Přeskočit na obsah

Seznam leteckých zkratek

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Některé letecké zkratky)

Zkratek v oblasti leteckého provozu (jak civilního, vojenského, tak v oblasti všeobecného letectví – převážně sportovního) existují snad tisíce. Tento seznam ukazuje na některé nejběžnější, používané v mezinárodním civilním letectví v rámci ICAO.

Některé letecké zkratky
Zkratka Anglický přepis Význam
A A… pokud následují 4 číslice, jde o indikátor tlaku QNH v jednotkách inHg
A/C aircraft letadlo; POZN.-a/c je obecná zkr. v angl.lit.
A/D aerodrome letiště
A/C airplane letoun
ABAS aircraft based augmentation system
ABT about asi, kolem
AC altocumulus altocumulus (druh oblačnosti)
ACFT aircraft letadlo; POZN.-ACFT je zkr. pref. v ICAO a ÚCL
ACAS airborne collision avoidance system protisrážkový letadlový systém (na palubě letadla), též TCAS
AD aerodrome letiště/letištní
AFIS Aerodrome Flight Information Service Letištní a Letová informační služba, také RADIO
AGL above ground level výška nad zemí
AIC aeronautical information circular letecký informační oběžník
AIREP air-report meteorologická zpráva z letadla
AIRMET information concerning en-route weather phenomena which may effect the safety of low-level aircraft operations informace o meteorologických jevech na trati, které mohou ovlivnit bezpečnost letů v nízkých hladinách
AIS aeronautical information service LIS, letecká informační služba ŘLP
AMD amend/amended oprava/opravená (používá se k indikaci opravené meteorologické předpovědi)
AMIS automated meteorological information system automatizovaný meteorologický informační systém
AMS automated meteorological system automatizovaný systém
AMS airport monitoring system letištní monitorovací systém
AMSL above mean sea level nadmořská výška (výška nad střední hladinou moře)
APP approach přiblížení
APU auxiliary power unit pomocná motorová jednotka
ARP aerodrome (příp. airport) reference point vztažný bod letiště
AS altostratus altostratus (druh oblačnosti)
AT at v (předložka)
ATC air traffic control řízení letového provozu
ATIS automatic terminal information service automatická informační služba v koncové řízené oblasti
ATS air traffic services letové provozní služby
ATZ aerodrome traffic zone letištní provozní zóna neřízeného letiště
AVBL available/availability dostupný/k dispozici/dostupnost
AVG average průměr
AWOS automated weather observation system automatizovaný meteorologický pozorovací systém
BA breaking action brzdící účinek
BASE cloud base základna oblačnosti
BCFG fog patches pásy, chuchvalce mlhy
BECMG becoming indikátor změny (ve zprávách METAR)
BKN broken (amount of clouds) oblačno až skoro zataženo (množství oblačnosti)
BL blowing (in meteorology) zvířený (v meteorologii; následuje DU=prach, SA=písek, SN=snow)
BLW below pod (předložka)
BR mist kouřmo
BTN between mezi (předložka)
C centre (RWY identification) střední (označení ranveje)
C/L center line osa VPD (ranveje)
CAP combat air patrol letecké hlídkování, či letecká hlídka
CAT clear air turbulence; ILS category x turbulence v čistém ovzduší; kategorie přístrojového přiblížení
CAVOK clouds and visibility OK kódové označení pro stav, kdy je dohlednost 10 km nebo více, žádná nízká oblačnost (pod 1500 m) nebo pod nejvyšší minimální sektorovou nadmořskou výškou (podle toho, která hodnota je vyšší), žádné cumulonimby ani věžovité cumuly v jakékoli výšce a žádné význačné meteorologické jevy, se místo skupin pro horizontální i dráhovou dohlednost, stav počasí a oblačnost uvádí označení CAVOK (oblačnost i dohlednost OK)
CB cumulonimbus cumulonimbus (druh oblačnosti)
CC cirrocumulus cirrocumulus (druh oblačnosti)
CC counter-clockwise proti směru otáčení hodinových ručiček
CFO central forecasting office centrální předpovědní pracoviště
CI cirrus cirrus (druh oblačnosti)
CLD cloud oblačnost
CLRD cleared RWY (decontaminated) očištěná ranvej (např. od sněhu)
CPDLC controller pilot data link communications ovladač datového spoje komunikace pilota (součást FMS)
CNL cancel/cancelled zrušit/zrušeno
COR correct/corrected/correction správně/opraveno/oprava
COT at the coast na pobřeží
CS cirrostratus cirrostratus
CTA control area řízená oblast
CTR control zone řízený okrsek
