Přeskočit na obsah

Hypostatická unie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Nejstarší známá ikona Krista Pantokratora v klášteře svaté Kateřiny. Dva různé výrazy obličeje na obou stranách zdůrazňují Kristovu dvojí přirozenost - božskou i lidskou.[1][2]
Složení obou stran obličeje.

Hypostazická unie či hypostatické spojení (z řeckého ὑπόστασις hypóstasis, „základ, podstata, substance, subsistence“) je v křesťanské teologii odborný termín používaný v hlavním proudu christologie k popisu spojení božské a lidské přirozenosti Ježíše Krista po vtělení v jedné hypostázi neboli individuální existenci.[3]

Nejzákladnějším vysvětlením hypostatické unie je, že Ježíš Kristus je zároveň plně Bůh i plně člověk. Je dokonale božský i dokonale lidský, má dvě úplné a odlišné přirozenosti zároveň.

Atanášovo vyznání víry tuto nauku uznává a potvrzuje její důležitost, když říká, že „On je Bůh z Otcovy podstaty, zrozený před časem, a je člověk z podstaty své matky, zrozený v čase; zcela Bůh, zcela člověk, s rozumovou duší a lidským tělem; rovný Otci, pokud jde o božství, menší než Otec, pokud jde o lidství. Ačkoli je Bůh a člověk, přesto Kristus není dvojí, ale jeden. Je však jedním nikoliv tím, že se jeho božství proměnilo v tělo, ale tím, že Bůh vzal lidství na sebe. Je jedním, ovšem nikoliv smíšením své podstaty, ale jednotou své osoby. Neboť jako je jeden člověk zároveň rozumovou duší i tělem, tak je i jediný Kristus zároveň Bohem i člověkem.“

Hypostáze

[editovat | editovat zdroj]
Hlavní článek: Hypostáze

Řecký termín hypostasis (ὑπόστασις) se začal používat jako odborný termín ještě před christologickými debatami na konci čtvrtého a v pátém století. V předkřesťanských dobách toto slovo používala řecká filosofie (především stoicismus).[4][5] Některé výskyty termínu hypostasis v Novém zákoně předznamenávají pozdější, technické chápání tohoto slova.[6] Ačkoli se může překládat doslova jako „substance“, bylo to příčinou některých nejasností;[7] v souladu s tím jej New American Standard Bible překládá jako „subsistence“. Hypostasis označuje skutečnou, konkrétní existenci, na rozdíl od abstraktních kategorií, jako jsou platónské ideály.

V Kierkegaardových Filosofických fragmentech je dvojí přirozenost Krista zkoumána jako paradox, tj. jako „konečný paradox“, protože Bůh, chápaný jako dokonale dobrá, dokonale moudrá a dokonale mocná bytost, se v křesťanském chápání tohoto pojmu plně stal člověkem: zatíženým hříchem, omezeným v dobrotě, vědění a chápání.[8] Tento paradox lze podle Kierkegaarda vyřešit pouze skokem víry od vlastního chápání a rozumu k víře v Boha.

Protože přesná povaha tohoto spojení se vymyká lidskému chápání, označuje se hypostatické spojení také alternativním termínem „mystické spojení“.

V průběhu dějin

[editovat | editovat zdroj]

Apollinaris z Laodiceje byl první, kdo použil termín hypostáze ve snaze pochopit Vtělení.[9] Apollinaris popsal spojení božského a lidského v Kristu jako spojení jediné přirozenosti a jediné podstaty – jediné hypostáze.

Efezský koncil

[editovat | editovat zdroj]

V 5. století vznikl spor mezi Cyrilem Alexandrijským a Nestoriem, v němž Nestorius tvrdil, že termín theotokos nelze použít pro označení Marie, matky Kristovy. Nestorius tvrdil, že v Kristu jsou dvě odlišné substance neboli hypostáze, božství a lidství. Tvrdil, že božství se nemůže zrodit z člověka, protože božská přirozenost je nezrozená. Efezský koncil v roce 431 pod vedením samotného Cyrila i efezského biskupa Memnona označil Nestoria za neadoptistu, který naznačuje, že člověk Ježíš je božský a Boží Syn pouze z milosti, a nikoliv z přirozenosti, a sesadil ho jako heretika. Ve svém dopise Nestoriovi použil Cyril termín „hypostatický“ (řecky καθ᾽ ὑπόστασιν kath' hypóstasin) pro označení Kristovy božské a lidské přirozenosti jako jedné a řekl: „Musíme se řídit těmito slovy a učením a mít na paměti, co znamená ,být učiněn tělemʻ ..... Říkáme ..., že Slovo tím, že k sobě hypostaticky připojilo tělo oživené rozumovou duší, se nevysvětlitelně a nepochopitelně stalo člověkem.“ (srov. Cyril také zdůraznil μία φύσις τοῦ θεοῦ λόγου σεσαρκωμένη, což znamená „jedna fysis Božího Slova, které se stalo tělem“ (nebo „... Boží Slovo, které se stalo tělem“).[10]

