Seznam vědních disciplín

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Seznam vědních disciplín obsahuje abecední soupis nauk, oborů a pomocných věd, které splňují definici vědy. Seznam není definitivní, protože vznikají nové vědy (často interdisciplinární) a starší vědy mohou být transformovány do nových (např. alchymie do chemie), či zavrhnuty po jejich kompromitaci (např. pseudovědy nebo vědy zatížené ideologií).

A[editovat | editovat zdroj]

Akusticky mrtvá komora je jedním z nejdůležitějších nástrojů v akustice
Galaxie Sombrero je jedním z mnoha objektů, které zkoumá astronomie

B[editovat | editovat zdroj]

Experiment ve forenzní balistice

C[editovat | editovat zdroj]

D[editovat | editovat zdroj]

Papilární linie na bříšku prstu jsou předmětem studia daktyloskopie
  • Daktyloskopie – nauka o kožních lištách na prstech rukou, nohou, na dlaních a ploskách chodidel. Též dermatoglyfika.[32]
  • Defektologie – obor zkoumající zdravotně postižené děti.[33]
  • Demografie – věda zabývající se procesem reprodukce lidských populací.
  • Dendrologie – nauka o dřevinách.
  • Derivologie – lingvistický obor zabývající se tvorbou slov.[34]
  • Dermatologie – obor lékařství zabývající se kůží a jejími deriváty (vlasy, nehty, potní žlázy, atd.).
  • Dermatovenerologie – obor lékařství kombinující dermatologii (onemocnění kůže) a venerologii (pohlavní choroby).
  • Deskriptivní geometrie – odvětví geometrie, které se zabývá zobrazením prostorových útvarů do roviny.
  • Diabetologie – lékařský obor zabývající se cukrovkou.[35]
  • Dialektologie – odvětví lingvistiky, které se zabývá studiem nářečí.
  • Dietologie – obor medicíny, který se zabývá výživou.[36]
  • Diplomatika – pomocná historická věda zabývající se studiem úředních písemností.
  • Dipterologie – nauka o dvoukřídlém hmyzu.[37]
  • Dolorologie – odvětví medicíny zabývající se bolestí.[38]
  • Dozimetrie – fyzikálně-medicínský obor zabývající se měřením vlastností ionizujícího záření.
  • Dynamika – obor mechaniky zkoumající pohyb hmotných objektů.

E[editovat | editovat zdroj]

Za zakladatele evoluční biologie je považován Charles Darwin

F[editovat | editovat zdroj]

Řád Bílého lva je nejvyšším státním vyznamenáním České republiky. Studiem řádů a vyznamenání se zabývá faleristika
  • Faleristika – pomocná historická věda studující řády a vyznamenání.[44]
  • Farmacie – obor zabývající se přípravou a distribucí léčiv.
  • Farmakologie – lékařský obor zabývající se mechanismy účinku léčiv.
  • Farmakopsychologie – odvětví psychologie, které zkoumá vliv léčiv a chemických látek na člověka.[45]
  • Farologie – technický obor zabývající se stavbou a provozem majáků.[46]
  • Felinologie – biologický obor, který zkoumá kočky.
  • Fenologie – nauka o časovém průběhu základních životních projevů v závislosti na změnách počasí, střídání ročních období a prostředí.
  • Filematologie – nauka o líbání.[47]
  • Filologie – nauka studující jazyk a kulturu s ním spojenou.
  • Flebologie – lékařský obor zabývající žílami.[48]
  • Floristika – botanický obor zkoumající flóru určitého území.
  • Fonetika – přírodní věda studující vznik hlasu.
  • Foniatrie – medicínský obor zabývající se chorobami hlasu a sluchu.
  • Fonologie – lingvistická disciplína zabývající se zvukovou stránkou jazyka. Též fonémika.
  • Fotometrie je část optiky zkoumající viditelné světlo z hlediska intenzity jeho zrakového vnímání.
  • Fotonika – fyzikální a technická disciplína navazující na optiku.
  • Frazeologie – je nauka o ustálených slovních spojeních.
  • Ftizeologie – lékařský obor zabývající se tuberkulózou.[49]
  • Futurologie – věda o budoucnosti.
  • Fykologie – obor, který studuje řasy.[50]
  • Fylogenetika – obor systematické biologie hledající evoluční vztahy mezi organismy.
  • Fytocenologie – dříve geobotanika, biologický obor studující rostlinná společenstva.
  • Fytogeografie – obor studující rozšíření rostlin na Zemi.
  • Fytopatologie – obor studující choroby rostlin.[51]
  • Fyzika – obor zkoumající základní vlastnosti dějů v přírodě.
  • Fyziologie – biologický obor studující funkci organismů.

