Nová Akropolis

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Nová Akropolis (oficiální název Organisación Internacional Nueva Acropolis - OINA, Mezinárodní organizace Nová Akropolis - MONA) je celosvětově působící nezisková kulturní asociace, kterou v roce 1957 založil v Buenos Aires v Argentině Jorge Ángel Livraga Rizzi.

V roce 1981 se stala mezinárodní organizací (OINA: Organisation Internationale Nouvelle Acropole, association internationale sans but lucratif), a je zapsaná v registru mezinárodních asociací se sídlem v Bruselu (Belgie), pod číslem 3/12-941/S.

V Česku působí od roku 1985, registraci obdržela v roce 1990.[1]

Začátky[editovat | editovat zdroj]

Od doby, kdy byla v roce 1957 založena, se kulturní asociace Nová Akropolis věnovala mládeži a jejímu lepšímu filosofickému formování přizpůsobenému současné době, to vše nezávisle a bez jakéhokoli vlivu náboženského, politického nebo společensko-ekonomického.[zdroj?] Profesor Jorge Angel Livraga Rizzi, iniciátor projektu, shromáždil mladé studenty a absolventy vysokých škol, k nimž se připojily osobnosti uměleckého a kulturního světa. Nová Akropolis je v Argentině uznávána jako veřejně prospěšná nadace od počátku sedmdesátých let díky své sociální a kulturní činnosti. V té době získala mezinárodní charakter.

Zakladatel[editovat | editovat zdroj]

Jorge Angel Livraga Rizzi byl italské národnosti a narodil se v Buenos Aires v roce 1930. Studoval medicínu, dějiny umění a filosofii na universitě v tomto městě. Zemřel v Madridu v roce 1991.
Jak sám v 50. letech popsal, jeho projekt spočíval ve vytvoření Filosofické Školy "na klasický způsob", v níž se budou vyučovat poznatky o různých duchovních a filosofických tradicích lidstva, a takto se znovu získá klasický ideál Filosofie jako prostředku pro lidštější a úplnější existenci.
Uveřejnil nejrůznější díla: studie o starodávných kulturách a civilizacích, romány, filosofické eseje a úvahy o současném světě a stejně tak i množství článků. Jeho práce byla mimo jiné oceněna udělením Kříže Paříže za umění, vědy a literaturu v roce 1976 a jeho přijetím za člena do Burckhardtovy Akademie. V roce 1951 obdržel první Státní cenu poezie v Argentině.
Po své smrti odkázal veškerý svůj majetek této instituci: svůj rodný dům a svou osobní sbírku uměleckých předmětů pro vytvoření muzea.[zdroj?]

Cíle a principy[editovat | editovat zdroj]

Zakládací listina Nové Akropolis stanovuje tyto cíle:

  • Sjednocovat lidi všech vyznání, ras a společenských postavení prostřednictvím ideálu universálního bratrství.
  • Probudit globální vizi prostřednictvím srovnávacího studia Filosofie, Věd, Náboženství a Umění.
  • Rozvíjet schopnosti člověka, aby se mohl zapojit do Přírody a žít podle charakteristik své vlastní osobnosti.

Nová Akropolis navrhuje principy sjednocení inspirované formami myšlení, jako jsou pythagoreismus, neoplatonismus, teosofie atd.

Mezinárodní Nová Akropolis[editovat | editovat zdroj]

Mezinárodní nevýdělečná kulturní asociace Nová Akropolis sdružuje do Mezinárodní organizace se sídlem v Bruselu (OINA) asociace z různých států, které se připojily k její Zakládací listině a k jejím principům činnosti. OINA byla uznaná jako mezinárodní asociace Královským Výnosem z 12. února 1990, č. 3/12 - 941/S podle zákona z 25/10/19 Belgického království. Je zapsána do Mezinárodního rejstříku asociací (Moniteur č. 48 z 9. března 1990, str. 4489). Každá členská asociace se zodpovídá úřadům vlastního státu a dodržuje mezinárodní předpisy v záležitostech asociace. V současné době organizace sdružuje v 54 státech 35 členských asociací a 21 představitelů.

