Tato stránka je zamčena

Modul:Time

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tento modul slouží ke zpracování časových údajů ve formátu ISO 8601, např. při jejich přebírání z Wikidat. Není určený k přímému použití v článcích nebo šablonách. Byl přejat z test2wiki.


require "Modul:No globals"

local Time = {}

--[[
	Check if a value is a number in the given range
	@param mixed value
	@param number min
	@param number max
	@return boolean
]]--
local function validateNumberInRange( value, min, max )
	return type( value ) == 'number' and value >= min and value <= max
end

--Internal functions
--[[
	Validate a time defintion
	@param table definition data
	@return boolean
]]--
local function validate( definition )
	--Validate constantes
	if not Time.knowsPrecision( definition.precision ) or ( definition.calendar ~= Time.CALENDAR.GREGORIAN and definition.calendar ~= Time.CALENDAR.JULIAN ) then
		return false
	end

	--Validate year
	if not (type( definition.year ) == 'number' or (definition.year == nil and precision == Time.PRECISION.DAY)) then
		return false
	end
	if definition.precision <= Time.PRECISION.YEAR then
		return true
	end

	--Validate month
	if not validateNumberInRange( definition.month, 1, 12 ) then
		return false
	end
	if definition.precision <= Time.PRECISION.MONTH then
		return true
	end

	--Validate day
	if not validateNumberInRange( definition.day, 1, 31 ) then
		return false
	end
	if definition.precision <= Time.PRECISION.DAY then
		return true
	end

	--Validate hour
	if not validateNumberInRange( definition.hour, 0, 23 ) then
		return false
	end
	if definition.precision <= Time.PRECISION.HOUR then
		return true
	end

	--Validate minute
	if not validateNumberInRange( definition.minute, 0, 59 ) then
		return false
	end
	if definition.precision <= Time.PRECISION.MINUTE then
		return true
	end

	--Validate second
	if not validateNumberInRange( definition.second, 0, 60 ) then
		return false
	end

	return true
end

--[[
	Try to find the relevant precision for a time definition
	@param table time definition
	@return number the precision
]]--
local function guessPrecision( definition )
	if definition.month == nil then
		return Time.PRECISION.YEAR
	elseif definition.day == nil then
		return Time.PRECISION.MONTH
	elseif definition.hour == nil then
		return Time.PRECISION.DAY
	elseif definition.minute == nil then
		return Time.PRECISION.HOUR
	elseif definition.second == nil then
		return Time.PRECISION.MINUTE
	else
		return Time.PRECISION.SECOND
	end
end

--[[
	Try to find the relevant calendar for a time definition
	@param table time definition
	@return string the calendar name
]]--
local function guessCalendar( definition )
	if definition.year ~= nil and definition.year < 1583 and definition.precision > Time.PRECISION.MONTH then
		return Time.CALENDAR.JULIAN
	else
		return Time.CALENDAR.GREGORIAN
	end
end

--[[
	Parse an ISO 8601 string and return it as a time definition
	@param string iso the iso datetime
	@param boolean withoutRecurrence concider date in the format XX-XX as year-month and not month-day
	@return table
]]--
local function parseIso8601( iso, withoutRecurrence )
	local definition = {}

	--Split date and time
	iso = mw.text.trim( iso:upper() )
	local beginMatch, endMatch, date, time, offset = iso:find( '([%+%-]?[%d%-]+)[T ]?([%d%.:]*)([Z%+%-]?[%d:]*)' )

	if beginMatch ~= 1 or endMatch ~= iso:len() then --iso is not a valid ISO string
		return {}
	end

	--date
	if date ~= nil then
		local isBC = false
		if date:sub( 1, 1 ) == '-' then
			isBC = true
			date = date:sub( 2, date:len() )
		end
		local parts = mw.text.split( date, '-' )
		if not withoutRecurrence and table.maxn( parts ) == 2 and parts[1]:len() == 2 then
			--MM-DD case
			definition.month = tonumber( parts[1] )
			definition.day = tonumber( parts[2] )
		else
			if isBC then
				definition.year = -1 * tonumber( parts[1] ) - 1 --Years BC are counted since 0 and not -1
			else
				definition.year = tonumber( parts[1] )
			end
			definition.month = tonumber( parts[2] )
			definition.day = tonumber( parts[3] )
		end
	end

	--time
	if time ~= nil then
		local parts = mw.text.split( time, ':' )
		definition.hour = tonumber( parts[1] )
		definition.minute = tonumber( parts[2] )
		definition.second = tonumber( parts[3] )
	end

	--ofset
	if offset ~= nil then
		if offset == 'Z' then
			definition.utcoffset = '+00:00'
		else
			definition.utcoffset = offset
		end
	end

	return definition
end

--[[
	Format UTC offset for ISO output
	@param string offset UTC offset
	@return string UTC offset for ISO
]]--
local function formatUtcOffsetForIso( offset )
	if offset == '+00:00' then
		return 'Z'
	else
		return offset
	end
end

--[[
	Prepend as mutch as needed the character c to the string str in order to to have a string of length length
	@param mixed str
	@param string c
	@param number length
	@return string
]]--
local function prepend(str, c, length)
	str = tostring( str )
	while str:len() < length do
		str = c .. str
	end
	return str
end

local function eq(t1, t2)
	return not (t1 < t2 or t2 < t1)
end

local function lt(t1, t2)
	if t1.calendar ~= t2.calendar then
		-- ...
	end
	if t1.year ~= t2.year then
		return t1.year < t2.year
	end
	if t1.month ~= t2.month then
		return t1.month < t2.month
	end
	return t1.day < t2.day
end

