Nařízení EU v oblasti dřeva

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Nařízení EU v oblasti dřeva (EUTR – nařízení (EU) č. 995/2010) je nařízení Evropské unie ze dne 20. října 2010, které zakazuje obchodování s nezákonně vytěženým dřevem a dřevařskými výrobky v EU. Zakazuje uvádění nezákonně vytěženého dřeva a výrobků z tohoto dřeva na trh EU a stanoví povinnosti hospodářských subjektů. Nařízení se vztahuje na všechny členské státy EU od 3. března 2013.

European Union Regulation[editovat | editovat zdroj]

Nařízení (EU) č. 995/2010[editovat | editovat zdroj]

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky

Autor Evropský parlament a Rada

Vytvořeno s ohledem na Článek 192 odst. 1

Odkaz na věstník L 295, 12.11.2010, s. 23–34
Historie
Vytvořeno : 20. října 2010
V platnosti od : 3. března 2013
Přípravné texty
Stanovisko hospodářského a sociálního výboru : Úř. věst. C 2009/318 s. 88
Postoj Evropského parlamentu : Úř. věst. C 2009/184E s. 145
Postoj Evropského parlamentu: ze dne 7. července 2010
Návrh Komise : Sděl. 2008/0644 v konečném znění
Postup spolurozhodování
Postoj Rady; Úř. věst. C 2010/114E s. 17
'Další právní předpisy
Upravuje: 52008PC0644

Kontext[editovat | editovat zdroj]

Nezákonná těžba dřeva – těžba dřeva způsobem, který porušuje zákony nebo právní předpisy v zemi těžby – má závažné hospodářské, environmentální a sociální dopady na některé velmi cenné lesy, které na světě zbývají, a na komunity, které jsou na nich závislé. Má za následek ztrátu příjmů, kazí úsilí zákonných hospodářských subjektů a souvisí s odlesňováním, ztrátou biologické rozmanitosti a emisemi skleníkových plynů. Je rovněž spojena se spory o pozemky a zdroje a odnímání práv místním komunitám.

EU je důležitým vývozním trhem pro země, v nichž jsou velmi závažné úrovně nezákonnosti a špatné správy v oblasti lesnictví. Uváděním dřeva a dřevařských výrobků, které potenciálně pocházejí z nezákonných zdrojů, na trh EU, země EU v zásadě podporují nezákonnou těžbu dřeva.

S cílem tento problém vyřešit vytvořila EU v roce 2003 akční plán http://www.euflegt.efi.int/portal/ FLEGT (Prosazování práva, správa a obchod v lesnictví), který poskytuje řadu opatření pro vytlačení nezákonně těženého dřeva z trhů, vylepšení dodávek zákonného dřeva a zvýšení poptávky po zodpovědných dřevařských výrobcích. Dvěma klíčovými prvky akčního plánu jsou EUTR a dobrovolné dohody o partnerství (obchodní dohody se zeměmi vyvážejícími dřevo, které přispívají k tomu, že se nezákonně těžené dřevo neuvádí na evropský trh).

Přehled[editovat | editovat zdroj]

S cílem celosvětově bojovat proti nezákonné těžbě dřeva EUTR zakazuje uvádění nezákonně vytěženého dřeva a výrobků z tohoto dřeva na trh EU. EUTR dělí ty, kdo obchodují se dřevem a dřevařskými výrobky, do dvou kategorií – hospodářské subjekty a obchodníci. Každá z kategorií má své povinnosti.

Hospodářské subjekty – definované v nařízení jako subjekty, které poprvé uvádějí dřevo nebo dřevařské výrobky na trh EU – mají povinnost provádět „náležitou péči“. Obchodníci – definovaní v EUTR jako ti, kdo prodávají nebo nakupují dřevo nebo dřevařské výrobky, které již byly uvedeny na trh EU – mají povinnost vést informace o svých dodavatelích a zákaznících, aby je bylo možné snadno vysledovat.

Systém náležité péče[editovat | editovat zdroj]

Při uvádění dřeva nebo dřevařských výrobků na trh EU mají hospodářské subjekty povinnost vést "systém náležité péče[1]", aby minimalizovaly nebezpečí, že budou obchodovat s nezákonně vytěženým dřevem nebo dřevařskými výrobky zhotovenými z nezákonně vytěženého dřeva. Vzor pro zavedení "systému náležité péče" pro obce, ostatní vlastníky pozemků a pro dovozce ze zemí mimo EU naleznete na: http://www.uhul.cz/nase-cinnost/narizeni-o-dreve/eutr/system-nalezite-pece Archivováno 26. 2. 2019 na Wayback Machine..

