Seznam GNU balíčků

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Toto je seznam všech balíčků z Projektu GNU. Aktuálně je verze 4.7.0 z 29. srpna 2019.

Základní balíčky[editovat | editovat zdroj]

 • Bash, Bourne Again Shell, - je kompatibilní s unixovým sh a obsahuje mnohá rozšíření známé z csh a ksh.
 • coreutils
 • cpio - kopíruje soubory v archivu z/na disk nebo jinou část lokálního počítače.
 • Findutils - obsahují find, který se často používá jak interaktivně, tak ve skriptech, k nalezení souborů, které splňují určitá kritéria a provádí s nimi libovolné operace.Také obsahují locate, který vyhledává v databázi jména souborů, která odpovídají vzoru a xargs, který provádí příkaz nad seznamem souborů.
 • GNU Finger - pomocný program, pomocí něhož mohou uživatele unixových počítačů na Internetu zjišťovat informace jeden o druhém.
 • Fileutils - jsou: chgrp, chmod, chown, cp, dd, df, dir, dircolors, du, install, ln, ls, mkdir, mkfifo, mknod, mv, rm, rmdir, sync, touch, and vdir.
 • grep - balíček obsahuje GNU grep, egrep, a fgrep, které hledají řádky odpovídající zadaným vzorům.
 • Groff - dokumentový formátovací systém založený na verzi troff nezávislé na zařízení.
 • GNU GRUB (GNU GRand Unified Bootloader) - je zavaděč operačních systémů.
 • gzip - GNU program pro kompresi a dekompresi souborů.
 • Hurd
 • Inetutils - distribuce obvyklých síťových utilit a serverů.
 • linux-libre
 • Plotutils - balíček obsahuje libplot a C/C++ knihovnu, která může exportovat dvojrozměrnou vektorovou grafiku do mnoha formátů a umožňuje tvorbu vektorových animací. Obsahuje také několik programů pro příkazovou řádku, které kreslí vědecká data.
 • readline
 • screen
 • sysutils
 • GNU tar - obsahuje podporu práce s více médii, schopnost archivovat řídké soubory, kompresi/dekompresi, vzdálené archivy a speciální schopnosti, které umožňují nasadit tar pro inkrementální a plné zálohování.
 • texinfo - sada pomůcek pro generování tištěných manuálů, čisté ASCII textové a on-line hypertextové dokumentace (nazývané Info) a může číst online Info dokumenty.
 • time - hlásí (obvykle v shellu) uživatelský, systémový a reálný čas spotřebovaný procesem. Na některých systémech také hlásí využití paměti, výpadky stránek, atd.

Vývojový software[editovat | editovat zdroj]

Balíčky určené především pro vývoj softwaru.

 • Binutils - obsahují tyto programy: addr2line, ar, c++filt, demangle, gas, gprof, ld, nlmconv, nm, objcopy, objdump, ranlib, readelf, size, strings, strip a windres.
 • Bison - kompatibilní náhrada za generátor parserů yacc.
 • autoconf-archive
 • Autoconf - vytváří shell skripty pro automatickou konfiguraci balíčků zdrojových kódů.
 • Automake - nástroj pro generování souborů Makefile.in určených pro Autoconf.
 • libtool - umožňuje snadno vyvíjet a spravovat sdílené knihovny.
 • GCC - kolekce volných kompilátorů C, C++, Fortran, Objective C a dalších jazyků.
 • a2ps - filtr z jiného formátu do Postscriptu (Any to Postscript).
 • acm
 • adns - knihovna fungující jako resolver určená pro programy v C a C++.
 • alive
 • acct
 • apl
 • arisgnu
 • artanis
 • auctex
 • Autogen.sh - nástroj pro automatické generování libovolných textových souborů, které obsahují opakující se text s různými záměnami.
 • avl
 • ballandpaddle
 • Bayonne - mnoholinkový hlasový server pro telefonování, jehož cílem je být nejflexibilnějším a nejpokročilejším dostupným serverem pro zpracování hlasových zpráv.
 • bazaar
 • bc - interaktivní algebraický jazyk s libovolnou přesností čísel.
 • bfd
 • Bool - utilita pro hledání souborů, které splňují logický výraz.
 • bpel2owfn
 • C Library - C knihovna pro použití s GNU/Hurd a GNU/Linux.
 • c-graph
 • Calc - rozšiřitelná pokročilá stolní kalkulačka a matematická pomůcka, která funguje jako část GNU Emacsu.
