Inventura

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Inventura v maloobchodě

Termíny inventura či inventarizace se zejména v ekonomických oborech označuje speciální administrativní úkon, kdy se ke stanovenému datu zjišťuje stav (množství, cena) hospodářských prostředků, popřípadě jejich zdrojů. Provádí se tedy inventarizace majetku a závazků.

V biologii inventarizace znamená zjišťování všech druhů určité taxonomické skupiny na určitém území, většinou pro potřeby ochrany přírody.

Časové dělení inventur[editovat | editovat zdroj]

 • měsíční,
 • čtvrtletní,
 • roční,
 • nepravidelné (podle potřeb).

Věcné rozdělení inventur[editovat | editovat zdroj]

 • fyzická inventura – přesné zjištění stavu inventáře přímo na místě, např.
  • inventura hmotného a nehmotného majetku ve firmě,
  • inventura počtu zvířat ve stáji,
  • inventura lesních porostů, pozemků apod.,
  • inventura stavu zboží v prodejně, skladu či ve výrobě apod.
 • dokladová inventura – porovnání evidenčního stavu (administrativní evidence) s fyzickým stavem (např. vzhledem k přijímání a vydávání zboží v nějaké prodejně, velkoobchodním skladu apod.); používá se pro kontrolu závazků a pohledávek, případně i dalších složek majetku, které nelze zkontrolovat fyzicky

Inventarizace[editovat | editovat zdroj]

Slovo inventarizace vyjadřuje:

 • pořizování inventáře a jeho evidenci,
 • administrativní zjištění skutečného stavu hospodářských prostředků včetně jejich zdrojů doplněné o porovnání s účetním stavem a dohledání případných nesrovnalostí včetně případného objasnění zjištěných rozdílů a příčin jejich vzniku,
 • zápis prostředků do seznamu (katalogu) inventáře (tzv. inventární seznam).

Inventurní řády a směrnice[editovat | editovat zdroj]

 • firmy, úřady a další společenské instituce se řídí příslušnými právními normami, jež upravují praktické postupy prováděné během inventur a inventarizací, k tomuto účelu často vydávají své vnitropodnikové interní směrnice, řády a nařízení, jež tuto problematiku upravují vzhledem k provozním požadavkům daného subjektu

Inventury a inventarizace v neekonomických oborech[editovat | editovat zdroj]

Inventarizace sbírek[editovat | editovat zdroj]

Inventarizace sbírek je kontrola reálného stavu sbírkových předmětů s evidenčním záznamem. Kontroluje se jeho stav, způsob uložení, případná potřeba konzervace, preparace nebo restaurování, způsob jeho uložení a prostředí v němž je uložen. V každém kalendářním roce se stanoví počet sbírkových předmětů k inventarizaci tak, aby cela sbírka byla inventarizovaná nejpozději v průběhu 10 let, v případě, že je součástí sbírky více než 500 000 věcí movitých, v průběhu 15 let. Během jednoho roku se však musí inventarizovat nejméně 5 % všech věcí, které sbírku tvoří.

Ministerstvo kultury může nařídit tzv. mimořádnou inventarizaci, a to z těchto důvodů:

 1. pokud došlo k odcizení sbírkových předmětu a je třeba zjistit rozsah škody,
 2. po přestěhování sbírky do jiných prostor,
 3. byla-li sbírka poškozena vnějšími vlivy,
 4. nemohla-li být provedena řádná inventarizace v uplynulém kalendářním roce.

Inventarizaci provádí nejméně tříčlenná inventarizační komise, kterou jmenuje vlastník sbírky. V případě mimořádné inventarizace je tato komise jmenována ministerstvem kultury. Po dokončení inventury sepíše tato komise zápis, který obsahuje datum, jméno, příjmení, funkci a podpisy osob, které inventarizaci provedli. Tento zápis předloží vlastníku sbírky, popřípadě ministerstvu kultury. Pokud komise zjistí rozdíl mezi evidenčním záznamem a skutečným stavem sbírkového předmětu, přiloží protokol, ve kterém jsou tyto rozdíly zapsány a zdůvodněny. Vlastník sbírky, popřípadě ministerstvo, učiní opatření k jejich nápravě.

Vztah k účetnictví a daňovým předpisům[editovat | editovat zdroj]

Účetní a daňová inventarizace[editovat | editovat zdroj]

Znamená porovnání skutečného stavu a majetku se stavem majetku a závazků vedeného v daňové evidenci. Podle § 7b zákona o daních z příjmů musí podnikatel zjistit skutečný stav zásob, hmotného majetku, pohledávek a závazků jednou v roce – tj. poslední den zdaňovacího období.

Účetní a daňová inventura[editovat | editovat zdroj]

 • peněžního deníku,
 • stav neuhrazených pohledávek a závazků,
 • stav majetku v knihách,
 • stav v ostatních knihách
 • přepočet cizí měny na českou.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • PETRÁČKOVÁ, Věra; KRAUS, Jiří, a kol. Akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha: Academia, 2000. 834 s. ISBN 80-200-0607-9. 
 • Ekonomický slovník v 11 jazycích, vydalo nakladatelství Svojtka & co v roce 2000, ISBN 80-7237-148-7
 • František Trávníček, Slovník jazyka českého, vydalo Slovanské nakladatelství v roce 1952, katalogové číslo 301 12 2-51 624/50/III-67-1
 • Časopis Poradce podnikatele, vydává firma Poradce, s.r.o.
 • Zákon o účetnictví 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]