Obyvatelstvo Česka

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
O příslušnících českého národa pojednává článek Češi.

Obyvatelstvo Česka zahrnuje všechny lidi, kteří mají bydliště na území České republiky. Jejich počet dosahuje 10 900 555 lidí (k 31. prosinci 2023).[1] Podobný počet obyvatel mají z evropských zemí Belgie, Řecko, Portugalsko a Švédsko.

Vývoj počtu obyvatel (střední stav)
dle Českého statistického úřadu[2]
Rok Obyvatel
1785 4 250 000
1800 4 659 000
1820 5 272 791
1840 6 378 071
1860 7 277 801
1880 8 252 040
1900 9 333 853
1910 10 035 575
1914 10 283 486
1918 10 004 335
1928 10 549 221
1938 10 877 442
1940 11 159 539
1945 10 692 912
1951 9 023 170
1961 9 588 016
1971 9 830 602
1981 10 303 208
1991 10 308 682
2001 10 224 192
2011 10 496 672
2021 10 500 850
2023 10 878 042

Demografický vývoj na českém území[editovat | editovat zdroj]

Pravěk a starověk[editovat | editovat zdroj]

Z doby pravěku, starověku a i části středověku nemáme žádné písemné prameny a obor zabývající se obyvatelstvem této doby se nazývá paleodemografie. Při studiu struktury a počtu obyvatelstva v určité oblasti se vědci opírají o údaje o počtu sídlišť, osídlených oblastí na základě úživnosti půdy, velikosti sídlišť, počtu členů průměrné rodiny (3 až 5 osob) či o výzkumy pohřebišť. Na spolehlivé určení počtu obyvatel existují na území České republiky pouze přibližné údaje.[3] Z doby staršího paleolitu se nedochovaly žádné kosterní pozůstatky, v mladším paleolitu žilo (převážně na Moravě) kolem tisíce Homo sapiens sapiens. V době mezolitu, který je spjat se počátkem zemědělství, došlo ke zvětšení sídel a vynálezu keramiky. V neolitu přichází první velká migrační vlna lidí (kultura s lineární keramikou). V asi stovce sídlišť žilo odhadem deset tisíc obyvatel. Roku 2800 př. n. l. (eneolit) přichází kultura šňůrové keramiky, 40 let poté keramika zvoncových pohárů. Tehdy je na území Čech a Moravy kolem 30 000 lidí. Na konci pozdní doby bronzové bylo obyvatelstvo rozšířeno i na území jižních Čech a jeho počet dosahoval zhruba 40 000. Roku 450 př. n. l. přišli nositelé laténské kultury, Keltové. Na přelomu letopočtu je ale vystřídaly germánské kmeny (v Čechách Markomané a na Moravě Kvádové). Ty ale v 5. století z neznámého důvodu odchází a nahrazují je Slované, migrující z Ukrajiny a jihovýchodního Polska. Odhad počtu obyvatel z této doby ztěžuje jejich žárový pohřební rituál, hovoří se zhruba o 500 000 lidech.[4]

Rozsah Sámovy říše

Středověk[editovat | editovat zdroj]

V sedmém a osmém století čelilo obyvatelstvo na českém území nájezdům Avarů, což pravděpodobně vedlo k dočasnému sjednocení pod vedením franckého kupce Sáma. Deváté století pak charakterizuje existence mohutné Velkomoravské říše. Její populace dle odhadů dosáhla 1 miliónu lidí. Trvání této říše ukončil vpád Maďarů v 10. století. Ve vrcholném středověku se již historická demografie může opřít o písemné historické prameny, hlavně o středověké městské knihy, berní knihy, berní rejstřík, nebo pamětní knihy. Mnoho údajů poskytují také urbáře (záznamy např. poddanských povinností) a konfirmační knihy (záznamy změn držitelů církevních beneficií), po roce 1500 i církevní matriky. Dochovaly se také soupisy domů, takže představu o počtu obyvatel si můžeme vytvořit i díky historické topografii města. Dalším pramenem mohou být také kroniky, které ovšem bývají méně spolehlivé, než oficiální dokumenty.

V 11. století dochází k „vnitřní kolonizaci“, procento osídlené půdy vzrostlo z 33 % na 55 %. Docházelo ale i k dosídlování některých území obyvateli z německy mluvících zemí. Tím se postupně měnilo etnické složení obyvatelstva a české země se stávají dvojjazyčnou oblastí. Němci ale přinesli výrobní inovace a někde tvořili většinu obyvatel nově vznikajících měst. Města absorbovala i lidi z okolních vesnic.

Postup morové epidemie v Evropě ve 14. století

Demografický nárůst kolem roku 1300 vystřídal pokles. Vedla k němu nejistota a menší míra uzavírání sňatků, jejímiž příčinami byly války, zhoršení klimatu, hospodářské obtíže, hladomory a epidemie, vznikající ve městech kvůli špatným hygienickým podmínkám. Jednou z nejdůležitějších příčin byl ovšem mor.

V době vrcholné kolonizace se v nově zakládaných královských městech usazovali židé a věnovali se finančnictví. I do českých zemí proto dorazila protižidovská vlna, která se v západní Evropě zvedla v polovině 14. století a dozněla kolem roku 1500. Židům se tak stala osudnou doba jagellonská, kdy byli postupně a opakovaně nuceni „navždy“ opustit řadu královských měst. Židovské osídlení v 15. a 16. století nabylo jiné podoby, než jakou mělo ve 13. a 14. století. Židé se usídlili v poddanských městech, kde se uchýlili pod ochranu feudální vrchnosti; od doby husitské se začali pomalu usazovat i na venkově.

Koncem 14. století bylo na českém území 50 královských a 480 vrchnostenských měst. Praha čítala tehdy asi 40 tisíc obyvatel (zhruba jako tehdejší Barcelona), rozlohou tehdy byla třetí největší město v Evropě (po Římě a Konstantinopoli). Počtem obyvatel následovala Olomouc, Kutná Hora a Brno. Nejpočetnějším typem měst byla sídla kolem tří set obyvatel.[5]

Počátkem 15. století se v českých zemích objevily první skupiny romských kočovníků, kteří byli od ostatní populace izolováni a byli vystaveni perzekuci po celou feudální epochu.

Raný novověk[editovat | editovat zdroj]

Toto období je někdy nazýváno též protostatistické, neboť už se objevuje rozsáhlá evidence demografických jevů. Berní rejstříky, dochované od 16. století, jsou později nahrazeny katastry, a stejně jako poddanské seznamy mohou sloužit jako zdroj demografických informací. Nejcennějším zdrojem z tohoto období je soupis obyvatel podle víry na území Čech (tedy bez Moravy) z roku 1651. Zde jsou obyvatelé zapsáni podle jména, věku, náboženství, rodinné příslušnosti, povolání a sociálního postavení. Při výzkumech je často kombinován s berní rulou, která je o tři roky mladší. Církev přispěla svými zpovědními seznamy, také tzv. soupisy duší a církevními matrikami (evidence narození, sňatků a úmrtí).

Šestnácté století bylo díky celkovému zlepšení situace v zemi dobou populačního růstu. Na větší porodnosti i sňatečnosti se u nás podílel i rozvoj nezemědělské výroby v horských oblastech, řemeslné výroby ve městech (Praha tehdy měla kolem 60 tisíc obyvatel). Do 16. století neslyšíme tolik o hladomorech, ale mnohem nebezpečnější byly nové epidemie (spály, „anglického potu“, s nástupem renesance syfilis dovezený z Ameriky). Nejsilnější epidemie zažili obyvatelé v letech 1582–86 a 1597–99.

Reálné odhady obyvatelstva hovoří o 1,4 mil. v Čechách a 650 tisících na Moravě.

Třicetiletá válka v Praze – Útok Švédů na Nové Město pražské v říjnu 1648

Na obrovské regresi po nástupu vlády Habsburků (1526), vrcholící v polovině 17. století, se kromě třicetileté války podílela i náboženská emigrace. Za největšími ztrátami na životech ovšem stojí hladomory a epidemie doprovázející válku. Následovalo zmenšení porodnosti, což všechno vedlo k úbytku celkem 30 % obyvatelstva.

Polovina populace byla ve věku 15–49 let, přičemž vyššího věku se nedožívalo mnoho lidí (nad 50 let se dožilo 5–15 % obyvatel). Patrný byl také nepoměr mezi počtem žen a mužů (zvláště ve městech). Do 40. roku věku převažují ženy (větší úmrtnost chlapců, odchod do armády), po 40. roce pak muži (ženy jsou oslabeny těžkou prací a četnými porody).

České novověké rodiny spadaly typem do západoevropské oblasti (linie Petrohrad–Terst) – jeden manželský pár, výměnek, čeledíni – lišila se ale nízkým věkem při prvním sňatku (dokonce kolem 15 let, zvláště mimo města).

Po Vestfálském míru (1648) přichází období klidu a populačního růstu. Zvláště na venkově nebyla snaha bránit početí a tak ženy rodily v intervalu 23–28 měsíců. Až do 18. století přibývalo obyvatelstvo přibližně o 1,5 % ročně. Čechy a Morava měly roku 1754 kolem 3 miliónů obyvatel. I nadále docházelo k demografickým krizím, ale už v menší míře. Regrese přichází až v 18. století, kdy země přestává stačit uživit své obyvatele, dochází k poslední velké morové epidemii a díky silným sociálním rozdílům se také snižuje sňatkovost (bezzemci téměř nemohli vstupovat do manželství)[6]

Jazykové složení obyvatelstva českých zemí a jejich okolí v roce 1880. Zeleně slovanské obyvatelstvo, červeně německé, žlutě maďarské.

