Konstantní symbol (peněžní převod)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Konstantní symbol (často zkracován na KS) je v Česku identifikátor udávaný u bankovních plateb, který byl uváděn povinně u všech plateb před vstupem České republiky do Evropské unie. Od roku 2004 se povinně uváděl jen u plateb tvořících příjem nebo výdaj státního rozpočtu (konstantní symbol zde rozlišuje účetní kategorie plateb)[1] a u plateb do zahraničí či plateb mezi cizozemci v cizí měně (zde se KS používá pro devizovou statistiku, pro sestavení platební bilance České republiky).[2] Od roku 2011, kdy byla zrušena vyhláška 62/2004,[3] žádný právní předpis povinnost uvádění konstantního symbolu neukládá.

Formát[editovat | editovat zdroj]

Vyhláška stanovovala, že konstantní symbol je čistě číselný údaj o nejvýše deseti znacích;[1] stejný formát dnes specifikují i technická pravidla mezibankovního platebního systému ČNB CERTIS.[4] V praxi konstantní symbol sestává maximálně ze čtyř číslic (kratší symboly se někdy zleva doplňují nulami), přičemž je pevně stanovena množina hodnot, kterých může nabývat a jejich význam. Tak byl konstantní symbol definován již ve Všeobecných podmínkách SBČS z roku 1992.[5]

Bankovní konstantní symboly[editovat | editovat zdroj]

Některé konstantní symboly jsou vyhrazeny pro mezibankovní platební styk a klienti je nesmí používat.[1] Seznam těchto tzv. „bankovních konstantních symbolů“ určuje Česká národní banka:[6]

Bankovní konstantní symboly
Symbol Význam
5 Opravné zaúčtování
6 Neexistující účet
51 Platby na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí
1178 Zúčtování platby platební kartou
2178 Zúčtování platby soukromým šekem
3178 Zúčtování platby bankovním šekem

Platby státu[editovat | editovat zdroj]

V případě konstantních symbolů používaných u plateb státu se používá formát ZZZx, kde první tři číslice (ZZZ) určují charakter platby, poslední číslice (x) určuje způsob platby či zúčtování. Speciálním případem je konstantní symbol „0001“, používaný na tzv. daňové složence (varianta poštovní poukázky A označovaná jako doklad V/DS), která umožňuje úhradu některých daní v hotovosti bez poplatku za platbu poštovní poukázkou.[7]

Význam poslední číslice
Symbol Význam
ZZZ0 Platby podle zvláštních dispozic bank
ZZZ1 Platby na podkladě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí příslušného orgánu (používají jen banky)
ZZZ2 Úvěrovatelné přepravné a úvěrovatelné platby dodavatelům
ZZZ3 Skládání a vybírání hotovosti u jiné banky
ZZZ4 Přednostní platby
ZZZ5 Opravné zúčtování (používají jen banky)
ZZZ6 Dobropisy (vratky) na platby běžného roku
ZZZ7 Dobropisy (vratky) na platby minulého roku
ZZZ8 Ostatní bezhotovostní platby
ZZZ9 Hotovostní platby

Podle předposlední číslice konstantního symbolu (poslední číslice charakteru platby) se konstantní symboly dělí do tzv. tříd:

Třídy konstantních symbolů
Třída Symbol Popis třídy Třídu spravuje
0 ZZ0x Platby za zboží a služby ČNB
1 ZZ1x Vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtům místních samospráv MF ČR
2 ZZ2x Platby za dodávky investiční povahy ČNB
3 ZZ3x Mzdové a ostatní osobní náklady ČNB
4 ZZ4x Vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtům místních samospráv MF ČR
5 ZZ5x Ostatní finanční platby ČNB
6 ZZ6x Převody mezi účty téhož klienta ČNB
7 ZZ7x Pokladní příjmy ČNB
8 ZZ8x Třída zrušena ČNB
9 ZZ9x Vztahy bank ke klientele (používají jen banky) ČNB

Třídy spravované ministerstvem financí[editovat | editovat zdroj]

Konstantní symboly tříd 1 a 4 popisují vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtům místních samospráv. Tyto symboly předepisuje Ministerstvo financí a vyhlašuje je ve Finančním zpravodaji.[8]

Konstantní symboly třídy 1
Symbol Význam
011x Odvody příspěvkových organizací
041x Odvody závodního stravování
091x Ostatní převody související se SR
131x Místní poplatky
151x Převody prostředků účelově určených na financování programů reprodukce majetku
181x Převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely
261x Příjmy od fyzických osob
271x Příjmy od právnických osob
281x Účelové prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu k vyúčtování
301x Příjmy z vedlejší hospodářské a doplňkové činnosti škol
321x Příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví občanů
361x Pokuty ukládané a vybírané obcemi a kraji
371x Sankční poplatky
421x Příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku
431x Ostatní a nahodilé příjmy
461x Příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz
491x Příspěvky a dary mezinárodním organizacím
501x Dotace příspěvkovým organizacím na investice
531x Ostatní příspěvky
551x Dotace provozní
561x Dotace na investice
571x Ostatní platby v souvislosti se státním rozpočtem
641x Ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu
711x Dotace na investiční výstavbu ze státních fondů
721x Dotace krajům a obcím
751x Vztahy státního rozpočtu k bance
761x Dávky sociálního zabezpečení včetně specifických dávek příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů a ostatní platby sociální povahy
771x Státní sociální podpora
911x Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem
9617 Vratky příspěvků na členské podíly v družstevní stabilizační bytové výstavbě
981x Mimořádné odvody v průběhu roku
991x Účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy

Třída 4 obsahuje symboly používané při placení daní, cla, odvodů apod. a také pokut, penále atd.[9]

Konstantní symboly třídy 4
Symbol Význam
0148 Platby daně z příjmů (z úroků) srážené bankami
114x Běžné platby
214x Platby doměrků
314x Platby příslušenství
4146 Vratky ve prospěch účtu daňového subjektu, deklaranta, povinné osoby
514x Převod vyinkasovaných prostředků mezi účty správce daně
614x Silniční daň placená celnímu orgánu
714x Správní poplatky placené celnímu orgánu
814x Ostatní platby daní
914x Složení celní jistoty

Zahraniční platby[editovat | editovat zdroj]

U plateb se zahraničím či s cizinci má konstantní symbol tvar MTTT, přičemž první znak (M) určuje, na čí podnět je úhrada prováděna:

Význam první číslice
Symbol Význam
1TTT Platba je z podnětu tuzemce
2TTT Platba je z podnětu cizince

Zbylá trojmístná základní část (TTT) pak označuje charakter platby a přímo odkazuje na platební tituly vyjmenované ve vyhlášce ČNB.[2]

Základní část
Symbol Význam Platební tituly
M908 Zboží 120, 122
M008 Ostatní transakce skupiny 1 110, 112, 130, 132, 135, 190, 195
M408 Doprava 210–224, 226, 233, 235, 239
M508 Cestovní ruch 260, 262, 265, 270, 272, 275, 280, 282, 285, 295
M608 Stavební a montážní práce 315, 318
M708 Právní, účetní a poradenské služby 345–347
M188 Nájemné 348, 352
M388 Zahraniční diplomatická zastoupení v ČR 371
M308 Reklama 340
M488 Ostatní služby 310–312, 320, 325–328, 330, 332, 335, 355, 360, 361, 365, 368–370, 375, 376, 378, 380, 382, 384–388, 390, 395, 397
M588 Výnosy z přímých portfoliových investic 510, 520
M888 Úroky z portfoliových investic 532
M808 Ostatní výnosy 530, 535, 538, 540, 550
M068 Převody 610, 410, 412
M088 Jiné převody 612, 615, 618, 620, 622, 625, 628, 630, 632, 635, 640, 650, 652, 653
M968 Transakce s finančními aktivy ve vztahu k zahraničí 710, 712, 715, 718, 720, 722, 725, 735, 740, 742, 745, 748, 750, 752, 755, 760, 762, 770, 790
M288 Přímé a portfoliové investice 810, 818
M688 Portfoliové investice – dluhové cenné papíry 820, 822
M598 Osobní transakce s finančními pasívy 812, 815, 825, 840, 842, 845, 848, 850, 852, 855, 862, 890
M988 Nákup a prodej nemovitostí v tuzemsku 835

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b c Vyhláška č. 62/2004 Sb., kterou se stanoví způsob provádění platebního styku mezi bankami, zúčtování na účtech u bank a technické postupy bank při opravném zúčtování na ZákonyProLidi.cz, znění zákona na Portálu veřejné správy, stejnopis Sbírky zákonů v PDF na MVČR.cz, základní údaje na PSP.cz.
  2. a b Vyhláška č. 514/2002 Sb., kterou se stanoví podmínky pro označování účelu peněžních úhrad, potřebných pro sestavování platební bilance České republiky na ZákonyProLidi.cz, znění zákona na Portálu veřejné správy, stejnopis Sbírky zákonů v PDF na MVČR.cz, základní údaje na PSP.cz.
  3. Vyhláška č. 169/2011 o stanovení pravidel tvorby čísla účtu v platebním styku na ZákonyProLidi.cz, znění zákona na Portálu veřejné správy, stejnopis Sbírky zákonů v PDF na MVČR.cz, základní údaje na PSP.cz.
  4. Příloha č. 1 Pravidel systému CERTIS – Formát a struktura položek a datových souborů, verze 4, účinná od 1. ledna 2013
  5. Oznámení o vydání všeobecných obchodních podmínek, kterými se stanoví zásady vedení účtů klientů u bank a provádění platebního styku a zúčtování na těchto účtech in: Věstník Státní banky československé, částka 17/1992
  6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 25. února 2004 in: Věstník ČNB, částka 4/2004
  7. Placení vybraných daní bezplatnou daňovou složenkou od 1. 3. 2016, Finanční správa, 19. 2. 2016
  8. Sdělení Ministerstva financí ČR č. 29/2004, č. j. 20/38 069/04 ze dne 26. 4. 2004, in: Finanční zpravodaj č. 6/2004, ISSN 0322-9653
  9. Opatření, kterým se stanoví používání konstantních symbolů při placení daní, cla, odvodů, poplatků, úhrad a obdobných úplat, dále pokut, penále, úroků, popřípadě nákladů řízení, č. j. 253/3 065/2001 ze dne 12. ledna 2001, in: Finanční zpravodaj č. 1/2001

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]