Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele

Modul:Map

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tento modul podporuje umožňuje volání map a maplink s použitím Extension:Kartographer.

Tento modul se používá hlavně přes Šablona:LocMapMapFrame.

Použití

{{#invoke:map|tag|type=|text=|geotype=|title=|latitude=|longitude=|zoom=|marker-symbol=|marker-size=|marker-color=|data=|image=|width=|height=}}
Parametr Použití Syntaxe
type maplink nebo mapframe v závislosti na tom, co chcete použít
text Text, který se zobrazí v levém dolním rohu mapy nebo místo souřadnic
geotype Point pro jednotlivé body nebo Polygon pro polygony
title Název objektu
latitude a longitude
zoom Úroveň přiblížení mapy Výchozí přiblížení je 13
marker-symbol Symbol, písmeno nebo číslo, které se na mapě zobrazí jako značka
 • Nejčastěji použité symboly : town-hall radnice, information informační centrum, aiport letiště, harbor, rail, bus autobusové nádraží, rail-metro, museum, castle, restaurant restaurace, lodging, campsite, bar bar, theatre divadlo, bank banka, hospital nemocnice, embassy ambasáda (kompletní seznam ikon naleznete v sekci Viz též)
 • Písmena : -letter
 • Čísla : -number
marker-size Velikost symbolu, písmena nebo čísla, která se má zobrazit na mapě jako značka
 • bez hodnoty jako výchozí
 • large pro větší velikost
marker-color Barva značky mapy

příklady : 808080 ; 008000 ; 8B0000 ; 800080 ; 4682B4 ; FF4500 ; 000000 ; 000080 ; FFD700

data data=values vyplní daný polygon s daty data
data=world;;values vyplní polygon mimo data
image Název obrázku zobrazený v náhledu
width a height Šířka a výška mapy v px nebo v % šířky obrazovky (pouze pro element mapy)

Příklad

Maplink :

Mapframe :

{{#invoke:map|tag|type=mapframe|text=Mapa [[Liège]]|geotype=Point|title=Musée du Grand Curtius|latitude=50.64709 |longitude=5.58370|zoom=15|image=LIEGE Palais Curtius - actuel Musée Curtius quai de Maestricht 13 (13-2013).JPG|marker-symbol=museum|marker-size=small|marker-color=4682B4}}
Mapa Liège

Související články


local getArgs = require('Module:Arguments').getArgs
local p = {}

function dbg(v, msg)
  mw.log((msg or '') .. mw.text.jsonEncode(v))
end

-- Parse all unnamed string parameters in a form of "latitude, longitude" into the real number pairs
function getSequence(args)
  local coords = {}
  for ind, val in pairs( args ) do
    if type(ind) == "number" then
      local valid = false
      local val2 = mw.text.split( val, ',', true )
      -- allow for elevation
      if #val2 >= 2 and #val2 <= 3 then
        local lat = tonumber(val2[1])
        local lon = tonumber(val2[2])
        if lat ~= nil and lon ~= nil then
          table.insert(coords, { lon, lat } )
          valid = true
        end
      end
      if not valid then error('Unnamed parameter #' .. ind .. ' "' .. val .. '" is not recognized as a valid "latitude,longitude" value') end
    end
  end
  return coords
end

--  See http://geojson.org/geojson-spec.html
-- Convert a comma and semicolon separated numbers into geojson coordinate arrays
-- Each geotype expects a certain array depth:
--  Point      - [ lon, lat ] All other types use point as the basic type
--  MultiPoint   - array of points: [ point, ... ]
--  LineString   - array of 2 or more points: [ point, point, ... ]
--  MultiLineString - array of LineStrings: [ [ point, point, ... ], ... ]
--  Polygon     - [ [ point, point, point, point, ... ], ... ]
--           each LinearRing is an array of 4 or more points, where first and last must be the same
--           first LinearRing is the exterior ring, subsequent rings are holes in it
--  MultiPolygon  - array of Polygons: [ [ [ point, point, point, point, ... ], ... ], ... ]
--
-- For example, for the LineString, data "p1;p2;p3" would be converted to [p1,p2,p3] (each "p" is a [lon,lat] value)
-- LineString has the depth of "1" -- array of points (each point being a two value array)
-- For Polygon, the same sequence "p1;p2;p3" would be converted to [[p1,p2,p3]]
-- Which is an array of array of points. But sometimes we need to specify two subarrays of points:
-- [[p1,p2],[p3]] (last point is in a separate array), and we do it with "p1;p2;;p3"
-- Similarly, for MultiPolygon, "p1;p2;;;p3" would generate [[[p1,p2]],[[p3]]]
--
function p.parseGeoSequence(args)
  local result = p._parseGeoSequence(args)
  if type(result) == 'string' then error(result) end
  return result
end