CU cumulus cumulus
CW clockwise ve směru otáčení hodinových ručiček
D downward tendency of RVR values (in meteorology) sestupná tendence hodnot dráhové dohlednosti
D-ATIS data link automatic terminal information service automatická informační služba v koncové řízené oblasti datovým spojem
DA decision altitude nadmořská výška rozhodnutí o pokračování na přistání při přesném přístrojovém přiblížení
DEG degree(s) stupeň/stupně
DENEB fog dispersal operation umělé rozpouštění mlhy
DER departure end of runway odletový konec VPD (ranveje)
DME distance measuring equipment měřič vzdálenosti
DH decision height (AGL) výška rozhodnutí o pokračování na přistání při přesném přístrojovém přiblížení nad úrovní země (AGL)
DP dew point temperature teplota rosného bodu
DR dead reckoning navigace výpočtem
DR low drifting (in meteorology) nízko zvířený (v meteorologii; následuje DU=prach, SA=písek, SN=sníh)
DS duststorm prachová bouře
DU widespread dust (in meteorology) rozsáhlý výskyt prachu (v meteorologii)
DZ drizzle mrholení
E east východ
EMBD embedded in layer (in meteorology) prorůstající vrstvou (v meteorologii; k indikaci CB maskovaných vrstevnatou oblačností, zákalem nebo kouřmem)
END stop-end (related to RVR) konec ranveje (ve vztahu k RVR
EST estimate/estimated předpokládat/předpoklad/předpokládaný
ETA estimated time of arrival odhadovaný čas příletu
ETD/ETOD estimated time of departure odhadovaný čas odletu
ETOPS extended-range twin operations operace s prodlouženým doletem pro dvoumotorová letadla nad mořem
F/O first officer první důstojník, druhý pilot
FAF final approach fix fix konečného přiblížení
FAP final approach point bod konečného přiblížení
FBL light (to express intensity) lehký (k vyjádření intenzity)
FBW Fly-by-wire systém nahrazuje konvenční ovládání elektronickým
FC funnel cloud tromba (nálevkovitý oblak – tornádo nebo vodní smršť)
FCST forecast předpověď/předpovídaný
FEW few (amount of clouds) skoro jasno (množství oblačnosti)
FG fog mlha
FIR flight information region letová informační oblast
FL flight level letová hladina
FM from od (předložka)
FMC flight management computer letový řídicí počítač (na palubě letounu)
FMS flight management system letový řídicí systém
FPM feet per minute stopy za minutu
FPL flight plan letový plán
FRG frequent častý
FU smoke kouř
FZ freezing/supercooled namrzající/přechlazený
FZL LV freezing level výška nulové izotermy
FZRA freezing rain namrzající déšť nebo silná námraza vzniklá v důsledku namrzajícího deště
GA general aviation civilní letectví
GAMET area forecast for low-level flights oblastní předpověď pro lety v nízkých hladinách
GBAS ground-based augmentation system
GND ground země
GP glide path sestupová rovina
GR hail kroupy
GS ground speed rychlost vůči zemi
GS samll hails/snow pellets malé kroupy/sněhové nebo námrazové krupky
H24 24hrs operation nepřetržitá denní i noční služba
HL height loss ztráta výšky
HR hour/hours/ hodina/hodiny
HURCN huricane tropická cyklóna
HVY heavy (to express intensity) silný (k vyjádření intenzity)
HZ haze zákal
IAF initial approach fix fix počátečního přiblížení
IAS indicated airspeed indikovaná vzdušná rychlost
IC ice crystals (diamond dust) ledové jehličky/krystalky
ICAO International Civil Aviation Organisation mezinárodní organizace civilního letectví
ICE icing námraza
IF initial fix fix středního přiblížení
IFF identification friend or foe identifikace vlastní–cizí
IFR instrument flight rules pravidla pro let podle přístrojů
ILS instrument landing system přístrojový přistávací systém (systém přesných přibližovacích majáků)
IM inner marker poslední polohové návěstidlo (MKR) před prahem RWY
IMC instrument meteorological conditions meteorologické podmínky pro let podle přístrojů
INTSF intensify/intensifying sílit/sílící
INTST intensity intenzita
IRVR instrument runway visual range Dráhová dohlednost měřená automatizovanými přístroji
ISA international standard atmosphere mezinárodní standardní atmosféra (ideální konvenční model)
ISOL isolated izolovaný/jednotlivý
JTST jet stream jeat stream (tryskové proudění)
LAM local area model meteorologický předpovědní model pro omezenou oblast
LAN inland vnitrozemí
LAN local area network místní počítačová síť
