Seznam chráněných území v okrese Děčín

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je seznam chráněných území v okrese Děčín aktuální k roku 2016, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Děčín.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1784 Bledule jarní v PR Arba PR Arba &0000000000000003.9800003,98
Kategorie Arba (nature reserve) na Wikimedia Commons
Podmáčená louka s bohatou zvířenou a květenou 50°49′11″ s. š., 14°21′21″ v. d.
642 PR Babylon &0000000000000018.46000018,46 Autochtonní porosty buku a borovice. Nacházela se v I. zóně národního parku České Švýcarsko, začleněna pod správu národního parku. 50°52′18″ s. š., 14°22′50″ v. d.
2418 Bobří potok PP Bobří soutěska &0000000000000000.8100000,81
Kategorie Bobří soutěska na Wikimedia Commons
Ukázka zpětné eroze v čedičovém tělese 50°39′27″ s. š., 14°20′45″ v. d.
2214 PR Bohyňská lada &0000000000000014.54000014,54 Jedinečný fragment tzv. orchideových luk s koncentrovaným výskytem mnoha zvláště chráněných druhů rostlin (např. hadilka obecná, hvozdík pyšný, pětiprstka žežulník, prstnatec májový, prstnatec Fuchsův, vemeník dvoulistý, vstavač kukačka, vstavač osmahlý). 50°44′54″ s. š., 14°8′22″ v. d.
2433 NPP Březinské tisy &0000000000000035.71000035,71 Smíšené porosty s vtroušeným tisem, paleontologické naleziště "Bechlejovická stěna" 50°45′25″ s. š., 14°14′45″ v. d.
583 PR Čabel PR Čabel &0000000000000009.1800009,18
Kategorie Čabel na Wikimedia Commons
Ochrana typického rašeliniště se vzácnou florou na pískovcovém podkladě. 50°49′ s. š., 14°17′15″ v. d.
51 České středohoří, hora Milešovka CHKO České středohoří &0000000000107000.000000107 000
Kategorie České středohoří na Wikimedia Commons
50°39′5″ s. š., 14°13′33″ v. d.
55 NPO České Švýcarsko NP České Švýcarsko &0000000000007900.0000007 900
Kategorie České Švýcarsko na Wikimedia Commons
50°53′ s. š., 14°23′22″ v. d.
2102 Hofberg PP Hofberg &0000000000000000.8300000,83
Kategorie Hofberg (natural monument) na Wikimedia Commons
Ochrana zachovalého lučního společenstva. 50°51′20″ s. š., 14°20′37″ v. d.
5946 Modrá u Děčína a Holý vrch z Kozí dráhy PR Holý vrch u Jílového &0000000000000040.60000040,6
Kategorie Holý vrch u Jílového na Wikimedia Commons
Lesní společenstva na čedičovém vrchu s kamennými moři 50°46′21″ s. š., 14°5′7″ v. d.
2010 Pohled na vchod do jeskyně PP Jeskyně pod Sněžníkem &0000000000000000.1000000,10
Kategorie Jeskyně pod Sněžníkem na Wikimedia Commons
Unikátní geologický jev - systém podzemních pseudokrasových dutin-spojený s fluoritovou mineralizací 50°47′18″ s. š., 14°6′44″ v. d.
1643 Jílovské tisy PP Jílovské tisy &0000000000000026.15000026,15
Kategorie Jílovské tisy na Wikimedia Commons
Větší lokalita tisů na příkrých stráních vrchu Výrovna (České středohoří) 50°45′24″ s. š., 14°5′39″ v. d.
1655 Kamenec (519 m) se suťovými poli v PR Kamenná hůra z rozhledny na Strážném vrchu u Merboltic PR Kamenná hůra &0000000000000056.74000056,74
Kategorie Kamenná hůra (nature reserve, Děčín District) na Wikimedia Commons
Vrchol Kamence s balvanitými svahy a sutěmi, s ledovými jamami a ventaroly 50°42′17″ s. š., 14°21′15″ v. d.
5608 Kaňon Labe NPR Kaňon Labe &0000000000000443.270000443,27
Kategorie Kaňon Labe (natural nature reserve) na Wikimedia Commons
Přirozené lesní porosty na pravém svahu kaňonu řeky Labe tvořené především acidofilními a květnatými bučinami, suťovými lesy a bory a tvořícími biotop vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů; geomorfologicky ojedinělý útvar pravého svahu kaňonu řeky Labe tvořeného formami pseudokrasového reliéfu v kvádrových pískovcích svrchní křídy vyskytujícími se zde především v podobě rozsáhlých skalních stěn, věží a složitě členěných hřbetů, suťových polí, soutěsek a jeskyní, se specifickými rostlinnými a živočišnými společenstvy 50°50′4″ s. š., 14°14′ v. d.
614 západní část chráněného území PP Kytlice &0000000000000000.9900000,99
Kategorie Kytlice (natural monument) na Wikimedia Commons
