Soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Vyřešit soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými znamená najít všechny uspořádané dvojice, které jsou řešením obou lineárních rovnic.

Soustava rovnic

ax + by = c,
dx + ey = f,

se nazývá soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými x, y, kde a, b, c, d, e, fR.
Řešením takové soustavy je každá uspořádaná dvojice [x0,y0].

Ne vždy je lineární rovnice upravená na tvar ax + by = c, ale lze ji na tento tvar převést ekvivalentními úpravami.

Počet řešení

 • žádné (př. : 2 rovnoběžné přímky)
 • právě jedna uspořádaná dvojice (př. : 2 různoběžné přímky, mají společný právě 1 bod, tomuto bodu říkáme průsečík, zde představuje již zmíněnou uspořádanou dvojici)
 • nekonečně mnoho uspořádaných dvojic (př. : 2 splývající přímky)

Metody řešení

 • dosazovací – z jedné rovnice vyjádříme neznámou s nenulovým koeficientem a toto vyjádření dosadíme do druhé rovnice, získáme tak lineární rovnici o jedné neznámé.
 • sčítací – sčítací metodu používáme většinou pokud jsou koeficienty a, b, d, e nenulové. Ekvivalentními úpravami rovnic docílíme toho, aby po přičtení jedné rovnice ke druhé „zmizela“ jedna neznámá, jinými slovy abychom dostali lineární rovnici o jedné neznámé.
 • srovnávací – tato metoda je podobná dosazovací, s tím rozdílem, že stejnou neznámou s nenulovým koeficientem vyjádříme z obou rovnic a tato vyjádření dáme do rovnosti, čímž získáme lineární rovnici o jedné neznámé.
 • grafické znázornění – obrazem množiny všech uspořádaných dvojic ax + by = c, pokud a≠0 nebo b≠0, je přímka. Hledáme tedy společné body těchto 2 přímek. Přímky mohou být rovnoběžné různé, různoběžné, nebo splývající. Jinak řečeno mohou mít 0,1, nebo nekonečně mnoho řešení.
 • maticí

Příklad

Uvedený příklad řešený více metodami:

Najděte dvě čísla jejichž součet je 89 a rozdíl 55.

Pokud jedno z hledaných čísel označíme x a druhé y, dostaneme následující rovnice:

x + y = 89

xy = 55

V tuto chvíli máme více možností jak danou soustavu řešit:

 • dosazovací metoda
z první rovnice vyjádříme např. y = 89 – x
a dosadíme do druhé: x – (89 – x) = 55
dostáváme lineární rovnici o jedné neznámé 2x = 144 ⇒ x= 72, dosazením této hodnoty do jedné z rovnic dostáváme y = 17
 • sčítací metoda
rovnice přičteme a dostaneme 2x = 144 ⇒ x= 72, dosazením výsledku do kterékoliv rovnice získáme y = 17
 • srovnávací metoda
z obou rovnic si vyjádříme y: y = 89 – x, y = x – 55
dáme je do rovnosti: 89 – x = x – 55, tato rovnice má opět za výsledek x = 72 a dosazením do libovolné rovnice dopočítáme y
 • graficky

Řešením dané soustavy je uspořádaná dvojice [72, 17].