function p._parseGeoSequence(args)
  local allTypes = {
    -- how many nested array levels until we get to the Point,
    -- second is the minimum number of values each Points array must have
    Point      = { 1, 1 },
    MultiPoint   = { 1, 0 },
    LineString   = { 1, 2 },
    MultiLineString = { 2, 2 },
    Polygon     = { 2, 4 },
    MultiPolygon  = { 3, 4 },
  }

  if not allTypes[args.geotype] then return ('Unknown geotype ' .. args.geotype) end
  local levels, min = unpack(allTypes[args.geotype])

  local result
  result = {}
  for i = 1, levels do result[i] = {} end
  local gap = 0

  -- Example for levels==3, converting "p1 ; p2 ; ; ; p3 ; ; p4" => [[[p1, p2]], [[p3],[p4]]]
  -- This function will be called after each gap, and all values are done, so the above will call:
  -- before p3: gap=2, [],[],[p1,p2]      => [[[p1,p2]]],[],[]
  -- before p4: gap=1, [[[p1,p2]]],[],[p3]   => [[[p1,p2]]],[[p3]]],[]
  -- the end,  gap=2, [[[p1,p2]]],[[p3]]],[p4] => [[[p1,p2]],[[p3],[p4]]],[],[]
  -- Here, convert at "p1 ; ; " from [[],[p1]]
  local closeArrays = function (gap)
    if #result[levels] < min then
      error('Each points array must be at least ' .. min .. ' values')
    elseif min == 1 and #result[levels] ~= 1 then
      -- Point
      error('Point must have exactly one data point')
    end
    -- attach arrays in reverse order to the higher order ones
    for i = levels, levels-gap+1, -1 do
      table.insert(result[i-1], result[i])
      result[i] = {}
    end
    return 0
  end

  local usedSequence = false
  for val in mw.text.gsplit(args.data, ';', true) do
    local val2 = mw.text.split(val, ',', true)
    -- allow for elevation
    if #val2 >= 2 and #val2 <= 3 and not usedSequence then
      if gap > 0 then gap = closeArrays(gap) end
      local lat = tonumber(val2[1])
      local lon = tonumber(val2[2])
      if lat == nil or lon == nil then return ('Bad data value "' .. val .. '"') end
      table.insert(result[levels], { lon, lat } )
    else
      val = mw.text.trim(val)
      if val == '' then
        usedSequence = false
        gap = gap + 1
        if (gap >= levels) then return ('Data must not skip more than ' .. levels-1 .. ' values') end
      elseif usedSequence then
        return ('Coordinates may not be added right after the named sequence')
      else
        if gap > 0 then
          gap = closeArrays(gap)
        elseif #result[levels] > 0 then
          return ('Named sequence "' .. val .. '" cannot be used in the middle of the sequence')
        end

        -- Parse value as a sequence name. Eventually we can load data from external data sources
        if val == 'values' then
          val = getSequence(args)
        elseif min == 4 and val == 'world' then
          val = {{36000,-180}, {36000,180}, {-36000,180}, {-36000,-180}, {36000,-180}}
        elseif tonumber(val) ~= nil then
          return ('Not a valid coordinate or a sequence name: ' .. val)
        else
          return ('Sequence "' .. val .. '" is not known. Try "values" or "world" (for Polygons), or specify values as lat,lon;lat,lon;... pairs')
        end
        result[levels] = val
        usedSequence = true
      end
    end
  end
  -- allow one empty last value (some might close the list with an extra semicolon)
  if (gap > 1) then return ('Data values must not have blanks at the end') end
  closeArrays(levels-1)
  return args.geotype == 'Point' and result[1][1] or result[1]
end

