find="\b([Mm])illi([oó]n[uůy])\b" replace="$1ili$2"/>
<Typo word="Mimo jiné" find="\b([Mm])imojiné\b" replace="$1imo jiné"/>
<Typo word="Místnost" find="\b([Mm])(?:ist?|ís)nost([ií]?|[eí](ch|m)|mi)\b" replace="$1ístnost$2"/>
<Typo word="(Ne)(Se)Mlít" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Ss]e)?[Mm])lýt\b" replace="$1lít"/>
<Typo word="MnemotechnickáMnemotechnický" find="\b([Mm])emotechnick([áéý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1nemotechnick$2"/>
<Typo word="Modlitba" find="\b([Mm])o(?:tli[dt]|dlid)(b([aěuy]|ách|ám|ami|ou)|eb)\b" replace="$1odlit$2"/>
<Typo word="Multiplayer" find="\b([Mm])ulti\W{1,3}[Pp]layer([uy]?|em|ov\w{1,3})\b" replace="$1ultiplayer$2"/>
<Typo word="Roku" find="(?<=\. ??|\n)R\. ?([12]?\d{3})\b" replace="Roku $1"/>
<Typo word="(Ne)(Do/Po)Rozuměl" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[DdPp]o)?[Rr])ozumně(l[aioy]?)\b" replace="$1ozumě$2"/>
<Typo word="(Ne)(Roz/Vy/Za)vin(o)ut" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Rr]oz|[Vv]y|[Zz]a))vyn(\w+)\b" replace="$1vin$2"/>
<Typo word="Rozzlobit" find="\b((?:[Nn]e)?[Rr])ozlob(en([áéěíý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|i(l[aioy]?|t)|í([mt]e|š?))\b" replace="$1ozzlob$2"/>
<Typo word="Rožňava" find="\bRožnav(\w{,5})\b" replace="Rožňav$1"/>
</source>
 
<source lang="xml">
<Typo word="Ředitel(ský)" find="\b([Řř])iditel(i?|e(ch|m?)|ích|ov([aěiouy]|ou|ý(ch|mi?))|sk\w{1,3}|ů[mv]?)\b" replace="$1editel$2"/><!-- http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/porfaq.html#reditel -->
<Typo word="(Nej)Řidší" find="\b([Nn]ejř|[Řř])[ií]d[čš][ií](?<!idší)(\w{,2}m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1idší$2"/>
<Typo word="Října/Říjnu" find="\bř[ií](?:je?n|nj)(?<!íjn)([au])\b" replace="říjn$1"/>
</source>
<Typo word="Standarta" find="\b([Ss])tandard(a|ami|ou)\b" replace="$1tandtart$2"/><!-- pravidlo nad tímto opravuje kořen "standard" s "t", toto pravidlo opravuje kořen "standart" s "d" -->
<Typo word="Stanný" find="\b([Ss])tan([áéý]|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))\b" replace="$1tann$2"/>
<Typo word="Stévie" find="\b([Ss])tevi([áéechiímovýeií]|ích|ím|ov\w{1,3})(?<!Stevie)\b" replace="$1tévi$2"/>
<Typo word="(Ne)Svědčit" find="\b((?:[Nn]e)?[Ss])věč(en\w{,3}|i(l[aioy]?|t)|í(cí\w{,2})?)\b" replace="$1vědč$2"/>
</source>
<Typo word="(Nej)(Ne)Upřímně(ji/jší)" find="\b((?:[Nn]ej)?(?:[Nn]e)?[Uu])přímě(ji|jší(m?|ho|ch|m[iu]))?\b" replace="$1přímně$2"/>
<Typo word="Ušima" find="\b([Uu])šim[iy]\b" replace="$1šima"/>
<Typo word="Uvědomění" find="\b([Uu])vědomněnív(?:ě|je)domn?(?<!ědom)ění(\w{,3})\b" replace="$1vědomění$2"/>
</source>
=== Ú ===
<Typo word="Účin(ek/ný)" find="\bUčin(cích|ek|[kn]\w{1,10})\b" replace="Účin$1"/>
<Typo word="účin(ek/ný)" find="\bučin(cích|ek|[kn]\w{1,10})\b" replace="účin$1"/>
<Typo word="Újezd nad Lesy" find="\b[UuÚúŮů]jezd([ěu]?|em) ??nad ??[Ll]es[iy](?<!Újezd\1 ??nad ??Lesy)\b" replace="Újezd$1 nad Lesy"/>