Výkonné funkce[editovat | editovat zdroj]

Podle svých Stanov se skládá Představenstvo Mezinárodní asociace z představitelů každé z členských Asociací. Z jejich nejkvalifikovanějších členů jsou zvoleni ti, kteří tvoří Mezinárodní výkonnou radu, jež je pověřena koordinací a zabezpečením nezbytných kontaktů, aby se uskutečnila usnesení stanovená na každém ročním Shromáždění Sněmu.
Od roku 1992 je prezidentkou Mezinárodní Organizace Nová Akropolis Delia Steinberg Guzmán. V roce 2005 byla viceprezidentkou jmenována Beatriz-Diez Canseco Bustamante, dříve ředitelka Nové Akropolis v Peru. Od dubna 2011 byl do této funkce jmenován Georgios Alvarado Planas, ředitel Nové Akropolis v Řecku.

Financování[editovat | editovat zdroj]

Mezinárodní asociace hospodaří s minimálním rozpočtem určeným k uhrazení základních administrativních výloh pro své působení.
Každý stát přispívá poměrnou částkou a nezávislým způsobem spravuje své vlastní prostředky dle platných zákonů.

Činnost[editovat | editovat zdroj]

Cíle Nové Akropolis se uskutečňují prostřednictvím Mezinárodní kulturní organizace zapojené na 4 kontinentech do různých oblastí kulturní a sociální činnosti.

Různé činnosti, které Nová Akropolis uskutečňuje, mají jako společného jmenovatele provozování výchovné mise prostřednictvím pedagogiky příkladu, "jediného universálního jazyka, jemuž rozumějí všichni lidé", jak to vyjádřil profesor Livraga.

FILOSOFICKÁ ŠKOLA NA KLASICKÝ ZPŮSOB
Pro prožívání současnosti s plány do budoucnosti přisoudila Nová Akropolis Filosofii klasický smysl: praktický a aktivní, nejen intelektuální a kontemplativní. Prožívat to, co je naučené, a učit se z toho, co se prožívá.
Program studia této Filosofické školy zahrnuje nejdůležitější systémy myšlení Východu a Západu s jejich praktickými návrhy, aby lidská bytost mohla kanalizovat své potenciály účinným způsobem. Aplikuje zásadní lidské hodnoty a nadčasové vlastnosti, které byly oporou všech civilizací.
Tato aktivní filosofie rozvíjí schopnost ovládat sebe sama, utišit duch a jednat v souladu s tím, co náš rozum a vědomí mohou pojmout z harmonie světa. Umožňuje usmířit city, myšlenky a činy. Učí, jak myslet sám za sebe a jak se svobodně rozhodnout.
Uplatňování filosofie v praxi zahrnuje celé spektrum existence, slouží k tomu, aby se poskytl smysl životu a nenechalo se jím pouze unášet.

PROGRAM STUDIA
Studijní program Nové Akropolis je všude na světě stejný a skládá se z po sobě následujících stupňů, z nichž absolvování toho prvního je nezbytnou podmínkou pro členství.

První stupeň - úvodní kurs:
MOUDROST VÝCHODU A FILOSOFIE ZÁDAPU

Člověk a vesmír
Sedm složek či dimenzí ve vesmíru a v člověku.
Nadčasová etika a morálka.

Tisíciletá Indie
Zákony, které řídí vesmír: dharma a karma.
Symbolismus Bhagavadgíty. Teorie reinkarnace.

Záhady Tibetu
Staré tibetské texty: "Hlas ticha", "Kniha zlatých pravidel".
Učitelé moudrosti.

Buddhistická filosofie
Život a učení Buddhy.
Čtyři vznešené pravdy. Osmerá ušlechtilá cesta.
Dhammapadam.

Dálný Východ
Konfucius a jeho učení.
Etický a politický řád ve společnosti.

Egypt
Rituální a magický smysl života.
Iniciační mystéria. Veřejná morálka.

Sokrates: jak se stát filosofem
Sokrates: mudrc, učitel, filosof.
„Vím, že nic nevím.“ Maieutika: zrození duše.

Platon: filosof idealismu
Ideály spravedlnosti. Ústava.
„Mýtus o jeskyni“: symbolismus a výklad.

Praktická filosofie
Problémy současného světa.
Individuum jako jednota vědomí. Společnost a stát.

Moudrost Říma
Stoicismus: Marcus Aurelius, Epiktétos, Seneca.
Postoj mudrce vůči životu a smrti.

Neoplatonikové
Eklektická škola v Alexandrii. Plótínos.
Duše - krása - kontemplace.

Starodávnost lidstva
Paměť a dějiny. Filosofie dějin. Mýtus a dějiny.

Člověk a jeho cykly
Kosmologie. Jugy neboli období světa.
Mýtus o věčném návratu. Krize naší doby.

