Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti (PS VB) byla organizace působící v Československu v letech cca 1952 až 1990 při udržování veřejného pořádku.

Člen Pomocné stráže VB ve svém volném čase aktivně a zdarma pomáhal bezpečnostním orgánům. Každý pomocník nosil na rukávu civilního oděvu v době své služby modrou pásku s označením Pomocná stráž VB, později žlutou pásku s označením PS-VB a nakonec žlutou pásku s označením PS VB. Podle zákona se členy Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti mohli stát dobrovolně se hlásící českoslovenští státní občané starší 21 let, kteří (dobová fráze) jsou oddáni socialistickému společenskému a státnímu zřízení a požívají všeobecné vážnosti a důvěry.

Lidová tvořivost přiřkla zkratce PS VB alternativní významy, například „Pitomec stojící vedle blbce“.[1]

Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti (PS VB) do jisté míry posilovala bezpečnostní sbor, tedy VB. SNB (Sbor národní bezpečnosti) vznikl po II. světové válce v roce 1945. Tudíž není až tak možné konstatovat, že se jedná o organizaci, která vznikla v době socialismu. Sbor národní bezpečnosti (SNB) se dělil na několik organizačních celků. Jako nejznámější je Veřejná bezpečnost (VB) a Státní bezpečnost (StB). Ke složce Veřejné bezpečnosti, což byla uniformovaná složka, patřila i Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti (PS VB).

Členové PS VB nebyli ozbrojeni, a pokud službu konali v přítomnosti uniformovaného příslušníka VB, byli podřízeni jeho příkazům.

Také Pohraniční stráž (PS) měla své pomocníky.

Legislativa[editovat | editovat zdroj]

Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti byla ustavena de iure zákonem 286/1948 Sb. o národní bezpečnosti. V této fázi nebyla svým názvem dosud ani pojmenována - slovy zákona, volně citováno - "k ochraně lidově demokratického zřízení, státních hranic, majetku, bezpečnosti a veřejného pořádku bylo možno povolat spolehlivé, dobrovolně se hlásící občany" (§ 15). Tamtéž zákon upravoval i pravomoci. Nechá se předpokládat, že do roku 1952 nebyla Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti ani uvedena do praxe, protože až v tomto roce byly splněny právní podmínky pro výkon služby. Vyhláška 31/1952 Sb. o zevním označení členů Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti vydaná na základě zákona 286/1948 Sb. stanovuje označení členů PSVB modrou rukávovou páskou. (Paralelně vyhláška 40/1957 Sb. upravovala vzhled zelené rukávové pásky pomocníků Pohraniční stráže, kteří byli ustanoveni toutéž statí zákona.)

Následně vyšla vyhláška 56/1962 Sb. o Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti. Ta upravovala členství PSVB, nové zevní označení žlutou rukávovou páskou, pravomoci PSVB.

Novým zákonem 70/1965 Sb. o Sboru národní bezpečnosti byl zrušen dosavadní zákon 286/1948 Sb., avšak je zde výslovně stanoveno, že vyhlášky vydané na základě předchozího zákona se považují za vyhlášky vydané podle nového zákona. Jinými slovy vyhláška 56/1962 Sb. Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti upravující členství, označení a pravomoci je i nadále v účinnosti.

Vyhláška z roku 1962 je zrušena až vyhláškou 76/1971 Sb. o Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti. Nová vyhláška stanovuje podmínky členství, slib, organizaci jednotek PSVB, zevní označení a pravomoci.

Následně v roce 1974 vychází zákon 40/1974 Sb. o Sboru národní bezpečnosti a spolu s ním v jedné částce vyhláška 43/1974 Sb. o Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti. Zákon upravuje podmínky členství, slib, organizaci jednotek PSVB, pravomoci, pověření ministerstva vydat vyhlášku, úpravu náhrad škody a povinnost mlčenlivosti. Vyhláška upravuje znění slibu, zevní označení, povinnosti členů PSVB, možnost ocenění členů a způsoby ukončení členství.

Zdroj [2]

Zevní označení[editovat | editovat zdroj]

Rukávová páska Pomocná stráž VB podle vyhlášky 31 z roku 1952 Sb. Nepřesná rekonstrukce podle textu vyhlášky.

