Kněžství (mormonismus)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Pomník Znovuzřízení Áronova kněžství

Kněžství je v mormonské teologii "moc Boží, propůjčená lidem", skrze niž je možné provádět nejen náboženské obřady, ale také zázraky.[1]

Charakteristika[editovat | editovat zdroj]

Kněžství v sobě obsahuje rysy moci i autority. Je silou, skrze niž byl stvořen svět, skrze niž Mojžíšův bratr Áron prováděl kněžské obřady i silou, kterou Ježíš Kristus delegoval svým apoštolům a žákům, aby uzdravovali a vyháněli zlé duchy (Lukáš 9:1)

Americký teolog a zakladatel mormonského hnutí, Joseph Smith, v průběhu svého života učil o několika různých řádech kněžství. Přibližně rok před svou smrtí prorok Joseph Smith učil, že "existují 3 veliké řády kněžství".[2][3] Tyto 3 řády reprezentují posvátnou trojici mocí a nezahrnují menší přídavky ke kněžství (jako například "kněžství Elijášovo").[4]

Áronovo (lévitské) kněžství[editovat | editovat zdroj]

"A menší kněžství pokračovalo, kteréžto kněžství drží klíč služby andělů a přípravného evangelia; Kteréžto evangelium je evangeliem pokání a křtu a odpuštění hříchů a zákonem tělesných přikázání, kteréžto Pán ve hněvu svém způsobil, aby pokračovalo s domem Aronovým mezi dětmi Izraele až k Janovi, jehož Bůh vzbudil a jenž byl naplněn Duchem Svatým od lůna matky své." Nauka a Smlouvy 84:26-27

Prvním řádem kněžství je tzv. lévitské kněžství, nazývané také Áronovo. Toto kněžství vlastní moc k vnějším obřadům spásy a je předáváno bez přísahy (v Izraeli bylo předáváno pokrevně mezi Levity). Skrze Áronovu moc je možné konat křty, svatby pro živé nebo žehnat Večeři Páně (eucharistii). Obsahuje vše, co je nutné k "časné spáse lidí".

Áronovo kněžství řídí úřady biskupa, kněze, učitele a jáhna.

Abrahámovo (patriarchální) kněžství[editovat | editovat zdroj]

Druhým řádem kněžství je tzv. patriarchální kněžství, nazývané také Abrahámovo.[5] Toto kněžství vlastní moc k chrámovým obřadům exaltace a je předáváno s přísahou (ačkoliv mezi Semity bylo předáváno taktéž z otce na syna).[6][7] Skrze Abrahámovu moc můžeme přijíat klíče Obdarování, tokeny kněžství, znamení kněžství, hesla kněžství, pravomoc k pravému řádu modliteb (tedy chrámovému modlitebnímu kruhu) a především schopnost "kráčet s Bohem" tak, jak to činil Abrahám v Bibli.[8]

Abrahámovo kněžství řídí úřad patriarchy.[9][10]

Melchisedechovo kněžství (řádu syna Božího)[editovat | editovat zdroj]

"A toto větší kněžství spravuje evangelium a drží klíč tajemství království, a to klíč poznání Boha. Tudíž, v obřadech jeho se projevuje moc božskosti. A bez obřadů jeho a bez pravomoci kněžství se moc božskosti lidem v těle neprojevuje; Neboť bez tohoto žádný člověk nemůže viděti tvář Boží, vpravdě Otcovu, a žíti." Nauka a Smlouvy 84:19-22

Třetím a nejvyšším řádem kněžství je podle Josepha Smithe tzv. kněžství Syna Božího, nazývané Melchisedechovo. Toto kněžství vlastní moc k obřadům nebes a věčnému životu. Je předáváno s přísahou a je předáváno vkládáním rukou (ačkoliv někteří jedinci bylo vysvěceni přímo Bohem, viz Nauka a Smlouvy 84:12) Skrze Melchisedechovo kněžství můžeme předávat Dar Duch svatého, žehnat svatým olejem a pečetit k sobě živé členy rodiny na věčnost.

Melchisedechovo kněžství řídí úřad staršího, sedmdesátníka, apoštola i proroka.

Kněžství žen[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článcích Ordain Women a Kate Kelly.

Už samotný zakladatel mormonismu, Joseph Smith, učil své věřící o tom, jak ženy získají požehnání a dary kněžství k tomu, aby mohly léčit a vyhánět zlé duchy[11][12][13].Spolu s tím Joseph Smith vysvěcoval prezidenty a rádkyně ženských církevních sdružení, aby "předsedaly církvi" a učil, že ženám mají být dány úřady kněžství podle potřeby, jako například jáhen, učitel atd.[14] Na setkáních Pomocného sdružení (ženská organizace v církvi - opak kněžkého kvóra, které je pro muže) schválil, aby ženy pomocí vkládání rukou na nemocné léčily.[15][16][17]

Jeden ze Smithových spolu-vedoucích církve, Sidney Rigdon, tvrdil, že první ženou, která byla vysvěcena ke kněžství v moderní dispensaci, byla Josephova manželka Emma.[18] Existuj záznamy o dalších ženách, které byly přijaty do Kvóra nositelů kněžství.[19]