 • ccaudio
 • ccd2cue
 • ccide
 • ccrtp
 • ccscript
 • cfengine - slouží k spravování rozprostřené konfigurace heterogenní Unixové sítě použitím jednoduchého vysokoúrovňového jazyka.
 • cflow
 • Cgicc - knihovna C++ tříd pro vytváření CGI aplikací.
 • cim
 • classpath
 • classpathx
 • CLISP - implementace ANSI Common Lisp s kompilátorem, interpretrem, debuggerem a dalším.
 • Cobol for GCC - projekt pro vytvoření volného kompilátoru COBOLu integrovaného do GNU Compiler Collection.
 • cobol
 • combine
 • CommonC++ - C++ rámec obsahující přenositelnou podporu vláken, soketů, přístupu k souborům, démonů, perzistence a systémových služeb.
 • commoncpp
 • complexity
 • config
 • Cons - systém pro tvorbu softwaru - náhrada Make (A Software Construction System).
 • consensus
 • cpp2html - jednoduchý soubor, který ze zdrojového C/C++ souboru vytvoří html soubor se zvýrazněnou syntaxí.
 • cppi
 • cssc
 • cursynth
 • dc
 • DDD - grafické nástavba na GDB a jiné debuggery s příkazovou řádkou.
 • DejaGnu - rámec pro testování programů s jednotnou nástavbou pro všechny testy.
 • dap
 • dionysus
 • direvent
 • DJGPP - obsahuje GCC, G++ a GNU utility pro DOS.
 • dld - dynamický linker, který umožňuje dynamické zavedení objektového (.o) souboru do běžícího programu.
 • dominion
 • doschk - utilita, která zajišťuje, že jména zdrojových souborů jsou rozlišitelná v MS-DOSu, FreeDOSu a dalších DOSových systémech s 8+3 znakovými jmény souborů a na platformách System V s 14 znakovými názvy souborů.
 • dico
 • Diction - a Style kontroluje anglický text na obvyklé chyby a analyzuje čitelnost.(Tento balíček je stále ve vývoji.)
 • Dumb - volný engine pro spouštění Doom (.wad) světů.
 • easejs
 • ed - standardní textový editor.Je řádkově orientovaný a lze ho použít interaktivně nebo ve skriptech.
 • EDMA - otevřené a modulární vývojové prostředí podobné COM (Component Object Model) nebo System Object Model.
 • Elib - malá knihovna Emacs Lisp funkcí obsahující algoritmy pro použití AVL stromů a obousměrných seznamů.
 • emms
 • enscript - kompatibilní náhrada za program enscript firmy Adobe.Formátuje ASCII soubory (výstup v Postscriptu) a ukládá vygenerovaný výstup do souboru nebo ho posílá přímo do tiskárny.
 • eprints
 • epsilon
 • fdisk
 • fisicalab
 • Fontutils - převádějí mezi formáty fontů, vytvářejí fonty pro Ghostscript nebo TeX, atd.
 • freedink
 • freeipmi
 • freetalk
 • fribidi
 • gama
 • garpd
 • Gawk - kompatibilní s poslední POSIX specifikací awk. Také poskytuje několik užitečných rozšíření, která v jiných implementacích awk nejsou.
 • gcal - program pro tisk kalendářů.Tiskne kalendářové archy s různými styly, seznam svátků a seznam upozornění na určitá data.
 • gcide
 • GCL - též GNU Common Lisp, je kompilátor a interpreter Common Lispu.
 • gcompris
 • gdb - debugger na úrovni zdrojového kódu pro C, C++ a Fortran.
 • gdbm - náhrada tradičních knihoven dbm a ndbm.
 • gengen
 • gengetopt - generuje C funkci, která používá funkci getopt_long k parsování voleb na příkazovém řádku, prověří je a uloží do struktury.
 • gforth - rychlá, přenositelná implementace jazyka ANS Forth.
 • Ggradebook - aplikace určená učitelům pro záznam a sledování známek studentů.
 • Ghostscript - interpreter grafických jazyků Postscript a PDF.
 • Ghostview - poskytuje grafickou nástavbu na Ghostscript a tak umožňuje prohlížet soubory Postscript a PDF v X Window prostředí.
 • gift
 • GIT (the GNU Interactive Tools) - balíček obsahuje: rozšiřitelný prohlížeč souborového systému, ASCII/hex prohlížeč souborů, prohlížeč/killer procesů a další příbuzné utility a shell skripty.