Vyhláška 31/1952 Sb. o zevním označení členů Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti vydaná na základě zákona 286/1948 Sb. stanovuje zevní označení členů PSVB. Tím je rukávová modrá páska šíře 90 mm se žlutým textem "Pomocná stráž VB" a s číslem, kde znaky jsou psány písmem o velikosti 20 mm a šířkou 4 mm, páska je opatřena úředním razítkem.

Rukávová páska PS-VB podle vyhlášky 56/1962 Sb.

Vyhláška 56/1962 Sb. o Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti stanovuje jako zevní označení žlutou rukávovou pásku šíře 105 mm se modrým textem "PS-VB" (se spojovníkem), kde znaky jsou psány modrým písmem o velikosti 35 mm a šíři 20 mm. Na vyžádání se člen PSVB prokazuje průkazem člena Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti.

Vyhláška 76/1971 Sb. o Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti stanovuje jako zevní označení žlutou rukávovou pásku šíře 105 mm se modrým textem "PS VB" (s mezerou), kde znaky jsou psány modrým písmem o velikosti 35 mm a šíři 20 mm, páska je opatřena úředním razítkem. Na vyžádání se člen PSVB prokazuje průkazem člena Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti.

Vyhláška 43/1974 Sb. o Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti stanovuje jako zevní označení žlutou rukávovou pásku šíře 105 mm se modrým textem "PS VB" (s mezerou), kde znaky jsou modrým psány písmem o velikosti 35 mm a šíři 20 mm, páska je opatřena úředním razítkem. Na vyžádání se člen PSVB - ve smyslu zákona 40/1974 Sb. - prokazuje průkazem člena Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti.

Technicky: Základ pásky tvořila textilie, na vnějším povrchu byla impregnovaná. Oba konce pásky byly napevno spojeny krejčovskými gumami, páska se tedy navlékala na rukáv

Pravomoci[editovat | editovat zdroj]

Původní pravomoci Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti odpovídaly pravomocím příslušníků Sboru v rozsahu § 9 a § 10 zákona 286/1948 Sb.

Pravomoci poté upravuje vyhláška 56/1962 Sb. o Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti. Ta umožňuje napomenout občana porušujícího veřejný pořádek a v závažnějších případech zjistit jeho totožnost, zastavovat a kontrolovat vozidla, zakázat jízdu opilému řidiči, zadržet osobu přistiženou při páchání trestného činu, zamezit jejímu útěku a zajistit důkazy. Tomu odpovídá na druhé straně povinnost občanů uposlechnout výzev.

Pravomoci pak nově stanovuje vyhláška Federálního ministerstva vnitra 76/1971 o Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti. Podle té je člen oprávněn vyzvat občana k upuštění od protiprávního jednání, napomenout občana porušujícího veřejný pořádek a v závažnějších případech zjistit jeho totožnost, předvést občana na útvar Sboru národní bezpečnosti, pokud neprokáže totožnost nebo pokud jeho nepřístojnosti či narušení veřejného pořádku jsou zvlášť hrubé, zastavovat vozidla a provádět jejich kontrolu (zde již jen v odůvodněných případech a ne mimo obec za snížené viditelnosti), dále zakázat jízdu opilému řidiči nebo technicky nezpůsobilému vozidlu, zajišťovat důkazy a zjišťovat svědky ke spáchanému protiprávnímu činu; tolik samostatné pravomoci členů. Při výkonu služby s příslušníkem VB mohou v zákonném rozsahu použít obušek nebo slzotvorný prostředek.

K další právní úpravě pravomocí dochází - tentokrát zákonem - zákonem 40/1974 Sb. o Sboru národní bezpečnosti. Členové Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti jsou oprávnění požadovat vysvětlení od osob (pachatelů i svědků) za účelem objasnění protiprávního jednání, při porušení veřejného pořádku občana napomenout nebo i jej vyzvat k prokázání totožnosti, ve stanovených případech vyzvat osobu k následování na útvar Veřejné bezpečnosti (neprokázání totožnosti, výtržnosti, páchání přečinu nebo trestného činu), zastavit vozidlo, jehož řidič se dopustil závažného porušení pravidel silničního provozu, a pak vyžadovat od řidiče potřebné doklady, dále zakázat jízdu opilému řidiči nebo z jiných vážných důvodů, zajistit místo činu. Při výkonu služby s příslušníkem VB mohou v zákonném rozsahu použít použít obušek nebo slzotvorný prostředek. (Pozn. 1: Oproti předchozím úpravám je postupně omezováno oprávnění zastavovat vozidla. Naproti tomu platná vyhláška 100/1975 Sb. o pravidlech silničního provozu uvádí pouze "zastavovat vozidla jsou oprávněni ... členové Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti ..."; důvodem nesouladu je patrně fakt, že řidič je povinen zastavit vozidlo, a ne posuzovat, zdali bylo zastaveno oprávněně Pozn. 2.: Vedle výše uvedeného se považovalo podle interních pokynů za legální zastavovat vozidla při usměrňování provozu, jako při uzavírkách, dopravní nehodě apod.).