Chalcedonský koncil

[editovat | editovat zdroj]

Přední antiochijský teolog Theodor z Mopsuestie, který bojoval proti monofyzitické herezi apollinarismu, údajně učil, že v Kristu existují dvě přirozenosti (dyofyzitismus), lidská a božská, a dvě odpovídající hypostáze (ve smyslu „subjekt“, „podstata“, ale nikoli „osoba“), které koexistují.[11] V Theodorově době však mohlo být slovo hypostasis používáno ve smyslu synonymním s ousia (což jasně znamená „podstata“, nikoliv „osoba“), jak jej používali Tacián Syrský a Órigenés. Řecké a latinské interpretace Theodorovy christologie se staly předmětem zkoumání po obnovení jeho katechetických promluv v syrštině.

V roce 451 vyhlásil ekumenický koncil v Chalcedonu chalcedonskou definici. Ta souhlasila s Teodorem, že ve vtělení jsou dvě přirozenosti. Chalcedonský koncil však také trval na tom, aby se hypostasis používala stejně jako v trinitární definici: k označení osoby (prosopon), a ne přirozenosti jako u Apollinaria.

Chalcedonský koncil tedy ustanovil, že je třeba vyznávat, že Ježíš Kristus jako jedna osoba má dvě přirozenosti, božskou a lidskou (dyofyzitismus), a že jejich spojení bylo dokonáno:

 1. beze změny přirozenosti (immutabiliter řec. atreptos), to znamená, že spojení božské a lidské přirozenosti v Ježíši Kristu nijak nezměnilo ani lidskou, ani božskou přirozenost. Každý z nich zůstal sám o sobě se svými specifickými vlastnostmi.
 2. bez smíšení (inconfuse, řec. asynchytos), tj. obě přirozenosti Ježíše Krista, jakmile se spojily, se navzájem nesmísily. Nebyla tedy stvořena žádná třetí božsko-lidská přirozenost. Zůstaly dvě odlišné přirozenosti, božská a lidská, přičemž každá si zachovala své specifické vlastnosti.
 3. bez oddělení (indivise řec. adiairetos), to znamená, že navzdory přítomnosti dvou přirozeností v Ježíši Kristu po vtělení neexistovaly dvě osoby, ale jeden Ježíš Kristus, v němž se setkalo božství a lidství. Ježíš Kristus Bůh a Ježíš Kristus člověk se proto nemohou od sebe oddělovat.
 4. bez odloučení (inseparabiliter řec. achoristos), to znamená, že po nanebevstoupení Ježíše Krista se lidská přirozenost neoddělila od božské. Ježíš Kristus tedy i po svém nanebevstoupení zůstal plně Bohem a plně člověkem.

Pravoslavné odmítnutí chalcedonské definice

[editovat | editovat zdroj]

Starobylé východní církve, které odmítly chalcedonskou definici, byly známy jako miafyzité, protože zastávaly cyrilskou definici, která charakterizovala vtěleného Syna jako člověka jedné přirozenosti. Chalcedonská formule „ve dvou přirozenostech“ (založená přinejmenším částečně na Kol 2, 9 (Kral, ČEP)) byla považována za odvozenou a blízkou nestoriánské christologii.[12] Naproti tomu chalcedonští považovali východní pravoslavné za tíhnoucí k eutychiánskému monofyzitismu. Východní starobylé církve však vytrvale upřesňovali, že nikdy nevěřili v Eutychovo učení, že vždy tvrdili, že Kristovo lidství je konsubstanciální s naším, a proto dávají přednost označení miafyzité jako odkazu na cyriliánskou christologii, která používala výraz „μία φύσις τοῦ θεοῦ λόγου σεσαρκωμένη“, „mía phýsis toû theoû lógou sesarkōménē“. Termín miafyzit znamená jednu sjednocenou přirozenost na rozdíl od jedné singulární přirozenosti (monofyzitů). Miafyzitská pozice tedy tvrdí, že ačkoli je Kristova přirozenost ze dvou, může být ve vtěleném stavu označována pouze jako jedna, protože přirozenosti vždy působí v jednotě.

