Seznam lékařských zkratek

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zkratky a zkratková slova se v medicíně používají velmi často. Zvyšují efektivitu, pokud jsou používány inteligentně. Výhody stručnosti by měly být porovnány s možnostmi zamlžování (ztěžující komunikaci pro ostatní) a nejednoznačnosti (zkratka má více než jeden možný výklad). Určité lékařské zkratky se v souladu s osvědčenými postupy (a v některých případech regulačními požadavky) vypouštějí, aby se předešlo chybám. Tento seznam používá pro hesla (zkratky) a jejich rozšíření přednostně velká písmena.

A[editovat | editovat zdroj]

B[editovat | editovat zdroj]

 • BCG – bacille Calmette-Guérin – bacil Calmette-Guérin (tuberkulóza)
 • bd, bid – 2 times a day – 2krát denně
 • Bibilirubin
 • BIBA – brought in by ambulance – přivezené sanitkou
 • BIBP, BIBPD – brought in by police – přiveden(a) policií
 • BLS – basic life support – základní podpora života
 • BMR – basal metabolic rate – bazální metabolická rychlost
 • BP – blood pressure – krevní tlak
 • BPAD – bipolar affective disorder – bipolární afektivní porucha
 • BPD – borderline personality disorder – hraniční porucha osobnosti
 • BSA – body surface area – oblast povrchu těla
 • BR – bedside rounds – kola u postele
 • BUN – blood urea nitrogen – močovinový dusík v krvi

C[editovat | editovat zdroj]

D[editovat | editovat zdroj]

E[editovat | editovat zdroj]

 • ECF – extracellular fluid – extracelulární tekutina
 • ECG – electrocardiogram – elektrokardiogram
 • EEG – electroencephalogram – elektroencefalogram
 • EGD – esophagogastroduodenoscopy – esofagogastroduodenoskopie
 • EKGelektrokardiogram
 • ENT – ear nose and throat – ucho, nos a krk
 • ERCP – endoscopic retrograde cholangiopancreatography – endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie
 • ESR – erythrocyte sedimentation rate – rychlost sedimentace erytrocytů

F[editovat | editovat zdroj]

G[editovat | editovat zdroj]

 • GEU – mimoděložní těhotenství[1]
 • GFR – glomerular filtration rate – rychlost glomerulární filtrace
 • GI – gastrointestinal – gastrointestinální
 • GVHD – Graft-versus-host disease – Onemocnění štěpu proti hostiteli
 • G6PD – glucose-6-phosphate dehydrogenase – glukóza-6-fosfát dehydrogenáza
 • GU – genitourinary – genitourinární
 • Gy – gray – šedý, šedá

H[editovat | editovat zdroj]

 • Hb – hemoglobin – hemoglobin
 • HCl – hydrochloric acid; hydrochloride – kyselina chlorovodíková; hydrochlorid
 • HCO3 – bicarbonate – bikarbonát
 • Hct – hematocrit – hematokrit
 • Hg – mercury – rtuť
 • HIPAA – Health Insurance Portability and Accountability Act – Zákon o přenositelnosti a odpovědnosti zdravotního pojištění
 • HIV – human immunodeficiency virus – virus lidské imunodeficience
 • HLA – human leukocyte antigen – lidský leukocytární antigen
 • HMG-CoA – hydroxymethyl glutaryl coenzyme A – hydroxymethyl glutaryl koenzym A
 • hs – at bedtime  – před spaním

I[editovat | editovat zdroj]

 • ICF – intracellular fluid – intracelulární tekutina
 • ICU, JIP – intensive care unit – jednotka intenzivní péče
 • IgA – etc. immunoglobin A – atd. imunoglobin A
 • IL – interleukin – interleukin
 • IM – intramuscular(ly) – intramuskulární
 • INR – international normalized ratio – mezinárodní normalizovaný poměr
 • IPPB – intermittent positive pressure breathing – přerušované dýchání s pozitivním tlakem
 • IV – intravenous(ly) – intravenózně
 • IVU – intravenous urography – intravenózní urografie

J[editovat | editovat zdroj]

 • JEVT, SPECT – single-photon emission computed tomography – jednofotonová emisní výpočetní tomografie
 • JIP, ICU – intensive care unit – jednotka intenzivní péče

K[editovat | editovat zdroj]

L[editovat | editovat zdroj]

 • LDH – lactic dehydrogenase – mléčná dehydrogenáza
 • LDLc – low-density lipoprotein cholesterol – lipoproteinový cholesterol s nízkou hustotou

M[editovat | editovat zdroj]