Z pravomocí daných Pomocné stráži VB lze vysledovat tendenci postupného přechodu od složky více represivní ke složce více preventivní (tj. od pravomocí rozsahu policistů od r. 1948 až k pravomocem napomenutí občana nebo zastavení vozidla jen v závažných případech od r. 1974). Členové Pomocné stráže VB vykonávají hlídkovou službu samostatně nebo s příslušníkem SNB. (Výslovně je to stanoveno v § 56 vyhlášky 40/1974 Sb., dále tak nepřímo vyplývá z pravomocí, které jsou rozděleny na "pravomoci členů" a "pravomoci členů v přítomnosti příslušníka", resp. "pravomoci členů do příchodu příslušníka").

Pravomoc zadržet [3] osobu přistiženou při páchání trestného činu měl podle trestního řádu každý občan.

Veřejný činitel[editovat | editovat zdroj]

Podle výše uvedených obecně platných předpisů byl zevně označený člen Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti veřejným činitelem.

(Judikát č. 40/1975 ze Sbírky soudních rozhodnutí nepřiznává soud status veřejného činitele členu Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti při zákroku, to z důvodu, že se člen pouze prokázal služebním průkazem, avšak nebyl podle předpisu označen žlutou páskou PS VB; jinak byl člen Pomocné stráže VB veřejným činitelem ze zákona. Ač o 8 let dříve rozhodl soud zcela opačně - viz judikát 10/67 ohledně člena závodní stráže.)

Zřízení, organizace a řízení[editovat | editovat zdroj]

Jednotky PS VB byly zřizovány základních útvarech VB, tedy při jednotlivých obvodních (místních) odděleních VB nebo při dopravních inspektorátech, a těm podléhaly. Jednotka PS VB byl souhrn individuálně přijatých členů. Dá-li se vůbec o Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti hovořit jako o organizaci (dnešními pojmy sdružení, spolek), pak je tato organizace zřízena zákonem. Nejvyšším dohledaným organizačním článkem je celostátní konference, dále pak krajské konference a okresní konference PSVB. Na její návrh mohl náčelník OVB OS SNB (patrně odbor Veřejné bezpečnosti okresní správy SNB) zřídit okresní štáb PSVB. Na základním útvaru působila jednotka PSVB v čele s vedoucím, v případě více jednotek může náčelník ZÚ VB zřídit obvodový štáb složený z vedoucích jednotek. Tuto vertikální strukturu považuji za poměrně formální: Činnost PSVB byla vymezena zákonem a rámcová témata či konkrétní úkoly zadávali jednotkám či členům PSVB příslušníci VB. Členské schůze jednotek ve významu rozhodovacího orgánu (např. pro přijímání nových členů) neexistovaly, schůze členů měly především význam operativně-organizační a vzdělávací. [4], [5]

Vybavení a finance[editovat | editovat zdroj]

Členové PS VB byli podle zákona (vyhlášky) vybaveni rukávovou páskou a průkazem člena. Vedle toho byli zpravidla vybaveni svítilnou s barevnými filtry, zastavovacím terčem, kapesní příručkou[5], popř. tiskopisy předvolání nepřítomného pachatele dopravního přestupku ("lístky za stěrač").