Vrcholný novověk[editovat | editovat zdroj]

Roku 1754 dala Marie Terezie podnět k systematickému sčítání obyvatel. Sčítáním byly pověřeny vrchnosti a faráři, zájem o tyto soupisy ale každým rokem klesal a tak bylo poté do konce zbytku století sčítání prováděno vojenskou správou (ta se už ale zaměřovala spíše jen na muže schopné voj. služby). Roku 1770 bylo zavedeno číslování domů a od roku 1778 se mohlo obyvatelstvo sčítat díky zavedeným tzv. populačním knihám, jež byly vedeny v každé obci. Díky těmto dokumentům tedy můžeme odhadnout, že na konci 18. stol. žilo v českých zemích 4,9 mil. lidí, s ročním přírůstkem 6,5 %. Hladová léta 1770–2 a 1847–8 zvyšovala úmrtnost a přírůstek byl zmírněn emigrací a později i sníženou porodností. I tak ale na konci 19. století bylo v českých zemích 9,437 mil. obyvatel, kteří tvořili 2,3 % obyvatel celé Evropy. Lidé žili hlavně v oblastech, kde již byla a stále se modernizovala průmyslová výroba, od 30. let 19. stol. také tam, kde se těžily suroviny a rozvíjelo strojírenství, úbytek zaznamenávaly zemědělské oblasti, zvláště pak od 80. let. S rozvojem průmyslové výroby a díky celkovému přetváření společnosti se obyvatelé začali čím dál více stěhovat do měst, takže roku 1900 žil ve městě každý druhý Čech a Praha tou dobou i s předměstím dosáhla 500 000 obyvatel (35. místo v Evropě, Londýn měl už 4,5 mil. obyvatel).[7]

Obyvatelstvo českých zemí ve 20. století[editovat | editovat zdroj]

Do struktury obyvatelstva se promítaly procesy spojené s pokračující modernizací společnosti (rostoucí sekularizace, vzdělanost, vyšší životní úroveň), ale i s politickým vývojem v zemi. Za mezníky naší novodobé historie můžeme považovat roky 1918, 1945, 1948, 1968 a 1989.[8]

Složení obyvatelstva po roce 1918[editovat | editovat zdroj]

Za první světové války se snížila sňatečnost i porodnost, roku 1918 zemi zasáhla epidemie španělské chřipky, před válkou rovněž docházelo ke značné emigraci. Celkové populační ztráty. Velký význam mělo národnostní složení tehdejší republiky. Němci tvořili 30 % obyvatelstva, většina z nich žila v pohraničních okresech, dále tu pak byla etnika Poláků a Židů (kolem 2 %). Více než 50 % obyvatelstva byli dělníci, malých živnostníků ubývalo. Z hlediska náboženství spadala většina obyvatelstva do čtyř největších církví: Římskokatolická 80 %; Církev československá 5–7 %, Českobratrská evangelická 4–5 %; specifickou skupinou byli Židé s 1 %, přičemž 8 % obyvatel se nehlásilo k žádnému vyznání. Průměrný věk, ve kterém lidé uzavírali sňatky, byl u žen 25 let a u mužů 28 let. Naděje na dožití stoupla z 49,2 let (rok 1921) na 58,5 let (1937).[9] Po první světové válce se úroveň demografických údajů stabilizovala, podle bilancí měly české země ke konci r. 1920 necelých 10 miliónů obyvatel. Zvyšovala se sňatečnost i natalita, ve 30. letech v důsledku celosvětové hospodářské krize hrozila depopulace.[10]

Složení obyvatelstva po roce 1938[editovat | editovat zdroj]

Území odebrané Československu na základě Mnichovské dohody

Po Mnichovském diktátu 30. 9. 1938 přišla republika o 37 % svého území, na kterém žilo asi 36 % obyvatel. Nastaly přesuny obyvatelstva do vnitrozemí, emigrace Židů a antifašistů, sudetští Němci reagovali na změnu zvýšením porodnosti a totéž se dělo u českých žen, ale z obavy před nuceným nasazením. Ze stejného důvodu (ale i z rasových příčin) docházelo k mnoha sňatkům i rozvodům. Většinu válečných ztrát představovali zahynulí Židé (77 tisíc) a Romové (5 tisíc) a lidé zemřelí ve vězeních, koncentračních táborech a při pracovním nasazení v Německu (50 tisíc); počet narozených dětí se naopak oproti dřívějšku zvýšil.[11]

Složení obyvatelstva po roce 1945[editovat | editovat zdroj]

Největším zásahem do demografického složení obyvatelstva byl odsun 3 milionů Němců, čímž se obyvatelstvo českých zemí snížilo na 8,7 milionu. Po únoru 1948 navíc odešla vlna 60 tisíc politických emigrantů. Změnila se také struktura obyvatelstva z hlediska věku, národnosti (odsun většiny Němců vedl k téměř úplné homogenizaci národnostní struktury -93,8 %, jejich počet navíc klesal i později. Druhou největší národnostní skupinou se pak díky trvalé imigraci a své vysoké reprodukci stali Slováci. Významnou etnickou skupinou, která byla uznána až r. 1960, byli Romové) i sociálního složení, protože do emigrace odcházeli zejména mladší a vzdělanější lidé.

Složení obyvatelstva po roce 1948[editovat | editovat zdroj]

Po zažitých traumatech se totiž většina společnosti posunula „doleva“ a po únorovém komunistickém puči přišla radikální změna sociální struktury obyvatelstva. Zpočátku znárodnění průmyslu, později postupná téměř úplná socializace ekonomiky včetně služeb a kolektivizace zemědělství. Po roce 1950 se vytvořily pouze tři velké společenské skupiny – dělníci (až 60 %), ostatní zaměstnanci (méně než 30 %) a družstevní rolníci (pozvolný pokles z 10 na 8 %). Vznikla tak silně uniformní společnost s tendencí snižovat sociální rozdíly. Novým politickým uspořádáním byl urychlen i proces sekularizace společnosti. V rovině urbanizace došlo taktéž ke změnám. Čechy se staly zemí středních měst, neboť ta rostla ze všech nejrychleji a český venkov naopak kvůli odchodu mladých vymíral. Růst ekonomiky byl zapříčiněn především velkým přílivem žen do zaměstnání. Ty pak měly průkazně méně dětí. Po odeznění vysoké poválečné vlny plodnosti (až 3,0 živě narozených dětí na jednu ženu) následoval poměrně plynulý pokles až do r. 1957. Největším zásahem do reprodukce se stalo přijetí zákona o umělém přerušení (správně ukončení) těhotenství z r. 1957, kvůli čemuž společně s další stagnací životní úrovně a zhoršující se společenskou situací pak docházelo k dalšímu omezování plodnosti.[12]

Složení obyvatelstva po roce 1968[editovat | editovat zdroj]

V letech 1962–65 došlo k první ekonomické stagnaci, i přesto měla Československá republika koncem r. 1967 již 9,866 milionu obyvatel. Po srpnové invazi v roce 1968 přišel nástup normalizace. Stát se snažil o „návrat do rodiny“ zlepšením sociální politiky (novomanželské půjčky, delší mateřská dovolená, větší příspěvky na dítě), což vedlo k větší sňatečnosti. Do produktivního věku se dostávaly silné ročníky, což způsobilo „baby-boom“ vrcholící roku 1974. Zároveň stoupl počet nemanželských dětí a stále nejužívanější „metodou“ antikoncepce zůstávaly potraty. Kvůli posrpnové emigraci a pozdější „nelegální“ emigraci přišla republika o 245 tisíc obyvatel.[13]

Složení obyvatelstva po roce 1989[editovat | editovat zdroj]

Vývoj počtu obyvatel České republiky od osamostatnění v roce 1993.

Společenskoekonomické změny po roce 1989 s sebou přinesly i pokles porodnosti, díky čemuž se růst počtu obyvatel v roce 1994 poprvé od r. 1918 zastavil. Z hlediska výše úhrnné plodnosti je ČR dnes již na úrovni průměru západoevropských zemí. Absolutní stárnutí obyvatelstva ČR je objektivní demografický proces; zčásti je nutným následkem prodlužování lidského života, z části nutnou daní za omezení plodnosti v předchozích letech.[14]

Pokles počtu obyvatel pokračoval až do roku 2002, pak začala stoupat porodnost i migrace. Po roce 2009 začala porodnost opět klesat, k přirozenému úbytku však došlo jen v roce 2013[15] a 2015.[16] Počet obyvatel tak začal stoupat a v roce 2020 dosáhl poválečného maxima 10,702 mil. obyvatel.[17] Vlivem pandemie covidu došlo v roce 2020 a následujících letech k nárůstu úmrtnosti,[18][19] i přes vysoké hodnoty přirozeného úbytku však k poklesu počtu obyvatel nedošlo, když přirozený úbytek byl kompenzován migrací.[20] Formálně se počet obyvatel v roce 2021 snížil z důvodu přepočtu podle výsledků sčítání lidu.[21]

Přirozený pohyb obyvatelstva od druhé poloviny 20. století[editovat | editovat zdroj]

