Listovní tajemství

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Listovní tajemství je jedním ze základních lidských práv. Je zaručeno Listinou základních práv a svobod (čl. 13: Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením.). Též je definováno jako dovolené omezení práva na informace.

Je jím mj. chráněno právo na nedotknutelnost sdělení přepravovaného poštou v uzavřeném obalu.

Tajemství v trestním právu[editovat | editovat zdroj]

Právo na listovní tajemství může být omezeno pouze zákonem. Zachovávat listovní tajemství jsou povinni všichni občané. Porušení listovního tajemství může založit odpovědnost za trestný čin porušování tajemství dopravovaných zpráv podle § 182 trestního zákoníku (zákona č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Tohoto trestního činu se dopustí ten, kdo úmyslně poruší tajemství uzavřeného listu nebo jiné písemnosti při poskytování poštovní služby nebo přepravované jinou dopravní službou nebo dopravním zařízením; datové, textové, hlasové, zvukové či obrazové zprávy posílané prostřednictvím sítě elektronických komunikací a přiřaditelné k identifikovanému účastníku nebo uživateli, který zprávu přijímá, nebo neveřejného přenosu počítačových dat do počítačového systému, z něj nebo v jeho rámci, včetně elektromagnetického vyzařování z počítačového systému, přenášejícího taková počítačová data. Přísněji se trestá pachatel, který spáchá trestný čin jako člen organizované skupiny, spáchá takový čin ze zavrženíhodné pohnutky, způsobí činem značkou škodu nebo v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. Přísněji bude také potrestán pachatel, který čin spáchal jako úřední osoba, způsobí škodu velkého rozsahu nebo v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. Zaměstnanec provozovatele poštovních služeb, telekomunikační služby nebo počítačového systému anebo kdokoli jiný vykonávající komunikační činnosti, spáchá čin úmyslného porušení tajemství nebo uskuteční čin v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch; jinému úmyslně umožní spáchat takový čin, nebo pozmění nebo potlačí písemnost obsaženou v poštovní zásilce nebo dopravovanou dopravním zařízením anebo zprávu podanou neveřejným přenosem počítačových dat, telefonicky, telegraficky nebo jiným podobným způsobem, bude potrestán odnětím svobody, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.[1]

Průlom do ochrany listovního tajemství je možný v trestním řízení pomocí institutů zadržení zásilky, otevření zásilky a záměna zásilky. Takový postup je možný pouze v odůvodněných případech, je-li to nutné k objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení, přičemž rozhodování o otevření zásilky či o její záměně je svěřeno do kompetence soudu.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Ust. § 182 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]