Na přelomu druhého a třetího tisíciletí podepsali představitelé starobylých východních církví a pravoslavných církvích společná prohlášení ve snaze usilovat o sjednocení. Podobně představitelé Asyrské východní církve, která uctívá Nestoria a Theodora, podepsali společnou dohodu s představiteli římskokatolické církve, v níž uznali, že jejich historické rozdíly se týkaly spíše terminologie než skutečného zamýšleného významu.

aspekt u Ježíše Krista vysvětlení
osoba jedna
přirozenosti božská lidská Přirozenosti nesmíšené, neoddělitelné; Ježíš například trpěl lidským způsobem. Ježíš přijal lidskou přirozenost a lidskou duši.
vůle božská lidská Lidská vůle podřízená božské, dobrovolnou poslušností.[13][14]
činy božské lidské Dualita činů je způsobena dvěma vůlemi v Kristu.[15]
poznání božské lidské Lidské poznání realizované v historických podmínkách Ježíšovy existence v čase a prostoru;[16]
ale jako Bůh měl také vrozené poznání (nadpřirozené poznání).
vědomí jedno V Ježíši je jedno „já“, vědomé si božské i lidské přirozenosti.

Chronologie

[editovat | editovat zdroj]
datum kdo/co učení
II. století doketismus popírání Ježíšova lidství
260 Pavel ze Samosaty a Adopcionismus Ježíš je Boží Syn na základě adopce
268 Antiochijská synoda Ježíš je Boží Syn od přirozenosti
315 Arius a arianismus, subordinace Ježíš nebyl plně Bůh, byl stvořen
325 I. Nicejský koncil Ježíš je Bůh a člověk, zrozený a ne stvořený
352 Apollinaris z Laodiceje a apollinarismus Ježíšova lidská přirozenost byla nedokonalá, bez lidské duše
381 I. konstantinopolský koncil Ježíš je Bůh a člověk
429 Nestorius a nestoriánství Ježíš je kombinace dvou osob
431 Efezský koncil Ježíš je jedna osoba
448 Eutyches a monofyzitismus Jedna přirozenost v Ježíši
451 Chalcedonský koncil Dvě přirozenosti v Ježíši (hypostatická unie)
553 II. konstantinopolský koncil Vše, co je v Ježíši, lze přičíst druhé osobě Nejsvětější Trojice
638 Sergius, monoenergismus a monothelitismus Jedna vůle v Ježíši
681 III. konstantinopolský koncil Dvě vůle v Ježíši

Pojem personální (hypostatická) unie je pro křesťanství uznáván jako jeden ze základních. Papež Lev Veliký (400–461), jeden z otců tohoto pojmu, zdůraznil zásadní význam osobního sjednocení jako vlastnosti osoby Krista jako Pána, bez níž křesťanská víra ztrácí svou spásnou úlohu. Spása v Kristu je možná pouze tehdy, když ve vtěleném Božím Synu uznáme spojení dvou přirozeností, božské a lidské.[17]

Druhý vatikánský koncil připomněl, že lidská přirozenost byla přijata v Kristu, aniž by byla porušena, a proto i jí byla dána vznešená důstojnost všech lidských bytostí.[18]

Náboženské organizace, které neuznávají hypostatickou unii

[editovat | editovat zdroj]

Proti dogmatu o jednotě přirozeností v Kristu tradičně vystupuje arianismus, který byl uznán za herezi již na I. nicejském koncilu (325). Po mnoha staletích převzala ariánské učení denominace Svědkové Jehovovi, která vznikla v 19. století. S odvoláním na verš z listu apoštola Pavla Kolosanům Kol 1, 15 (Kral, ČEP): On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření[19] tvrdí, že Ježíš byl prvním stvořením Boha Stvořitele, jednorozeným Synem (srov. Nejsvětější Trojice). Je jedinečný, je jedinou bytostí, kterou Bůh stvořil osobně – bez zprostředkování nebo spolupráce kohokoli jiného. On je jediný, s jehož spoluúčastí Bůh, jeho Otec, přivedl k existenci ostatní stvoření. On je prvorozený a nejdůležitější z andělů: Kol 1, 15–16 (Kral, ČEP); Žid 1, 5–6 (Kral, ČEP).[20]

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Hypostatic union na anglické Wikipedii a Unia hipostatyczna na polské Wikipedii.