--Public interface
--[[
	Build a new Time
	@param table definition definition of the time
	@return Time|nil
]]--
function Time.new( definition )
	--Default values
	if definition.precision == nil then
		definition.precision = guessPrecision( definition )
	end
	if definition.calendar == nil then
		definition.calendar = guessCalendar( definition )
	end

	if not validate( definition ) then
		return nil
	end

	local time = {
		year = definition.year or nil,
		month = definition.month or 1,
		day = definition.day or 1,
		hour = definition.hour or 0,
		minute = definition.minute or 0,
		second = definition.second or 0,
		utcoffset = definition.utcoffset or '+00:00',
		calendar = definition.calendar or Time.CALENDAR.GREGORIAN,
		precision = definition.precision or 0
	}

	setmetatable( time, {
		__index = Time,
    __lt = lt,
    __eq = eq,
		__tostring = function( self ) return self:toString() end
	} )
		
	return time
end

--[[
	Build a new Time from an ISO 8601 datetime
	@param string iso the time as ISO string
	@param boolean withoutRecurrence concider date in the format XX-XX as year-month and not month-day
	@return Time|nil
]]--
function Time.newFromIso8601( iso, withoutRecurrence )
	return Time.new( parseIso8601( iso, withoutRecurrence ) )
end

--[[
	Build a new Time from a Wikidata time value
	@param table wikidataValue the time as represented by Wikidata
	@return Time|nil
]]--
function Time.newFromWikidataValue( wikidataValue )
	local definition = parseIso8601( wikidataValue.time )
	definition.precision = wikidataValue.precision

	if wikidataValue.calendarmodel == 'http://www.wikidata.org/entity/Q1985727' then
		definition.calendar = Time.CALENDAR.GREGORIAN
	elseif wikidataValue.calendarmodel == 'http://www.wikidata.org/entity/Q1985786' then
		definition.calendar = Time.CALENDAR.JULIAN
	else
		return nil
	end

	return Time.new( definition )
end

--[[
	Return a Time as a ISO 8601 string
	@return string
]]--
function Time:toIso8601()
	local iso = ''
	if self.year ~= nil then
		if self.year < 0 then
			 --Years BC are counted since 0 and not -1
			iso = '-' .. prepend( -1 * self.year - 1, '0', 4 )
		else
			iso = prepend( self.year, '0', 4 )
		end
	end

	--month
	if self.precision < Time.PRECISION.MONTH then
		return iso
	end
	if self.iso ~= '' then
		iso = iso .. '-'
	end
	iso = iso .. prepend( self.month, '0', 2 )

	--day
	if self.precision < Time.PRECISION.DAY then
		return iso
	end
	iso = iso .. '-' .. prepend( self.day, '0', 2 )

	--hour
	if self.precision < Time.PRECISION.HOUR then
		return iso
	end
	iso = iso .. 'T' .. prepend( self.hour, '0', 2 )

	--minute
	if self.precision < Time.PRECISION.MINUTE then
		return iso .. formatUtcOffsetForIso( self.utcoffset )
	end
	iso = iso .. ':' .. prepend( self.minute, '0', 2 )

	--second
	if self.precision < Time.PRECISION.SECOND then
		return iso .. formatUtcOffsetForIso( self.utcoffset )
	end
	return iso .. ':' .. prepend( self.second, '0', 2 ) .. formatUtcOffsetForIso( self.utcoffset )
end

--[[
	Return a Time as a string
	@param mw.language|string|nil language to use. By default the content language.
	@return string
]]--
function Time:toString( language )
	if language == nil then
		language = mw.language.getContentLanguage()
	elseif type( language ) == 'string' then
		language = mw.language.new( language )
	end

	--return language:formatDate( 'r', self:toIso8601() )
	return self:toIso8601()
	--TODO: improve
end

--[[
	Return a Time in HTMl (with a <time> node)
	@param mw.language|string|nil language to use. By default the content language.
	@param table|nil attributes table of attributes to add to the <time> node.
	@return string
]]--
function Time:toHtml( language, attributes )
	if attributes == nil then
		attributes = {}
	end
	attributes['datetime'] = self:toIso8601()
	return mw.text.tag( 'time', attributes, self:toString( language ) )
end

--[[
	All possible precisions for a Time (same ids as Wikibase)
]]--
Time.PRECISION = {
	GY   = 0, --Gigayear
	MY100  = 1, --100 Megayears
	MY10  = 2, --10 Megayears
	MY   = 3, --Megayear
	KY100  = 4, --100 Kiloyears
	KY10  = 5, --10 Kiloyears
	KY   = 6, --Kiloyear
	YEAR100 = 7, --100 years
	YEAR10 = 8, --10 years
	YEAR  = 9,
	MONTH  = 10,
	DAY   = 11,
	HOUR  = 12,
	MINUTE = 13,
	SECOND = 14
}

--[[
	Check if the precision is known
	@param number precision ID
	@return boolean
]]--
function Time.knowsPrecision( precision )
	for _, id in pairs( Time.PRECISION ) do
		if id == precision then
			return true
		end
	end
	return false
end

--[[
	Supported calendar models
]]--
Time.CALENDAR = {
	GREGORIAN = 'Gregorian',
	JULIAN = 'Julian'
}

return Time