G[editovat | editovat zdroj]

Octomilka obecná (Drosophila melanogaster) je poměrně často využívaným modelovým organismem v genetických experimentech

H[editovat | editovat zdroj]

Caenorhabditis elegans je jedním z organismů, jejichž biologii studuje helmintologie

Ch[editovat | editovat zdroj]

Zkumavka, zde s nilskou modří při různém pH, je neoficiálním symbolem chemie
  • Chemie – věda zabývající se vlastnostmi, složením, přípravou a strukturou anorganických a organických látek a jejich vzájemnými interakcemi.
  • Chetitologie – věda zabývající se jazykem, kulturou a historií Chetitů.
  • Chiropterologie – biologická disciplína studující letouny (řád Chiroptera).
  • Chirurgie – lékařský obor, který léčí nemoci a úrazy především pomocí manuálních a operačních výkonů.
  • Chorologie (biologie) – biologická disciplína zabývající se distribucí organismů v areálech.[74]
  • Chorologie (geografie) – geografická nauka o případných vztazích mezi geografickými entitami, které se vyskytují v konkrétních areálech.[75]
  • Chronobiologie – vědní disciplína zabývající se periodickými fenomény v živých organismech.
  • Chronologie – pomocná historická věda, jejímž předmětem je měření času a způsoby a prostředky k tomu užívané, stejně tak jako určování časového pořadí.

I[editovat | editovat zdroj]

Analýza obrazu svaté Terezie od Ježíše od Alonsa del Arca (1635–1704) je oblastí zájmu ikonografie

J[editovat | editovat zdroj]

K[editovat | editovat zdroj]

Mapa a popis světa Tabula Rogeriana byla vytvořena Al-Idrísím roku 1154 pro Rogera II. Sicilského. Je považována za jedno z nejvýznamnější děl arabské kartografie.

L[editovat | editovat zdroj]

Antický filozof Aristotelés ze Stageiry je považován za zakladatele logiky

M[editovat | editovat zdroj]

Miskový anemometr je přístroj, pomocí kterého se v meteorologii měří rychlost větru

N[editovat | editovat zdroj]

Neurologické kladívko je jedním ze základních vyšetřovacích nástrojů používaných v neurologii
  • Nanotechnologie – technický obor zabývající se výrobou a využitím technologií založených na cílených manipulacích v nanometrové škále.
  • Naratologie – odvětví literární vědy, které zkoumá fabule.
  • Nefrologie – obor medicíny, který se zabývá chorobami ledvin.
  • Neologie – odvětví lingvistiky, které zkoumá novotvary.[121]
  • Neonatologie – obor medicíny, který se zabývá novorozenci.
  • Neurobiologie – obor studující biologické vlastnosti nervové tkáně.
  • Neuroekonomie – interdisciplinární obor, který zkoumá lidské rozhodování z pohledu mozkových funkcí.
  • Neuroendokrinologie – věda zkoumající vztahy mezi hormonální sekrecí a nervovou soustavou.
  • Neurochemie – chemický obor, který se zabývá neuroaktivními látkami.
  • Neurochirurgie – odvětví chirurgie zaměřené na nervovou soustavu.
  • Neurologie – lékařský obor zabývající se onemocněními nervové soustavy. Někdy je chybně používáno i ve smyslu neurověda.
  • Neuropsychologie – psychologický obor, který zkoumá strukturu a funkci mozku v souvislosti s psychologickými procesy.
  • Neuroradiologie – obor radiologie zabývající se nervovou soustavou.
  • Neurověda (neuroscience) – obor na pomezí řady tradičních oborů zabývající se komplexním studiem činnosti nervového systému, integruje poznatky všech dílčích oborů studujících nervový systém.
  • Nozologie – nauka zabývající se kategorizací nemocí.
  • Numismatika – nauka o platebních prostředcích.