LAT latitude zeměpisná délka
LDG landing přistání
LF landing forecast přistávací předpověď
LLZ localizer kurzový maják ILS
LOC local/localy; localizer místní/místně; lokalizér (naváděcí bod)
LOM locator outer marker kombinace návěstidla OM a radiomajáku NDB
LONG longitude zeměpisná šířka
LYR layer/layered vrstva/vrstevnatý (v meteorologii)
MAPt missed approach point bod zahájení postupu nezdařeného přiblížení
MAR at the sea/maritime na moři/mořský/přímořský
MBST microburst microburst
MDA/H minimum descent altitude/height minimální výška pro klesání
MEL minimum equipment list seznam minimálního vybavení
MMEL master minimum equipment list
MET meteorology/meteorological meteorologie/meteorologický
METAR aviation routine weather report Pravidelná letecká meteorologická zpráva
MI shallow (related to fog) nízký (ve vztahu k mlze)
MKR marker polohové návěstidlo
MM middle marker střední polohové návěstidlo
MNM minimum minimum/minimální
MOC minimum obstacle clearance minimální výška nad překážkami
MOD moderate (to express intensity) mírný (k vyjádření intenzity)
MON above mountains nad pohořím
MOV move/moving/movement pohybovat se/pohybující se/pohyb
MPS metres per second metry za vteřinu
MSA minimum sector altitude minimální sektorová výška
MSL mean sea level střední hladina moře
MT mountain hora/pohoří
MTOW maximum take-off weight maximální vzletová hmotnost
MTW mountain wave horská vlna
MWO meteorological watch office meteorologická výstražná služba
NAT North Atlantic Tracks letové cesty přes severní Atlantský oceán rozprostírající se od Západní Evropy k severovýchodu Severní Ameriky
NC no change beze změny
NDB Non-Directional Beacon nesměrový/všesměrový radiový maják
NIL none, N/A žádný, nedostupný, nezjistitelný
NM nutical mile námořní míle
NOSIG no significant change v následujících 120 minutách se neočekává význačná změna meteorlogických podmínek (používáno ve zprávách METAR)
NS nimbostratus nimbostratus
NSC no significant clouds bez význačné oblačnosti
NSW nil significant weather bez význačného počasí
OBS observe/observed/observation pozorovat/pozorovaný/pozorování
OBSC obscured by haze or smoke zastřen zákalem nebo kouřem nebo špatně viditelný ve tmě
OCA/H obstacle clearance altitude/height bezpečná (nadmořská) výška nad překážkami
OCNL occasional/occasionally místní/místy
OM outer marker vnější polohové návěstidlo
OPMET operational meteorological information meteorologické informace sloužící k zabezpečení letového provozu (OPMET)
OTLK outlook vyhlídka
OVC overcast (amount of clouds) zataženo (množství oblačnosti)
PAR precision approach radar přesný přibližovací radar
PDG procedure design gradient návrhový gradient klesání
PIC pilot-in-command velitel letadla, kapitán
PL ice pellets zmrzlý déšť
PO dust/sand whirls (dust devils) prachové/písečné víry
PR partial (covering part of AD) částečně (pokrývající část letiště)
PROB probability pravděpodobnost
PS plus plus
PSN position poloha
QFE Q-kód pro tlak vzduchu ve výšce A/D AMSL (nebo k THR AMSL) – barometrický výškoměr ukazuje 0, když je letadlo na zemi, nepoužívá se pro vertikální separaci
QNH question nil height Q-kód pro tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře – barometrický výškoměr ukazuje nadmořskou výšku letiště, když je letadlo na zemi
QNE question nil elevation Q-kód univerzální tlak prepočtený na střední hladinu moře 1013,25hPa - barometrický výškoměr ukazuje nadmořskou výšku "Flight Level"
RA rain déšť
RDH reference datum height referenční výška ILS
REWX recent weather počasí vyskytující se v době od posledního pozorování, ale nikoli v době pozorování
RMK remark(s) poznámka(y)
RNAV area navigation prostorová navigace (vztahuje se na VOR navigaci mimo letové cesty)
RSR route surveillance radar traťový přehledový radar
RVR runway visual range dráhová dohlednost
RWY runway VPD, vzletová a přistávací dráha
ŘLP (ATC) řízení letového provozu
SA sand písek/písečný
SBAS satellite based augmentation system
SC stratocumulus stratocumulus
SCT scattered (amount of clouds) skoro jasno (množství oblačnosti)
SELCAL selective calling system systém výběrového volání
SEV severe (to express intensity) silný (vyjádření intenzity)
SFC surface povrch/přízemní
