Mikroregiony v Plzeňském kraji

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Mikroregiony jsou regiony malého geografického měřítka. V Plzeňském kraji byly zakládány od roku 1905 a jejich celkový počet je 52.

Název Sídlo Okres Účel
Mikroregion Běleč Švihov Domažlice, Klatovy rozvoj venkovského mikroregionu, přeshraniční spolupráce, regionální rozvoj
Mikroregion Dobrohost Poběžovice Domažlice budování cyklistických stezek, zlepšení podmínek turistického ruchu, oprava komunikací, cestovní ruch, spolupráce s MAS na německé straně hranice (začlenění mikroregionu do MAS Brückenland Bayern-Böhmen / Südlicher Oberpfälzer Wald – Český les)
Dobrovolný svazek obcí Ostružná Velhartice Klatovy vznik za účelem oprav místních spojovacích komunikací v rámci ROP Dostupnost center
Dobrovolný svazek obcí Bělská skupina Horní Bělá Plzeň-sever zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů rozvoje obcí, odvádění a čištění odpadních vod, výstavba pozemních a inženýrských sítí
Dobrovolný svazek obcí CHODSKÁ LIGA Klenčí pod Čerchovem Domažlice všestranný rozvoj regionu a možnost koordinace činnosti za účelem efektivního využití různých podpůrných prostředků a vzhledem k poloze při hranici s Bavorskem přeshraniční spolupráce
Dobrovolný svazek obcí Sedmihoří Staré Sedlo Domažlice, Tachov všestranný rozvoj regionu a možnost koordinace činnosti za účelem efektivního využití různých podpůrných prostředků a vzhledem k poloze při hranici s Bavorskem přeshraniční spolupráce
Dobrovolný svazek obcí silnice I/27 Plzeň Plzeň-město, Plzeň-sever koordinovaná spolupráce měst a obcí ležících na trase a v okolí silnice I/27 počínaje průtahem Plzně až na hranice Plzeňského kraje přes Kralovice, zajistit v co nejkratší možné době realizaci všech dílčích staveb na zmíněném úseku a uvedení do provozu
Horní Berounka, povodí Klabavy Rokycany Plzeň-město, Rokycany ochrana zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec
Lučina - sdružení obcí Halže Tachov řešení hospodářského, ekonomického a společenského rozvoje příhraničního území, zejména v oblasti dopravy, vzdělávání, cestovního ruchu a turistiky, zdravotnictví, školství a zaměstnanosti
Manětínsko - nečtinský mikroregion Manětín Plzeň-sever stabilizace počtu obyvatel, rozvoj cestovního ruchu založený na místních přírodních a kulturních předpokladech území regionu
MAS Světovina Zbiroh Plzeň-sever, Rokycany zlepšování kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického prostředí, zhodnocení přírodního a kulturního dědictví
MAS Zlatá cesta, o.p.s. Tachov Tachov zlepšování kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického prostředí, zhodnocení přírodního a kulturního dědictví
Mikroregion Hracholusky Stříbro Plzeň-sever, Tachov zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů rozvoje obcí
Mikroregion Konstantinolázeňsko Olbramov Tachov společná strategie rozvoje obcí (cestovní ruch, energetika, regionální rozvoj, sociální infrastruktura, životní prostředí a příroda)
Mikroregion Kralovicko Kralovice Plzeň-sever všeobecná ochrana životního prostředí, společný postup při dosahování ekologické stability, koordinace investičních akcí, sledování zájmů a činností místních samospráv, společné řešení sociálních a zdravotních služeb, obnova venkovských zástaveb, výstavba občanské vybavenosti
Mikroregion Nepomucko Nepomuk Plzeň-jih zkvalitnění infrastruktury (energetické zásobování obcí, zásobování pitnou vodou), rozvoj cestovního ruchu a malého a středního podnikání)
Mikroregion Plzeňské západní rozvojové zóny Nýřany Plzeň-sever zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů rozvoje obcí
Mikroregion Přešticko Přeštice Plzeň-jih spolupráce obcí v řešení všestranného rozvoje členských obcí, zkvalitňování činnosti informačního centra, poradenská činnost pro obce a jejich samosprávy, organizování vzdělávacích akcí pro občany, podnikatele, zemědělce, společenské a zájmové organizace. Koordinace činnosti s kulturními institucemi, se školskými institucemi a s ostatními mikroregiony jak v rámci okresu, tak se sousedními okresy.
Mikroregion Radbuza Dobřany Plzeň-jih, Domažlice, Plzeň-sever společný postup obcí na realizaci Programu obnovy venkova a programů regionální politiky ČR, zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů jednotlivých obcí formou zabezpečení koordinovaného postupu orgánů místní samosprávy
Mikroregion Radnicko Radnice Rokycany sdružit se do většího celku, který bude společně řešit své problémy. Patří mezi ně především pracovní příležitosti, dopravní obslužnost, dobudování a zkvalitnění infrastruktury a občanské vybavenosti, šetrné využívání přírodních zdrojů pro ekonomický rozvoj území.
Mikroregion Radyně Starý Plzenec Plzeň-jih, Plzeň-město zabezpečení koordinovaného postupu orgánů místní samosprávy ve věci rozvoje území mikroregionu
Mikroregion sdružení venkovských obcí Dolní Střela Plasy Plzeň-sever koordinace rozvoje mikroregionu s oblastí Plzeň s přihlédnutím na ekologická a přírodní hlediska
Mikroregion Šumava - západ Kašperské Hory Klatovy, Prachatice zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů rozvoje obcí
Mikroregion Touškovsko Město Touškov Plzeň-sever ekonomický rozvoj, rozvoj venkova, kvality života, ochrana životního prostředí, rozvoj cestovního ruchu, propagace regionu