 • glean
 • gleem (OpenGL Extremely Easy-to-use Manipulators) - je malá nezávislá OpenGL knihovna 3D grafických objektů pro C++, která podporuje přímou interakci uživatele s 3D scénou.
 • glib
 • global
 • glpk
 • GLUE (GLUE Links Users Everywhere) - je GNU projekt integrovaného Internetového groupwaru.
 • gmediaserver
 • gmp (GNU mp) - je aritmetická knihovna pro celá čísla s libovolnou přesností, racionální čísla a čísla s plovoucí řádovou čárkou.
 • GNAT - úplný Ada95 kompilační systém, spravovaný a distribuovaný pod GNU GPL firmou Ada Core Technologies.
 • GNATS (GNats: A Tracking System) - je systém pro sledování chyb.Je založen na předpokladu centrálního serveru nebo organizace, která přijímá hlášení o chybách a dojednává jejich řešení elektronickou poštou.
 • gnatsweb
 • GNU 3DKit - část GNUstep environment, které poskytuje objektově orientovaný rámec pro vývoj aplikací a sadu nástrojů pro použití na široké škále počítačových platforem.
 • GNU AWACS - pokročilé monitorovací a řídící zařízení (the Advanced Monitoring And Control Structure).
 • GNU Barcode - knihovna a program pro převod řetězců na čárový kód.
 • GNU Cim - kompilátor programovacího jazyka Simula.
 • GNU gettext - pomůcka obsahuje vše, co je potřeba k internacionalizaci uživatelských hlášek v balíčku.
 • GNU Global - systém značkování zdrojových kódů, který pracuje shodně v různých prostředích.
 • GNU hp2xx - čte HP-GL soubory, rozkládá všechny kreslící příkazy na základní vektory a převádí je na mnoho různých vektorových a rastrových výstupních formátů.
 • GNU Image Finding Tool - systém vyhledávání obrazů v závislosti na jejich obsahu.
 • GNU indent - formátuje zdrojové kódy v C podle GNU, BSD, K&R nebo vašeho vlastního odsazovacího stylu.
 • GNU lightning - rychlá knihovna, která umožňuje za běhu programu kompilovat podprogramy v assembleru, snadno měnit cílovou platformu a přitom je stále přenositelná.
 • GNU m4 - implementace tradičního unixového makroprocesoru.
 • GNU Octal - se snaží dosáhnout vytvoření sady volných komponent, které spolu dohromady fungují jako pracovní stanice pro tvorbu digitální hudby na unixových systémech.
 • GNU Prolog (gprolog) - je nativní kompilátor ISO Prologu s omezeným řešením nad konečnými prostory.
 • GNU recode - převádí soubory mezi znakovými sadami. Pokud není možný přesný převod, může smazat problémové znaky nebo se pokusit o aproximaci.
 • GNU Sauce (Software Against Unsolicited Commercial Email) - je SMTP server vytvořený pro boj se spamem, který umožňuje obecně dobrou konfigurovatelnost a administraci.
 • GNU Smalltalk - implementace jazyka Smalltalk-80.
 • GNU SQL - volná portovatelná víceuživatelská relační databáze.
 • GNU Trueprint - program pro tisk zdrojových kódů a jiných textových souborů na postscriptové tiskárně.
 • gnu-c-manual
 • gnu-crypto
 • gnu-pw-mgr
 • gnuae
 • gnuastro
 • gnubatch
 • gnubg
 • gnubiff
 • gnucobol
 • Gnucomm - projekt, který je zaměřený na poskytnutí řešení obecných komunikačních problémů.
 • gnudos
 • gnue
 • gnuit
 • GNUjdoc - centrální archiv japonských překladů GNU dokumentů.
 • gnulib
 • gnumach
 • gnump3d
 • gnun
 • gnushogi
 • gnuschool
 • gnusound
 • gnuspeech
 • gnuspool
 • gnustandards
 • GNUstep - nabízí grafické objektově orientované programovací prostředí.
 • GnuTLS - implementace of TLS 1.0 Internetového standardu.
 • gnutrition
 • GNUTS - abstraktní knihovna pro tvorbu GUI aplikací.
 • GOOPS - objektově orientované rozšíření Guile.
 • Goose - C++ knihovna pro statistické výpočty.
 • goptical
 • gorm
 • gpaint - jednoduchý, snadno použitelný kreslící program.
 • GPC (GNU Pascal compiler) - je kompilátor Pascalu.Implementuje ISO 7185 Standard Pascal, velkou část ISO 10206 Extended Pascal a je silně kompatibilní s Borland Pascalem verze 7.