-- Run this function to check that the above works ok
function p.parseGeoSequenceTest()
  local testSeq = function(data, expected)
    local result = getSequence(data)
    if type(result) == 'table' then
      local actual = mw.text.jsonEncode(result)
      result = actual ~= expected and 'data="' .. mw.text.jsonEncode(data) .. '", actual="' .. actual .. '", expected="' .. expected .. '"<br>\n' or ''
    else
      result = result .. '<br>\n'
    end
    return result
  end
  local test = function(geotype, data, expected, values)
    values = values or {}
    values.geotype = geotype;
    values.data = data;
    local result = p._parseGeoSequence(values)
    if type(result) == 'table' then
      local actual = mw.text.jsonEncode(result)
      result = actual ~= expected and 'geotype="' .. geotype .. '", data="' .. data .. '", actual="' .. actual .. '", expected="' .. expected .. '"<br>\n' or ''
    else
      result = 'geotype="' .. geotype .. '", data="' .. data .. '", error="' .. result .. '<br>\n'
    end
    return result
  end
  local values = {' 9 , 8 ','7,6'}
  local result = '' ..
      testSeq({}, '[]') ..
      testSeq({'\t\n 1 \r,-10'}, '[[-10,1]]') ..
      testSeq(values, '[[8,9],[6,7]]') ..
      test('Point', '1,2', '[2,1]') ..
      test('MultiPoint', '1,2;3,4;5,6', '[[2,1],[4,3],[6,5]]') ..
      test('LineString', '1,2;3,4', '[[2,1],[4,3]]') ..
      test('MultiLineString', '1,2;3,4', '[[[2,1],[4,3]]]') ..
      test('MultiLineString', '1,2;3,4;;5,6;7,8', '[[[2,1],[4,3]],[[6,5],[8,7]]]') ..
      test('Polygon', '1,2;3,4;5,6;1,2', '[[[2,1],[4,3],[6,5],[2,1]]]') ..
      test('MultiPolygon', '1,2;3,4;5,6;1,2', '[[[[2,1],[4,3],[6,5],[2,1]]]]') ..
      test('MultiPolygon', '1,2;3,4;5,6;1,2;;11,12;13,14;15,16;11,12', '[[[[2,1],[4,3],[6,5],[2,1]],[[12,11],[14,13],[16,15],[12,11]]]]') ..
      test('MultiPolygon', '1,2;3,4;5,6;1,2;;;11,12;13,14;15,16;11,12', '[[[[2,1],[4,3],[6,5],[2,1]]],[[[12,11],[14,13],[16,15],[12,11]]]]') ..
      test('MultiPolygon', '1,2;3,4;5,6;1,2;;;11,12;13,14;15,16;11,12;;21,22;23,24;25,26;21,22', '[[[[2,1],[4,3],[6,5],[2,1]]],[[[12,11],[14,13],[16,15],[12,11]],[[22,21],[24,23],[26,25],[22,21]]]]') ..
      test('MultiLineString', 'values;;1,2;3,4', '[[[8,9],[6,7]],[[2,1],[4,3]]]', values) ..
      test('Polygon', 'world;;world', '[[[36000,-180],[36000,180],[-36000,180],[-36000,-180],[36000,-180]],[[36000,-180],[36000,180],[-36000,180],[-36000,-180],[36000,-180]]]') ..
      ''
  return result ~= '' and result or 'Tests passed'
end


function p._tag(args)
  local tagname = args.type or 'maplink'
  if tagname ~= 'maplink' and tagname ~= 'mapframe' then error('unknown type "' .. tagname .. '"') end

  local geojson
  local tagArgs = {
    text = args.text,
    zoom = tonumber(args.zoom),
    latitude = tonumber(args.latitude),
    longitude = tonumber(args.longitude),
    class = args.class,
  }
  if tagname == 'mapframe' then
    tagArgs.width = args.width == nil and 420 or args.width
    tagArgs.height = args.height == nil and 420 or args.height
    tagArgs.align = args.align == nil and 'right' or args.align
  elseif not args.class and (args.text == '' or args.text == '""') then
		-- Hide pushpin icon in front of an empty text link
		tagArgs.class = 'no-icon'
  end