O[editovat | editovat zdroj]

Prof. ThDr. Alois Musil (Músa ar Rueili) byl jedním z nejznámějších českých orientalistů

P[editovat | editovat zdroj]

Trilobiti jsou jednou z nejznámějších skupin fosilních organismů. Studiem fosílií se zabývá paleontologie.

R[editovat | editovat zdroj]

Rentgenový snímek ruky Alberta von Koellikera pořízený Wilhelmem Conradem Röntgenem 23. ledna 1896 stál u zrodu lékařského oboru radiologie

S[editovat | editovat zdroj]

T[editovat | editovat zdroj]

Mathieu Orfila je považován za zakladatele moderní vědecké toxikologie

U[editovat | editovat zdroj]

V[editovat | editovat zdroj]

V důsledku aktivity sopky Krakatoa v roce 1883 zahynulo více než 36 000 lidí. Studiem činnosti sopek se zabývá vulkanologie

X[editovat | editovat zdroj]

Z[editovat | editovat zdroj]

Kniha Alfreda Brehma Brehmův život zvířat (Brehm Tierleben) je jednou z nejznámějších zoologických encyklopedií

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Kolektiv autorů. Encyklopedický slovník. Praha : Odeon, 1993. 1256 s. Dále jen [Enc. slovník]. ISBN 80-207-0438-8. Heslo aerodynamika, s. 20.  
  2. Enc. slovník, heslo aeronomie, s. 20
  3. CoJeCo.cz [online]. 2000-03-14, rev. 2006-05-22, [cit. 2012-07-16]. Heslo agrobiologie. Dostupné online.  
  4. CoJeCo.cz [online]. 2000-03-14, rev. 2002-09-01, [cit. 2012-07-16]. Heslo agroekologie. Dostupné online.  
  5. Enc. slovník, heslo agrometeorologie, s. 24
  6. KOHOUTEK, Rudolf. ABZ slovník cizích slov [online]. [cit. 2012-07-16]. Heslo akmeologie. Dále jen [Kohoutek]. Dostupné online.  
  7. Enc. slovník, heslo aktuopaleontologie, s. 28
  8. Kohoutek, [cit. 2012-07-18], heslo algeziologie, dostupné online
  9. CoJeCo.cz [online]. 2000-03-14, rev. 2006-02-20, [cit. 2012-07-18]. Heslo algologie. Dostupné online.  
  10. Merriam-Webster. Dictionary and Thesaurus, Merriam-Webster Online [online]. [cit. 2012-07-18]. Heslo allergology. Dostupné online. (anglicky) 
  11. Enc. slovník, heslo alergologie, s. 32
  12. CoJeCo.cz [online]. 2000-03-14, rev. 2006-08-16, [cit. 2012-07-18]. Heslo anglistika. Dostupné online.  
  13. Kohoutek, [cit. 2012-07-18], heslo antropomastika, dostupné online
  14. Enc. slovník, heslo antropomotorika, s. 54
  15. CoJeCo.cz [online]. 2000-03-14, rev. 2006-09-18, [cit. 2012-07-18]. Heslo antroposociologie. Dostupné online.  
  16. Kohoutek, [cit. 2012-07-18], heslo apidologie, dostupné online
  17. CoJeCo.cz [online]. 2000-03-14, rev. 2004-01-16, [cit. 2012-07-18]. Heslo arachnoentomologie. Dostupné online.  
  18. Kohoutek, [cit. 2012-07-16], heslo argotologie, dostupné online
  19. Kolektiv autorů. Rozum do kapsy – Malá encyklopedie. Redakce Helena Kučerová, Milada Čvančarová, Eva Rajská; ilustrace Pavel Rajský, Michal Kudělka. 6., přepracované a doplněné vyd. Praha : Albatros, 1996. 656 s. (Oko; sv. 16) Dále jen [Rozum do kapsy]. ISBN 80-00-00241-8. Heslo Abecední seznam některých vědních oborů a odvětví, s. 400.  