Výkon funkce byl bezplatný. Přesto byly později členům vypláceny ročně náhrady, to 20 Kčs na baterie do svítilny a částky za opotřebení vlastního šatstva a obuvi ve výši 300 Kčs za alespoň 100 odsloužených hodin nebo 600 Kčs za alespoň 200 hodin nebo 1000 Kčs za alespoň 300 odsloužených hodin. Pro členy PSVB vycházel bezplatný měsíčník Bezpečnost. [4]

Ostatní[editovat | editovat zdroj]

Členové Pomocné stráže VB při obvodních odděleních VB vykonávali v samostatných hlídkách nebo v hlídkách s příslušníkem pochůzkovou činnost. Dále se účastnili na hromadných veřejných akcích (1. máj, spartakiáda, lampionový průvod, venkovské lidové slavnosti, ale třeba i na tzv. dušičky atd.) zpravidla skrze dopravní uzávěru prostoru a jako pořádkové hlídky. Členové PS VB získávali a předávali poznatky k trestné činnosti, k hrozícím škodám, k jiným rizikům, popř. pak poznatky pro kontrarozvědku o pohybu kapitalistických diplomatických vozidel. Prevenci a osvětě se věnovaly nejčastěji ženy. Z hlediska sociálního složení byli členové v občanském životě zaměstnanci nejrůznějších profesí a vzděláním od vyučených až po vysokoškoláky. Většinou byli členy muži. Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti byla nepolitická organizace, stranická příslušnost nebyla podmínkou členství. Doporučení národního výboru pro žadatele o členství bylo v zásadě kladné, národní výbor měl tímto zákonným ustanovením možnost vetovat přihlášku nevhodné osoby. [4]

Jazykově[editovat | editovat zdroj]

Oficiálně - vzor - Vyznamenaný Josef Novák je přes deset let členem Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti / členem Pomocné stráže VB.

Ve služebním styku - vzor - Hlídka číslo jedna: Praporčík Svoboda a PSVB Novák.

Neformálně - vzor - Ten Novák je pomocník / pomocník VB / u pomocníků.

V širším časovém období jako [4]

Srovnání[editovat | editovat zdroj]

Paralela profesionální a neprofesionální složky se vyskytuje na více místech:

Hasičský záchranný sbor - Sbor dobrovolných hasičů

profesionální zdravotnictví - Český červený kříž, Vodní záchranná služba, Horská služba

Vedle toho byla a je řada stráží, coby neplacených funkcí: Rybářská stráž, myslivecká stráž, lesní stráž, stráž přírody, dříve vodní stráž. [6]

Historie a dnešek v tuzemsku[editovat | editovat zdroj]

Okolo roku 1848 - ostrostřelecké spolky, národní gardy (české království - několik desítek tisíc členů).

Po roce 1918 a znovu po roce 1938 participace tělovýchovné organizace Sokol na strážní službě.

První republika - ochranné ozbrojené sbory politických stran - Proletářská obrana, Dělnická stráž, Ordnerdienst, Freiwilliger Schutzdienst, Svaz stráže svobody, Rote Wehr / Republikanische Wehr. Stráže bezpečnosti, zřízené zákonem roku 1928.

Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti od roku 1952, podobně pomocníci Pohraniční stráže.

Zdroj: Stejskal[7]

Pomocná stráž VB dnes již neexistuje - zákon o Policii České republiky, ani zákon o obecní policii nepřevzal ze zákona o SNB oficiální dobrovolnou spolupráci s civilními občany. Přesto se můžeme setkávat s občany ve funkci asistent městské policie nebo asistent prevence kriminality. Tito lidé nejsou strážníky (nemají předepsané zkoušky), jsou občanskými zaměstnanci samosprávy zařazenými v obecní policii a plní úkoly, které nejsou podle zákona svěřeny výhradně strážníku nebo čekateli. Jejich význam spočívá zejména v preventivním působení na veřejnost, popř. v působením na problémovou komunitu (z jejíhož středu často preventista kriminality pochází). [8]

Zahraniční civilní bezpečnostní sbory se státní podporou[editovat | editovat zdroj]

Používaný pojem community policing.

Velká Británie[editovat | editovat zdroj]

Program dobrovolné společenské účasti na veřejné bezpečnosti - special constables. Existují od 19 století. V druhé polovině 20. století čítali desítky tisíc osob. Program se rozšířil i do Austrálie a Nového Zélandu. Další programy employer supported policing, community support officer, volunteer police cadets.