 • gperf - generuje dokonalou hašovací funkci a hašovací tabulku pro danou množinu řetězců.
 • grabcomics
 • Greg - rámec pro testování jiných programů a knihoven.
 • gretl
 • GRG (the GNU Report Generator) - je generátor reportů.
 • gsasl
 • gsegrafix
 • gsl
 • gslip
 • gsrc
 • gss
 • gtick
 • GTKeyboard - umožňuje uživateli psát na klávesnici na obrazovce. Znaky jsou zapsány do jednoduchého textového editoru nebo do aplikace dle výběru.
 • gtypist
 • guile-dbi
 • guile-gnome
 • guile-ncurses
 • guile-opengl
 • guile-rpc
 • guile-sdl
 • guile
 • Guile (the GNU extensibility library) - je knihovna pro tvorbu rozšiřitelných aplikací.
 • gurgle
 • gv
 • gvpe
 • gxmessage
 • halifax
 • Help2man - nástroj pro automatické generování jednoduchých manuálových stánek z výstupu programu.
 • hp2xx
 • html-info
 • Httptunnel - vytváří obousměrný virtuální datový tok tunelovaný v HTTP přenosu.
 • Hyperbole - napsán Bobem Weinerem v Emacs Lispu, je otevřený výkonný programovatelný manažer informací, outliner s automatickým číslováním a hypertextový systém, který je určený pro každodenní práci na všech platformách, kde běží Emacs.
 • Checker - balíček spolupracující s GCC k nalezení chyb v programech při práci s pamětí.
 • icecat
 • ID Utils - balíček jednoduchých rychlých vysokokapacitních programových nástrojů nezávislých na platformě, které indexují identifikátory, číslicové literály nebo slova člověku čitelného textu.
 • idutils
 • ignuit
 • indent
 • inklingreader
 • intlfonts
 • JACAL - systém pro symbolickou matematiku.
 • java-getopt
 • java2html - malý program, který ze zadaného javového kódu vytváří html soubor se zvýrazněním syntaxe.
 • jel
 • jwhois
 • Kawa - prostředí Scheme napsané v Javě, které kompiluje Scheme kód do javového byte-code.
 • kopi
 • leg
 • less - slouží k zobrazování po stránkách podobně jako more a pg, ale má spoustu vlastností (jako je schopnost listovat zpět), které většina ostatních postrádá.
 • libc
 • libcdio
 • libdbh
 • liberty-eiffel
 • libextractor
 • libffcall
 • libgcrypt
 • libiconv
 • libidn
 • libjit
 • libmatheval
 • libmicrohttpd
 • libpng - referenční knihovna pro grafický formát PNG.
 • libsigsegv
 • libtasn1
 • libunistring
 • libxmi - C/C++ knihovna funkcí pro rastrování dvourozměrné vektorové grafiky. Může vykreslovat dvourozměrná vektorová primitiva do uživatelem zadané matice bodů.
 • lightning
 • lims
 • lispintros
 • lrzsz
 • macchanger
 • mailutils
 • make - automaticky určuje, které části rozsáhlého programu musí být překompilovány a spouští příkazy nutné pro provedení kompilace.
 • marst
 • Maverik - mikrojádro pro virtuální realitu.
 • mcron
 • mcsim
 • mdk
 • melting
 • Meta-HTML - programovací jazyk zvláště navržený pro práci s webovým prostředím.
 • metaexchange
 • metahtml
 • mifluz
 • Mifluz -
 • mig
 • mit-scheme
 • mll2html - přeformátuje soubor s mailinglistem do příhodnějšího HTML souboru.
 • moe
 • motti
 • mpc
 • mpfr
 • mpria
 • mtools - sada public domain programů, které umožňují na unixových systémech číst, psát a manipulovat se sobory '''(kostely?)''' na DOSovém souborovém systému (obvykle na disketě).
 • Nana - balíček pro programování a testování diagnostických funkcí a maker (jako assert).
 • Ncurses - balíček pro zobrazování a obnovování textu na znakových terminálech.
 • nettle
 • network
 • OBST - systém pro správu perzistentních objektů s návazností na C++. OBST podporuje inkrementální zavádění metod.
 • orgadoc
 • osip
 • patch - naše verze programu Larry Walla, který pracuje s výstupem diff, aplikuje tyto rozdíly na původní soubor a vytváří upravenou verzi.
 • paxutils
 • PCB - freewarový balíček pro návrh plošných spojů.