Mikroregion Úslava Blovice Plzeň-jih sdružení vzniklo za účelem řešení některých společných problémů
Mikroregion Zbirožsko Zbiroh Rokycany koordinovaný postup orgánů místních samospráv ve věci rozvoje území mikroregionu Zbirožsko, zvýšení kvality života ve venkovských oblastech
Místní akční skupina Aktivios Přeštice Plzeň-jih, Rokycany, Plzeň-město zmírnit stále se zvyšující rozdíly v životní úrovni mezi venkovem a městy, zamezit devastaci venkova a jeho přírodních krás, zachovat kulturní dědictví venkova, zamezit odliv vnkovských lidí do měst, přímo podporovat venkov z rozpočtů EU bez výrazných finančních ztrát „cestou“ na místo určení, aktivizovat venkov metodou „zdola nahoru“ (“bottom up”)
Místní akční skupina Český les Bor Domažlice, Tachov sdružování obcí za účelem zapojení do programu LEADER
Místní akční skupina Český západ Olbramov Plzeň-sever, Tachov efektivní využívání přírodního a kulturního dědictví
Místní akční skupina Ekoregion Úhlava Nýrsko Klatovy koordinace rozvoje území
Místní akční skupina LAG Centrální Šumava Modrava Klatovy sdružování obcí za účelem zapojení do programu LEADER
Místní akční skupina POŠUMAVÍ Švihov Domažlice, Klatovy otevření programů na podporu rozvoje venkova LEADER ČR a následně LEADER, prostřednictvím kterých bylo možné získat dotace pro rozvoj daného venkovského regionu
Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku Spálené Poříčí Plzeň-jih rozvoj cestovního ruchu, spolupráce mezi obcemi, soukromými subjekty a NNO
Plánicko Plánice Klatovy všestranný rozvoj regionu a možnost koordinace činnosti za účelem efektivního využití různých podpůrných prostředků a vzhledem k poloze při hranici s Bavorskem přeshraniční spolupráce
Prácheňsko Horažďovice Klatovy, Plzeň-jih společná propagace regionu, podporování rozvoje místního průmyslu a řemesel a vytváření podmínek pro poskytování sociálních služeb, využití potenciálu cestovního ruchu v této oblasti a tím zajištění trvale udržitelného rozvoje, společná péče o venkovské památky
Sdružení obcí Borovsko Borovy Plzeň-jih zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů rozvoje obcí
Sdružení obcí Borsko Bor u Tachova Tachov zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů rozvoje obcí
Sdružení obcí Kdyňska Kdyně Domažlice, Klatovy společný postup v zachování organizačně jednotné státní správy, slaďování zájmů obcí za účelem efektivního pokrytí dopravní obslužnosti, společný postup při získávání finančních zdrojů z tuzemských i nadnárodních fondů k realizaci projektů nadobecního rozsahu s prioritou ochrany životního prostředí a podporou cestovního ruchu, společenských a kulturních akcí zájmového sdružení…
Sdružení obcí Na povodí Hradišťského potoka Chanovice Klatovy, Plzeň-jih zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů rozvoje obcí
Sdružení obcí Pošumaví Žichovice Klatovy zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů rozvoje obcí
Sdružení obcí Střední Pošumaví Hartmanice Klatovy zajistit trvalý rozvoj svého území, společně řešit některé problémy a získat potřebné rozvojové prostředky jak ze státního rozpočtu ČR, tak i z fondů Evropské unie
Sdružení obcí Sušicka Sušice Klatovy, Prachatice cestovní ruch, doprava, přeshraniční spolupráce, regionální rozvoj, sociální infrastruktura, vodní hospodářství, životní prostředí a příroda
Sdružení obcí Úhlava Nýrsko Domažlice, Klatovy usnadnění vzájemné spolupráce při řešení problémů týkajících se vybavenosti technickou a dopravní infrastrukturou, optimálního využití stávajících zdrojů, řešení nedostatku pracovních příležitostí a rozvoje cestovního ruchu
Severní Plzeňsko Třemošná Plzeň-sever rozvoj regionu
Slavník Malý Bor Klatovy všestranný rozvoj regionu a možnost koordinace činnosti za účelem efektivního využití různých podpůrných prostředků a vzhledem k poloze při hranici s Bavorskem přeshraniční spolupráce
SOČ Černošín Černošín Tachov, Plzeň-sever sběr a zpracování ostatních odpadů
Spolek pro obnovu venkova Plzeňského kraje Plzeň Plzeň-sever, Rokycany, Tachov, Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-město zázemí pro diskusi o problematice rozvoje venkova
Stříbrský region Stříbro Tachov zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů rozvoje obcí
Svazek Domažlicko Babylon Domažlice hospodářský rozvoj a trh práce, infrastruktura, především doprava, rekreace a turistický ruch, ochrana přírody a životního prostředí, kultura, mládež a sport, sociální problémy, ochrana před požáry a jinými katastrofami
Svazek obcí Měčínsko Měčín Klatovy, Plzeň-jih rozvoj a udržení ekonomické stability celéjo území, podpora malého a středního podnikání, vytváření příznivého podmikatelského prostředí, podpora ekonomické aktivity obcí především v zemědělství
Svazek obcí Radina Velký Bor Klatovy nacházení společných možností a prostředků k větší zaměstnanosti obyvatel, vybudovat vodovody, čističky, cyklostezky a především společnými silami vybudovat plynofikaci ve všech zúčastněných obcích
Šance pro jihozápad Klenčí pod Čerchovem Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih, Tachov regionální rozvoj, získávání dotací

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]