  20. CoJeCo.cz [online]. 2000-03-14, rev. 2005-09-26, [cit. 2012-07-18]. Heslo audiologie. Dostupné online.  
  21. Kohoutek, [cit. 2012-07-16], heslo autekologie, http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/autekologie dostupné online]
  22. Kohoutek, [cit. 2012-06-24], heslo balbutologie, dostupné online
  23. Enc. slovník, heslo batrachologie, s. 99
  24. Enc. slovník, heslo bibliografie, s. 117
  25. Kohoutek, heslo bibliopsychologie, dostupné online.
  26. ŽALUD, Zdeněk. Bioklimatologie [PDF]. Brno: Mendelova univerzita v Brně. Agronomická fakulta. Ústav agrosystémů a bioklimatologie, 2010, [cit. 2012-06-24]. S. 7. Doprovodné texty k přednáškám. Dostupné online.  
  27. Merriam-Webster. Dictionary and Thesaurus, Merriam-Webster Online [online]. [cit. 2012-06-24]. Heslo biospeleology. Dostupné online. (anglicky) 
  28. Webster's Revised Unabridged Dictionary [online]. MICRA, Inc., [cit. 2012-06-24]. Heslo bromatology. Dostupné online. (anglicky) 
  29. Propylaeum: Byzantine Studies [online]. Bayerische Staatsbibliothek Munich, University Library of Heidelberg, Institute for Classical Philology of the Humboldt University of Berlin, German Archaeological Institute Berlin, [cit. 2012-06-24]. Kapitola Byzantine Studies. Dostupné online. (anglicky) 
  30. Oxford University Press. Oxford Dictionaries Online [online]. Oxford University Press, duben 2010, [cit. 2012-07-02]. Heslo cytogenetics. Dostupné online. (anglicky) 
  31. Enc. slovník, heslo cytologie, s. 181
  32. Enc. slovník, heslo daktyloskopie, s. 207
  33. Enc. slovník, heslo defektologie, s. 215
  34. a b c d e f ČECHOVÁ, Marie, a kol. Čeština – řeč a jazyk. 2., přepracované vyd. Praha : ISV nakladatelství, 2000. 407 s. ISBN 80-85866-57-9. Kapitola Nauka o českém jazyku/jazykovědná bohemistika, s. 19.  
  35. Enc. slovník, heslo diabetologie, s. 227
  36. Enc. slovník, heslo dietologie, s. 229
  37. CoJeCo.cz [online]. 2000-03-14, rev. 2006-08-29, [cit. 2012-06-27]. Heslo dipterologie. Dostupné online.  
  38. Kohoutek, [cit. 2012-06-27], heslo dolorologie, dostupné online.
  39. CoJeCo.cz [online]. 2000-03-14, rev. 2006-09-12, [cit. 2012-07-14]. Heslo ekofyziologie. Dostupné online.  
  40. CoJeCo.cz [online]. 2000-03-14, rev. 2005-09-07, [cit. 2012-07-14]. Heslo elektrofyziologie. Dostupné online.  
  41. Enc. slovník, heslo elektrotechnologie, s. 272
  42. Oxford University Press. Oxford Dictionaries Online [online]. Oxford University Press, duben 2010, [cit. 2012-07-14]. Heslo oenology. Dostupné online. (anglicky) 
  43. Kohoutek, [cit. 2012-07-14], heslo epileptologie, dostupné online.
  44. Enc. slovník, heslo faleristika, s. 295
  45. Kohoutek, [cit. 2012-06-28], heslo farmakopsychologie, dostupné online.
  46. BARKHAM, Patrick. Light fantastic. The Guardian [online]. 2008-07-15 [cit. 2012-06-28]. Dostupné online.  (anglicky) 