Vývoj plodnosti v Česku – 1950–2003

Ve druhé polovině 20. století výše přirozeného přírůstku v České republice vlivem výrazných změn porodnosti značně kolísala. Vlna vysoké porodnosti vrcholila bezprostředně po druhé světové válce (v roce 1950 byla hrubá míra porodnosti 21,1 ‰). V následujícím desetiletí rychle klesala – minima dosáhla v roce 1960: 13,3 ‰). V polovině 60. let došlo k mírnému zvýšení (v roce 1964 15,9 ‰) a následný pokles (v roce 1968 13,9 ‰) se zásluhou příznivé věkové skladby a rovněž propopulačními opatřeními tehdejší vlády obrátil v populační boom, který gradoval v roce 1974, kdy se narodilo 194 215 živých dětí, což činilo hrubou míru porodnosti 19,4 ‰. Od té doby nastal poměrně prudký pokles. Ten se nezastavil ani po vyrovnání minima z roku 1960, ke kterému došlo v letech 1983 a 1984, ani poté, co se v roce 1994 porodnost dostala pod úroveň úmrtnosti. Vyvrcholil až v roce 1999, kdy se narodilo pouze 89 471 živých dětí (8,7 ‰).[22]

Od minima z roku 1999 se porodnost začala velmi zvolna zvyšovat, její růst se poněkud zrychlil od roku 2004. V roce 2006 se po 13 letech přirozeného úbytku znovu vrátila nad úroveň úmrtnosti – narodilo se 105 831 živých dětí (10,3 ‰). V dalších letech se počet živě narozených dětí dále zvyšoval – v roce 2007 na 114 632 (11,1 %) a v roce 2008 na 119 570 (11,5 %), což bylo sice nejvíce od roku 1994, ale nedosáhlo ani stavu v roce 1993 (121 025 živě narozených dětí). Přirozený přírůstek dosáhl v roce 2007 počtu 9 996 lidí a v roce 2008 14 622,[23] což je nejvyšší hodnota od roku 1982. Tehdejší nárůst porodnosti představoval sekundární populační vlnu dětí žen narozených během 70. let 20. století. Tato vlna dosáhla svého vrcholu v roce 2008, v roce 2009 přestaly počty narozených dětí poprvé po 7 letech v řadě růst (počet živě narozených byl 118,3 tisíce dětí, tedy o 1,2 tisíce méně než v roce 2008).[24] V roce 2012 se živě narodilo 108,6 tisíce dětí, jejich počet tak převýšil počet zemřelých již pouze o 0,4 tisíce osob.[25]

Zatímco v roce 1975 byla úhrnná plodnost 2,40, v roce 2000 to bylo jen 1,14 (po Ukrajině s 1,09 nejnižší v Evropě), v roce 2004 1,22 (po Bělorusku s 1,20 nejnižší v Evropě), v roce 2006 se zvýšila na 1,33, v roce 2007 na 1,44 a v roce 2008 na 1,50, což je hodně vzdáleno od hraniční hodnoty potřebné k zachování populace (2,1 potomků na jednu ženu), a v roce 2009 stagnovala, resp. se nepatrně snížila na 1,49.[24] V roce 2011 došlo k dalšímu snížení úhrnné plodnosti na 1,42. Pokles byl vyšší než za předchozí dva roky dohromady.[26]

V roce 2014 se úhrnná plodnost poprvé po dvaceti letech dostala z pásma nízké plodnosti. Stárnutí obyvatelstva pokračovalo – průměrný věk vzrostl o 0,2 let na 41,7 let. Dále rostl podíl dětí narozených mimo manželství, kterých už byla téměř polovina.[27] V roce 2015 činila úroveň plodnosti 1,57 dětí na ženu, průměrný věk ženy při narození dítěte byl 30 let a průměrný věk obyvatel se zvýšil na 41,9 let.[28]

Vlivem pandemie covidu došlo v roce 2020 a následujících letech k nárůstu úmrtnosti.[18][19] Ta dosáhla maxima v roce 2021, kdy činila 13,3 na 1000 obyvatel, vyšší hodnota byla zaznamenána naposledy v roce 1947.[19] Vlivem tohoto byla zaznamenána také vysoká hodnota přirozeného úbytku, která činila ve stejném roce 2,7 na 1000 obyvatel, zde byla nižší hodnota zaznamenána naposledy v době první světové války.[20] Díky dlouhodobě vysokému přírůstku stěhováním i tak populace v roce 2021 vzrostla.[20][18]

Populační statistiky[editovat | editovat zdroj]

