List vlastnictví

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

List vlastnictví (ve zkratce LV) je veřejná listina[1] obsahující soupis nemovitostí, které v daném katastrálním území vlastní konkrétní vlastník či spoluvlastníci, a slouží k prokazování tohoto vlastnictví. Vydává ho katastrální úřad příslušný danému katastrálnímu území nebo je možné jej získat prostřednictvím Czech POINTu. Za vydání dokumentu se platí správní poplatek.[2] Informativně lze do Listů vlastnictví bezplatně nahlížet pomocí aplikace na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Listy vlastnictví jsou platné k datu vydání, které se uvádí v podobě data a času v hodinách, minutách a sekundách.[3]

Jednotlivé listy vlastnictví jsou v rámci daného katastrálního území označovány pořadovým číslem.

Dělení listu vlastnictví[editovat | editovat zdroj]

List vlastnictví se dělí na sedm částí označovaných písmeny A, B, B1, C, D, E a F.[1][4] Pokud některá z částí neobsahuje žádné údaje, je v této části na Listu vlastnictví uvedeno „Bez zápisu“.

Záhlaví[editovat | editovat zdroj]

V záhlaví Listu vlastnictví je uveden nadpis listiny („Výpis z katastru nemovitostí“ či „Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory“ nebo „Vlastnictví bytu a nebytového prostoru“), číslo Listu vlastnictví a dále jsou kódem a názvem uvedeny okres, obec a název katastrálního území. Obsahuje též údaj o tom, v kolika číselných řadách jsou v daném katastrálním území číslovány pozemky (zda v jedné či ve dvou).[4]

Část A: „Vlastník, jiný oprávněný“[editovat | editovat zdroj]

Část A obsahuje údaje o vlastníkovi či spoluvlastnících nemovitosti nebo nemovitostí, k nimž se daný List vlastnictví vztahuje. U fyzických osob obsahuje jejich jméno a příjmení (i s případnými akademickými tituly), adresu trvalého bydliště, rodné číslo a případně spoluvlastnictví též velikost podílu jednotlivých majitelů. U manželů je jejich společné jmění označeno zkratkou SJM. Zápis právnických osob se od fyzických liší v uvedení názvu firmy (místo jména a příjmení) a uvedením identifikačního čísla ekonomického subjektu (IČ) místo rodného čísla.[1]

Část B: „Nemovitosti“[editovat | editovat zdroj]

Obsahuje podrobné údaje o nemovitostech, které vlastník či vlastníci uvedení v části A vlastní. Výpis je rozdělen do třech částí podle toho, zda se jedná o výpis pozemků, staveb nebo jednotek.[1][4]

U pozemků se uvádí:

U staveb se uvádí:

U jednotek se uvádí:

  • údaje o domě
  • číslo jednotky, případně její umístění
  • typ a způsob využití
  • velikost spoluvlastnického podílu na společných částech domu, případně pozemku

V případě pozemků evidovaných zjednodušeným způsobem se uvádí jejich parcelní číslo a výměra s původem jejího určení (dle katastru nemovitostí, evidence Evidence nemovitostí či přidělením geometrickým plánem).[4]

Pokud právě probíhá změna práva k daným nemovitostem, je to zde vyznačeno tzv. „plombou“ (písmenem P).[1][4]

Část B1: „Jiná práva“[editovat | editovat zdroj]

Pokud existuje k některým z nemovitostí uvedených v části B nějaké jiné věcné právo (například zástavní právo nemovitosti u hypoték) je toto uvedeno v části B1.[1][4]

Část C: „Omezení vlastnického práva“[editovat | editovat zdroj]

Část C uvádí informace o omezení vlastnického práva k nemovitostem uvedeným v části B. Tím může být předkupní právo, omezení převodu nemovitosti, věcná břemena, zástavní právo či exekuce nebo omezení práva disponovat s nemovitostí. Současně se zde uvádějí též listiny a řízení, ze kterých se při zápisu omezení v této části vycházelo.[1][4]

Část D: „Jiné zápisy“[editovat | editovat zdroj]

V části D jsou uvedeny různé poznámky a obsahuje též odkazy na listiny a řízení, z nichž se při zápisu do této části vycházelo.[1][4]

Část E: „Nabývací tituly a jiné podklady k zápisu“[editovat | editovat zdroj]

Část E obsahuje informace o nabývacích dokumentech k nemovitosti. Těmi mohou být například rozhodnutí soudu o vypořádání dědictví, kupní smlouvy, darovací smlouvy či kolaudační rozhodnutí apod.[1][4]

Část F: „Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám“[editovat | editovat zdroj]

Závěrečná část vypisuje zemědělské pozemky z části B a u nich uvádí jejich parcelní číslo, kód bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) a jejich výměru.[1][4]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b c d e f g h i j List vlastnictví [online]. Podpora bydlení [cit. 2010-11-27]. Dostupné online. [nedostupný zdroj]
  2. BENEŠ, Miroslav. Katastrální úřad: co je dobré vědět?. iDNES.cz [online]. 2002-06-21 [cit. 2019-04-26]. Dostupné online. 
  3. List vlastnictví [online]. Asociace českých stavebních spořitelen [cit. 2019-06-25]. Dostupné online. 
  4. a b c d e f g h i j Výpis z katastru nemovitostí [online]. Vlastníci.cz [cit. 2010-11-28]. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]