  if args.data == '' then args.data = nil end
  if (not args.geotype) ~= (not args.data) then
    -- one is given, but not the other
    if args.data then
      error('Parameter "data" is given, but "geotype" is not set. Use one of these: Point, MultiPoint, LineString, MultiLineString, Polygon, MultiPolygon')
    elseif args.geotype == "Point" and tagArgs.latitude ~= nil and tagArgs.longitude ~= nil then
      -- For Point geotype, it is enough to set latitude and logitude, and data will be set up automatically
      args.data = tagArgs.latitude .. ',' .. tagArgs.longitude
    else
      error('Parameter data must be set. Use "values" to use all unnamed parameters as coordinates (lat,lon|lat,lon|...), "world" for the whole world, a combination to make a mask, e.g. "world;;values", or direct values "lat,lon;lat,lon..." with ";" as value separator')
    end
  end

  -- Kartographer can now automatically calculate needed zoom & lat/long based on the data provided
  -- Current version ignores mapmasks, but that will also be fixed soon. Leaving this for now, but can be removed if all is good.
  -- tagArgs.zoom = tagArgs.zoom == nil and 14 or tagArgs.zoom
  -- tagArgs.latitude = tagArgs.latitude == nil and 51.47766 or tagArgs.latitude
  -- tagArgs.longitude = tagArgs.longitude == nil and -0.00115 or tagArgs.longitude

	if args.image then
		args.description = (args.description or '') .. '[[file:' .. args.image .. '|300px]]'
	end

  if args.geotype then
    geojson = {
      type = "Feature",
      properties = {
        title = args.title,
        description = args.description,
        ['marker-size'] = args['marker-size'],
        ['marker-symbol'] = args['marker-symbol'],
        ['marker-color'] = args['marker-color'],
        stroke = args.stroke,
        ['stroke-opacity'] = tonumber(args['stroke-opacity']),
        ['stroke-width'] = tonumber(args['stroke-width']),
        fill = args.fill,
        ['fill-opacity'] = tonumber(args['fill-opacity']),
      },
      geometry = {
        type = args.geotype,
        coordinates = p.parseGeoSequence(args)
      }
    }
  end

  if args.debug ~= nil then
    local html = mw.html.create(tagname, not geojson and {selfClosing=true} or nil)
    :attr(tagArgs)
    if geojson then
      html:wikitext( mw.text.jsonEncode(geojson, mw.text.JSON_PRETTY) )
    end
    return 'syntaxhighlight', tostring(html) .. mw.text.jsonEncode(args, mw.text.JSON_PRETTY), { lang = 'json' }
  end

  return tagname, geojson and mw.text.jsonEncode(geojson) or '', tagArgs
end

function p.tag(frame)
  local args = getArgs(frame)
  local tag, geojson, tagArgs = p._tag(args)
  return frame:extensionTag(tag, geojson, tagArgs)
end

function p.tagForGeoshapeUsingWikidataItemId(frame)
  local args = getArgs(frame)
  local tagname = args.type or 'maplink'
  if tagname ~= 'maplink' and tagname ~= 'mapframe' then error('unknown type "' .. tagname .. '"') end
 	local tagArgs = {
    text = args.text,
    class = args.class
  }
  if tagname == 'mapframe' then
    tagArgs.width = args.width == nil and 420 or args.width
    tagArgs.height = args.height == nil and 420 or args.height
    tagArgs.align = args.align == nil and 'right' or args.align
  end
 
  local qid = args.qid
  if not qid then
  	qid = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()
  end
  if qid then
  	--TODO: récupérer latitude et longitude depuis Wikidata ?
  	return frame:extensionTag(tagname, mw.text.jsonEncode({
  		{['type'] = 'ExternalData', ['service'] = 'geoshape', ['ids'] = mw.text.trim(qid)},
  		{['type'] = 'ExternalData', ['service'] = 'geoline', ['ids'] = mw.text.trim(qid)}
  	}), tagArgs)
  else
  	return error('No Wikidata id found')
  end
end

return p