 • pdf
 • pem
 • pgccfd
 • phantom_home
 • pies
 • pipo
 • polyxmass
 • powerguru
 • proxyknife
 • psychosynth
 • Pth (GNU Portable Threads) - je přenositelná knihovna vláken.
 • ptx - GNU verze tradičního generátoru indexů.
 • pyconfigure
 • pythonwebkit
 • qexo
 • queue - distribuovaný systém s vyrovnáváním zátěže pro dávková zpracování a náhrada rsh.
 • quickthreads
 • Radius - server pro autentizaci a správu účtů vzdálených uživatelů.
 • recutils
 • reftex
 • talkfilters
 • termcap
 • Termutils - obsahuje programy pro ovládání terminálů. tput je přenositelný způsob, jak mohou shellové skripty užívat zvláštních terminálových schopností. tabs je program pro nastavení vlastností tabulátoru na konkrétním hardwaru.
 • teseq
 • teximpatient
 • texmacs
 • textutils - sada utilit pro manipulaci s textem.
 • thales
 • The Shellutils - jsou: basename, chroot, date, dirname, echo, env, expr, factor, false, groups, hostname, id, logname, nice, nohup, pathchk, printenv, printf, pwd, seq, sleep, stty, su, tee, test, true, tty, uname, uptime, users, who, whoami, a yes.
 • tramp
 • trans-coord
 • trueprint
 • unrtf
 • userv - systémový prostředek pro volání jednoho programu z druhého, když mezi nimi existuje omezená důvěra.
 • uucp
 • vc-dwim
 • vera
 • vmgen
 • wb
 • wdiff - nástavba na GNU diff. Porovnává dva soubory a hledá smazaná a vložená slova tak, aby z jednoho souboru bylo možno vytvořit druhý.
 • websocket4j
 • webstump
 • which
 • womb
 • xboard
 • xhippo - obecných správce playlistů pro množství zvukových přehrávačů.
 • xinfo - X-windows program pro čtení Info souborů.
 • Xlogmaster - program pro X11, který pohodlně a rychle monitoruje všechny logy a všechna zařízení, jejichž stav je dostupný pro čtení příkazem cat (jako zařízení v /proc).
 • xmlat
 • xnee
 • xorriso
 • xshogi - grafická Shogi (japonské šachy) deska pro onen X Window System.
 • Zebra - implementace mnoha oblíbených směrovacích protokolů.
 • zile
 • zlib - volná knihovna pro bezztrátovou kompresi.

Uživatelské balíčky[editovat | editovat zdroj]

 • 3dldf
 • anubis
 • archimedes
 • aspell
 • gnubik
 • gnucap
 • gnucash
 • datamash
 • Denemo - grafický notový program pro použití s GNU Lilypond.
 • dia
 • ddrescue
 • Dr.Geo - interaktivní software, který umožňuje konstrukci geometrických prvků.
 • Electric - sofistikovaný elektro CAD systém, který ovládá mnoho forem návrhu elektrických obvodů.
 • emacs-muse
 • Emacs - rozšiřitelný, konfigurovatelný editor a výpočetní prostředí. Nabízí opravdový LISP (zcela integrovaný do editoru) pro psaní rozšíření a poskytuje rozhraní pro X Window System.
 • Emacs/w3 (občas žertovně nazýván GNUscape Navigator) - je webový prohlížeč běžící v GNU Emacsu.
 • ferret
 • freefont
 • GIMP (GNU Image Manipulation Program) - je skoro jako Photoshop, jenom je lepší.
 • gnash
 • GNOME - GNU desktop, určený jako grafické uživatelské rozhraní pro všechny smysluplné úkoly. GNOME má vše od tabulkových procesorů po e-mailové klienty.
 • gnowsys
 • GNU Backgammon - hraje a analyzuje zápasy ve vrhcábech (backgammon). Momentálně je ve vývoji.
 • GNU Go - hraje hru Go.
 • GNU hello - program vytváří důvěrně známý, přátelský pozdrav.Umožňuje neprogramátorům používat klasický nástroj počítačové vědy, který by jim byl jinak nedostupný.
 • GNU Parted - program pro manipulaci s diskovými partitions.
 • GNU Photo - svobodný software pro stahování, organizování, publikování na webu a ukládání obrázků v rozličných grafických formátech a pro jejich přímé zobrazení na monitoru z mnoha podporovaných digitální fotoaparátů.
 • GNU Robots - hra pro rozptýlení, ve které tvoříte program pro malého robota a pak pozorujete jak zkoumá svět.