Ochrana masového výskytu šafránu jarního na pravidelně kosených přirozených vlhkých loukách. 50°48′4″ s. š., 14°32′20″ v. d.
53 Skalní město u Holého vrchu CHKO Labské pískovce &0000000000024500.00000024 500
Kategorie Labské pískovce na Wikimedia Commons
50°56′55″ s. š., 14°23′14″ v. d.
216 PP Líska tabule.JPG PP Líska &0000000000000006.5200006,52
Kategorie PP Líska na Wikimedia Commons
Ochrana lesních společenstev charakteru suťových lesů a květnatých bučin s masovým výskytem měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva) a s výskytem dalších zvláště chráněných druhů rostlin (lilie zlatohlavá, áron plamatý). 50°50′10″ s. š., 14°28′21″ v. d.
1914 pohled na lokalitu od severozápadu PP Louka u Brodských &0000000000000000.6800000,68
Kategorie Louka u Brodských na Wikimedia Commons
Bohaté naleziště mokřadních druhů 50°52′ s. š., 14°28′33″ v. d.
54 CHKO Lužické hory CHKO Lužické hory &0000000000027000.00000027 000
Kategorie Category:Lusatian Mountains na Wikimedia Commons
50°50′18″ s. š., 14°36′19″ v. d.
5979 PR Maiberg PR Maiberg &0000000000000009.3000009,3
Kategorie Maiberg (nature reserve) na Wikimedia Commons
Mozaika dubohabřiny a suťového lesa s výskytem lilie zlatohlavé 50°48′39″ s. š., 14°23′25″ v. d.
1783 Marschnerova louka od jihu PR Marschnerova louka &0000000000000001.4300001,43
Kategorie Marschnerova louka na Wikimedia Commons
Jedinečná mokřadní louka s výskytem vstavačovitých a dalších významných druhů 50°52′33″ s. š., 14°28′28″ v. d.
1793 Chřibská Kamenice PP Meandry Chřibské Kamenice &0000000000000008.5300008,53
Kategorie Meandry Chřibské Kamenice na Wikimedia Commons
Meandrující tok Chřibské Kamenice a potoční niva tohoto toku mezi obcemi Všemily a Srbská Kamenice - ochrana procesů samovolného vývoje toku a zachování typické ukázky erozního působení vodního toku s doprovodnou zelení, mokřadními biotopy a lučními porosty; obnažené kolmé břehy, ploché písčité břehy; útočiště řady rostlinných a živočišných druhů 50°50′13″ s. š., 14°21′43″ v. d.
595 Nad Dolským mlýnem PP Nad Dolským mlýnem &0000000000000001.2700001,27
Kategorie Nad Dolským mlýnem na Wikimedia Commons
Ochrana rašeliniště s rojovníkem bahenním na artézském prameni v pískovcích. 50°51′7″ s. š., 14°20′11″ v. d.
1728 Pohled od silnice PP Nebočadský luh &0000000000000011.99000011,99
Kategorie Nebočadský luh na Wikimedia Commons
Slepé říční rameno na Labi s lužním porostem, hnízdiště a zimoviště ptactva 50°43′15″ s. š., 14°11′33″ v. d.
2254 Noldenteich PP Noldenteich &0000000000000001.6000001,60 Rybníček s přirozenými břehovými porosty a výskytem řady cenných rostlinných společenstev, jde o nejbohatší lokalitu zvláště chráněné rosnatky okrouhlolisté. 50°48′46″ s. š., 14°26′15″ v. d.
1638 PR Pavlínino údolí PR Pavlínino údolí &0000000000000183.000000183,00
Kategorie Pavlino údolí na Wikimedia Commons
Říční kaňon na říčce Chřibská Kamenice v geologickém podloží křemenných pískovců středního až svrchního turonu a fluviálních a deluviálních sedimentů s čedičovými kameny, ochrana celé geobiocenózy jediného kaňonu na této říčce, významný fenomén vysoké estetické hodnoty z geomorfologického hlediska, významné útočiště řady rostlinných a živočišných druhů 50°50′48″ s. š., 14°24′12″ v. d.
1892 Pekelský důl PR Pekelský důl &0000000000000000.4800000,48
Kategorie Pekelský důl na Wikimedia Commons
Slatinná louka s masovým výskytem prstnatce májového 50°48′46″ s. š., 14°24′30″ v. d.
1890 Pohled na jednu z chráněných luk PP Pod lesem &0000000000000020.77570020,7757
Kategorie Pod lesem na Wikimedia Commons
Zbytek květnatých luk s významnými druhy rostlin 50°46′12″ s. š., 14°5′46″ v. d.
596 PR Ponova louka &0000000000000013.55000013,55 Zbytek autochtonního bukového porostu. Zrušena k 1. květnu 2007. Nacházela se v I. zóně národního parku České Švýcarsko, začleněna pod správu národního parku. 50°52′27″ s. š., 14°14′29″ v. d.
339 Pravčická brána NPP Pravčická brána &0000000000000001.1100001,11