USA[editovat | editovat zdroj]

Telefonní linka Crimestoppers s heslem „řekni nám, co víš, ne kdo jsi“.

Police Reserve Specialist, zahrnut do federálního programu Volunteers in Police Service. USAonWatch zastřešuje značné množství organizací typu neighborhood watch´ s pokrytím prakticky celého území USA a se zapojením asi 4 % obyvatel.

Nizozemsko[editovat | editovat zdroj]

Policejní dobrovolníci politie vrijwilligers, volontairs v počtu do 3000 osob. Projekt crimestoppers.

Německo[editovat | editovat zdroj]

Policejní dobrovolná služba polizei freiwilligerdienst, působící v řadě spolkových zemí; počátek v roce 1963. Nejednotná struktura - bezpečnostní stráž Sicherheitswache, Freiwilliger Polizeidienst, Saská bezpečnostní stráž Sächsische Sicherheitswacht.

Francie[editovat | editovat zdroj]

Policejní reservisté réserve civile de la Police nationale. Bezpečnostní asistenti či pomocníci policie les adjoints de sécurité v počtu do 15 tisíc osob. Dobrovolníků a civilní čekatelé gendarme adjoint volontaire. Sbor záložníků réserve utilisés v počtu 40 tisíc osob.

Maďarsko[editovat | editovat zdroj]

Pomocná policie zahrnuje policejní pomocníky Polgárőrség a Celonárodní sebeobrannou organizaci v počtu 80 tisíc osob. Občanská sebeobranná organizace Budapešť Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége.

Švédsko[editovat | editovat zdroj]

Beredskapspolisen (BerPol).

Dánsko[editovat | editovat zdroj]

Policejní domobrana Politihjemmevarnet. Virksomhedshjemmevarnet neboli podniková, infrastrukturní domobrana (např. pošta, dráhy, energetika).

Estonsko[editovat | editovat zdroj]

policejní pomocníci v počtu 2-3 tisíc osob.

Zdroj: Stejskal[7]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Zbyněk Petráček: Škola mladých deprivantů[nedostupný zdroj], Lidové noviny, 1. 10. 2009
  2. Sbírka zákonů: zákon 286/1948 Sb. o národní bezpečnosti, vyhláška 31/1952 Sb. o zevním označení členů Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti, vyhláška 56/1962 Sb. o Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti, zákon 70/1965 Sb. o Sboru národní bezpečnosti, vyhláška 76/1971 Sb. o Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti, zákon 40/1974 Sb. o Sboru národní bezpečnosti, vyhláška 43/1974 Sb. o Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti
  3. Slovo "zadržení" je použito v zákoně 141/1961 Sb., trestní řád, ve vyhlášeném znění; ve znění pozdějších novel je použito "omezení osobní svobody", neboť pojmy "předvolání", "předvedení", "zadržení" a "zatčení" jsou vyhrazeny policejním orgánům a soudům.
  4. a b c d Janda, R.: paměti z let 1984-1987, Plzeň, nepublikováno
  5. a b kolektiv autorů: Kapesní příručka pro členy Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti, tiskárna Federálního ministerstva vnitra, 1979
  6. Sbírka zákonů: zákon 99/2004 Sb. o rybářství, vyhláška 197/2004 Sb.k provedení zákona o rybářství; zákon 130/1974 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství, vyhláška 99/1976 Sb.o vodní stráži; zákon 449/2001 Sb. o myslivosti; 289/1995 Sb. lesní zákon, zákon 96/1977 Sb. o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství; zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody
  7. a b Stejskal, L.: Bezpečnost a občané v 21. století Strukturace a integrace dobrovolných občanských rolí při zajišťování bezpečnosti, Univerzita Karlova v Praze, fakulta sociálních věd, dizertační práce, 2013
  8. Pužmanová, J., tisková mluvčí Městské policie Plzeň: podklady z mailu, 22. 2. 2016, nepublikováno

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • KOLEKTIV AUTORŮ. Kapesní příručka pro členy Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti. Praha: Federální správa Veřejné bezpečnosti, tiskárna Federálního ministerstva vnitra, 1979. 40 s. 
  • STEJSKAL, Libor. Bezpečnost a občané v 21. století - Strukturace a integrace dobrovolných občanských rolí při zajišťování bezpečnosti (dizertační práce). Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2013. 235 s. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]