Rok Populace (střední stav)
[29][30][31]
Živě narození Zemřelí Přirozená změna Hrubá míra porodnosti (na 1000 obyv,) Hrubá míra úmrtnosti (na 1000 obyv,) Přirozený přírůstek (na 1000 obyv,) Úhrnná plodnost Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhováním Potraty[32]
Celkem Umělá přerušení těhotenství
1785 4 250 000 183 354 153 103 30 251 43,1 36,0 7,1
1786 4 318 000 194 629 131 812 62 817 45,1 30,5 14,6
1787 4 392 000 202 181 128 078 74 103 46,0 29,2 16,8
1788 4 418 000 165 481 117 556 47 925 44,9 31,9 13,0
1789 4 414 000 185 368 131 377 53 991 42,0 29,8 12,2
1790 4 444 000 198 291 152 550 45 741 44,6 34,3 10,3
1791 4 497 000 187 199 160 651 26 548 41,6 35,7 5,9
1792 4 531 000 201 080 141 238 59 842 44,4 31,2 13,2
1793 4 553 000 196 648 141 309 55 339 43,2 31,0 12,2
1794 4 570 000 201 433 151 513 49 920 44,1 33,2 10,9
1795 4 588 000 198 425 164 732 33 693 43,2 35,9 7,3
1796 4 598 000 199 548 146 225 53 323 43,4 31,8 11,6
1797 4 633 000 194 932 145 659 49 273 42,1 31,4 10,7
1798 4 668 000 204 272 139 238 65 034 43,8 29,8 14,0
1799 4 670 000 200 307 160 609 39 698 42,9 34,4 8,5
1800 4 659 000 196 011 177 730 18 281 42,1 38,1 4,0 5,33
1801 4 692 000 196 838 170 187 26 651 42,0 36,3 5,7 5,32
1802 4 767 000 207 716 157 243 50 473 43,6 33,0 10,6 5,31
1803 4 823 000 205 868 162 632 43 236 42,7 33,7 9,0 5,30
1804 4 894 000 211 425 150 742 60 683 43,2 30,8 12,4 5,30
1805 4 941 000 202 708 163 136 39 572 41,0 33,0 8,0 5,29
1806 4 883 000 170 277 282 321 -112 044 34,9 57,8 -22,9 5,28
1807 4 857 000 220 530 172 000 48 530 45,4 35,4 10,0 5,28
1808 4 876 000 221 952 165 140 56 812 45,5 33,9 11,6 5,27
1809 4 853 000 211 573 185 671 25 902 43,6 38,3 5,3 5,26
1810 4 870 000 198 407 218 034 -19 627 40,7 44,8 -4,1 5,25
1811 4 916 000 229 131 174 015 55 116 46,6 35,4 11,2 5,25
1812 4 951 000 215 954 173 716 42 238 43,6 35,1 8,5 5,24
1813 4 859 000 212 067 151 341 60 726 43,6 31,1 12,5 5,23
1814 4 826 000 204 555 200 379 4 176 42,4 41,5 0,9 5,22
1815 4 810 000 209 886 146 800 63 086 43,6 30,5 13,1 5,22
1816 4 878 000 209 473 143 940 65 533 42,9 29,5 13,4 5,21
1817 4 961 000 208 345 160 703 47 642 42,0 32,4 9,6 5,20
1818 5 021 000 204 175 152 665 51 510 40,7 30,4 10,3 5,19
1819 5 093 000 238 968 163 932 75 036 46,9 32,2 14,7 5,19
1820 5 272 791 232 287 137 938 94 349 44,1 26,2 17,9 5,18
1821 5 353 785 231 028 139 127 91 901 43,2 26,0 17,2 5,17
1822 5 426 885 218 983 149 842 69 141 40,4 27,6 12,8 5,16
1823 5 494 633 229 571 161 716 67 855 41,8 29,4 12,4 5,16
1824 5 567 415 228 372 153 232 75 140 41,0 27,5 13,5 5,15
1825 5 641 433 239 187 152 791 86 396 42,4 27,1 15,3 5,14
1826 5 715 138 236 735 154 862 81 873 41,4 27,1 14,3 5,14
1827 5 831 825 229 186 164 697 64 489 39,3 28,2 11,1 5,14
1828 5 933 743 224 584 188 501 36 083 37,8 31,8 6,0 5,14
1829 5 959 643 220 607 181 782 38 825 37,0 30,5 6,5 5,14
1830 5 996 788 235 046 167 326 67 720 39,2 27,9 11,3 5,14 -246
1831 6 071 798 230 322 174 149 56 173 37,9 28,7 9,2 5,14 -299
1832 6 117 669 232 138 231 240 898 37,9 37,8 0,1 5,14 -197
1833 6 114 791 244 207 187 363 56 844 39,9 30,6 9,3 5,14 -182
1834 6 139 975 242 356 184 887 57 469 39,5 30,1 9,4 5,14 -317
1835 6 191 643 238 340 187 879 50 461 38,5 30,3 8,2 5,14 -203
1836 6 200 250 230 823 211 406 19 417 37,2 34,1 3,1 5,14 -223
1837 6 197 244 237 784 208 411 29 373 38,4 33,6 4,8 5,14 -231
1838 6 248 539 241 510 163 343 78 167 38,7 26,1 12,6 5,14 -276
1839 6 314 283 239 582 180 699 58 883 37,9 28,6 9,3 5,14 -203
1840 6 378 071 248 179 175 901 72 278 38,9 27,6 11,3 5,14 -127
1841 6 459 128 250 260 173 872 76 388 38,7 26,9 11,8 5,15
1842 6 531 908 268 029 183 288 84 741 41,0 28,1 12,9 5,15
1843 6 578 355 249 634 211 438 38 196 37,9 32,1 5,8 5,15
1844 6 630 222 248 919 172 808 76 111 37,5 26,1 11,4 5,15
1845 6 682 437 265 314 191 347 73 967 39,7 28,6 11,1 5,15
1846 6 723 727 255 109 181 408 73 701 37,9 27,0 10,9 5,15 -160
1847 6 768 064 245 283 215 836 29 447 36,2 31,9 4,3 5,15
1848 6 778 356 222 052 238 747 -16 695 32,8 35,2 -2,5 5,15
1849 6 789 915 273 846 209 097 64 749 40,3 30,8 9,5 5,15 -160
1850 6 826 465 279 375 238 192 41 183 40,9 34,9 6,0 5,15 -174
1851 6 870 370 282 747 197 429 85 318 41,2 28,7 12,5 5,14 -238
1852 6 925 780 274 194 209 097 64 749 39,6 28,7 10,9 5,13 -387
1853 6 976 739 267 965 195 270 72 695 38,4 28,0 10,4 5,12 -3 783
1854 7 029 810 271 258 189 970 81 288 38,6 27,0 11,6 5,11 -6 421
1855 7 044 048 222 109 249 679 -27 570 31,5 35,4 -3,9 5,11
1856 7 045 616 256 308 211 615 44 693 36,4 30,0 6,4 5,10
1857 7 091 652 286 069 197 287 88 782 40,3 27,8 12,5 5,09
1858 7 151 837 284 645 198 957 85 688 39,8 27,8 12,0 5,08
1859 7 214 655 287 152 190 741 96 411 39,8 26,4 13,4 5,07
1860 7 277 801 270 285 183 829 86 456 37,1 25,3 11,8 5,07
1861 7 328 855 267 729 206 381 61 348 36,5 28,2 8,4 5,07
1862 7 373 633 273 947 205 608 68 339 37,2 27,9 9,3 5,08
1863 7 429 933 299 164 204 273 94 891 40,3 27,5 12,8 5,09
1864 7 483 274 290 417 230 321 60 096 38,8 30,8 8,0 5,10
1865 7 528 107 289 047 219 001 70 046 38,4 29,1 9,3 5,10
1866 7 532 419 295 548 336 685 -41 137 39,2 44,7 -5,5 5,11
1867 7 533 238 271 228 211 279 59 949 36,0 28,0 8,0 5,12
1868 7 584 956 292 139 208 585 83 281 38,5 27,5 11,0 5,13
1869 7 643 553 292 240 212 678 79 562 38,2 27,8 10,4 5,14
1870 7 698 830 303 318 209 604 93 714 39,4 27,2 12,2 5,14
1871 7 754 152 303 186 213 133 90 053 39,1 27,5 11,6 5,14
1872 7 809 472 307 621 240 620 67 001 39,4 30,8 8,6 5,13
1873 7 864 793 317 639 262 417 55 223 40,4 33,4 7,0 5,12
1874 7 920 115 317 287 222 392 94 895 40,1 28,1 12,0 5,11
1875 7 975 435 310 492 207 303 103 189 38,9 26,0 12,9 5,10
1876 8 030 757 316 063 217 404 98 659 39,4 27,1 12,3 5,09
1877 8 086 077 305 741 253 207 52 534 37,8 31,3 6,5 5,08
1878 8 141 398 307 300 250 197 57 103 37,7 30,7 7,0 5,07
1879 8 196 719 314 478 228 060 86 418 38,4 27,8 10,5 5,07
1880 8 252 040 306 444 229 462 76 982 37,1 27,8 9,3 5,06
1881 8 301 997 304 793 245 424 59 369 36,7 29,6 7,2 5,04
1882 8 346 588 319 687 238 866 80 821 38,3 28,6 9,7 5,03
1883 8 391 180 314 393 242 901 71 492 37,5 28,9 8,5 5,02
1884 8 435 770 324 257 247 799 76 458 38,4 29,4 9,1 5,0
1885 8 480 362 318 788 249 061 69 727 37,6 29,5 8,2 4,99
1886 8 524 953 319 223 251 382 67 841 37,4 29,5 8,0 4,97
1887 8 569 544 315 869 238 119 77 750 36,9 27,8 9,1 4,96
1888 8 614 135 315 728 252 483 63 245 36,7 29,3 7,3 4,95
1889 8 658 727 315 811 232 156 83 655 36,5 26,8 9,7 4,93
1890 8 703 318 307 225 254 987 52 238 35,3 29,3 6,0 4,92
1891 8 761 173 322 057 235 832 86 225 36,8 26,9 9,8 4,91
1892 8 832 295 309 263 245 741 63 522 35,0 27,8 7,2 4,90
1893 8 903 416 323 817 243 360 80 457 36,4 27,3 9,0 4,90
1894 8 974 537 319 499 242 136 77 363 35,6 27,0 8,6 4,89
1895 9 045 659 329 786 232 691 97 095 36,5 25,7 10,7 4,88
1896 9 116 780 330 862 224 476 106 386 36,3 24,6 11,7 4,88
1897 9 187 901 327 343 229 050 98 293 35,6 24,9 10,7 4,87
1898 9 259 022 326 519 224 659 101 860 35,3 24,3 11,0 4,86
1899 9 330 143 329 747 236 614 93 133 35,3 25,4 10,0 4,85
1900 9 333 853 330 662 227 920 102 742 35,4 24,4 11,0 4,85
1901 9 404 689 325 514 221 052 104 462 34,6 23,5 11,1 4,76
1902 9 474 876 333 619 222 457 111 162 35,2 23,5 11,7 4,68
1903 9 545 134 318 275 218 448 99 827 33,3 22,9 10,5 4,6
1904 9 615 027 319 433 222 276 97 157 33,2 23,1 10,1 4,52
1905 9 684 512 300 414 232 999 67 415 31,0 24,1 7,0 4,44
1906 9 754 475 313 449 203 182 110 267 32,1 20,8 11,3 4,36
1907 9 824 544 306 356 210 721 95 635 31,2 21,4 9,7 4,27
1908 9 894 520 308 504 210 101 98 403 31,2 21,2 9,9 4,19
1909 9 964 789 305 426 210 047 95 379 30,6 21,1 9,6 4,11
1910 10 035 575 295 617 196 728 98 889 29,5 19,6 9,9 4,03
1911 10 099 152 289 058 206 266 82 792 28,6 20,4 8,2 3,92
1912 10 157 344 280 368 203 324 77 044 27,6 20,0 7,6 3,82
1913 10 221 343 275 060 190 475 84 585 26,9 18,6 8,3 3,71
1914 10 283 486 269 142 188 838 80 304 26,2 18,4 7,8 3,6
1915 10 285 882 197 542 201 280 -3 738 19,2 19,6 -0,4 3,5
1916 10 221 815 140 211 186 381 -46 170 13,7 18,2 -4,5 3,39
1917 10 128 304 126 916 188 649 -61 733 12,5 18,6 -6,1 3,28
1918 10 004 335 120 579 236 035 -115 456 12,1 23,6 -11,5 3,18
1919 9 921 710 189 675 177 428 12 247 19,1 17,9 1,2 3,07
1920 9 978 420 244 668 176 562 68 106 24,5 17,7 6,8 2,97
1921 10 002 030 257 281 161 321 95 960 25,7 16,1 9,6 3,08
1922 10 112 730 248 728 163 366 85 362 24,6 16,2 8,4 2,93 -14 842
1923 10 198 370 241 230 142 335 98 895 23,7 14,0 9,7 2,80 -10 930