 1. Boží lidská tvář: ikona Krista, Christoph Schoenborn, 1994 ISBN 0-89870-514-2, s. 154. (anglicky)
 2. Sinaj a klášter svaté Kateřiny, John Galey, 1986 ISBN 977-424-118-5, s. 92. (anglicky)
 3. CHAFER, Lewis Sperry. Systematic Theology. [s.l.]: [s.n.], 1947 (reprint 1993). Dostupné online. ISBN 0-8254-2340-6. Kapitola XXVI. („God the Son: The Hypostatic Union“), s. 382–384. (angličtina) 
 4. R. Hypostasis. In: The Encyclopedia of Early Christianity. New York: Garland Publishing, 1997. (angličtina)
 5. Aristotelés, „Mund.“, IV., 21.
 6. V Novém zákoně se vyskytuje pouze pětkrát, obecně se používá ve smyslu jistoty, podstaty, skutečnosti. Definice (doslova: základ): (a) důvěra, jistota, (b) dávající podstatu (nebo skutečnost) nebo zaručující, (c) podstata, skutečnost. Vyskytuje se v těchto případech: 2Kor 9, 4 (Kral, ČEP) – ἐν τῇ ὑποστάσει ταύτῃ (touto jistotou); 2Kor 11, 17 (Kral, ČEP) – ταύτῃ τῇ ὑποστάσει τῆς καυχήσεως (v této důvěře se chlubím); Žid 1, 3 (Kral, ČEP) – χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ φέρων (a přesné zobrazení jeho přirozenosti a udržuje); Žid 3, 14 (Kral, ČEP) – ἀρχὴν τῆς ὑποστάσεως μέχρι τέλους (počátek naší jistoty pevný); a Žid 11, 1 (Kral, ČEP) – πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις πραγμάτων ἔλεγχος (víra je jistota [věcí], v něž se doufá).
 7. PLACHER, William. A History of Christian Theology: An Introduction. Philadelphia: Westminster Press, 1983. Dostupné online. ISBN 0-664-24496-3. S. 78–79. (angličtina) 
 8. Závěrečné nevědecké postskriptum s. 217 (čti s. 202–217) viz také Filosofické fragmenty s. 31–35 a Nemoc až do smrti s. 132–133 Hannay. (anglicky)
 9. Řehoř z Nyssy, Antirrheticus Adversus Apollinarem.
 10. CYRIL ALEXANDRIJSKÝ. Letters. Překlad John McEnerney. Washington D.C: Catholic University of America, 1987. (angličtina) 
 11. Theodore. In: J. Brauer. The Westminster Dictionary of Christian History. Philadelphia: Westminster Press, 1971. (angličtina)
 12. The Oriental Orthodox Rejection of Chalcedon [online]. Britishorthodox.org, 2006-02 [cit. 2022-12-24]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-06-19. (angličtina) 
 13. Jak sám Kristus uvádí: „Sestoupil jsem z nebe, ne abych činil svou vůli, ale vůli toho, který mě poslal“ J 6, 38 (Kral, ČEP).
 14. Lidská vůle Krista „následuje jeho božskou vůli, neodporuje jí ani se jí nebrání, ale spíše se této božské a všemohoucí vůli podřizuje“. III. konstantinopolský koncil: DS 556.
 15. Jan Pavel II., cituje jeden z koncilů: v Kristu jsou „dvě přirozené vůle a dva činy“, viz JAN PAWEŁ II. Apostoł, Definicje soborowe – 3 [online]. apostol.p, 1988-03-23 [cit. 2022-12-27]. Dostupné online. (polština) .
 16. Proto mohl Boží Syn tím, že se stal člověkem, růst „v moudrosti, v čase a v milosti“ Lk 2, 52 (Kral, ČEP) a získávat vědomosti o tom, čemu se jako člověk musí učit zkušeností. Srov. KKC 472: Katechizm kościoła katolickiego [online]. katechizm.opoka.org.pl [cit. 2022-12-27]. Dostupné online. (polština) .
 17. STRZELCZYK, G. Traktat o Jezusie Chrystusie. [s.l.]: [s.n.] S. 345–346. (polština) 
 18. Pastorální konstituce o církvi Gaudium et Spes, 22.
 19. Podle polského katolického překladu Biblia Tysiąclecia (Bible tisíciletí) – poznámka pod čarou od editorů překladu Kol 1,15 zní: „zrozený dříve než všechny stvořené věci“.
 20. Jezus Chrystus. Svazek 1. [s.l.]: Towarzystwo Strażnica Biblioteka Internetowa Strażnicy, 2006. Dostupné online. ISBN 83-86930-84-5. Kapitola Wnikliwe poznawanie Pism, s. 973. (polština) 