Nadčasová filosofie a její projevy
Filosofické školy a formování filosofa.
Pythagorejská škola.

DALŠÍ STUPNĚ
- Psychologie
- Úvod do moudrosti Východu
- Teologický symbolismus
- Rétorika (tři stupně)
- Dějiny filosofie (čtyři stupně)
- Srovnávací náboženství
- Filosofie vědy
- Metafyzická estetika
- Antropogeneze
- Kosmogeneze
- Astrologie...

Vzdělávací činnost
Přednášky se společným programem studia probíhají ve všech státech, kde působí MONA. Tyto přednášky vedou pedagogové vyškolení touto Institucí.
Dále probíhá činnost spojená s dokumentováním a zkoumáním, odborné knihovny, které v roce 1998 obsahovaly 389000 svazků.

ŠKOLY A UNIVERSITY
Nová Akropolis ve stejném klasickém duchu, dle platných zákonů každého státu zřizuje školy a university (např. Škola Giordano Bruno v Peru, Universita Sv. Jiří v Salvadoru, Universita Athéna v Paraguayi).

VÝCHOVNÉ PROJEKTY
Příklady výchovných projektů:
-Most k budoucnosti v Belgii a Kolumbii (mezinárodní projekt vzájemné pomoci)
-Vysokoškolský pedagogický institut "Jorge Angel Livraga" v Peru

Kulturní činnost
- Kursy a semináře, cykly přednášek, debaty, kolokvia
- Monografické výstavy
- Divadlo, hudba, poezie, malba, řemesla, folklórní tanec, fotografie
- Literární, hudební a vědecké konkursy všeobecně
- Kulturní cesty

Sportovní činnost
- Olympiády
- Gymnastika, atletika, kolektivní sporty, bojová umění, šachy

Sociální činnost
- KAMPAŇ VE PROSPĚCH TOLERANCE A SOLIDARITY
S cílem vzbudit zájem veřejného mínění o tyto hodnoty.
- SOCIÁLNÍ POMOC
Činnost ve prospěch dětí, starých lidí, nemocných.
Kampaň o životní hygieně: zdůrazňovat v rámci společnosti důležitost preventivních a profylaktických opatření, očkovacích kampaní, sociální rehabilitace.
Zákonem schválené poradny a bezplatná pracoviště.

Ekologická činnost a činnost ve prospěch životního prostředí
SKUPINA AKTIVNÍ EKOLOGIE: G.E.A. (Grupo de ecología activa)
- Ekologická výchova
- Zalesňování
- Čištění řek, pláží a městských center
- Restaurování památek, ulic, náměstí a parků
- CIVILNÍ OCHRANA
- PROTIPOŽÁRNÍ AKCE

Vydavatelská činnost
Časopisy, knihy, příručky, propagační materiály

Nová Akropolis v ČR[editovat | editovat zdroj]

Nová Akropolis byla založena roku 1985 v Praze, ale registraci obdržela až v roce 1990. Zakladatelkou je PhDr. Slavica Kroča, dnešní ředitelka Nové Akropolis v České republice.

Kritiky a polemiky[editovat | editovat zdroj]

V roce 1998 Evropský parlament definitivně upustil od zařazování Nové Akropolis mezi sekty, neboť výzkumy ukázaly, že tam byla zařazena na základě zprávy zpracované konzervativním katolickým europoslancem Richardem Cottrellem, který své závěry opíral o zprávy katolické církve o nových náboženských hnutích.
Stejně tak se v roce 2003 ve zprávě Mezinárodního helsinského výboru pro lidská práva (IHF) a dalších organizací na obranu lidských práv objevuje kritika dokumentu francouzské sněmovny, kde je Nová Akropolis zařazena mezi sekty: „zveřejnění této studie, kterou odbornici zamítli, kvůli její špatné metodologii, bylo vedeno vlnou netolerantních a pomlouvačných zpráv sdělovacích prostředků zaměřených na určité skupiny a také nedůvěrou veřejnosti a netolerancí vůči těmto skupinám. Přestože zpráva nebyla právně platným dokumentem, místní autority a také soukromí činitelé ji použili, aby ospravedlnili diskriminační jednání proti členům skupin do ní zahrnutých...“

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. KOUBEK, Jiří. Nová akropolis - od přednášek k mesiášství. Dingir [online]. 1998, roč. 1, čís. 1. Dostupné online.  

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Kritické odkazy[editovat | editovat zdroj]