1924 10 277 770 228 894 146 098 82 796 22,3 14,2 8,1 2,55 -7 856
1925 10 369 760 225 555 146 450 79 105 21,8 14,1 7,6 2,51 -8 720
1926 10 442 610 219 802 148 298 71 504 21,0 14,2 6,8 2,40 -6 488
1927 10 495 940 208 711 155 479 53 232 19,9 14,8 5,1 2,26 -5 501
1928 10 549 221 208 942 147 064 61 878 19,8 13,9 5,9 2,23 -6 634
1929 10 597 761 203 064 155 493 47 571 19,2 14,7 4,5 2,15 -5 440
1930 10 648 057 207 224 142 159 65 065 19,5 13,4 6,1 2,17 -4 948
1931 10 702 208 196 214 144 534 51 680 18,3 13,5 4,8 2,04 -3 105
1932 10 750 003 190 397 142 997 47 400 17,7 13,3 4,4 1,98 -1 246
1933 10 791 313 176 201 140 906 35 295 16,3 13,1 3,3 1,81 -211
1934 10 826 082 171 042 135 914 35 128 15,8 12,6 3,2 1,78 -1 069
1935 10 853 125 161 748 140 878 20 870 14,9 13,0 1,9 1,70 -1 044
1936 10 872 519 157 992 139 093 18 899 14,5 12,8 1,7 1,68 -1 538
1937 10 888 540 155 996 139 558 16 438 14,3 12,8 1,5 1,65 -2 997
1938 10 877 442 163 525 143 115 20 410 15,0 13,2 1,9 1,85
1939 11 105 990 192 344 146 976 45 368 17,3 13,2 4,1 1,94
1940 11 159 539 218 043 153 499 64 544 19,5 13,8 5,8 2,20
1941 11 129 373 208 913 152 048 56 865 18,8 13,7 5,1 2,25
1942 11 054 018 199 259 153 096 46 163 18,0 13,8 4,2 2,42
1943 11 034 846 225 379 153 349 72 030 20,4 13,9 6,5 2,76
1944 11 109 341 230 183 161 457 68 726 20,7 14,5 6,2 2,80
1945 10 692 912 194 182 184 944 9 238 18,2 17,3 0,9 2,51
1946 9 523 266 210 454 134 568 75 886 22,1 14,1 8,0 3,07
1947 8 765 230 206 745 105 277 101 468 23,6 12,0 11,6 3,21 49 731
1948 8 893 104 197 837 101 501 96 336 22,2 11,4 10,8 2,82 720
1949 8 892 613 185 484 104 632 80 852 20,9 11,8 9,1 2,68 3 202
1950 8 925 122 188 341 103 203 85 138 21,1 11,6 9,5 2,77 32 230 15 446 16 784
1951 9 023 170 185 570 102 658 82 912 20,6 11,4 9,2 2,74 37 664 24 754 12 910
1952 9 125 183 180 143 97 726 82 417 19,9 10,8 9,1 2,69 40 773 19 751 21 022
1953 9 220 908 172 547 98 837 73 710 18,9 10,8 8,1 2,61 30 733 19 408 11 325 25 175 1 265
1954 9 290 617 168 402 99 636 68 766 18,3 10,8 7,5 2,58 28 269 30 645 -2 376 25 773 2 268
1955 9 365 969 165 874 93 300 72 574 17,9 10,1 7,8 2,58 25 454 22 047 3 437 25 850 2 430
1956 9 442 040 162 509 93 526 68 983 17,4 10,0 7,4 2,57 23 972 17 796 6 176 25 079 2 420
1957 9 513 758 155 429 98 687 56 742 16,6 10,5 6,0 2,49 20 665 13 833 6 832 27 967 5 742
1958 9 574 650 141 762 93 697 48 065 15,0 9,9 5,1 2,31 20 175 14 057 6 118 67 643 49 035
1959 9 618 554 128 982 97 159 31 823 13,6 10,3 3,4 2,15 22 209 14 155 8 054 79 269 61 914
1960 9 659 818 128 879 93 863 35 016 13,6 9,9 3,7 2,12 20 010 13 489 6 521 85 213 67 550
1961 9 588 016 131 019 94 973 36 046 13,7 9,9 3,8 2,13 18 599 13 688 4 911 87 362 70 062
1962 9 621 808 133 557 104 318 29 239 13,9 10,8 3,0 2,14 19 225 13 402 5 823 83 565 66 031
1963 9 668 741 148 840 100 129 48 711 15,4 10,4 5,0 2,33 20 797 12 520 8 277 71 677 51 470
1964 9 730 019 154 420 101 984 52 436 15,9 10,5 5,4 2,36 20 139 15 325 4 814 70 888 51 524
1965 9 785 102 147 438 105 108 42 330 15,1 10,7 4,3 2,18 19 377 15 849 3 528 76 341 58 554
1966 9 826 188 141 162 105 784 35 378 14,4 10,8 3,6 2,01 20 504 18 377 2 127 83 316 65 818
1967 9 854 241 138 448 108 967 29 481 14,1 11,1 3,0 1,90 19 598 23 162 -3 267 86 731 69 850
1968 9 877 632 137 437 115 195 22 242 13,9 11,7 2,3 1,83 17 741 19 895 -1 562 89 089 72 488
1969 9 896 695 143 165 120 653 22 512 14,5 12,2 2,3 1,85 15 717 18 441 -2 724 91 088 74 263
1970 9 805 157 147 865 123 327 24 538 15,1 12,6 2,5 1,91 16 531 20 881 -4 350 89 509 71 893
1971 9 830 602 154 180 122 375 31 805 15,7 12,5 3,2 1,98 15 232 12 742 2 490 86 452 68 652
1972 9 868 379 163 661 119 205 44 456 16,6 12,1 4,5 2,07 13 743 10 859 2 884 84 821 65 079
1973 9 919 519 181 750 124 437 57 313 18,3 12,5 5,8 2,29 15 698 11 083 4 615 76 986 55 898
1974 9 994 761 194 215 126 809 67 406 19,4 12,7 6,7 2,43 14 162 11 110 3 052 78 130 56 969
1975 10 062 366 191 776 124 314 67 462 19,1 12,4 6,7 2,40 12 835 10 434 2 401 76 342 55 511
1976 10 128 220 187 378 125 232 62 146 18,5 12,4 6,1 2,35 12 921 10 291 2 630 77 908 56 889
1977 10 189 312 181 763 126 214 55 549 17,8 12,4 5,5 2,32 11 408 10 101 1 307 81 656 61 114
1978 10 245 686 178 901 127 136 51 765 17,5 12,4 5,1 2,32 11 583 9 511 2 064 83 915 63 904
1979 10 296 489 172 112 127 949 44 163 16,7 12,4 4,3 2,28 11 336 8 842 2 494 83 624 64 505
1980 10 326 792 153 801 135 537 18 264 15,0 13,2 1,8 2,10 11 401 9 545 1 856 86 503 68 930
1981 10 303 208 144 438 130 407 14 031 14,0 12,7 1,4 2,02 10 851 9 134 1 717 89 373 71 574
1982 10 314 321 141 738 130 765 10 973 13,7 12,7 1,1 2,01 11 076 9 328 1 748 91 531 74 574
1983 10 322 823 137 431 134 474 2 957 13,3 13,0 0,3 1,96 10 745 8 362 2 383 92 033 75 037
1984 10 330 481 136 941 132 188 4 753 13,3 12,8 0,5 1,97 10 699 8 078 2 621 96 638 79 534
1985 10 336 742 135 881 131 641 4 240 13,1 12,7 0,4 1,96 9 918 7 723 2 195 99 357 83 042
1986 10 340 737 133 356 132 585 771 12,9 12,8 0,1 1,94 10 712 7 699 3 013 99 452 83 564
1987 10 348 834 130 921 127 244 3 677 12,7 12,3 0,4 1,91 9 934 7 213 2 721 126 690 109 626
1988 10 356 359 132 667 125 694 6 973 12,8 12,1 0,7 1,94 9 984 7 440 2 544 129 349 113 730
1989 10 362 257 128 356 127 747 609 12,4 12,3 0,1 1,87 9 400 7 941 1 459 126 507 111 683
1990 10 362 740 130 564 129 166 1 398 12,6 12,5 0,1 1,89 12 411 11 787 624 126 055 111 268
1991 10 308 682 129 354 124 290 5 064 12,5 12,1 0,5 1,86 14 096 11 220 2 876 120 050 106 042
1992 10 317 807 121 705 120 337 1 368 11,8 11,7 0,1 1,72 19 072 7 291 11 781 109 281 94 180
1993 10 330 607 121 025 118 185 2 840 11,7 11,4 0,3 1,67 12 900 7 424 5 476 85 445 70 634
1994 10 336 162 106 579 117 373 -10 794 10,3 11,4 -1,0 1,44 10 207 265 9 942 67 434 54 836
1995 10 330 759 96 097 117 913 -21 816 9,3 11,4 -2,1 1,28 10 540 541 9 999 61 590 49 531
1996 10 315 353 90 446 112 782 -22 336 8,8 10,9 -2,2 1,19 10 857 728 10 129 59 962 48 086
1997 10 303 642 90 657 112 744 -22 087 8,8 10,9 -2,1 1,17 12 880 805 12 075 56 973 45 022
1998 10 294 943 90 535 109 527 -18 992 8,8 10,6 -1,8 1,16 10 729 1 241 9 488 55 654 42 959
1999 10 282 784 89 471 109 768 -20 297 8,7 10,7 -2,0 1,13 9 910 1 136 8 774 52 103 39 382
2000 10 272 503 90 910 109 001 -18 091 8,8 10,6 -1,8 1,14 7 802 1 263 6 539 47 370 34 623
2001 10 224 192 90 715 107 755 -17 040 8,9 10,5 -1,7 1,15 12 918 21 469 -8 551 45 057 32 528
2002 10 200 774 92 786 108 243 -15 457 9,1 10,6 -1,5 1,17 44 679 32 389 12 290 43 743 31 142
2003 10 201 651 93 685 111 288 -17 603 9,2 10,9 -1,7 1,18 60 015 34 226 25 789 42 304 29 298
2004 10 206 923 97 664 107 177 -9 513 9,6 10,5 -0,9 1,23 53 453 34 818 18 635 41 324 27 574
2005 10 234 092 102 211 107 938 -5 727 10,0 10,5 -0,6 1,28 60 294 24 065 36 229 40 023 26 453
2006 10 266 646 105 831 104 441 1 390 10,3 10,2 0,1 1,33 68 183 33 463 34 720 39 959 25 352
2007 10 322 689 114 632 104 636 9 996 11,1 10,1 1,0 1,44 104 445 20 500 83 945 40 917 25 414
2008 10 429 692 119 570 104 948 14 622 11,5 10,1 1,4 1,50 77 817 6 027 71 790 41 446 25 760
2009 10 491 492 118 348 107 421 10 927 11,3 10,2 1,0 1,49 39 973 11 629 28 344 40 528 24 636
2010 10 517 247 117 153 106 844 10 309 11,1 10,2 0,9 1,49 30 515 14 867 15 648 39 273 23 998
2011 10 496 672 108 673 106 848 1 825 10,4 10,2 0,2 1,42 22 590 5 701 16 889 38 864 24 055
2012 10 509 286 108 576 108 189 387 10,3 10,3 0,0 1,45 30 298 20 005 10 293 37 733 23 032
2013[15] 10 510 719 106 751 109 160 -2 409 10,2 10,4 -0,2 1,46 29 579 30 876 -1 297 37 687 22 714
2014[33] 10 524 783 109 860 105 665 4 195 10,4 10,0 0,4 1,53 41 625 19 964 21 661 36 956 21 893
2015[16] 10 542 942 110 734 111 173 -409 10,5 10,5 -0,0 1,57 34 922 18 945 15 977 35 761 20 403
2016[34] 10 565 284 112 663 107 705 4 913 10,7 10,2 0,5 1,63 37 503 17 439 20 063 35 921 20 406
2017[35] 10 589 526 114 405 111 443 2 962 10,8 10,5 0,3 1,69 45 957 17 684 28 273 35 012 19 415
2018[36] 10 626 430 114 036 112 920 1 116 10,7 10,6 0,1 1,7 58 148 19 519 38 629 32 952 18 298
2019[37] 10 669 324 112 231 112 362 -131 10,5 10,5 -0,0 1,7 65 571 21 301 44 270 31 797 17 757
2020[17] 10 700 155 110 200 129 289 -19 089 10,3 12,1 -1,8 1,71 55 661 28 734 26 927 30 368 16 886
2021[21] 10 500 850 111 793 139 891 -28 098 10,6 13,3 -2,7 1,83 69 201 19 232 49 969 27 959 15 492
2022[18] 10 759 525 101 299 120 219 -18 920 9,5 11,4 -1,9 1,64 349 548 19 806 329 742 27 598 16 438
2023[38] 10 878 042 91 149 112 795 -21 646 8,4 10,4 -2,0 141 263 46 591 94 672 24 940