 • GNU Typist - univerzální program pro výuku psaní na stroji, pro který je snadné napsat výukové lekce.
 • gnufm
 • gnujump
 • gnukart
 • Gnumeric - tabulkový procesor zamýšlený jako náhrada komerčních produktů.
 • gnunet
 • GnuPG - program for šifrování, dešifrování a podepisování e-mailů a jiných dat. Je to úplná implementace OpenPGP Internet standard.
 • gnupod
 • gnuprologjava
 • GNU Radio
 • gnuzilla
 • GTK+ - sada GUI prvků pro X Window System.
 • guix
 • health
 • Chess - šachový program současných měřítek.
 • libredwg
 • librejs
 • lilypond - notový sázecí program.
 • liquidwar6
 • lsh
 • gnumed
 • MediaGoblin
 • Mailman - software, který pomáhá se správou e-mailových konferencí.
 • Midnight Commander - uživatelsky přítulný barevný unixový souborový manažer a shell užitečný pro nováčky, ale i pro ostřílené profesionály.
 • miscfiles
 • nano-archimedes
 • Nano - klon Pico pro unixy. Je zaměřen na řešení několika problémů s Picem, přitom ale zachovává vzhled a snadnost použití originálu.
 • ocrad
 • Octave - umí aritmetiku reálných a komplexních skalárů a matic, řeší soustavy nelineárních algebraických rovnic, systémy diferenciálních a diferenciálně-algebraických rovnic a počítá konečný i nekonečný integrál funkcí.
 • Oleo - tabulkový procesor.Podporuje X Window System i znakové terminály a může vykreslit tabulky do Embedded Postscriptu.
 • Panorama - rámec pro tvorbu prostorové grafiky.
 • parallel
 • parted
 • pexec
 • Phantom.Home - počítačem řízený systém pro domácí automatizaci.
 • Phantom.Security - počítačem řízený bezpečnostní systém.
 • PSPP - GNU náhrada za SPSS.
 • R - systém pro statistické výpočty a zobrazení.Je to dialekt programovacího jazyka S od Bell Labs.
 • RAT - (Recipe Analysis Tool) vypočte celkový energetický obsah v zadaném receptu.
 • RCS - (Revision Control System) slouží k verzování a správě softwarových projektů.
 • remotecontrol
 • rottlog
 • rpge
 • rush
 • rx - náhrada za GNU regex (regulární výrazy) knihovnu.
 • Sather - objektově orientovaný jazyk navržený tak, aby byl jednoduchý, výkonný, bezpečný, flexibilní a neproprietární.
 • scm
 • sed - proudově orientovaná verze ed.
 • serveez
 • Sharutils - obsahuje shar, který vytváří tzv. shellové archivy z mnoha souborů a připravuje je pro přenos e-mailem; unshar rozbalí tyto archivy po přijetí.
 • shepherd
 • shishi
 • shmm
 • shtool - přenositelný shellový nástroj pro použití uvnitř stromů zdrojových souborů v balíčcích svobodného softwaru.
 • sipwitch
 • slib
 • smail - systém pro přenos pošty, navržený jako kompatibilní náhrada za sendmail. Používá mnohem jednodušší konfiguraci sendmail a může být nakonfigurován s minimálním úsilím.
 • SmallEiffel - úplný, malý, velmi rychlý kompilátor Eiffelu.
 • social
 • solfege
 • Source Highlight - soubor programů, které z daného zdrojového kódu vytvoří dokument se zvýrazněnou syntaxí.Obsahuje i GNU java2html a GNU cpp2html.
 • spacechart
 • speex
 • spell
 • sqltutor
 • src-highlite
 • stalkerfs
 • stow - spravuje instalaci softwarových balíčků, udržuje je odděleně, ačkoliv se zdá, že jsou nainstalovány na stejném místě.
 • stump
 • superopt
 • swbis
 • Sweater - obecný nástroj sloužící jako nástavba pro databáze.
 • SXML - nástroj pro definování a implementaci značkovacího jazyka.
 • taler
 • unifont
 • units - program pro konverzi a výpočty mezi jednotkami.
 • VCDImager - nástroj pro generování obrazů Video-CD BIN/CUE disků.
 • wget - neinteraktivně stahuje soubory z WWW prostřednictvím HTTP a FTP. Je vhodný pro použití v shellových skriptech.
 • Window Maker - manažer oken pro X.
 • XaoS - nástroj pro zoomování fraktálu v reálném čase.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]