Smaragdová deska

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Rosenkruciánský výklad Smaragdové desky

Smaragdová deska (latinsky Tabula Smaragdina) je obvykle připisována Hermu Trismegistovi (řecké jméno egyptského boha Thovta). Její (těžko srozumitelný, mystický) text tvoří filozofický základ hermetismu a měl význačný vliv na alchymii. V esoterických kruzích jsou zde znázorněné principy pokládány za zásadní výroky a pravdy.

O objevení desky existuje několik legend. Mimo jiné ji měl objevit makedonský dobyvatel Alexandr Veliký (* 356 př. n. l., † 323 př. n. l.) v hrobce Herma Trismegista, měla být nalezena také v Cheopsově pyramidě, jiná legenda praví, že ji objevila Sára (Abrahámova manželka) v Hebronu v hrobce Herma Trismegista atd.

Latinský text pochází z 12. a 13. století a zakládá se zřejmě na starších řeckých a arabských textech ze 7.9. století. Text Smaragdové desky se skládá z několika vět (zásad, pravd), přičemž nejčastěji je citována první věta: „To, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole“, což má znázornit spojení materiálního a duchovního světa, vztah mezi mikrokosmem a makrokosmem.

Vysvětlení symbolů[editovat | editovat zdroj]

V horní polovině desky je graficky znázorněno sedm symbolů planet. Popisováno od Slunce po směru hodinových ručiček: Slunce, Měsíc, Venuše, Jupiter, Merkur, Saturn a Mars. Přičemž na Merkuru stojí pohár, do kterého vlévají současně své síly Měsíc a Slunce. Hermes Trismegistos byl ztotožňován s Hermem nebo Thovtem, což není nikdo jiný než Merkur, neboli archanděl Rafael – patron řeči, vzdělanosti, poutnictví, lékařství a obchodu.

Do češtiny ji přeložil Bavor Rodovský mladší z Hustiřan, dlouhodobý majitel Radostova, pán na dvoře Rudolfa II.

Znění smaragdové desky[editovat | editovat zdroj]

Latinský text[editovat | editovat zdroj]

Latinský text. (Chrysogonus Polydorus, Norimberk 1541):

 1. Verum, sine mendacio, certum et verissimum: Quod est inferius est sicut quod est superius, et quod est superius est sicut quod est inferius, ad perpetranda miracula rei unius.
 2. Et sicut res omnes fuerunt ab uno, mediatione unius, sic omnes res natae ab hac una re, adaptatione.
 3. Pater eius est Sol. Mater eius est Luna. Portavit illud Ventus in ventre suo. Nutrix eius terra est.
 4. Pater omnis telesmi totius mundi est hic.
 5. Virtus eius integra est si versa fuerit in terram.
 6. Separabis terram ab igne, subtile ab spisso, suaviter, magno cum ingenio.
 7. Ascendit a terra in coelum, iterumque descendit in terram, et recipit vim superiorum et inferiorum.
 8. Sic habebis Gloriam totius mundi. Ideo fugiet a te omnis obscuritas.
 9. Haec est totius fortitudinis fortitudo fortis, quia vincet omnem rem subtilem, omnemque solidam penetrabit.
 10. Sic mundus creatus est.
 11. Hinc erunt adaptationes mirabiles, quarum modus est hic.
 12. Itaque vocatus sum Hermes Trismegistus, habens tres partes philosophiae totius mundi.
 13. Completum est quod dixi de operatione Solis.

Český text[editovat | editovat zdroj]

Překlad Pierra de Lasenica:

 1. Jest pravdivé, jest jisté, jest skutečné, že to, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, aby dokonány byly divy jediné věci.
 2. A jako všechny věci byly učiněny z jediného, za prostředkování jediného, tak všechny věci zrodily se z této jediné věci přizpůsobením.
 3. Slunce jest jeho otcem, měsíc jest jeho matkou, vítr nosil jej ve svých útrobách, země jest jeho živitelkou.
 4. On jest otcem universálního telesmatu celého světa.
 5. Jeho síla jest celá, když byla proměněna v zemi.
 6. Oddělíš zemi od ohně, jemné od hrubého, opatrně a nanejvýš moudře.
 7. On vystupuje od země k nebi a zase znova sestupuje z nebe na zemi a přijímá sílu věcí hořeních i doleních.
 8. Takto budeš míti slávu celého vesmíru; veškerá temnota prchne před tebou.
 9. Tu sídlí síla, ze všech sil nejmocnější, která překoná každou jemnou věc a pronikne každou věc pevnou.
 10. Takto stvořen byl vesmír.
 11. Odtud vzejdou přizpůsobení podivuhodná, jichž způsob jest zde.
 12. Proto jsem byl nazván Hermes Trismegistos, maje tři části filosofie celého vesmíru.
 13. Co jsem pověděl o magisteriu slunce, jest úplné.
 • Jiné znění: #SEDM HERMETICKÝCH PRINCIPŮ Principů pravdy je sedm. Ať je zná a chápe, pak vlastní magický klíč, jehož dotykem se otevírají všechny dveře chrámu.
 • I. Princip mentalismu > Vše je mysl, Vesmír je mentální < Myšlenky jsou energie a projevují se jako věci. Myšlenky vynikají nad hmotou, hmota jsou myšlenky v rozdílné hustotě. Myšlenky přitahují nebo odpuzují jiné myšlenky, stejně jako hmota, která se projeví dříve nebo později v závislosti na čistotě tvých myšlenek. Lokální a všeobecná mysl je propojená, negativa mají sklon projevit se častěji než pozitiva. Dej pozor na to nač myslíš, můžeš to dostat!
 • II. Princip souladu > Jak nahoře tak i dole, jak dole, tak nahoře < Upozornění na zákon hierarchie a zákon symetrie v podmínkách zrcadlové reflexe ve vztahu k IV. (Viz také zákon možné přitažlivosti, stejně jako zákon souladu.) Vše je ve vztahu ke všemu, stejně jako uzly v rybářské síti, a těch je 12.
 • IV. Princip polarity > Vše je podvojné - všechno má póly < Všechno má svůj protějšek - podobné i nepodobné je totéž. Opaky jsou identické povahy, ale v různé míře. Extrémy se potkávají s extrémy. Veškeré pravdy jsou jen polopravdami. Všechny paradoxy mohou být smířeny. Každý obal má svůj vnějšek a vnitřek, což jsou stejné, ale různé a neoddělitelné části tetéž věci. Polarita existuje ve dvou formách, omezeně fixní a příčná. Odvěký kříž symbolizuje pozitivní energii ( | ), ( -- ) negativní. Když se ty dvě setkají zrodí se třetí síla, nesoucí s sebou buď tvoření anebo zkázu.
 • V. Princip rytmu > Všechno pluje ven i dovnitř, vše má svůj příliv a odliv < Všechny věci vznikají a zanikají.   Ve všem se projevuje pohyb kyvadla - výkyv doprava je roven výkyvu vlevo. Rytmus se vyrovnává. Vše má svůj vlastní takt, ovlivněný jinými a ostatními takty. Všechno má svůj vlastní čas a je jeho projevem. (Viz zákon kompenzace a zákon neutralizace.)
 • VI. Princip příčiny a následku > Každá příčina má svůj následek a každý následek má svou příčinu - vše se děje podle zákona < Je možné pojmenovat zákon, ale ne ho poznat. Je mnoho záměrů z příčiny, ale nic neunikne zákonům vesmíru. To, o čem přemýšlíte, je příčina, co tím přivodíte je následek. (Vztahuje se k zákonu přitahování protikladů, k zákonu reciproce a zákonu kompenzace.)
 • VII. Princip plození > Plození je ve všem; vše má své mužské a ženské principy < Ve všech úmyslech se projevuje pohlaví. Pohlaví existuje ve dvou formách - směřující do délky a příčné. Ve vztahu k zákonu přitažlivosti (dva póly a vzájemnost mezní a příčná (VI) (Viz také ve shodě s přitažlivostí a ve vztahu k různému a protilehlému (IV.) Z toho vyplývá, že rozhodnutí cosi udělat či neudělat nemá být založeno na nijakých společenských zvycích a proudech, intelektuální úvaze, úsudku či logice nebo "vnímání karmy". Rozhodnutí musí vyjít z vnitřního proudu, pozorovaného pokojným pohledem uvnitř sama sebe. Tam je vír moudrosti vesmíru a tvé srdce je v jeho středu. Naslouchej a uč se. Každý si má být v každém okamžiku vědom bytí ve shodě s prouděním vesmíru. Zbav se nečistých myšlenek, osvoboď se od každé touhy po zaručených dílčích výsledcích, buď osvobozen od každého očekávání výhod nebo nějakého zisku v každé formě. Naslouchej svému nitru, a pak jednej podle toho, co jsi viděl ve svém srdci, protože v tomto okamžiku potřebuješ pravdu. To je závazné. Musíš být čistého srdce a odložit své ego. Musíš se zbavit jakéhokoliv stresu a záporných myšlenek, osvobozen od všech přání, protože tato si vyminují řízení a pokrucují tvé činy. Nenasloucháš-li vnitřnímu vedení nebo se mu pokusíš jakkoli vyhnout, budeš stále jen mdlý, malý a vratký. Prostě nemysli, vyprázdni svou mysl, podrob se míru v jádru svého srdce a uznej, že nejsi nic víc, ale ani méně, než pouhou částečkou ohromného vesmíru. Pak budeš jednat s čistou láskou, pro největší dobro, bez postranních záměrů či očekávání konkrétního výsledku nebo odměny. Vesmír odpoví stejným způsobem a usměrní tvůj život. "Nebe k nám nemůže přijít, pokud naše srdce nebudou pokojná a čistá."

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]