  47. DEVIAH, Kaveri. What is philematology?. Times of India [online]. 2010-02-28 [cit. 2012-06-28]. Dostupné online.  (anglicky) 
  48. Merriam-Webster. Dictionary and Thesaurus, Merriam-Webster Online [online]. [cit. 2012-06-28]. Heslo phlebology. Dostupné online. (anglicky) 
  49. CoJeCo.cz [online]. 2000-03-14, rev. 2006-09-07, [cit. 2012-06-28]. Heslo ftizeologie. Dostupné online.  
  50. Merriam-Webster. Dictionary and Thesaurus, Merriam-Webster Online [online]. [cit. 2012-06-28]. Heslo phycology. Dostupné online. (anglicky) 
  51. Merriam-Webster. Dictionary and Thesaurus, Merriam-Webster Online [online]. [cit. 2012-06-28]. Heslo plant pathology. Dostupné online. (anglicky) 
  52. Enc. slovník, heslo gastroenterologie, s. 334
  53. Kohoutek, [cit. 2012-06-29], heslo gelotologie, dostupné online.
  54. Enc. slovník, heslo gemelilogie, s. 335
  55. Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
  56. Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., pobočka Brno
  57. Kohoutek, [cit. 2012-06-29], heslo gerontopsychologie, dostupné online.
  58. PIAČEK, Jozef; KRAVČÍK, Miloš. FILIT – Otvorená filozofická encyklopédia [online]. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky. Katedry aplikovanej informatiky, 1999, [cit. 2012-06-29]. Heslo globalistika. Verze 4.1. Dostupné online. (slovensky) 
  59. Enc. slovník, heslo gnotobiologie, s. 346
  60. Kohoutek, [cit. 2012-06-29], heslo gradologie, dostupné online.
  61. CoJeCo.cz [online]. 2000-03-14, rev. 2006-07-19, [cit. 2012-06-29]. Heslo graminologie. Dostupné online.  
  62. Enc. slovník, heslo helmintologie, s. 376
  63. Merriam-Webster. Dictionary and Thesaurus, Merriam-Webster Online [online]. [cit. 2012-07-13]. Heslo hepatology. Dostupné online. (anglicky) 
  64. Kohoutek, [cit. 2012-07-13], heslo herniologie, dostupné online
  65. Merriam-Webster. Dictionary and Thesaurus, Merriam-Webster Online [online]. [cit. 2012-07-13]. Heslo horology. Dostupné online. (anglicky) 
  66. slovnik-cizich-slov.net, Hortologie
  67. Kohoutek, [cit. 2012-07-13], heslo humánní etologie, dostupné online
  68. CoJeCo.cz [online]. 2000-03-14, rev. 2006-07-25, [cit. 2012-07-13]. Heslo hydrobiologie. Dostupné online.  
  69. Enc. slovník, heslo hydroenergetika, s. 407
  70. Enc. slovník, heslo hydrotechnika, s. 408
  71. Merriam-Webster. Dictionary and Thesaurus, Merriam-Webster Online [online]. [cit. 2012-07-13]. Heslo hygrology. Dostupné online. (anglicky) 
  72. Merriam-Webster. Dictionary and Thesaurus, Merriam-Webster Online [online]. [cit. 2012-07-13]. Heslo hypnologie. Dostupné online. (anglicky) 
  73. Kohoutek, [cit. 2012-07-13], heslo hypnopatologie, dostupné online
  74. CoJeCo.cz [online]. 2000-03-14, rev. 2006-09-14, [cit. 2012-07-13]. Heslo chorologie. Dostupné online.  
  75. ROSENBERG, Matt. About.com [online]. The New York Times Company, [cit. 2012-07-13]. Heslo chorology. Dostupné online. (anglicky) 
