List vlastnictví

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

List vlastnictví (ve zkratce LV) je soubor informací (evidenční jednotka) katastru nemovitostí, obsahující informace o nemovité věci (nemovitosti) nebo takové skupině nemovitých věcí v rámci jednoho katastrálního území, k nimž jsou evidovány shodné údaje o vlastnictví.[1] Fyzická i právnická osoba tak může být v rámci jednoho katastrálního území evidovaná jako (spolu)vlastník na více listech vlastnictví v závislosti na tom, zda má nemovitost ve výlučném vlastnictví, ve společném jmění manželů (SJM) nebo ve spoluvlastnictví s různými osobami. Údaj o všech LV, na kterých je osoba zapsána v rámci ČR, kraje nebo obce, obsahuje přehled vlastnictví.[2] Jednotlivé listy vlastnictví jsou v rámci katastrálního území označovány jedinečným číslem.

List vlastnictví není listinou (tedy ani veřejnou listinou). Veřejnou listinou obsahující údaje z listu vlastnictví (částečné nebo úplné) je výpis z katastru nemovitostí,[3] který slouží k prokazování vlastnictví k nemovitým věcem evidovaným na listě vlastnictví.V rámci zjednodušení se pojmy „výpis z katastru nemovitostí“ a „list vlastnictví“ často nepřesně zaměňují.

Zásada materiální publicity[editovat | editovat zdroj]

Údaje zapsané na LV, které prokazuje výpis z katastru, jsou důležitým zdrojem informací pro právní prověření nemovitosti. Podle zásady materiální publicity totiž nikoho neomlouvá neznalost údaje zapsaného ve veřejném seznamu, kterým je v tomto případě katastr nemovitostí. Pokud je určité právo zapsané v katastru, má se za to, že zápis proběhl v souladu se skutečným právním stavem.[4]

V případě, že zápis na LV neodpovídá skutečnosti, svědčí zapsaný stav ve prospěch toho, kdo nabyl věcné právo za úplatu v dobré víře od osoby k tomu oprávněné podle stavu zapsaného na LV.[5] Zásada materiální publicity má v praxi chránit např. kupující, kteří se při koupi nemovitosti spoléhají na zápis na LV, kdy se později ukáže, že nemovitost vlastnila osoba odlišná od té, která byla zapsaná v katastru.[6]

Získání údajů z listu vlastnictví[editovat | editovat zdroj]

Výpis z katastru nemovitostí obsahující údaje z listu vlastnictví je možné získat osobně na příslušném katastrálním úřadu, u notáře, na pobočkách Czech POINT nebo online na webu katastru nemovitostí. Žadatel o výpis musí jednoznačně identifikovat nemovitosti, jichž se požadovaný výpis týká, tedy uvést:

 • číslo listu vlastnictví a katastrální území,
 • katastrální území, obec a identifikaci vlastníka či jiného oprávněného, nebo
 • katastrální území, obec a podle druhu nemovitosti parc. č. pozemku / čp. nebo č. ev. budovy a část obce (pokud je obec členěna na části se samostatným číslováním domů) / číslo jednotky[7]

Za vydání dokumentu se platí správní poplatek.[8] Listy vlastnictví jsou aktuální k datu vydání, které se uvádí v podobě data a času v hodinách, minutách a sekundách.

Výpis z katastru nemovitostí může být buď úplný nebo částečný. Úplný výpis se týká všech nemovitostí, které jsou zapsané na příslušném listu vlastnictví. Oproti tomu částečný výpis z katastru nemovitostí zahrnuje pouze jednu nebo několik nemovitostí z celkového nemovitého majetku vlastníka, o jejichž výčet žadatel požádal.[9]

Výpis se vám hodí v případech, kdy dokládáte vlastníka stavební parcely, ohlašujete stavbu, prodáváte nemovitost nebo třeba provádíte právní prověření nemovitosti, kterou hodláte koupit.[10] Speciálně realitní zprostředkovatelé pak mají povinnost předložit zájemci (o koupi nemovitosti, nájem bytu apod.) výpis z katastru nejpozději v den uzavření zprostředkovatelské smlouvy, kdy údaje na tomto výpisu nesmí být starší než 3 pracovní dny před uzavřením zprostředkovatelské smlouvy.[11]

