Přeskočit na obsah

R-věty

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

R-věty jsou stanovené v dokumentu Annex III Evropské unie, 67/548/EEC: Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za podmínek stanovených tímto zákonem jako R-věty. (Nature of special risks attributed to dangerous substances and preparations.). Tento seznam byl určen a znovu publikovaný jako: Directive 2001/59/EC. Byly prováděny překlady do ostatních jazyků Evropské unie.

Tyto věty upozorňující na nebezpečí jsou používány mezinárodně a nejenom v Evropě. Na celosvětové úrovni se však nyní prosazuje Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS). Evropská unie ho přijala v roce 2008 a postupně na něj bude přecházet v letech 2010 až 2015. GHS je velmi podobný stávající klasifikaci, dochází však k určitým změnám - R-věty budou nahrazeny H-větami se stejným účelem, tedy označením specifických rizik látky.

Jednoduché R-věty

 • R1: Výbušný v suchém stavu
 • R2: Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení
 • R3: Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení
 • R4: Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny
 • R5: Zahřívání může způsobit výbuch
 • R6: Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu
 • R7: Může způsobit požár
 • R8: Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár
 • R9: Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem
 • R10: Hořlavý
 • R11: Vysoce hořlavý
 • R12: Extrémně hořlavý
 • R14: Prudce reaguje s vodou
 • R15: Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny
 • R16: Výbušný při smíchání s oxidačními látkami
 • R17: Samovznětlivý na vzduchu
 • R18: Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem
 • R19: Může vytvářet výbušné peroxidy
 • R20: Zdraví škodlivý při vdechování
 • R21: Zdraví škodlivý při styku s kůží
 • R22: Zdraví škodlivý při požití
 • R23: Toxický při vdechování
 • R24: Toxický při styku s kůží
 • R25: Toxický při požití
 • R26: Vysoce toxický při vdechování
 • R27: Vysoce toxický při styku s kůží
 • R28: Vysoce toxický při požití
 • R29: Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou
 • R30: Při používání se může stát vysoce hořlavým
 • R31: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami
 • R32: Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami
 • R33: Nebezpečí kumulativních účinků
 • R34: Způsobuje poleptání
 • R35: Způsobuje těžké poleptání
 • R36: Dráždí oči
 • R37: Dráždí dýchací orgány
 • R38: Dráždí kůži
 • R39: Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků
 • R40: Podezření na karcinogenní účinky
 • R41: Nebezpečí vážného poškození očí
 • R42: Může vyvolat senzibilizaci při vdechování
 • R43: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
 • R44: Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu
 • R45: Může vyvolat rakovinu
 • R46: Může vyvolat poškození dědičných vlastností
 • R48: Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví
 • R49: Může vyvolat rakovinu při vdechování
 • R50: Vysoce toxický pro vodní organismy
 • R51: Toxický pro vodní organismy
 • R52: Škodlivý pro vodní organismy
 • R53: Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
 • R54: Toxický pro rostliny
 • R55: Toxický pro živočichy
 • R56: Toxický pro půdní organismy
 • R57: Toxický pro včely
 • R58: Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí
 • R59: Nebezpečný pro ozonovou vrstvu
 • R60: Může poškodit reprodukční schopnost
 • R61: Může poškodit plod v těle matky
 • R62: Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti
 • R63: Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky
 • R64: Může poškodit kojené dítě
 • R65: Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic
 • R66: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
 • R67: Vdechování par může způsobit ospalost a závratě
 • R68: Možné nebezpečí nevratných účinků

Kombinované R-věty

 • R14/15: Prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů
 • R15/29: Při styku s vodou uvolňuje toxický, extrémně hořlavý plyn
 • R20/21: Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží
 • R20/22: Zdraví škodlivý při vdechování a při požití
 • R20/21/22: Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití
 • R21/22: Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití
 • R23/24: Toxický při vdechování a při styku s kůží
 • R23/25: Toxický při vdechování a při požití
 • R23/24/25: Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití
 • R24/25: Toxický při styku s kůží a při požití
 • R26/27: Vysoce toxický při vdechování a při styku s kůží
 • R26/28: Vysoce toxický při vdechování a při požití
 • R26/27/28: Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití
 • R27/28: Vysoce toxický při styku s kůží a při požití
 • R36/37: Dráždí oči a dýchací orgány
 • R36/38: Dráždí oči a kůži
 • R36/37/38: Dráždí oči, dýchací orgány a kůži
 • R37/38: Dráždí dýchací orgány a kůži
 • R39/23: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování
 • R39/24: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží
 • R39/25: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití
 • R39/23/24: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží
 • R39/23/25: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití
 • R39/24/25: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití
 • R39/23/24/25: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití
 • R39/26: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování
 • R39/27: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží
 • R39/28: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití
 • R39/26/27: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží
 • R39/26/28: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití
 • R39/27/28: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití
 • R39/26/27/28: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití
 • R42/43: Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží
 • R48/20: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním
 • R48/21: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží
 • R48/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním
 • R48/20/21: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží
 • R48/20/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním
 • R48/21/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním
 • R48/20/21/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • R48/23: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním
 • R48/24: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží
 • R48/25: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním
 • R48/23/24: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží
 • R48/23/25: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním
 • R48/24/25: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním
 • R48/23/24/25: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • R50/53: Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
 • R51/53: Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
 • R52/53: Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
 • R68/20: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování
 • R68/21: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží
 • R68/22: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při požití
 • R68/20/21: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží
 • R68/20/22: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při požití
 • R68/21/22: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží a při požití
 • R68/20/21/22: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití

Související články