Kategorie Prebischtor na Wikimedia Commons
Skalní most, jeden z největších na světe, v kvádrových pískovcích střed. turonu. 50°53′1″ s. š., 14°16′53″ v. d.
590 Růžák NPR Růžák &0000000000000092.82000092,82
Kategorie Růžák na Wikimedia Commons
Ochrana přirozených smíšených porostů a typické teplomilné květeny na čedičovém podkladě. 50°49′58″ s. š., 14°19′52″ v. d.
2101 Pohled na rybník z hráze PP Rybník u Králova mlýna &0000000000000000.6000000,60
Kategorie Rybník u Králova mlýna na Wikimedia Commons
Ochrana ohrožených druhů rostlin, živočichů a mokřadních biotopů. 50°50′1″ s. š., 14°9′20″ v. d.
6104 PP Sojčí rokle PP Sojčí rokle &0000000000000003.4905003,4905
Kategorie Sojčí rokle na Wikimedia Commons
Cenný geomorfologický útvar pískovcové rokle s výskytem významné populace vláskatce tajemného a dubohabrovým a suťovým lesem přírodě blízkého charakteru 50°48′28″ s. š., 14°23′5″ v. d.
2260 Doubice od severu PR Spravedlnost &0000000000000011.16000011,16
Kategorie Spravedlnost (Lužické hory) na Wikimedia Commons
Suťová jilmojasanová javořina a bohatá jedlobučina, významné bylinné patro se vzácnými a zvláště chráněnými rostlinami. 50°52′47″ s. š., 14°28′1″ v. d.
1753 PR Stará Oleška PR Stará Oleška &0000000000000010.81000010,81
Kategorie Category:Stará Oleška (nature reserve) na Wikimedia Commons
Zachovalá část rybníka s litorálními porosty s bohatou květenou a zvířenou. 50°47′51″ s. š., 14°20′15″ v. d.
423 PP Stříbrný roh &0000000000000006.8600006,86 Ochrana staré přirozené bučiny na čedičovém vrcholu. 50°41′1″ s. š., 14°13′0″ v. d.
424 Rozhledna na hoře Studenec PR Studený vrch &0000000000000113.310000113,31
Kategorie Studenec (mountain) na Wikimedia Commons
Ochrana druhově bohatých lesních porostů charakteru květnatých i acidofilních bučin, suťových lesů a rozsáhlých ploch volných suťových polí na výrazném čedičovém vrchu. 50°49′50″ s. š., 14°27′18″ v. d.
1785 Větrný mlýn na břehu rybníka Světlík PR Světlík &0000000000000065.75000065,75
Kategorie Světlík (nature reserve) na Wikimedia Commons
Ornitologická lokalita (migrační cesta tažných ptáků), vodní plochy s navazující litorální vegetací , vlhké, zrašeliněné a podmáčené louky s ohroženými a vzácnými druhy rostlin a živočichů, keřovité porosty vrb, hnízdiště vodních a mokřadních ptáků 50°53′50″ s. š., 14°33′9″ v. d.
488 Vápenka PR Vápenka &0000000000000012.09000012,09
Kategorie Vápenka (Krásná Lípa) na Wikimedia Commons
Ochrana druhově bohatých lesních porostů charakteru květnatých bučin na vyvlečené kře jurských vápenců. Vápenka je významnou geologickou lokalitou na lužickém přesmyku, stýkající se zde všechny hlavní geologické jednotky severních Čech. Stará důlní štola slouží pro přezimování netopýrů. 50°53′47″ s. š., 14°28′43″ v. d.
774 Velký rybník PR Velký rybník &0000000000000103.720000103,72
Kategorie Velký rybník(nature reserve) na Wikimedia Commons
Vodní plocha s navazujícími litorálními porosty rákosu, vlhké, zrašelinělé a podmáčené louky s výskytem ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů, mokřadní olšiny, keřovité porosty vrb, významná migrační cesta tažných ptáků 50°53′22″ s. š., 14°31′47″ v. d.
1642 Vrabinec PR Vrabinec &0000000000000008.7700008,77
Kategorie Vrabinec na Wikimedia Commons
Výrazná skalní dominanta Verneřického středohoří 50°42′41″ s. š., 14°12′45″ v. d.
2016 Přírodní rezervace Za pilou PR Za pilou &0000000000000001.0700001,07
Kategorie Za pilou (nature reserve) na Wikimedia Commons
Slatinné louky s výskytem ohrožených druhů mokřadní flóry. 50°48′45″ s. š., 14°20′56″ v. d.
533 Zlatý vrch NPP Zlatý vrch &0000000000000003.6000003,60
Kategorie Zlatý vrch (657 m) na Wikimedia Commons
Čedičový pahorek s lomovou stěnou 30 m vysokou, odkrývající sloupcovitou odlučnost horniny. 50°49′19″ s. š., 14°27′54″ v. d.

Poznámka[editovat | editovat zdroj]

† jsou označené zaniklé či sloučené chráněné území

Reference[editovat | editovat zdroj]

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.