 • M – molar – molární
 • mane – in the morning – ráno
 • MCH – mean corpuscular hemoglobin – střední korpuskulární hemoglobin
 • MCHC – mean corpuscular hemoglobin concentration – koncentrace středního korpuskulárního hemoglobinu
 • mCi – millicurie – milicurie
 • MCV – mean corpuscular volume – střední korpuskulární objem
 • mEq – Milliequivalent – miliekvivalentní
 • midi – midday – polední
 • Mg – magnesium – hořčík
 • MI – myocardial infarction – infarkt myokardu
 • MIC – minimum inhibitory concentration – minimální inhibiční koncentrace
 • mmol – millimole(s) – milimol(y)
 • mo – month – měsíc
 • mOsm – milliosmole(s) – miliosmol(y)
 • MRI – magnetic resonance imaging – magnetická rezonance

N[editovat | editovat zdroj]

 • N – nitrogen; normal – dusík, normální
 • Na – sodium – sodík
 • NaCl – sodium chloride – chlorid sodný
 • NAEON – no adverse events overnight[6] – žádné nežádoucí účinky přes noc
 • nocte – at night – v noci
 • Npo – nic ústy
 • NSAID – nonsteroidal anti-inflammatory drug – nesteroidní protizánětlivý lék

O[editovat | editovat zdroj]

 • O2 – oxygen – kyslík
 • OTC – over-the-counter  – volně prodejný
 • oz – unce

P[editovat | editovat zdroj]

 • P – phosphorus; pressure – fosfor; tlak
 • PAco2 – alveolar carbon dioxide partial pressure – alveolární částečný tlak oxidu uhličitého
 • PAo2 – alveolar oxygen partial pressure – alveolární parciální tlak kyslíku
 • PAS – periodic acid-Schiff – periodická kyselina-Schiff
 • Pco2 – carbon dioxide partial pressure – parciální tlak oxidu uhličitého
 • PCR – polymerase chain reaction – polymerázová řetězová reakce
 • PET – positron emission tomography – pozitronová emisní tomografie
 • pH – hydrogen ion concentration – koncentrace vodíkových iontů
 • PMN – polymorphonuclear leukocyte – polymorfonukleární leukocyty
 • po – orally – orálně
 • Po2 – oxygen partial pressure  – parciální tlak kyslíku
 • PPD – purified protein derivative  – purifikovaný proteinový derivát
 • ppm – parts per million – díly na milión
 • prn – as needed – podle potřeby
 • PT – prothrombin time – protrombinový čas
 • PTT – partial thromboplastin time – částečný tromboplastinový čas

Q[editovat | editovat zdroj]

 • q – every – každý
 • qid – 4 times a day – 4krát denně

R[editovat | editovat zdroj]

S[editovat | editovat zdroj]

 • Sao2 – arterial oxygen saturation – saturace tepen kyslíkem
 • SBE – subacute bacterial endocarditis – subakutní bakteriální endokarditida
 • sc – subcutaneous(ly) – podkožní
 • SI – International System of Units – Mezinárodní systém jednotek
 • SIDS – sudden infant death syndrome – syndrom náhlého úmrtí dětí
 • SLE – systemic lupus erythematosus – systémový lupus erythematodes
 • soln – solution – řešení
 • sp, spp – species – druh(y)
 • sp gr – specific gravity – specifická gravitace
 • SSRI – selective serotonin reuptake inhibitor – selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu
 • STS – serologic test(s) for syphilis – sérologické testy na syfilis

T[editovat | editovat zdroj]

 • T&A – tonsillectomy and adenoidectomy – tonzilektomie a adenoidektomie
 • TB – tuberculosis – tuberkulóza
 • tds – 3 times a day – 3krát denně
 • TIBC – total iron-binding capacity – celková kapacita vázání železa
 • tid – 3 times a day – 3krát denně
 • TPN – total parenteral nutrition – celková parenterální výživa

U[editovat | editovat zdroj]

 • URI – upper respiratory infection – infekce horních cest dýchacích
 • UTI – urinary tract infection – infekce močových cest

V[editovat | editovat zdroj]

 • vacc. – vaccinumvakcína[2]
 • vehic. – vehiculum – nositel (nosič, prostředník)
 • ven. – venalisprodejný (obyčejný)
 • v. h. p. – via humida paratus – připraveno mokrou cestou
 • vitr. gutt. – vitrum guttatorium – lahvička kapací (láhev s kapátkem)
 • vulg. – vulgaris – obecný (obyčejný)

W[editovat | editovat zdroj]

Z[editovat | editovat zdroj]

 • ZS – Zellweger syndrome – Zellwegerův syndrom

Ost.[editovat | editovat zdroj]

 • μ – micro-; micron – mikro-; mikro-
 • μCi – microcurie – mikrokurie
 • μg – microgram(s) – mikrogram(y)
 • μL – microliter(s) – mikrolitr(y)
 • μm – micrometer(s) – mikrometr(y)
 • μmol – micromole(s) – mikromol(y)
 • μOsm – micro-osmole(s) – mikroosmol(y)
 • – millimicron(s) – milimikron(y)

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku List of medical abbreviations na anglické Wikipedii.

 1. NsP Karviná-Ráj: Seznam zkratek, pdf
 2. NZIP: Rejstřík pojmů

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]