SG snow grains sněhová zrna
SH shower přeháňka
SID standard instrument departure standardní přístrojový odlet
SIGMET information concerning en-route weather phenomena which may effect safety of a/c informace o meteorologických jevech na trati, které mohou ovlivnit bezpečnost letového provozu
SIGWX significant weather význačné počasí
SKC sky clear jasno
SLW slow/slowly pomalý/pomalu
SM statute mile anglická statutární míle
SOC start of climb zahájení stoupání v postupu nezdařeného přiblížení
SOP svislá ocasní plocha
SN snow sníh
SNOCLO AD closed due to snow on RWY letiště uzavřeno v důsledku pokrytí RWY sněhem
SPECI aviation selected special weather report zvláštní letecká meteorologická zpráva (SPECI)
SQ squall húlava
SQL squall line squall line/čára instability
SS sandstorm písečná bouře
SSR secondary surveillance radar sekundární přehledový radar
SST supersonic transport nadzvuková přeprava
ST stratus stratus
STAR standard arrival route standardní přístrojový přílet
STNR stationary stacionární
SW significant weather (chart) význačné počasí/mapa význačného počasí
SWH significant weather chart-high level mapa význačného počasí pro letové hladiny mezi FL250 a FL360
SWL significant weather chart-low level mapa význačného počasí pro letové hladiny pod FL100 (v horských oblastech pod FL150)
SWM significant weather chart-medium level mapa význačného počasí pro letové hladiny mezi FL100 a FL250
TAF terminal aerodrome forecast letištní předpověď
TAS true airspeed pravá vzdušná rychlost
TC tropical cyclone tropický cyklón
TCAC tropical cyclone advisory centre centrum pro vydávání informačních zpráv o tropických cyklónách
TCAS traffic collision avoidance system protisrážkový letadlový systém (na palubě letadla), též ACAS
TCU towering cumulus konvektivní oblak se značným vertikálním vývojem (cumulus congestus)
TDZ touchdown zone dotyková zóna (část ranveje)
TEMPO temporary/temporarily dočasný/dočasně
THR threshold práh (část ranveje)
TKOF take-off vzlet
TA/H transition altitude/height převodní výška
TL (un)till do/až do (předložka)
TL transition level převodní hladina
TLD time-limited dispatch časově omezená možnost provozu letadla v případě, že některé vybavení není funkční
TMA terminal control area koncová řízená oblast
TOGA take-off/go around vzletový výkon motorů
TOP cloud top horní hranice oblačnosti
TP turning point bod točení v úseku nezdařeného přistání
TS thunderstorm bouřka (následuje RA=déšť, SN=sníh, PL=zmrzlý déšť, GR=kroupy, GS=malé kroupy, nebo kombinace uvedených jevů, např. TSRASN=bouřka s deštěm a sněhem)
TURB turbulence turbulence
TWY taxiway pojezdová dráha
TYPH typhoon tajfun
U/S unserviceable mimo provoz
UAS Unmanned Aerial System bezpilotní systém
UAV Unmanned Aerial Vehicle bezpilotní letadlo
UIR upper flight information region horní letová informační oblast
UTC universal time coordinated koordinovaný světový čas
VA volcanic ash vulkanický popel
VAAC volcanic ash advisory centre centrum pro vydávání informačních zpráv o vulkanickém popelu
VAL in valleys v údolích
VC in the vicinity of AD v blízkosti letiště (ne na letišti, ale ne déle než přibližně v okruhu 8 km od letiště; následuje FG=mlha, FG=tornádo nebo vodní smršť, SH=přeháňka, PO=prachové/písečné víry, BLDU=zvířený prach, BLSA=zvířený písek nebo BLSN=zvířený sníh)
VER vertical vertikální
VFR visual flight rules pravidla pro let za viditelnosti
VIS visibility dohlednost
VKV - velmi krátké vlny
VOLMET meteorological information for a/c in flight rozhlasové vysílání MET informací letadlům za letu
VOP vodorovná ocasní plocha
VOR VHF Omnidirectional range VKV všesměrový radiomaják
VPD (RWY) vzletová a přistávací dráha
VRB variable proměnlivý
VSP vertical speed vertikální rychlost
VV vertical visibility vertikální dohlednost
WD wind direction směr větru
WDI wind direction indicator ukazatel směru větru
WDSPR widespread rozsáhlý
WKN weaken/weakening slábnout/slábnoucí
WMO World meteorological organisation Světová meteorologická organizace (SMO)
WRNG warning varování
WS windshear střih větru
WS (WSPD) wind speed rychlost větru
WX weather počasí
WX weather radar meteorologický radar
Z zulu indikátor UTC

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]