Aktuální populační statistiky[editovat | editovat zdroj]

[39]

Období Živě narození Úmrtí Přirozená změna
leden – prosinec 2022 101 299 120 219 -18 920
leden – prosinec 2023 91 149 112 795 -21 646
Změna -10 150 (-11,02 %) -7 424 (-6,17 %) -2 726

Hustota obyvatelstva[editovat | editovat zdroj]

Hustota zalidnění[editovat | editovat zdroj]

Česko má v Evropě nadprůměrnou hustotu zalidnění – 134 obyvatel/km², což je řadí na 12. místo v Evropě.[zdroj⁠?] Pás nejnižší hustoty zalidnění lemuje jihozápadní a jižní hranici státu a tvoří jej okresy od Tachova po Jindřichův Hradec.

Úplně nejnižší hustotu mají Prachaticko (37 obyvatel/km²) a Českokrumlovsko (37,5 obyvatel na km²). Naopak nejvyšší hustotu zalidnění mají kromě čtyř městských okresů (Praha, okres Brno-město, okres Ostrava-město, okres Plzeň-město) také průmyslové oblasti jako okres Most, okres Teplice, okres Ústí nad Labem, okres Jablonec nad Nisou, okres Kladno, okres Karviná, které mají přes 200 obyvatel/km².

Národnostní složení[editovat | editovat zdroj]

Při sčítání lidu v roce 2011 respondenti mohli uvést jednu národnost, dvě národnosti nebo neuvést národnost žádnou. Národnost „česká“ či národnost „moravská“ tak pravděpodobně obsahují i obyvatele některých jiných menšin, kteří se z různých důvodů nechtěli hlásit ke svému původu.[40] Národnost je, dle místopředsedy ČSÚ Drápala, „na rozdíl od jazyka nebo občanství otázkou pocitu a je na každém z nás, jestli budeme chtít do formulářů tento pocit uvést“.[41] Celých 25 % obyvatel (2 642 666) se však k žádné národnosti nepřihlásilo, 163 648 (1,6 %) se pak přihlásilo ke dvěma národnostem.

Pouze k české národnosti se hlásilo 6 711 624 (64,3 %) obyvatel, druhou nejsilnější skupinou byla národnost moravská (521 801 – 5,0 %) a na třetím místě národnost slovenská (147 152 – 1,4 %), následovaly národnost ukrajinská (53 253 – 0,5 %), polská (39 096 – 0,4 %) a vietnamská (29 660 – 0,3 %).[42] Při započtení obyvatel, kteří se hlásili ke dvou národnostem se k české národnosti hlásilo 6 848 945, k moravské 627 613 a ke slovenské 166 956 obyvatel.

Národnostní složení populace na území dnešní České republiky 1921–2011
Národnostní
skupina
rok 1921 rok 1930 rok 1950 rok 1961 rok 1970 rok 1980 rok 1991 rok 2001 rok 2011[43] rok 2021[44]
Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet %
Češi 6 734 684 67,3 7 286 271 68,3 8 343 558 93,9 9 023 501 94,2 9 270 617 94,4 9 733 925 94,6 8 363 768 81,2 9 249 777 90,5 6 711 624 64,3 6 033 014 57,3
Moravané 1 362 313 13,2 380 474 3,7 521 801 5,0 359 621 3,4
Slezané 47 314 0,5 24 697 0,2 44 446 0,4 10 878 0,1 12 214 0,1 12 451 0,1
70 816 0,8 66 540 0,7 64 074 0,7 66 123 0,6
Poláci 81 914 0,8 90 539 0,9 59 383 0,6 51 968 0,5 39 096 0,4 26 802 0,3
Slováci 15 732 0,2 44 451 0,4 258 025 2,9 275 997 2,9 320 998 3,3 359 370 3,5 314 877 3,1 193 190 1,9 147 152 1,4 96 041 0,9
Němci 3 059 961 30,6 3 149 629 29,5 159 938 1,8 134 143 1,4 80 903 0,8 58 211 0,6 48 556 0,5 39 106 0,4 18 658 0,2 9 128 0,1
Ukrajinci 19 384 0,2 19 549 0,2 9 794 0,1 10 271 0,1 8 220 0,1 22 112 0,2 53 253 0,5 78 068 0,7
Vietnamci 421 0,0 17 462 0,2 29 660 0,3 31 469 0,3
Maďaři 7 049 0,1 11 427 0,1 13 201 0,1 15 152 0,2 18 472 0,2 19 676 0,2 19 932 0,2 14 672 0,1 8 920 0,1
Rusové 19 384 0,2 19 549 0,2 6 619 0,1 5 051 0,0 5 062 0,0 12 369 0,1 17 872 0,2 25 296 0,2
Romové 32 903 0,3 11 746 0,1 5 135 0,0 4 458 0,0
Rusíni 1 926 0,0 1 106 0,0 739 0,0
Ostatní/Neuvedeno 59 080 0,6 71 411 0,7 31 211 0,4 36 649 0,4 36 220 0,4 39 300 0,4 40 408 0,4 225 200 2,2 2 806 314 26,9 3 321 058 31,6
Celkově 10 005 734 10 674 386 8 896 133 9 571 531 9 807 697 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 436 560 10 524 167

Podle výsledků sčítání lidu v roce 2001 se k české národnosti hlásilo 90,4 % obyvatel, čímž Česká republika byla jedním z nejvíce národnostně homogenních (stejnorodých) států v Evropě (po Polsku, Albánii, Islandu a Maltě). Ostatní národnosti byly v ČR zastoupeny jen následovně: moravská (3,7 %), slovenská (1,89 %), slezská (0,10 %), polská (0,51 %), německá (0,38 %), ukrajinská (0,22 %), vietnamská (0,17 %), romská (0,11 %) a ostatní (2,47 %).[45] Ovšem zejména v případě romské národnosti neodpovídaly výsledky sčítání etnickému původu,[40][46][47] ačkoliv byli Romové státem, obcemi i školenými asistenty povzbuzováni k uvedení své národnosti do sčítacího formuláře.[48][49][50][51] K této národnostní menšině se přihlásilo o 6,5 tisíce lidí méně, než při sčítání lidu v roce 2001,[52] odhadovaný počet občanů romského etnika v České republice je asi 250 tisíc obyvatel.[46]

Státní občanství obyvatel a cizinci[editovat | editovat zdroj]

Mapa národností cizinců v Česku (2011)

Podle výsledků sčítání lidu v roce 2011 trvale žilo v České republice 9 569 568 státních občanů České republiky (94,9 % obyvatelstva ČR) a 541 664 cizinců (5,1 %). Největší skupinu tvořilo 117 810 státních občanů Ukrajiny (26,2 % cizinců), 84 380 občanů Slovenska (18,8 % cizinců), 53 110 občanů Vietnamu (11,8 % cizinců) a 36 055 občanů Ruska (8,0 % cizinců). Jsou zde také velké územní rozdíly, nejvíce cizinců absolutně i relativně žije v Praze, kde 205 207 cizinců tvoří 16,1 % obyvatelstva, nejméně pak ve Kraji Vysočina (9 871, 1,9 % obyvatelstva) a Zlínském kraji (10 327, 1,7 % obyvatelstva).[53]

Podle údajů Ministerstva vnitra žije k 30. 11. 2011 v Česku legálně 406 211 cizinců ze 181 států – nejvíce jsou zastoupeni státní občané Ukrajiny (106 040 osob), Slovenska (80 967), Vietnamu (55 585 osob), Ruska (27 320 osob), Polska (19 048 osob) a Německa (15 702 osob).[54] V roce 2010 státní občanství České republiky nabylo 1 495 cizinců, když největší část tvořili státní občané Slovenska (38 %) a Ukrajiny (26 %). Dlouhodobě počet nabytých občanství ročně klesá.[55]

Za rok 2007 do České republiky imigrovalo rekordních 104,4 tisíce osob (o 36 tisíc více než v roce 2006). Roční přírůstek obyvatel registrovanou zahraniční migrací činil 35–36 tisíc v letech 2005–2006, 83,9 tisíce v roce 2007 a 71,8 tisíce osob v roce 2008. V roce 2010 to však bylo už jen 15,6 tisíce osob. Výrazný pokles přílivu cizinců byly způsoben hospodářskou krizí, ale i složitým byrokratickým systémem při udělování povolení k pobytu v ČR, který se od ledna 2011 ještě zpřísnil (zahraniční podnikatelé musí prokázat, že mají na 2 roky zajištěn příjem, musí předkládat potvrzení o průměrném měsíčním příjmu minimálně za posledního půl roku).[56]