V omezeném rozsahu lze některé informace z listu vlastnictví bezplatně získat na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Při online nahlížení zjistíte vlastníky a jiné oprávněné osoby, obec, k. ú. a č. LV, označení jednotek, staveb a pozemků, způsob ochrany nemovitosti, omezení vlastnického práva, příslušný katastrální úřad nebo upozornění na probíhající změny. Konkrétně pro zobrazení vlastníka nemovitosti a některých dalších údajů online musíte buď jednorázově přepsat ověřovací kód, anebo se přihlásit přes účet dálkového přístupu či identitu občana (např. MojeID, bankovní identitu nebo eObčanku).[12] Online výpis je však pouze orientační a neobsahuje všechny údaje.

Členění listu vlastnictví[editovat | editovat zdroj]

List vlastnictví se člení na sedm částí označovaných písmeny A, B, B1, C, D, E a F.[13][14][15]Pokud některá z částí neobsahuje žádné údaje, je ve výpisu z katastru nemovitostí uvedeno u této části listu vlastnictví „Bez zápisu“.

Část A: „Vlastník, jiný oprávněný“[editovat | editovat zdroj]

Část A obsahuje údaje o vlastníkovi či spoluvlastnících nemovitosti nebo nemovitostí, k nimž se daný list vlastnictví vztahuje. U fyzických osob obsahuje jejich jméno a příjmení (i s případnými akademickými tituly), adresu trvalého bydliště, rodné číslo a v případě spoluvlastnictví též velikost podílu jednotlivých spoluvlastníků. U manželů je skutečnost, že je nemovitá věc součástí společného jmění manželů, vyznačeno zkratkou SJM. U právnických osob se v listu vlastnictví eviduje název, identifikační číslo osoby (IČO) a sídlo. Lze evidovat také svěřenské správce v rámci svěřenského fondu.

Část B: „Nemovitosti“[editovat | editovat zdroj]

Část B obsahuje podrobné údaje o nemovitostech, které vlastník či vlastníci uvedení v části A vlastní. Výpis je rozdělen do třech částí podle toho, zda se jedná o výpis pozemků, staveb nebo jednotek.[13][14]

U pozemků se uvádí:

U staveb se uvádí:

U jednotek se uvádí:

 • údaje o domě či pozemku, ve kterém je jednotka vymezena,
 • číslo jednotky,
 • typ a způsob využití,
 • podle jakého zákona je jednotka vymezena (občanský zákoník nebo zákon č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů)
 • velikost spoluvlastnického podílu na společných částech domu, případně pozemku,
 • označení pozemků, které tvoří společnou část nemovitosti.

V případě pozemků evidovaných zjednodušeným způsobem se uvádí jejich parcelní číslo a výměra s původem jejího určení (dle katastru nemovitostí, Evidence nemovitostí či geometrického plánu).[14]

Pokud právě probíhá změna práva k daným nemovitostem, je to zde vyznačeno tzv. „plombou“ (písmenem P).[13][14]

Část B1: „Jiná práva“[editovat | editovat zdroj]

Část B1 obsahuje záznamy o právech založených ve prospěch vlastníka nemovitosti uvedeného v části A nebo ve prospěch nemovitostí uvedených v části B. Zapisují se sem věcná práva, služebnosti a údaje o nemovitostech v přídatném spoluvlastnictví. Část B1 dále obsahuje údaje o podkladových listinách, označení protokolu a pořadové číslo, pod kterým byl zápis proveden.[13][14]

Část C: „Omezení vlastnického práva“[editovat | editovat zdroj]

Část C uvádí informace o omezení vlastnického práva k nemovitostem uvedeným v části B, tedy věcná práva, která tyto nemovitosti zatěžují. Tím může být předkupní právo, věcná břemena, zástavní právo a související zákazy zcizení a zatížení, exekuce nebo omezení práva disponovat s nemovitostí. Současně se zde uvádějí též listiny a řízení, ze kterých se při zápisu omezení v této části vycházelo.[13][14]

Část D: „Jiné zápisy“[editovat | editovat zdroj]

V části D jsou uvedeny údaje o omezeních převodu nemovitostí podle dřívějších právních předpisů, různé poznámky (mimo ty zapsané v části C) k vlastníkovi, oprávněnému nebo nemovitosti, údaje o době trvání svěřenského fondu, plomby, další upozornění, a údaje o uložení dohody spoluvlastníků ke správě nemovitosti, včetně údajů o listinách a řízeních, z nichž se při zápisu do této části vycházelo..[13][14]