<Typo word="únor" find="\bunor([au]?)\b" replace="únor$1"/>
<Typo word="Úterý" find="\b[UÚ]ter[yý](?<!Úterý)\b" replace="Úterý"/>
<Typo word="(Ne)Zakázat" find="\b([Nn]ez|[Zz])[aá]k[aá]z[aá](?<!akáza)(l[aioy]?|n([éý]\w{,2}|ou)|t)\b" replace="$1akáza$2"/>
<Typo word="(Ne)Zakázán" find="\b([Nn]ez|[Zz])[aá]k[aá]z[aá](?<!akázá)n\b" replace="$1akázán"/>
<Typo word="Zákaz(nický/ník/ový)" find="\b([Zz])(?:ak[aá]|áká)z([uůy]?|ech|[eů]m|n[ií][ck]\w{1,4}|ov([áéý]\w{,2}|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?)))\b" replace="$1ákaz$2"/>
<Typo word="Základě" find="\b([Zz])[aá]kl[aá]d[eě](?<!ákladě)\b" replace="$1ákladě"/>
<Typo word="Základn(a/í)" find="\b([Zz])akladn(\w+)\b" replace="$1ákladn$2"/>
<Typo word="Pákistán" find="\bp(?:akistá|ákist[aá])n(u?|em)\b" replace="Pákistán$1"/>
<Typo word="Polsko" find="\bpolsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\b" replace="Polsk$1"/>
<Typo word="PortgualskoPortugalsko" find="\bportugalsk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\b" replace="Portugalsk$1"/>
<Typo word="Rakousko" find="\brakousk(?!o(?:\]\])? ?[-–])([aou]|em)\b" replace="Rakousk$1"/>
<Typo word="Rakousko-Uhersko" find="\b[Rr]akousk([aou]|em)\s{,3}[-–]?\s{,3}[Uu](?<!Rakousk\1-U)hersk(?!o ?[-–])([aou]|em)\b" find="Rakousk$1-Uhersk$2"/>
<Typo word="Brno" find="\bbrn([aěou]|em)\b" replace="Brn$1"/>
<Typo word="České Budějovice" find="\b[Čč]esk(é|ý(?:ch|mi?)) +[Bb](?<!Česk\1 ??B)udějovic(e?|ím|ích)\b" replace="Česk$1 Budějovic$2"/>
<Typo word="Frýdek-Místek" find="\b[Ff]rýd(\w\w\w?)(?:\s?[-–]\s?|[-–]?| \s??)[Mm]íst\w\w\w?(?<!Frýd\1Frýdek-Míst\1Místek|Frýdku-Místku|Frýdkem-Místkem)\b" replace="Frýd$1-Míst$1"/>
<Typo word="Hradec Králové" find="\b[Hh]rad(c[ei]|cem|ec) +[Kk]r[aá]lov[eé]\w+(?<!Hrad\1 ??Králové)\b" replace="Hrad$1 Králové"/>
<Typo word="Janské Lázně" find="\b[Jj][aá]nsk(\w{1,3}) ??[Ll](?<!Jansk\1 ??L)ázn(\w{1,3})\b" replace="Jansk$1 Lázn$2"/>
<Typo word="Jihlava" find="\bjihlav([aěuy]|ou)\b" replace="Jihlav$1"/>
<Typo word="Karlovy Vary" find="\b[Kk]arlov(y|ý(?:ch|mi?)) ??[Vv](?<!Karlov\1 ??V)ar(ech|ům?|y)\b" replace="Karlov$1 Var$2"/>
<Typo word="Plzeň" find="\bplz(eň|n[ěi])\b" replace="Plz$1"/>
<Typo word="Praha" find="\bpra(ha|hou|ze)\b" replace="Pra$1"/>
<Typo word="Újezd nad Lesy" find="\b[UuÚúŮů]jezd([ěu]?|em) ??nad ??[Ll]es[iy](?<!Újezd\1 ??nad ??Lesy)\b" replace="Újezd$1 nad Lesy"/>
<Typo word="Ústí nad Labem" find="\b[UuÚú]st[ií](m?) +nad +[Ll](?<!Ústím? nad L)abem\b" replace="Ústí nad Labem"/>
<Typo word="Zlín" find="\bzlín([aěu]?|em)\b" replace="Zlín$1"/>
<Typo word="Port-au-Prince" find="\bPort(?:\s?\s?[aA]u[ -]{1,3}|-Au[ -]{1,3})Prince\b" replace="Port-au-Prince"/><!-- převzato z en -->
<Typo word="Považská Bystrica" find="\b[Pp]ov[aá]žsk([áé]|ou) ??[Bb][iy]str[iy](?<!Považsk\1 ??Bystri)c([aií])\b" replace="Považsk$1 Bystric$2"/>
<Typo word="Rožňava" find="\bRožnav(\w{,5})\b" replace="Rožňav$1"/>
</source>
 

Navigační menu