Vietnamci u nás žijí nejdéle (průměrně 8 let), lidé z bývalé Jugoslávie jen o rok méně. Většinou jsou to lidé se středním odborným vzděláním (51 %). Nejvíce vysokoškolsky vzdělaných do naší země přichází z Ruska (27 % imigrantů). Nejvíce z výdělku posílají domů Ukrajinci (17 % příjmu).[57]

Počet cizinců v Česku[editovat | editovat zdroj]

Dle statistik Českého statistického úřadu z roku 2022 má v Česku pobyt nad 12 měsíců 1 100 277 cizinců (v roce 2019 to bylo 582 336), ze kterých je 226 426 občany EU (v roce 2008 245 292).[58][59]

Seznam národností cizinců v Česku, kteří mají v Česku pobyt nad 12 měsíců:

Státy EU (2022)

Celkem 226 426; nad 500 osob:[59]

Státy mimo EU (2022)

Celkem 873 851; nad 1000 osob:[59]

Největší skupiny obyvatel cizinců na území Česka
Národnost Populace (2018)[60]
Ukrajina 131 302
Evropská unieSlovensko 116 817
Vietnam 61 097
Rusko 38 033
Evropská uniePolsko 21 279
Evropská unieNěmecko 21 267
Evropská unieBulharsko 15,593
Evropská unieRumunsko 14 684
Spojené státy americké 9 510
Mongolsko 9 075
Čína 7 485
Evropská unieSpojené království 7 093
Evropská unieMaďarsko 6 645
Bělorusko 6 161
Kazachstán 6 034
Moldavsko 5 811
Evropská unieItálie 5 268
Indie 4 459
Srbsko 4 380
Evropská unieFrancie 4 161


Vývoj počtu cizinců v České republice (2004–2015)[61][nenalezeno v uvedeném zdroji]Cizinci narození v Česku[editovat | editovat zdroj]

Počty cizinců narozených v roce 2014[62]
VietnamVietnam Vietnam 996
UkrajinaUkrajina Ukrajina 846
SlovenskoSlovensko Slovensko 530
RuskoRusko Rusko 202
ČínaČína Čína 60

Od roku 2004 do roku 2014 se v ČR narodilo 28 550 cizinců. V roce 2005 byl podíl cizinců mezi novorozenci 1,4 %, v roce 2014 přesáhl podíl cizinců mezi novorenci 3 %.[62] V roce 1995 to bylo pouze 0.7 %.[62] Od roku 2004 se v ČR narodilo téměř 9 000 Vietnamců.[62]

Migrace a naturalizace[editovat | editovat zdroj]

Dle statistik EU z roku 2015, stávající procento cizinců žijících v Česku oproti počtu obyvatel je podobné průměru EU, srovnatelné s Finskem, Nizozemskem, Portugalskem či Slovinskem.[63][64] Počet nově příchozích imigrantů v poměru k počtu obyvatel je však v Česku třetí nejnižší ze všech zemí EU,[65][64] a také počet cizinců, kterým je ročně v Česku uděleno občanství (naturalizace), oproti počtu obyvatel je třetí nejnižší ze všech zemí v EU.[66][64]

Náboženské složení[editovat | editovat zdroj]

Podíl věřících[67] obyvatel v okresech od roku 1991
Krajské a zemské hranice: ze srovnání map vyplývá, že Morava je výrazně více nábožensky založená než Čechy.
Podrobnější informace naleznete v článku Náboženství v Česku.

Česká republika je zemí s nízkým množstvím lidí deklarujících příslušnost k nějaké církvi či náboženské společnosti a v rámci Evropy má po Estonsku, Nizozemsku a Bělorusku 4. nejnižší podíl občanů hlásících se k nějakému náboženství.[68] V období let 1991–2001 klesl počet věřících o více než 1,2 milionu osob na 3 288 088 deklarovaných věřících (tj. 32,14 % obyvatel). Dominantní postavení zde má římskokatolická církev, k níž se při sčítání lidu v roce 2001 přihlásilo 2 740 780 (tj. 26,8 %) obyvatel.[69][70] Výrazně vyšší podíl 'věřících' můžeme nalézt v okresech a krajích na Moravě, v Jihočeském kraji, území kraje Vysočina (více než z poloviny leží na Moravě) a bývalého Východočeského kraje.[71] V žádném kraji ČR netvoří 'věřící' nadpoloviční většinu místních obyvatel.