Literatura

[editovat | editovat zdroj]
 • GRANAT, W. Dogmatyka katolicka. Synteza. Lublin: TN KUL, 1967. S. 547. (polština) 
 • GRILLMEIER, Aloys. Christ in Christian Tradition: From the Apostolic Age to Chalcedon (451). 2. revid. vyd. Louisville: Westminster John Knox Press, 1975 [1965]. Dostupné online. ISBN 9780664223014. (angličtina) 
 • GORMAN, Michael. Aquinas on the Metaphysics of the Hypostatic Union. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. Dostupné online. ISBN 9781107155329. (angličtina) 
 • HOEKEMA, Anthony A. The Four Major Cults. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans, 1963. ISBN 0-8028-3117-6. S. 262. (angličtina) 
 • KUHN, Michael F. God is One: A Christian Defence of Divine Unity in the Muslim Golden Age. Carlisle: Langham Publishing, 2019. Dostupné online. ISBN 9781783685776. (angličtina) 
 • LOON, Hans van. The Dyophysite Christology of Cyril of Alexandria. Leiden-Boston: Basil BRILL, 2009. Dostupné online. ISBN 9789004173224. (angličtina) 
 • MCLEOD, Frederick G. Theodore of Mopsuestia's Understanding of Two Hypostaseis and Two Prosopa Coinciding in One Common Prosopon. Journal of Early Christian Studies. 2010, roč. 18, čís. 3, s. 393–424. doi:10.1353/earl.2010.0011. S2CID 170594639.. Dostupné online. (angličtina) 
 • MEYENDORFF, John. Imperial Unity and Christian Divisions: The Church 450–680 A.D. Crestwood NY: St. Vladimir's Seminary Press, 1989. Dostupné online. ISBN 9780881410563. (angličtina) 
 • The Christological Controversy. Příprava vydání Norris, Richard A.. Minneapolis: Fortess Press, 1980. Dostupné online. ISBN 9780800614119. (angličtina) 
 • PENTON, M. J. Apocalypse Delayed. [s.l.]: University of Toronto Press, 1997. Dostupné online. ISBN 0-8020-7973-3. S. 180. (angličtina) 
 • RAMELLI, Ilaria. „Gregory of Nyssa's Trinitarian Theology in In Illud: Tunc et ipse filius. His Polemic against Arian Subordinationism and the ἀποκατάστασις“. In: Gregory of Nyssa: The Minor Treatises on Trinitarian Theology and Apollinarism. Leiden-Boston: Brill, 2011. Dostupné online. ISBN 9789004194144. S. 445–478. (angličtina)
 • RAMELLI, Ilaria. Origen, Greek Philosophy, and the Birth of the Trinitarian Meaning of Hypostasis. The Harvard Theological Review. 2012, roč. 105, čís. 3, s. 302–350. Doi:10.1017/S0017816012000120. JSTOR 23327679. S2CID 170203381.. Dostupné online. (angličtina) 
 • STRZELCZYK, G. Traktat o Jezusie Chrystusie. W: Praca zbiorowa: Dogmatyka. T. 1. Varšava: Więź, 2005. ISBN 83-60356-02-5. S. 233–499. (polština) 
 • TURCESCU, Lucian. Prosopon and Hypostasis in Basil of Caesarea's "Against Eunomius" and the Epistles. Vigiliae Christianae. 1997, roč. 51, čís. 4, s. 374–395. Doi:10.2307/1583868. JSTOR 1583868.. Dostupné online. (angličtina) 
 • WEEDMAN, Mark. The Trinitarian Theology of Hilary of Poitiers. Leiden-Boston: Brill, 2007. Dostupné online. ISBN 978-9004162242. (angličtina) 

Související články

[editovat | editovat zdroj]