  76. JANOUŠOVÁ, Kristýna. Praktický lékař jako článek ovlivňující náklady následné péče. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci, 2007-3-15. 82 s. Diplomová práce; vedoucí práce Ing. Ondřej Lešetický. Dostupné online. Kapitola Lékař, lékařství, medicína, s. 10.  
  77. Rozum do kapsy, s. 403
  78. WOLFF, Ewan. Ichnology: The Study of Tracks and Traces [online]. Carleton College. The Science Education Resource Center, [cit. 2012-07-02]. Dostupné online. (anglicky) 
  79. Enc. slovník, heslo ikonologie, s. 431
  80. Enc. slovník, heslo industriální sociologie, s. 439
  81. Kohoutek, [cit. 2012-07-02], heslo infektologie, dostupné online.
  82. Enc. slovník, heslo inženýrská psychologie, s. 446
  83. Enc. slovník, heslo jaderná fyzika, s. 459
  84. Enc. slovník, heslo jaderná technika, s. 459
  85. CoJeCo.cz [online]. 2000-03-14, rev. 2006-07-20, [cit. 2012-06-24]. Heslo japanistika. Dostupné online.  
  86. Enc. slovník, heslo jurisprudence, s. 484
  87. Enc. slovník, heslo juventologie, s. 484
  88. Maxdorf. Velký lékařský slovník [online]. Redakce Zdeňka Juránková. Maxdorf, [cit. 2012-07-20]. Dále jen [Velký lékařský slovník]. Dostupné online.  
  89. CoJeCo.cz [online]. 2000-03-14, rev. 2006-09-22, [cit. 2012-07-20]. Heslo karpobiologie. Dostupné online.  
  90. CoJeCo.cz [online]. 2000-03-14, rev. 2006-10-03, [cit. 2012-07-20]. Heslo karyologie. Dostupné online.  
  91. Kohoutek, [cit. 2012-07-20], heslo kognitivní a behaviorální neurologie, dostupné online.
  92. Kohoutek, [cit. 2012-07-20], heslo kognitivní archeologie, dostupné online.
  93. Enc. slovník, heslo kognitivní psychologie, s. 524
  94. Merriam-Webster. Dictionary and Thesaurus, Merriam-Webster Online [online]. [cit. 2012-07-20]. Heslo cosmetology. Dostupné online. (anglicky) 
  95. CoJeCo.cz [online]. 2000-03-14, rev. 2004-03-19, [cit. 2012-07-20]. Heslo kraniologie. Dostupné online.  
  96. Enc. slovník, heslo zřídelnictví, s. 1244
  97. Enc. slovník, heslo kriminalistika, s. 561
  98. CoJeCo.cz [online]. 2000-03-14, rev. 2006-10-18, [cit. 2012-07-20]. Heslo kryobiologie. Dostupné online.  
  99. Enc. slovník, heslo kryosféra, s. 565-566
  100. Enc. slovník, heslo kryotechnika, s. 566
  101. CoJeCo.cz [online]. 2000-03-14, rev. 2006-01-11, [cit. 2012-07-20]. Heslo kryptogamologie. Dostupné online.  
  102. Enc. slovník, heslo laryngologie, s. 589
  103. CoJeCo.cz [online]. 2000-03-14, rev. 2006-06-18, [cit. 2012-07-02]. Heslo lepidopterologie. Dostupné online.  
  104. Enc. slovník, heslo lesnická typologie, s. 599
  105. Enc. slovník, heslo limnologie, s. 609
  106. Enc. slovník, heslo lingvistická geografie, s. 610
  107. Enc. slovník, heslo litologie, s. 610
  108. Enc. slovník, heslo lukařství, s. 626
  109. Enc. slovník, heslo lymfologie, s. 629
  110. Kohoutek, [cit. 2012-07-02], heslo matrimoniopatologie, dostupné online.