Citáty o ženském kněžství[editovat | editovat zdroj]

V historických záznamech CJKSPD a Kristovy komunity je mnoho citací o ženském kněžství.[20]

 • Citát Josepha Smithe[21]
"Přednesl jsem sestrám lekci o kněžství, ukazujíc jim, jak mohou obdržeti privilegia a požehnání a dary kněžství." Joseph Smith
 • Citát Elizy R. Snowové, jedné z polygamních manželek Josepha Smithe a ředitelky Pomocného sdružení[22]
"Joseph Smith navrhl, aby nad sebou sestry měly vybrané předsednictvo, jehož členky by byly vysvěceny a ustanoveny. Pokud by nějaká sestra chtěla sloužit v tomto povolání, měla být vysvěcena a ustanovena jako jáhenka, učitelka, kněžka atd..." Eliza R. Snow
 • Citát Sidneyho Rigdona, člena Vysoké rady církve[23]
"Emma Smithová byla první ženou, které bylo dáno kněžství." Sidney Rigdon
 • William H. Clayton, osobní písař Josepha Smithe[24]
"3. února 1844 byla Jane Bicknell Youngová obdarována a přijata do Kvóra kněžství" William H. Clayton

Starověký řád[editovat | editovat zdroj]

Joseph Smith učil, že Pomocné sdružení má "fungovat podle starověkého řádu kněžství" a že se Pomocné sdružení stane "královstvím nositelů kněžství jako za dnů Enocha a dnů apoštola Pavla".[25] Spolu s proroctvím předal Pomocnému sdružení kněžské klíče Království, aby mohly spolu se sdružením mužů "odhalovat každou falešnost" ve věcech víry.[26]

Kněžství v pojetí CJKSPD[editovat | editovat zdroj]

Nejpočetnější mormonská církev v současné době, Církev Ježíše Krista Svatých Posledních dnů, uznává pouze Áronovo a Melchisedechovo kněžství, k němuž mohou být vysvěcováni pouze muži. Až do roku 1978 platilo pravidlo, že lidé negroidního původu nemají právo nést kněžství. V současné době probíhá živá debata o vysvěcování žen ke kněžství, jak ukazuje případ exkomunikované Kate Kelly[27].

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Franklin D. Richards, "Scriptural Items", Smith's lecture of August 27, 1843, Archives of the Historical Department of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
 2. Teachings of the Prophet Joseph Smith, sec. 6, pp. 322–2.
 3. History of the Church 5:554–55
 4. 'History of the Church 6:254
 5. John A. Tvedtnes, The Patriarchal Order of Priesthood, April 19, 2000
 6. Kniha Abrahamova 1:2-5; 1:18-19; 1:25-27
 7. Teachings of the Prophet Joseph Smith, § 1, pp. 38–39
 8. Joseph Smith Diary, August 27, 1843
 9. Joseph Smith, ordination of Joseph Smith sr., 8 December 1833, Joseph Smith 1976 ed., 38-39
 10. Nauka a Smlouvy 107:39-57
 11. Book of the Law of the Lord, 8 April 1842, na Joseph Smith Papers
 12. 9 June 1905, Pioneer Stake Relief Society minutes, LDS archives
 13. Elizabeth Whitney - Autobiografie - vyšlo ve Women's Exponent 15 Nov 1878, str 91
 14. March 17, 1842, Eliza R Snow, Nauvoo Relief Society Minutes, in Joseph Smith Papers
 15. Eliza R. Snow, Nauvoo Relief Society Minutes, in Joseph Smith Paper
 16. Relief Society Minutes, 28 April 1842, in Joseph Smith Papers
 17. Relief Society Minutes, 18 Apr. 1842, in Joseph SmithPapers
 18. June 1868, communication to Stephen Post, LDS Archives
 19. February 3, 1844 Jane Bicknell Young ; Diary of William H Clayton, LDS Archives
 20. 34 Historic Women and the Priesthood Quotes. Ordain Women. 2015-01-26. Dostupné online [cit. 2017-01-28]. (anglicky) 
 21. Journal, December 1841–December 1842, Page 94. josephsmithpapers.org [online]. [cit. 2017-01-28]. Dostupné online. 
 22. Nauvoo Relief Society Minute Book, Page 7. www.josephsmithpapers.org [online]. [cit. 2017-01-28]. Dostupné online. 
 23. Červen 1868, komunikace se Stephen Post, archivy lds církve
 24. Deník Williama H. Claytona, archivy lds církve
 25. 30 March 1842, Eliza R. Snow, Nauvoo Relief Society Minutes, in Joseph Smith Papers
 26. 28 April 1842 Eliza R. Snow, Nauvoo Relief Society Minute Book, in Joseph Smith Papers
 27. JAKUB SOBEK. Mormonismus 61 - Kněžství pro ženy (aneb jak jsem "odpadl"). [s.l.]: [s.n.] Dostupné online.