Jinými slovy to znamená, že musí zavést systém řízení rizika se třemi prvky:

  • informace: hospodářský subjekt musí mít přístup k informacím týkajícím se dřeva a dřevařských výrobků, země původu vytěženého dřeva (a případně region dané země a oprávnění k těžbě), druh, množství a podrobností o dodavateli a k informacím o souladu s vnitrostátními právními předpisy,
  • posouzení rizik: hospodářský subjekt by měl na základě výše uvedených informací a s přihlédnutím ke kritériím stanoveným v EUTR posoudit riziko výskytu nezákonně vytěženého dřeva ve svém dodavatelském řetězci,
  • zmírnění rizik: pokud posouzení rizik ukáže, že v dodavatelském řetězci existuje riziko výskytu nezákonně vytěženého dřeva, lze toto riziko zmírnit dalšími opatřeními, například tím, že se od dodavatele vyžádají doplňující informace a další ověření.

Hospodářské subjekty si mohou vytvořit vlastní systém náležité péče nebo použít systém vyvinutý kontrolní organizací.

Rozsah výrobků[editovat | editovat zdroj]

Toto nařízení se vztahuje na dřevo i na dřevařské výrobky vyrobené v EU a dovezené odjinud. Zahrnuté výrobky: výrobky z fošen, podlahové krytiny, překližka, buničina a papír atd. Recyklované výrobky a potištěný papír, jako například knihy, časopisy a noviny, nejsou zahrnuty.

Dřevo a dřevařské výrobky, na něž se vztahuje platná licence FLEGT nebo povolení CITES, jsou považovány za vyhovující požadavkům EUTR.

Vyčerpávající seznam výrobků, na něž se zákon vztahuje, je uveden v příloze EUTR: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0995:CS:NOT EUTR se nevztahuje na jednotlivce, kteří prodávají nebo nakupují dřevo nebo dřevařské výrobky pro své osobní použití.

Uplatňování[editovat | editovat zdroj]

Nařízení EU v oblasti dřeva je závazné v každé zemi EU. Zákonodárný orgán v každé zemi stanoví účinné, přiměřené a odrazující sankce, aby bylo nařízení dodržováno. V každé zemi je příslušný orgán, který koordinuje prosazování nařízení. Příslušný orgán ve vaší zemi naleznete zde: https://web.archive.org/web/20130124004902/http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities.pdf

Sekundární legislativa[editovat | editovat zdroj]

Dne 23. února 2012 Evropská komise přijala Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 363/2012 pro uzákonění pravidel pro uznávání kontrolních organizací a odejímání takových uznání.

Evropská komise dále dne 6. července 2012 přijala Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 607/2012 s cílem zajistit, aby bylo nařízení jednotně uplatňováno po celé EU. Toto prováděcí nařízení uvádí podrobnosti o opatřeních pro posouzení rizik a zmírnění rizika, která jsou součástí „systému náležité péče“, a také o četnosti a povaze kontrol kontrolních organizací prováděných příslušnými orgány členských států.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Systém náležité péče. www.uhul.cz [online]. [cit. 2019-02-26]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-02-26. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky přijaté dne 20. října 2010 a uveřejněné v Úředním věstníku z 12. listopadu 2010

ÚHÚL je pověřenou osobou podle § 10 zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, který do českého právního řádu převádí tzv. Nařízení EU o dřevě. http://www.uhul.cz/nase-cinnost/narizeni-o-dreve/ Archivováno 22. 2. 2019 na Wayback Machine.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 363/2012 a Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 607/2012

Internetové stránky pro nařízení EU v oblasti dřeva http://ec.europa.eu/eutr2013/

Text nařízení EU v oblasti dřeva – Evropská komise http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm Shrnutí nařízení EU v oblasti dřeva http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm#products

Pokyny pro nařízení EU v oblasti dřeva http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/guidance_document.pdf

Leták o nařízení EU v oblasti dřeva http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/EUTR_Leaflet_CS.pdf

FLEGT http://www.euflegt.efi.int/portal/

CITES http://www.cites.org/