  111. Encyclopædia Britannica Inc.. Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. [online]. Encyclopædia Britannica Inc., [cit. 2012-07-02]. Dostupné online. (anglicky) 
  112. Enc. slovník, heslo molekulární biologie, s. 697
  113. Enc. slovník, heslo molekulární elektronika, s. 697
  114. Enc. slovník, heslo chemofosilie, s. 417
  115. Enc. slovník, heslo molekulová fyzika, s. 698
  116. KRČMOVÁ, Marie. Fonetika [online]. Brno: Masarykova univerzita. Filosofická fakulta, 2007, [cit. 2012-07-02]. Kapitola Morfonologie. Dále jen [Krčmová]. Dostupné online.  
  117. Kohoutek, [cit. 2012-07-02], heslo motologie, dostupné online.
  118. CoJeCo.cz [online]. 2000-03-14, rev. 2006-01-12, [cit. 2012-07-02]. Heslo mykoparazitologie. Dostupné online.  
  119. CoJeCo.cz [online]. 2000-03-14, rev. 2004-10-01, [cit. 2012-07-02]. Heslo myologie. Dostupné online.  
  120. Oxford University Press. Oxford Dictionaries Online [online]. Oxford University Press, duben 2010, [cit. 2012-07-02]. Heslo myrmecology. Dostupné online. (anglicky) 
  121. Kohutek, [cit. 2012-07-08], heslo neologie, dostupné online
  122. Kohoutek, [cit 2012-07-15], heslo odontologie, dostupné online
  123. Kohoutek, [cit 2012-07-15], heslo oneirologie, dostupné online
  124. Onomaziologie na CoJeCo.cz
  125. Enc. slovník, heslo ontogenetická psychologie, s. 779
  126. CoJeCo.cz [online]. 2000-03-14, rev. 2006-08-01, [cit. 2012-07-15]. Heslo osteologie. Dostupné online.  
  127. CoJeCo.cz [online]. 2000-03-14, rev. 2005-09-07, [cit. 2012-07-15]. Heslo otiatrie. Dostupné online.  
  128. Rozum do kapsy, s. 405
  129. Kohoutek, [cit. 2012-07-07], heslo patopsychologie, dostupné online.
  130. Kohoutek, [cit. 2012-07-07], heslo pedagogická psychologie, dostupné online.
  131. Kohoutek, [cit. 2012-07-07], heslo pedeutologie, dostupné online.
  132. Kohoutek, [cit. 2012-07-07], heslo pedopsychologie, dostupné online.
  133. Merriam-Webster. Dictionary and Thesaurus, Merriam-Webster Online [online]. [cit. 2012-07-07]. Heslo perinatology. Dostupné online. (anglicky) 
  134. CoJeCo.cz [online]. 2000-03-14, rev. 2006-07-20, [cit. 2012-07-07]. Heslo potamologie. Dostupné online.  
  135. Merriam-Webster. Dictionary and Thesaurus, Merriam-Webster Online [online]. [cit. 2012-07-07]. Heslo proctology. Dostupné online. (anglicky) 
  136. Kohoutek, [cit. 2012-07-07], heslo psefologie, dostupné online.
  137. Kohoutek, [cit. 2012-07-07], heslo psychofarmakologie, dostupné online.
  138. Kohoutek, [cit. 2012-07-07], heslo psychoimunologie, dostupné online.
  139. Kohoutek, [cit. 2012-07-07], heslo psychoonkologie, dostupné online.
  140. Merriam-Webster. Dictionary and Thesaurus, Merriam-Webster Online [online]. [cit. 2012-07-07]. Heslo pteridology. Dostupné online. (anglicky) 
  141. Merriam-Webster. Dictionary and Thesaurus, Merriam-Webster Online [online]. [cit. 2012-07-14]. Heslo radioecology. Dostupné online. (anglicky) 