Při Sčítání lidu 2011 celkový počet věřících opět poklesl na celkem 2 175 087. (20,6 % obyvatel, 37,6 % odpovídajících) Naproti tomu 3 612 804 obyvatel České republiky uvedlo, že jsou „bez náboženské víry“ (34,2 % obyvatel země, 62,4 % odpovídajících), což je také pokles. Počet obyvatel hlásících se k Římskokatolické církvi poklesl na 1 083 899 (+ 71 138 se přihlásilo obecně ke „katolické víře“) (10,9 % obyvatel). Druhou největší církví je Českobratrská církev evangelická, k níž se přihlásilo 51 936 občanů. Dále Církev československá husitská, 39 tisíc členů (0,37 %). Vyšší podíl věřících má ještě Pravoslavná církev, která má celkem 27 tisíc členů, příznivci jediismu s 15 tisíci, Svědkové Jehovovi s 13 tisíci, Církev bratrská, respektive Křesťanská společenství, obě s 10 tisíci věřícími. 707 649 lidí se označilo za věřící bez příslušnosti k nějaké církvi. Počet obyvatel Česka hlásících se k judaismu je asi 1 500 obyvatel, k islámu se hlásí téměř 3 500 lidí. K různým odvětvím buddhismu se hlásí přes 6 100 osob. K ateismu se hlásí 1 075 osob, pohanství deklaruje 863 osob. Ačkoliv většina náboženských skupin v Česku zaznamenala sestupnou tendenci, přesto se některým menším náboženstvím v České republice, jako je Církev bratrská, Pravoslavná církev, Apoštolská církev, Křesťanská společenství, Jediismus počty obyvatel hlásících se při sčítání lidu oproti roku 2001 zvýšily. 4 774 323 obyvatel (45,2 % populace) ovšem odmítlo na otázku o náboženské víře vůbec odpovědět.[72][73] Novinkou sčítání lidu 2011 bylo mimo 707 tisíc obyvatel nehlásících se k církvi, ale hlásících se k víře,[74] též pokles počtu obyvatel bez vyznání.[75][76] Struktura religiozity české společnosti i podíl věřících v jednotlivých církvích se výrazně nemění.[77] Například zástupce římskokatolické církve v ČBK se zamýšlí, proč výsledky sčítání lidu neodpovídají jimi údajně pozorované realitě, která je přinejmenším stabilní, a uvádí úvahu: '„Oproti sčítání v roce 2001, kdy se nevyjádřilo jen 10 % respondentů, tentokrát se nevyjádřila polovina národa, a pokud by byla tato „neodpovídající“ polovina strukturovaná podobně, jako ona odpovídající, zjistili bychom, že k dramatickým změnám v religiozitě pravděpodobně nedošlo.“'[78] (více o římskokatolické církvi též v článku Sčítání účastníků katolických bohoslužeb v Česku a Věřící v ŘKC). Religionista Ivan Štampach v reakci na uveřejněné předběžné výsledky sčítání lidu 2011 uvádí „Počet věřících neubývá. Ubývá lidí, kteří se identifikují s velkými církevními institucemi svázanými s ekonomickou a politickou mocí. Individuální víra a malé, atypické a alternativní skupiny stále rostou. Pokles církevní příslušnosti mezi českou populací probíhá zhruba stejným tempem od začátku padesátých let minulého století bez ohledu na režimy. V posledním desetiletí odchod lidí od církví mírně akceleroval. Jde podle mého přesvědčení o zásadní civilizační změnu. Nikoli o nahodilou fluktuaci.“[79]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo_lide
 2. Obyvatelstvo - roční časové řady [online]. Český statistický úřad [cit. 2021-06-21]. Dostupné online. 
 3. FIALOVÁ, L. a kol.: Dějiny obyvatelstva Českých zemí. Praha: Mladá fronta, 1996. Str.20-21
 4. FIALOVÁ, L. a kol.: Dějiny obyvatelstva Českých zemí. Praha: Mladá fronta, 1996. Str.22-32
 5. FIALOVÁ, L. a kol.: Dějiny obyvatelstva Českých zemí. Praha: Mladá fronta, 1996. Str.34-72
 6. FIALOVÁ, L. a kol.: Dějiny obyvatelstva Českých zemí. Praha: Mladá fronta, 1996. Str.73-126
 7. FIALOVÁ, L. a kol.: Dějiny obyvatelstva Českých zemí. Praha: Mladá fronta, 1996. Str.127-170
 8. FIALOVÁ, L. a kol.: Dějiny obyvatelstva Českých zemí. Praha: Mladá fronta, 1996. Str. 283-387
 9. FIALOVÁ, L. a kol.: Dějiny obyvatelstva Českých zemí. Praha: Mladá fronta, 1996. Str. 267-335
 10. FIALOVÁ, L. a kol.: Dějiny obyvatelstva Českých zemí. Praha: Mladá fronta, 1996. Str.314-328
 11. FIALOVÁ, L. a kol.: Dějiny obyvatelstva Českých zemí. Praha: Mladá fronta, 1996. Str. 329-335
 12. FIALOVÁ, L. a kol.: Dějiny obyvatelstva Českých zemí. Praha: Mladá fronta, 1996. Str. 335-353
 13. FIALOVÁ, L. a kol.: Dějiny obyvatelstva Českých zemí. Praha: Mladá fronta, 1996. Str. 335-361
 14. FIALOVÁ, L. a kol.: Dějiny obyvatelstva Českých zemí. Praha: Mladá fronta, 1996. Str. 362-363
 15. a b Pohyb obyvatelstva - rok 2013
 16. a b Pohyb obyvatelstva - rok 2015
 17. a b Pohyb obyvatelstva - rok 2020. Pohyb obyvatelstva - rok 2020 [online]. [cit. 2020-03-22]. Dostupné online. 
 18. a b c d Pohyb obyvatelstva - rok 2022. Pohyb obyvatelstva - rok 2022 [online]. [cit. 2023-03-21]. Dostupné online. 
 19. a b c Covid-19 v roce 2021 usmrtil 25,5 tisíce obyvatel Česka. Covid-19 v roce 2021 usmrtil 25,5 tisíce obyvatel Česka [online]. [cit. 2023-05-24]. Dostupné online. 
 20. a b c Obyvatel Česka loni přibylo jen díky migraci, zemřelých bylo nejvíce od války. Seznam Zprávy [online]. [cit. 2023-05-24]. Dostupné online. 
 21. a b Pohyb obyvatelstva - rok 2021. Pohyb obyvatelstva - rok 2021 [online]. [cit. 2021-03-22]. Dostupné online. 
 22. http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/publ/4032-06-2006
 23. http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/coby03130909.xls
 24. a b Ústav zdravotnických studií a statistiky ČR. www.uzis.cz [online]. [cit. 2012-02-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-01-02. 
 25. Pohyb obyvatelstva – 1. až 4. čtvrtletí
 26. Pohyb obyvatelstva – 1. až 4. čtvrtletí 2011: Výrazný pokles počtu narozených dětí
 27. Pohyb obyvatelstva – rok 2014
 28. Pohyb obyvatelstva – rok 2015
 29. ČSÚ: Pohyb obyvatelstva v Českých zemích 1785 - 2012, absolutní údaje. www.czso.cz [online]. [cit. 15-11-2013]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 15-11-2013. 
 30. ČSÚ: Pohyb obyvatelstva v Českých zemích 1785 - 2012, relativní údaje. www.czso.cz [online]. [cit. 15-11-2013]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 15-11-2013. 
 31. Children born per woman - Our World in Data. web.archive.org [online]. 2020-08-03 [cit. 2023-12-24]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2020-08-03. 
 32. https://www.czso.cz/documents/10180/191186489/1300682300.pdf/92364133-c0a7-47f8-a451-b2646a4f1aca?version=1.1
 33. Pohyb obyvatelstva - rok 2014
 34. Pohyb obyvatelstva - rok 2016
 35. Pohyb obyvatelstva - rok 2017
 36. Pohyb obyvatelstva - rok 2018
 37. Pohyb obyvatelstva - rok 2019. Pohyb obyvatelstva - rok 2019 [online]. [cit. 2020-05-06]. Dostupné online. 
 38. Pohyb obyvatelstva - rok 2023. Pohyb obyvatelstva - rok 2023 [online]. [cit. 2024-03-20]. Dostupné online. 
 39. Pohyb obyvatelstva - Rychlé informace. Pohyb obyvatelstva - Rychlé informace [online]. [cit. 2023-08-04]. Dostupné online. 
 40. a b Aktivista: Romové sčítání nevěří. Ale probouzí se v nich vztah k ČR, 16.12.2011, tyden.cz
 41. Do sčítacích formulářů je možné vyplnit jakoukoliv národnost, včetně moravské Archivováno 26. 1. 2011 na Wayback Machine., 9.2.2011, scitani.cz
 42. ČSÚ Tab. 614a Obyvatelstvo podle věku, národnosti a pohlaví
 43. https://www.czso.cz/documents/10180/20551765/170223-14.pdf/d0d27736-ef15-4f4f-bf26-e7cb3770e187?version=1.0
 44. Archivovaná kopie. www.czso.cz [online]. [cit. 2022-06-21]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2022-01-15. 
 45. http://www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/t/C2002DD869/$File/Kapitola2.pdf
 46. a b Romů je čtvrt milionu, při sčítání zapírají ze strachu, míní aktivista, 17.12.2011, idnes.cz
 47. Romové se při sčítání lidu nehlásí ke své národnosti, bojí se extremistů, 6.1.2011, lidovky.cz
 48. Výzva Romům: hlaste se k etnickému původu, 20.08.2011, denik.cz
 49. Podpora romské menšiny v průběhu sčítání lidu, domů a bytů 2011, 15. 2. 2011, vlada.cz
 50. Pří sčítání lidu pomohou romští asistenti, mají prolomit nedůvěru etnika, 24.2.2011, idnes.cz
 51. Co může přinést Romům sčítání lidu 2011? Čtěte odpovědi na základní otázky! Archivováno 19. 10. 2014 na Wayback Machine., 26.3.2011, romea.cz
 52. Obyvatelstvo podle národnosti podle krajů, Předběžné výsledky, czso.cz
 53. Obyvatelstvo podle národnosti podle krajů, předběžné výsledky SLDB 2011, ČSÚ, czso.cz
 54. MVČR: Cizinci 3. zemí se zaevidovaným povoleným pobytem na území České republiky a cizinci zemí EU + Islandu, Norska, Švýcarska a Lichtenštejnska se zaevidovaným pobytem na území České republiky k 30. 11. 2011
 55. ČSÚ: Státní občanství ČR nabytá během roku, podle předchozího státního občanství; 2001–2010
 56. ŠVEC, Petr. Cizinců se k nám přistěhovalo nejméně za 10 let. MF Dnes. Březen 2011, čís. 28.3.2011, s. 6A. 
 57. Cizinci v ČR: Vietnamci u nás zakořenili. Czso.cz [online]. Dostupné online. 
 58. T01 Cizinci celkem podle státního občanství k 31. 12. 2022 [online]. Český statistický úřad [cit. 2024-03-26]. Dostupné online. 
 59. a b c R07 Cizinci s pobytem nad 12 měsíců podle státního občanství v letech 2008 - 2017 (k 31. 12.)
 60. Foreigners in the Czech Republic by citizenship Dostupné online. 
 61. Český statistický úřad | ČSÚ. www.czso.cz [online]. [cit. 2017-02-10]. Dostupné online. 
 62. a b c d Každé čtyřicáté dítě narozené v Česku nemá české občanství. Novinky.cz [online]. Borgis, sobota 26. září 2015, 11:27 - Praha. Dostupné online. 
 63. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Share_of_non-nationals_in_the_resident_population,_1_January_2016_(%25).png
 64. a b c People in the EU – statistics on origin of residents
 65. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Immigrants,_2015_(per_1_000_inhabitants).png
 66. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Naturalisation_rate,_2015_(%C2%B9)_(per_100_non-national_residents).png
 67. Pojem 'věřící', jak je uveden v mapě lze pro potřeby statistiky definovat takto: Zahrnuje jakoukoliv víru (např. buddhismus, jediismus, pravoslavná církev, novopohanství, ateismus, hinduismus, apod.), a to institucializovanou v církvi či náboženské společnosti, nebo také deklarovaná víra bez organizované příslušnosti. Vzhledem k nepovinnému charakteru při SLDB11 mohou mnozí 'věřící' chybět (45 % obyvatel na otázku neodpovídalo) nebo být i navíc (nečlenové, ale sympatizanti se mohli hlásit).
 68. Údaje CIA relevantní ke sčítání lidu v roce 2001. www.cia.gov [online]. [cit. 2009-05-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-12-24. 
 69. ČSÚ: Sčítaní lidu, domů a bytů 2001. www.czso.cz [online]. [cit. 23-09-2008]. Dostupné v archivu pořízeném dne 03-11-2014. 
 70. Náboženské vyznání obyvatelstva České republiky
 71. Veřejná databáze ČSÚ[nedostupný zdroj]
 72. Archivovaná kopie. www.scitani.cz [online]. [cit. 2012-02-09]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2012-01-06. 
 73. K náboženství se odmítla přihlásit skoro polovina Čechů
 74. http://www.christnet.eu/magazin/clanek.asp?clanek=3808
 75. http://zpravy.idnes.cz/kdo-nas-potrebuje-ten-si-nas-najde-komentuji-cirkve-obri-ztratu-ovecek-1zc-/domaci.aspx?c=A111215_150807_domaci_jj
 76. http://tisk.cirkev.cz/z-domova/vyjadreni-cbk-k-vysledkum-scitani-lidu-domu-a-bytu-2011/
 77. http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/scitani-lidu-pribyva-vysokoskolaku-vztah-k-nabozenstvi-chladne/728867
 78. ČBK k výsledkům sčítání: Pozorujeme stabilní zájem o návštěvu nedělních bohoslužeb i počet křtů
 79. Štampach: Církve odpovídají na otázky, které nikdo neklade

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • GRULICH, Josef. Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008. 474 s. 
 • KÁRNÍKOVÁ, Ludmila. Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754-1914. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1965. 401 s. 
 • KOL. Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 1999. 141 s. 
 • PLACHT, Otto. Lidnatost a společenská skladba českého státu v 16.-18. století. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1987. 366 s. 
 • POHL, Josef. Vylidňování venkova v Čechách v období 1850-1930. Praha: [s.n.], 1932. 147 s. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]