Část E: „Nabývací tituly a jiné podklady k zápisu“[editovat | editovat zdroj]

Část E obsahuje informace o nabývacích dokumentech (titulech), na základě kterých právo k nemovitosti vzniklo.Těmi mohou být například rozhodnutí soudu o vypořádání dědictví, kupní smlouvy, darovací smlouvy či kolaudační rozhodnutí apod.[13][14]

Část F: „Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám“[editovat | editovat zdroj]

Závěrečná část vypisuje zemědělské pozemky z části B a u nich uvádí jejich parcelní číslo, kód bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) a jejich výměru.[13][14][16]

Záhlaví, zápatí, závěr[editovat | editovat zdroj]

Na každé straně výpisu z katastru nemovitostí daného listu vlastnictví najdete záhlaví a zápatí. Záhlaví obsahuje údaje o datu a času pořízení výpisu, okres, obec, katastrální území, číslo LV a údaj o počtu číselných řad, ve kterých se pozemky v daném k. ú. vedou.

Zápatí obsahuje údaje o katastrálním úřadu a katastrálním pracovišti, které v daném územním obvodu vykonává státní správu katastru.

LV uzavírá záznam o vyhotoviteli, případně jméno, příjmení a podpis úřední osoby a razítko katastrálního úřadu.[2]

Bytové spoluvlastnictví[editovat | editovat zdroj]

Pro bytové spoluvlastnictví se v katastru zakládají jednak samostatný list vlastnictví pro všechny spoluvlastníky nemovitosti s vymezenými jednotkami (např. LV pro spoluvlastnictví společných částí bytového domu), a jednak samostatný list vlastnictví pro jednotky se shodnou vlastnickou strukturou.

Údaje o věcných právech sloužících ve prospěch jednotky nebo jednotku zatěžující (např. služebnost bytu, zástavní právo v důsledku koupě bytu na hypotéku), poznámky i další záznamy vztahující se k jednotlivým jednotkám se zapisují jen na list vlastnictví pro vlastnictví jednotky. A naopak, údaje o věcném břemeni a jiných právech, které slouží ve prospěch nebo váznou na společné části nemovitosti nebo nemovitosti v bytovém spoluvlastnictví se zapisují výhradně na list vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví, jestliže je realizace práv spojena výhradně s užitnou hodnotou této nemovitosti.[17]

Pro list vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví je dále specifické, že v části D se zapisují informace o listině, která byla podkladem k zápisu jednotek (obvykle prohlášení vlastníka o vymezení jednotek či smlouva o výstavbě); o uložení úplného znění prohlášení vlastníka domu ve sbírce listin; a o tom, zda již byl katastrálnímu úřadu vznik SVJ doložen nebo do kterého dne má být katastrálnímu úřadu doložen.[18]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. § 23 odst. 1 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí
 2. a b Co je list vlastnictví, jaké obsahuje údaje a která rizika může odhalit?. EPRAVO.CZ [online]. [cit. 2023-09-19]. Dostupné online. 
 3. § 9 odst. 6 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
 4. § 980 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
 5. § 984 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
 6. Katastr nemovitostí může při koupi nemovitosti odhalit mnoho problémů. EPRAVO.CZ [online]. [cit. 2023-09-19]. Dostupné online. 
 7. § 6 odst. 2 vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí
 8. § 6 odst. 1 vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí
 9. § 6 odst. 4 vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí
 10. Na co si dát pozor při koupi starší nemovitosti? | Právní prostor. www.pravniprostor.cz [online]. 2022-06-30 [cit. 2023-09-19]. Dostupné online. 
 11. § 11 zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování
 12. Přihlašovací portál ČÚZK. login.cuzk.cz [online]. [cit. 2023-09-19]. Dostupné online. 
 13. a b c d e f g h List vlastnictví [online]. Podpora bydlení [cit. 2010-11-27]. Dostupné online. [nedostupný zdroj]
 14. a b c d e f g h i Výpis z katastru nemovitostí [online]. Vlastníci.cz [cit. 2010-11-28]. Dostupné online. 
 15. § 23 odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí
 16. § 23 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí
 17. § 23a vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí
 18. § 23a odst. 5 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]