  142. Enc. slovník, heslo radiochemie, s. 902
  143. CoJeCo.cz [online]. 2000-03-14, rev. 2006-07-12, [cit. 2012-07-14]. Heslo dipterologie. Dostupné online.  
  144. Velký lékařský slovník, [cit. 2012-07-31], heslo rinologie, dostupné online
  145. Saprobiology na Answers.com
  146. Enc. slovník, heslo sémaziologie, s. 977
  147. Enc. slovník, heslo statistická fyzika, s. 1039
  148. CoJeCo.cz [online]. 2000-03-14, rev. 2006-08-24, [cit. 2012-07-14]. Heslo synekologie. Dostupné online.  
  149. Enc. slovník, heslo divadelní věda, s. 236
  150. Enc. slovník, heslo teratologie, s. 1105
  151. Kohoutek, [cit. 2012-07-04], heslo thanatopsychologie, dostupné online
  152. Kohoutek, [cit. 2012-07-04], heslo topomastika, dostupné online
  153. Enc. slovník, heslo traumatologie, s. 1126
  154. CoJeCo.cz [online]. 2000-03-14, rev. 2006-10-11, [cit. 2012-07-04]. Heslo turkologie. Dostupné online.  
  155. CoJeCo.cz [online]. 2000-03-14, rev. 2003-09-25, [cit. 2012-07-04]. Heslo tyflologie. Dostupné online.  
  156. CoJeCo.cz [online]. 2000-03-14, rev. 2006-07-26, [cit. 2012-07-04]. Heslo typologie. Dostupné online.  
  157. CoJeCo.cz [online]. 2000-03-14, rev. 2006-07-26, [cit. 2012-07-04]. Heslo typologie. Dostupné online.  
  158. Enc. slovník, heslo typologie jazyků, s. 1140
  159. HRŮZA, J.; ZAJÍC, J. titul = Vývoj urbanismu I. Praha : České vysoké učení technické, 1997. ISBN 80-01-01342-1.  
  160. DVOŘÁČEK, J.. Urologie pro praktické lékaře. Praha : ISV NAKLADATELSTVÍ, 2000. ISBN 80-85866-52-8.  
  161. [s.l.] : Professional Publishing, 2001. ISBN ISBN 80-86419-07-X.  
  162. HRABÁK, J.. Úvod do teorie verše. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1958.  
  163. TOMAN, M., et al. Veterinární imunologie. Praha : Grada Publishing, 2000. 416 s. ISBN 80-7169-727-3.  
  164. HLAVÁČEK, I.; KAŠPAR, J.; NOVÝ, R.. Vademecum pomocných věd historických. Jinočany : H+H, 2004. 544 s. ISBN 80-7319-004-4.  
  165. NOVOTNÝ, O.; ZAPLETAL, J.. Kriminologie. Praha : ASPI Publishing, 2004. ISBN 80-7179-878-9.  
  166. VOTAVA, M.. Lékařská mikrobiologie speciální. Brno : Neptun, 2006. 495 s. ISBN 80-902896-6-5.  
  167. Geologická encyklopedie on-line, heslo Vulkanologie
  168. Milan Kodíček: Biochemické pojmy. Heslo xenobiochemie
  169. GANDELOVÁ, L.; ŠLEZINGEROVÁ, J.; HORÁČEK, P.. Nauka o dřevě. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009. ISBN 978-80-7375-312-2.  
  170. Enc. slovník, heslo zoohygiena, s. 1242
  171. ZEMAN, J.. Zoohygiena. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1994.  
  172. ZRZAVÝ, Jan. Fylogeneze živočišné říše. Praha : Scientia, 2006. 255 s. ISBN 80-86960-08-0.  
  173. OPATRNÝ, Evžen. Zoogeografie. Olomouc : Univerzita Palackého Olomouc, 1999. 190 s. ISBN 80-244-0011-1.  
  174. článek Zoopsychologie – společná řeč lidí a zvířat aneb rozumíme zvířatům na serveru EKOlidé.cz
  175. pojem Zymologie na serveru Příroda.cz